Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________ 2005 р.

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Маркетингова політика комунікацій

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
спеціальності 6.050100 "Маркетинг"

Укладач: Миронов Ю.Б.,
викладач кафедри курортного менеджменту

Рецензенти:

Король О.М.,
методист з питань реклами
відділу стратегії розвитку,
комунікації та міжнародних
зв’язків Центру творчості
дітей та юнацтва Галичини

Вачевський М.В.,
кандидат економічних наук,
професор кафедри менеджменту
та підприємництва Дрогобиць-
кого державного педагогічного
університету імені Івана Франка
Затверджено
на засіданні кафедри курортного
менеджменту
(протокол № 10 від  30.08.2004 р.)

Затверджено
на засіданні науково-методичної
ради університету
(протокол № 1 від 19.01.2005 р.)

Затверджено 
на засіданні Вченої ради
університету
(протокол № 1 від 20.01.2005 р.)

Дрогобич – 2005


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Маркетингова політика комунікацій є однією із складових комплексу маркетингу. Приваблива товарна пропозиція виробника, поширюючись через розгалужену збутову систему, тільки тоді знаходить свого споживача і задовольняє його потреби, коли підкріплюється відповідною комунікативною програмою. Головне призначення маркетингових комунікацій – інформаційне забезпечення споживачам можливості здійснення вибору пропонованих товарів і послуг.

Навчальна дисципліна "Маркетингова політика комунікацій" призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 6.050100 “Маркетинг” та спеціалізацією "Маркетинг на ринку товарів та послуг".

Мета курсу – підготовка майбутніх маркетологів знань, умінь та навичок формування маркетингової комунікаційної політики сучасних підприємств, організацій, а також використання ними інструментів маркетингових комунікацій у професійній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни. Завданням вивчення дисципліни "Маркетингова політика комунікацій" є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингових комунікацій;
- рекламування товарів та послуг;
- стимулювання збуту;
- організації персональних продаж;
- організації роботи з громадськістю (паблік рилейшнз);
- оцінки ефективності маркетингової політики комунікацій.

Предметом вивчення дисципліни є формування та реалізація маркетингової комунікаційної політики сучасного підприємства, організації.

Навчання будується на сполученні лекцій, практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Практичні заняття є аудиторними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці, а також для набуття практичних навичок реалізації маркетингової комунікативної політики. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;
- модульний контроль, що полягає у виконанні контрольної роботи по закінченню вивчення модуля;
- рубіжний контроль, що полягає у складанні екзамену (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть маркетингових комунікацій, їх функції та роль у діяльності сучасних підприємств;
2. вміє складати програми маркетингових комунікацій;
3. володіє методами та інструментами маркетингової комунікаційної політики;
4. правильно робить розрахунки;
5. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка “добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Комунікації в системі маркетингу

1.1. Маркетингові комунікації. Значення, місце, цілі, завдання системи комунікацій у комплексі маркетингу. Складові маркетингової комунікації. Комплекс маркетингових комунікацій. Елементи маркетингової комунікації. Реклама. Стимулювання збуту. Пропаганда. Паблік рилейшнз. Особисті продажі.
1.2. Цільова аудиторія комунікації. Цілі комунікації. Адресати комунікації.

2. Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях.

2.1. Поняття реклами. Види реклами.
2.2. Стимулювання збуту. Види стимулювання збуту.
2.3. Зв’язки з громадськістю (пропаганда, паблік рилейшнз, PR). Особисті продажі.

3. Рекламування товару

3.1. Закони реклами. Рекламний процес. Рекламодавець.
3.2. Рекламне агентство. Засіб поширення реклами.
3.3. Рекламне звернення. Тема реклами. Девіз. Рекламний слоган. Структура рекламного звернення. Форма рекламного звернення. Вплив кольору на сприйняття реклами. Рекламні кампанії.
3.4. Оцінка ефективності рекламної діяльності. Економічна ефективність реклами. Комунікаційна ефективність реклами.
3.5. Вибір рекламних засобів. Параметри реклами. Охоплення. Частота. Сила рекламного впливу. Періодичність рекламних звернень.
3.6. Друкована реклама. Фірмовий каталог. Інформаційний лист. Брошура. Буклет. Плакат. Листівка. Зовнішня реклама. Щитова реклама. Бігборд. Плакат. Афіша. Транспарант. Світлова реклама. Реклама на транспорті. Реклама на зупинках транспорту. Реклама у вітринах. Реклама в засобах масової інформації. Газетна реклама. Реклама в журналах. Радіореклама. Реклама по телебаченню.
3.7. Реклама в глобальній мережі Інтернет. Веб-сторінка. Рекламний веб-сервер. Банер. Можливості та ефективність реклами в Інтернеті.

4. Стимулювання збуту

4.1. Стимулювання збуту. Етапи стимулювання. Розробка програми стимулювання збуту.
4.2. Напрями здійснення стимулювання збуту. Засоби стимулювання споживачів. Засоби стимулювання роздрібних продавців.
4.3. Аналіз результатів стимулювання.

5. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз)

5.1. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз, пропаганда) та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства. Цілі пропаганди. Пабліситі.
5.2. Напрямки пропаганди. Встановлення контактів із засобами масової інформації. Інформаційний пакет. Прес-конференція. Прес-реліз. Зв’язки з цільовими аудиторіями. Відносини з органами державної влади.

6. Реклама на місці продажу

6.1. Реклама на місці продажу. Мерчандайзинг.
6.2. Організація реклами у місцях продажу товарів.

7. Прямий маркетинг

7.1. Прямий маркетинг. Пряма поштова реклама (директ-мейл). Специфічні риси прямої поштової реклами.
7.2. Пряма електронна реклама (електронний директ-мейл).
7.3. Усна реклама.
7.4. Мережевий багаторівневий маркетинг (MLM).

8. Персональний продаж

8.1. Особисті продажі. Процес особистих продаж.
8.2. Стадії особистої продажі. Прийом клієнта та встановлення контакту. Виявлення потреб клієнта. Представлення продукту. Подолання заперечень. Здійснення продажі та забезпечення наступних контактів з клієнтом.
8.3. Презентації. Типи презентації.
8.4. Можливі ускладнення під час персонального продажу та способи їх уникнення.

9. Організація маркетингових комунікацій

9.1. Організація маркетингових комунікацій. Розробка бюджету маркетингової комунікації. Аналіз результатів маркетингової комунікації.
9.2. Структура комунікаційного бюджету і фактори, що визначають його розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету.
9.3. Оцінка ефективності комунікаційної програми (психологічна та комерційна ефективність).

Орієнтовний перелік тем практичних занять:

- Комунікації в системі маркетингу;
- Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях;
- Рекламування товару;
- Стимулювання збуту;
- Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз);
- Реклама на місці продажу;
- Прямий маркетинг;
- Персональний продаж;
- Організація маркетингових комунікацій.

ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 1
 
Студенти повинні знати:

Поняття та терміи: маркетингові комунікації, комплекс маркетингових комунікацій, реклама, стимулювання збуту, пропаганда, паблік рилейшнз, особисті продажі, цільова аудиторія комунікації, адресати комунікації, рекламний процес, рекламодавець, рекламне агентство, засіб поширення реклами, рекламне звернення, тема реклами, девіз, рекламний слоган, рекламна кампанія, економічна ефективність реклами, комунікаційна ефективність реклами, параметри реклами, охоплення, частота, сила рекламного впливу, друкована реклама, каталог, інформаційний лист, брошура, буклет, плакат, листівка, зовнішня реклама, щитова реклама, біг-борд, плакат, афіша, транспарант, світлова реклама, реклама на транспорті, реклама на зупинках транспорту, реклама у вітринах, реклама в засобах масової інформації, газетна реклама, реклама в журналах, радіореклама, реклама по телебаченню, Інтернет-реклама, веб-сторінка, рекламний веб-сервер, банер, зв'язки з громадськістю, пабліситі, інформаційний пакет, прес-конференція, прес-реліз, реклама на місці продажу, мерчандайзинг, прямий маркетинг, пряма поштова реклама (директ-мейл), пряма електронна реклама (електронний директ-мейл), усна реклама, мережевий багаторівневий маркетинг (MLM), процес особистих продаж, стадії особистої продажі, презентація, комунікаційний бюджет, психологічна ефективність комунікаційної програми, комерційна ефективність комунікаційної програми.

Студенти повинні вміти:

а) загальна компетентність

- аналізувати ринок;
- формувати маркетингову політику;
- планувати власну діяльність;
- аналізувати масиви інформації;
- оцінювати ефективність діяльності.

б) компетентність, що відповідає предмету

- визначати цільову аудиторію комунікації;
- складати програму маркетингових комунікацій;
- робити вибір рекламних засобів;
- складати текст рекламного звернення;
- оцінювати ефективність реклами;
- організовувати рекламну діяльність в мережі Інтернет;
- виявляти потреби споживача;
- підготувати презентацію;
- представляти продукт;
- стимулювати споживача та роздрібних продавців;
- провести прес-конференцію;
- складати прес-реліз;
- встановлювати відносини з органами державної влади;
- розраховувати: рентабельність реклами, бюджет маркетингових комунікацій, показники ефективності маркетингових комунікацій.

3. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАННЯ
 

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету, показники якої переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та систему оцінок по шкалі ЕСТS відповідно до таблиці.
 

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Екзамен складають ті студенти, котрі за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно” і ті, які бажають покращити свій результат.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України “Про рекламу” від 03.07.96 // ВВР. – 1996. – №39.
2. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М.: Гном Пресе, 1997.
3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. – М.: Экономика, 1999. – 703 с.
4. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.
5. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2000.
6. Голубкова Е Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000.
7. Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 1993. – 176 с.
8. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. – Минск: СЛК, 1996. – 320 с.
9. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий. - М.: Прогресс, 1991.-280 с.
10. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 526 с.
11. Королько В.Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2001. – 399 с.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
13. Маркетинг: основи теорії і практики / Вачевський М.В., Вачевський О.М., Стасишин Б.О. та ін. – Львів: Каменяр, 1999. – 223 с.
14. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 230 с.
15. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.
16. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.
17. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 387 с.
18. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.
19. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.
20. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. – 736 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.