Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ
Інформаційні системи в туристичній індустріїНАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ 0502
“МЕНЕДЖМЕНТ” ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
6.050200 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ”

(МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ)


Київ – 2003

Інформаційні системи в туристичній індустрії: Навчально-тематичний план і програма для студентів напрямку підготовки 0502 “Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організації” (менеджмент туристичної індустрії) / Упорядники: Резник С.І., Скібіцький О.М. – К., 2003.- 12 с.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри вищої математики та інформатики, протокол № 1 від 30 серпня 2003 р.

Затверджено та рекомендовано до друку Науково-методичною радою Інституту туризму ФПУ, протокол № від 2003 р.

ВСТУП

Програму курсу "Інформаційні системи в туристичній індустрії" складено вiдповiдно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напрямку підготовки 0502 “Менеджмент”. Вона охоплює всі змістовні модулі, передбачені стандартом, та враховує специфіку вивчення дисципліни і Інституті туризму ФПУ і кількість аудиторних годин, відведених на її вивчення у навчальному плані для професійного спрямування 6.050200 “менеджмент організацій” (менеджмент туристичної індустрії).

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлiнської дiяльностi в умовах використання новітніх інформаційних технологій для автоматизованих робочих мiсць (АРМ) керiвникiв та фахiвцiв готельних, туристичних, транспортних, пiдприємств та органiзацiй, закладів громадського харчування з проблем створення та використання комплексних АСУ та окремих автоматизованих комплексів задач управління.

Сучасні інформаційні технології і системи менеджменту, складовою частиною яких є АРМ, створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях щодо часу видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач менеджменту, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.

Предметом вивчення дисципліни є методологічні та методичні основи створення корпоративних систем управління підприємствами туристичного бізнесу та сучасні програмні продукти для автоматизації цих процесів.

Міждисциплінні зв”язки дисципліни. Виділити в чистому вигляді інформаційний менеджмент з загального функціонування підприємства неможливо, тому курс “Інформаційні системи в туристичній індустрії”, що вивчається, має відносну самостійність. Разом з тим, він пов’язаний з такими дисциплінами, як: “Основи менеджменту”, “Основи маркетингу”, “Економіка підприємства”, “Інформатика та комп”ютерна техніка”, “Комп”ютерні мережі та телекомунікації” , “Бухгалтерський облік” тощо.

Таким чином, міждисциплінні зв’язки допоможуть усебічно вивчити питання автоматизованого управління діяльністю організацій як складовою частиною економіки в цілому.

Документ складається з наступних роздiлiв:

ВСТУП.
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ.
2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.
3. ЗМІСТ КУРСУ.
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ”

1.1. Основною метою викладання дисципліни “Інформаційні системи в туристичній індустрії“ є передача знань та розвиток навичок, необхідних для професійної діяльності менеджерів та підприємців в умовах невизначеності та ризику, елементами якої є правові, технологічні, організаційно–технічні та учбово–методичні складові, а також формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління інформаційною діяльністю – тобто з питань інформаційного менеджменту.

1.2. Завдання дисципліни «Інформаційні системи в туристичній індустрії» курсу полягає у підготовці висококваліфікованих інформаційних менеджерів, що визначає вирішення наступних задач:

- отримання знань про новітні інформаційні технологій в менеджменті;
- аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій в менеджменті туристичного бізнесу;
- організація та проведення інформаційної діяльності на будь-якому об’єкті (як інформаційної, так і неінформаційної сфери);
- організація інформаційного обслуговування органів управління будь-якого рівня;
- аналіз понятійного апарату інформаційних технологій в менеджменті, удосконалення термінологічної бази і застосування її в створенні ІС;
- обгрунтування необхідності здійснення предметно-міждисциплінарних розробок теоретико-прикладного напрямку, націленого на правове забезпечення та раціоналізацію управлінської діяльності менеджерів;
- формування бази моделей прийняття управлінських рішень менеджером та внесення пропозиції про додаткові заходи безпеки учасників підприємницької діяльності.

1.3. В результаті вивчення дисципліни “Інформаційні системи в туристичній індустрії” студенти повинні знати:

- основні перспективні напрямки розвитку інформаційних технологій організацій на базі використання АРМ менеджера;
- технічні та прикладні, системні програмні засоби, які забезпечують підтримку інформаційних технологій організації на базі використання АРМ менеджера;
- архітектурні та функціональні особливості, переваги, недоліки різних АРМ;
- нові технології програмування інформаційних продуктів АРМ;
- ринок програмних та апаратних продуктів АРМ, їх функціональні характеристики;
- методи оцінки економічної ефективності розробки та експлуатації нових технологій з обробки інформації на базі використання АРМ;
студенти повинні уміти:
- здійснювати вибір та впровадження інформаційних технологій на базі використання АРМ, які дійсно забезпечують значне підвищення продуктивності та прибутковості виробничо-господарської діяльності, конкурентноздатності організації.
- Використовувати програмні продукти автоматизації управління туристичного підприємства.

2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми курсу Кількість годин (Всього в тому числі: лекц. практ. СРС)
1. Вступ. Поняття, сутність, класифікація інформаційних технологій та місце АРМ в сучасних корпоративних системах. 2 2 - -
2. Використання ПЕОМ в документальному забезпеченнi управлiння. 2 2 - -
3. Інформацiйнi основи створення автоматизованих робочих мiсць. 2 2 - -
Інформацiйне забезпечення АРМ.
4. Оперативне управлiння туристичним та готельним обслуговуванням з використанням ПЕОМ. 12 4 4 4
5. Комп’ютерiзацiя бухгалтерського облiку як первинної функцiї управлiння. 6 2 2 2
6. Використання АРМ в функцiональних пiдроздiлах пiдприємства. 4 2 2 -
7. Комерцiйнi iнформацiйнi бази даних для ведення бiзнесу. 6 2 2 2
8. Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень. 4 2 - 2
9. Використання комп’ютерних мереж в пiдприємницькiй дiяльностi. 3 2 - 1
10. Сервiснi програми АРМ для ведення бiзнесу. 9 2 3 4
11. Використання експертних систем для ведення бiзнесу. 2 2 - -
12. Ефективнiсть використання новiтнiх iнформацiйних технологiй. 2 2 - -
Разом: 54 26 13 15
Підсумковий контроль засвоєних знань – iспит ( 8 семестр).

3. ЗМIСТ КУРСУ

Вступ. Предмет та змiст курсу “Інформаційні системи в туристичній індустрії”, його зв’язок з iншими дисциплiнами, значення, структура, обсяг, цiлi та задачi. Форма контролю засвоєних знань.

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНIСТЬ, КЛАСИФIКАЦIЯ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ ТА МIСЦЕ АРМ В СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ.

Поняття iнформацiйної технологiї, автоматизованої системи управлiння (АСУ), та класифiкацiя автоматизованих робочих мiсць. Мiсце АРМ та програмно-технiчних комплексiв в автоматизованих iнформацiйних системах управлiння, в системах iнформацiйно-дорадчого (порадницького) типу, експертних та довiдкових системах; причини та необхiднiсть їх виникнення. Поняття локальних автоматизованих комплексiв задач, їх об’єднання в комплекснi АСУ (АIСУ) комерцiйних фiрм.

Стунiсть i необхiднiсть автоматизованного управлiння. Об’єкт i суб’єкт автоматизованої системи управлiння. Аналiз функцiонування iнтегрованих систем управлiння пiдприємством. Методичнi засади проектування iнформацийних систем управлiння. Функцiональна стуктура управлiнських процесiв. Принципи створення автоматизованих робочих мiсць.

ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕОМ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННI УПРАВЛIННЯ

Вирiшення задач документального забезпечення управлiння органiзацiєю на сучасному етапi з застосуванням АРМ рiзних категорiй фахiвцiв та керiвникiв, а також допомiжного персоналу на базi використання ПЕОМ та їх локальних i глобальних ( або регiональних ) мереж.

Розробка і впровадження уніфікованих і трафаретних форм документів. Приймання, реєстрація (облік), розподіл документів і доставка їх виконавцям. Організація, облік і аналіз документообігу.

Контроль за виконанням документів. Оформлення та відправлення вихідної кореспонденції. Формування справ канцелярії та передачу їх у встановлені строки до архіву установи. Зберігання та забезпечення умов використання документів у процесі діловодства.

Організаційне і методичне керівництво, контроль за роботою з документами у структурних підрозділах і підвідомчих установах. Складання зведених номенклатур та опису справ установи, нагляд за правильним формуванням справ у структурних підрозділах.

Принципи технології роботи з документами на базі технічних засобів, складу і форми подання інформації, складу користувачів.

ТЕМА 3. IНФОРМАЦIЙНI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МIСЦЬ. IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРМ

Передумови створення i областi застосування АРМ на пiдприємствi. Програмнотехнiчнi засоби та сервiсне обслуговування АРМ. Методи визначення iнформацiйних потреб користувачiв АРМ. Процедурно-технологiчний метод визначення iнформацiйних потреб.

Структура iнформацiйного забезпечення. Класифiкацiя технiко-економiчної iнформацiї. Вимоги до похiдної (первинної вхiдної) та вихiдної iнформацiї. Форми подання та засоби зберiгання iнформацiї для АРМ. Поняття, функцiї та механiзми iнформацiйної безпеки. Новiтнi захиснi механiзми та компоненти iнформацiйної безпеки. Адмiнiстрування засобiв безпеки для мережних конфiгурацiй АРМ.
Розподілена система управління базами даних. Основні вимоги до мережі сховищ даних. Інформаційна безпека.

Застосування штрихового кодування товарiв та інших об’єктів технікоекономічної іеформації та кодозчитуючоi лазерноi апаратури (сканування).

ТЕМА 4. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ТУРИСТИЧНИМ ТА ГОТЕЛЬНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ

Призначення та основнi функцiональнi можливостi системи автоматизацiї продаж туристичних послуг “TRAVEL OFFICE-2000”

Маркетинговi дослiдження ринку та електронна реклама i просування турпродукту через Internet за допомогою системи “IНТУРIОН” фiрми “Star Light”.

Призначення та основнi функцiональнi можливостi системи автоматизацiї туроператорської дiяльностi “TOUROPERATOR-2000”.

Призначення та основнi функцiональнi можливостi системи автоматизацiї туроператорської дiяльностi : “Турбо-Тур”, “Само-Тур” та “Аист 2.5”. Програмнi продукти фiрми Аримсофт: внутрiшньоофiсної автоматизацiї “Tur Win”, пiдготовки туристичних особових документiв “Тур Анкета”, корпоративного туризму “Бiзнес-Тур”, взаємодiї туроператорiв з турагентами через Internet –“Тур Резерв” та туристський сервер “100 дорiг”. Автоматизованi системи бронування i резервування в туризмi ( “Сирена 2М”, “Сирена 2.3.”, “Сирена 3”, “Сирена 2000”); їхнi вiдмiнностi та особливостi. Закордоннi системи бронування i резервування (“Габриель”, “Сейбор”, “Галiлєо”, “Амадеус”, “Worldspan”, “Fidelio Hotel Bank” тощо). Росiськi системи бронування мiсць розмiщення (“Ключ”, “Турiнтел”).

Вітчизняна система для туроператорського бізнесу – «Українська туристична інформаційна система» ( «УТІС»).

Система «КЕІ-hotel”. Професійні системи фірми “UCS” : “UCS-Shelter” для готелів та “UCS- R-Keeper” для ресторанів.

CENIUM-NAVISION – корпоративна система управління верхнього рівня для готелів.

Досвiд застосування ПЕОМ та iншої мiкропроцесорної технiки в торгiвлi та сферi туризму i громадського харчування розвинутих країн.

ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРIЗАЦIЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ЯК
ПЕРВИННОЇ ФУНКЦIЇ УПРАВЛIННЯ

Облiк як первинна функцiя менеджменту i основа для реалiзацiї iнших функцiй управлiння. Ринок автоматизованих систем бухгалтерського облiку. Оцiнка пакетiв, уроки та висновки.

Iнформацiйне забезпечення зведеного бухгалтерського облiку та оборотного балансу на пiдприємствах виробничої, невиробничої та сфери та в бюджетних установах. Вiдеотермiнальнi системи обробки облiкової iнформацiї.

Особливості практичної роботи з пакетами програм: "1.С:Бухгалтерiя", "Фiнексперт", "Фiнанси без проблем, "Solo", "БЭСТ", "Парус", "Товстий Ганс" тощо.

ТЕМА 6. ВИКОРИСТАННЯ АРМ В ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ПIДРОЗДIЛАХ ПIДПРИЄМСТВА

Розвиток методiв i форм органiзацii оперативного планування. Реалiзацiя алгоритмiв планування основної (виробничої) дiяльностi. Функцiонування автоматизованих робочих мiсць в оперативному управлiннi. Структура АРМ в управлiннi виробництвом товрiв та послуг, товарними запасами та матерi- ально-технiчним забезпеченням пiдприємства. Автоматизацiя планових розрахункiв. Схема органiзацiйно-технiчноi побудови АРМ для управлiння наданням послуг, виробництвом, управлiння транспортом, кадрами, фiнансами, товаропостачанням.

АРМ в планових службах пiдприємства. АРМ в управлiннi основними фондами пiдприємства. АРМ в маркетинговiй службi пiдприємства. АРМ в службi управлiння персоналом. АРМ в службi "Public relations". АРМ в юридичнiй службi пiдприємства.

Характеристики пакетів програм: "Lotus Smart Suit"," Novell Perfect Office", "Claris Works", "Русский офис", " X-Door", "Lotus Organizer","Дела в порядке", “БЕСТ-маркетинг” тощо.

ТЕМА 7. КОМЕРЦIЙНI IНФОРМАЦIЙНI БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БIЗНЕСУ

Поняття бази даних. Призначення комерцiйних баз даних. Знайомство з базами даних. Опанування швидкiсним пошуком необхiної iнформацiї засобами пакету “Ресурси Україниi”. Адреси та продукцiя пiдприємств України “Україна-престиж”. Каталог пiдприємств СНД. Довiдник фiрм свiту.

Нормативна база цiнних паперiв. База даних “Митне брокерство”. База даних з зовнiшньо-економiчної дiяльностi “Бiзнесексперт”.

База даних з господарського та трудового права “БОСС”. База даних “Податки України”. Законодавчi акти “ПРАВНИК”, “Лоцман”. Повне законодавство України “ЮРИСТ-ПЛЮС”.

Програма фiнансового моделювання торговельних операцiй. Програма фiнансового моделювання “ ЭМФА “.

Програма розрахунку маршрутiв по дорогах Європи.

Телефонний комп’ютерний довiдник пiдприємств та органiзацiй м.Києва. “Довiдкова база приватних абонентiв та пiдприємств та органiзацiй м.Києва служби "09" “ (об’єднана з програмою автоматичного визначення телефонного номеру абонента ).

ТЕМА 8. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (СППР) на підприємствах. Організаційно-методологічні аспекти створення СППР. Базова модель СППР: інтерфейс користувача, бази даних і системами управління базами даних (СУБД), бази моделей і системи управління базами моделей (СУБМ).

Цикли інформації для прийняття рішень: малий та великий. Аналіз, синтез, розвиток джерел інформації.

Розвиток і запровадження СКБД (системи “Симплан”, PIMS тощо).

Еволюція міжнародних стандартів управління. Стандарт MRP (Material Requirement Planninq – планування матеріальних потреб). Стандарт MRP-II (Manufacture Resource Planning – планування виробничих ресурсів). ERP (Enterprase Resourse Planning – планування ресурсів підприємства). Тенденції розвитку стандартів MRP II / ERP.

Інформаційні системи, що підтримують міжнародні стандарти управління. Порівняльна характеристика вітчизняних систем управління підприємством і зарубіжних систем класу MRP II / ERP.

ТЕМА 9. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ В ПIДПРИЄМНИЦЬКIЙ ДIЯЛЬНОСТI

Поняття комп’ютерної мережi. Призначення комп’ютерних мереж. Сутнiсть модуляцiї-демодуляцiї сигналiв. Поняття стандартного iнтерфейсу передачi даних. Використання електронної пошти. Вхiд та вихiд з мережi. Робота з каталогами та файлами. Друк документiв.

Локальнi комп’ютернi мережi (NOVELL, MS NETWORK, INTRANET, тощо). Поняття робочих груп.

Глобальнi та регiональнi комп’ютернi мережi (INTERNET, FIDONET, RELCOM тощо). Робота з пакетами для робочих груп. Обмiн даними мiж ПЕОМ. Передача даних в мережах для веденння бiзнесу електронною поштою

(засобами програмних пакетiв: "Da Vinci e-mail", "Beyond Мail").
Системи електронної пошти "МS-Mail" фiрми Microsoft та "CC:Mail" фiрми Lotus.

ТЕМА 10. СЕРВIСНI ПРОГРАМИ АРМ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БIЗНЕСУ

Програма розпiзнавання символiв "Fine Reader 6.0" для сканування текстiв та зображень.
Програми машинного перекладу "Stylus", "Promt" та iншi.

Програмнi засоби архiвування даних. Програми мовного вводу даних. Голосовi навiгаторги /"Aria Listener", "Just Voice 95 Pro", "Speech Recognizer 3.0", "Voice Pilot" та програми для диктування текту та цифрових даних "Dragon Dictate 2.0", "Office Talk", "Voice Type Dictation".

Кодування даних при передачi їх електронною поштою через комп’ютернi мережi. Програми "Pretty Good Privacy (PGP)" та "Crosspoint" для забезпечення конфеденцiйностi комунiкацiй.

Захист інформації в інформаційних системах. Комп’ютерна злочинність. Система захисту інформації. Програмнi засоби санкцiонування доступу до iнформацiї на рiвнi файлiв, директорiй (каталогiв), дискiв, програм, АРМ в цiлому. Апаратне забезпечення інформаційного захисту даних. Захист файлів. Захист інформації в мережах. Брандмауери. Електроні ключі. Смарт-карти. Захист інформації при передаванні по каналах зв’язку. Криптографічний захист інформації.

Автоматизацiя презентацiй.

Сучасні системи безпеки для готелів “TimeLox 2300” та “TimeLox DC-One” (Швеція).

ТЕМА 11. ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БIЗНЕСУ

Поняття експертної системи (ЕС), типова структура експертних систем, типи задач, що вони їх вирiшують. Призначення, характеристики, структура ЕС.

Особливостi технологiя та засоби побудови ЕС. Iнструментальнi засоби побудови експертних систем. Розробка та використання ЕС на підприємствах.

Знайомство з комерцiйними експертними системами, з аналiтичним пакетом "ЕМФА" та пакетом фiнансового моделювання торгових операцiй.

Використання комерцiйних експертних систем (EXPERT NAVIGATOR, EDASS, FLAVORS та iнших ) у бiзнесi.

ТЕМА 12. ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВIТНIХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

Проблеми визначення економiчної ефективностi iнформацiйних технологiй управлiння. Проблеми визначення ефективностi АРМ та комплексних АIСУ. Визначення соцiальної ефективностi управлiння з використанням АРМ. Напрямки зростання економiчної ефективностi автоматизованного менеджменту. Розарахунок економiчної ефектиностi використання АIСУ на базi мережi "АРМ керiвника -АРМ фахiвцiв".

4. САМОСТIЙНА РОБОТА СТУДЕНТIВ

Метою самостiйної роботи студентiв при вивченнi курсу "Інформаційні системи в туристичній індустрії" є поглиблення набутих знань, їх застосування для вирiшення завдань щодо ефективної органiзацiї управлiнської дiяльностi фiрм рiзних форм власностi з використанням АРМ на базi ПЕОМ та їх мереж, формування власної точки зору на питання, що вивчаються.

Час, вiдведений на самостiйну роботу, має бути використаний на досконале вивчення ринку програмних продуктiв з автоматизацiї управлiння, довiдкової, нормативної та iншої спецiальної лiтератури з обраних питань, самостiйне опранування навичками роботи з популярними пакетами програм автоматизацiї управлiнської працi. Результати самостiйного опрацювання теоретичних питань курсу мають бути оформленi у виглядi рефератiв.

Консультацiї з питань самостiйної роботи студенти отримують у викладачiв кафедри.

Приблизна тематика завдань для самостiйної роботи студентiв

1. Система, управлiння, система управлiння, iнформацiя.
2. Класифiкацiя АРМ.
3. Типiзацiя АРМ в торгiвлi, туризмi, готельному господарствi, громадському харчуваннi, транспортi, зв’язку, будiвництвi, в страховому бiзнесi, в промисловостi.
4. Структура локальних обчислювальних мереж на базi АРМ.
5. Основнi принципи створення АРМ.
6. Технiко-економiчна та комерцiйна iнформацiя як об’єкт автоматизованої обробки даних.
7. Основнi одиницi технiко-економiчної iнформацiї.
8. Органiзацiйне забезпечення АРМ.
9. Органiзацiя робот та методи проектування АРМ.
10. Методика вирiшення задач на ПЕОМ.
11. Методика постановки задач до вирiшення за допомогою ПЕОМ.
12. Структура програмного забезпечення АРМ.
13. Надiйнiсть та економiчність програмного забезпечення АРМ.
14. Основнi поняття з класифiкацiї даних.
15. Основнi поняття по кодуванню даних.
16. Основнi визначення з унiфiкацiї документацiї.
17. Локальнi та глобальнi (регiональнi) комп’ютернi мережi.
18. Основнi поняття з документообiгу та методiв контролю даних.
19. Основнi поняття з баз даних та серверiв для сховищ даних (файл-серверiв).
21. Iнформацiйне забезпечення АРМ.
22. Технiчне забезпечення АРМ.
23. Органiзацiйно-функцiональна структура АIСУ на базi АРМ.
24. Основи визначення ефективностi управлiння.
25. Принципи визначення економiчної ефективностi АРМ.
26. Проблеми визначення соцiальної ефективностi АРМ.
27. Поняття прямої та побiчної ефективностi АРМ.
28. Основнi показники економiчної ефективностi нових iнформаційних технологiй.
29. Технологiя роботи з електронною поштою.
30. Використання комерцiйних iнформацiйних баз даних для ведення бiзнесу.

5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Економічні, технологічні, соціальні цілі створення АІСУ на базі мережі АРМ. Предмет, цілі та задачі дисципліни .
2. Основні напрямки застосування нових інформаційних технологій в управлінському процесі (в управлінні бізнесом зокрема).
3. Вимоги до інформаційного забезпечення систем управління на базі АРМ.
4. Вимоги до розподіленої бази даних (РСУБД) локальної обчислювальної мережі підприємства.
5. Основні недоліки форм первинних документів, що використовуються до впровадження АРМ.
6. Принципи створення системи управління туристичної фірми на базі АРМ.
7. Вимоги до раціональної технології користування АРМ.
8. Склад локальної обчислювальної мережі фірми.
9. Поняття і сутність нових інформаційних технологій.
10. Класифікація задач, що вирішуються на АРМ.
11. Система класифікація і кодування. Основні принципи розробки.
12. Методи визначення інформаційних потреб користувача АРМ.
13. Процес розробки кодів. Вимоги до кодів
14. Управління кадрами в умовах застосування АРМ.
15. Основні недоліки в управлінні туристичними та готельними підприємствами (торговельними фірмами) без використання АРМ.
16. Принципи створення підсистеми бухгалтерського обліку, як основи автоматизованого управління.
17. Основні чинники, що стримують впровадження і використання АРМ.
18. Склад і структура АІСУ на базі мережі АРМів.
19. Чинники, що впливають на надійність функціонування технічного забезпечення АРМ.
20. Призначення та основні задачі, що вирішуються на АРМ бухгалтера.
21. Склад інформаційного забезпечення АРМ.
22. Поняття задачі в АРМ.
23. Основні напрямки вдосконалення інформаційної системи фірми.
24. Вимоги до уніфікації документів, що використовуються для автоматизованого управління.
25. Відмінність документів НДІ від первинних вхідних документів.
26. Процес проектування АРМ та комплексних АІСУ на базі мереж ПЕОМ.
27. Переваги систем управління, що побудовані за блочномодульним принципом.
28. Складові соціальної та економічної ефективності використання АРМ.
29. Нормативно-довідкова інформація /НДІ/. Поняття, склад, структура.
30. Етапи створення АІСУ на базі АРМ.
31. АРМ-економіста; призначення та першочерговий комплекс вирішуваних задач.
32. АРМ – маркетолога. Призначення та основні автоматизовані функції.
33. Чинники, що визначають необхідність розробки та впровадження АРМ.
34. Етапи створення експертних систем.
35. Поняття та призначення експертних систем.
36. Відмінності експертних систем від традиційних систем обробки даних та знань.
37. Використання комерційних експертних систем у бізнесі.
38. Основні характеристики комп’ютерних експертних систем.
39. Основні задачі АРМ касира.
40. Призначення та задачі АРМ комірника та АРМ фасувальника.
41. Автоматизовані функції АРМ кадрової служби.
42. Метод аналізу норм опрацювання управлінських рішень для визначення інформаційних потреб користувача АРМ.
43. Основні наслідки реалізації управлінського циклу при застосування АРМ.
44. Поняття АСУ, АІСУ, ІСОД на базі АРМ.
45. Функціональна структура системи автоматизованого управління на базі АРМ.
46. Застосування комерційних баз даних в управлінні бізнесом.
47. Поняття і сутність нових інформаційних технологій.
48. Застосування АРМ в юридичній службі підприємства.
49. Використання електронної пошти.
50. Глобальні та регіональні комп’ютерні мережі.
51. Локальні комп’ютерні мережі. Поняття робочих груп.
52. Поняття, функції та механізми інформаційної безпеки.
53. Сервісні програми для АРМ.
54. Пакети програм автоматизації роботи офісу.
55. АРМ в службі зв’язків з громадкістю та пресою.
56. Класифікація видів інформаційної діяльності менеджера організацій.
57. Сутність і взаємозв’язок понять: інформаційна діяльність, інформаційна інфраструктура, інформатика, інформаційні галузі, інформаційні процеси, інформаційне виробництво, інформаційна праця, інформаційна сфера менеджменту організацій.
58. Розвиток технічної бази автоматизації управління підприємством.
59. Класифікація АРМ.
60. Система УТІС.
61. Система автоматизації управління готелів “Ключ”
62. Поняття інформаційного ресурсу та його вплив на конкурентноздатність підприємства. Класифікація інформаційних ресурсів.
63. Поняття машинної інформаційної бази. База даних (БД).
64. Розподілені реляційні системи керування базами даних (СКБД). Характеристика реляційних СКБД.
65. Поняття технології інформаційних сховищ даних. Основні ознаки інформаційних сховищ даних. Проектування структури даних. Адміністрування. Екстракція. Трансформація, консолідація, корекція. Завантаження даних. Архівування та чищення.
66. Джерела отримання інформації для прийняття управлінських рішень: суспільні служби, розподільники та агенти, консультанти та експерти, публікації, ярмаркі, салони та конференції, адміністрація.
67. Комп’ютерна злочинність. Система захисту інформації. Апаратне забезпечення інформаційного захисту даних.
68. Захист інформації при передаванні по каналах зв’язку. Криптографічний захист інформації.
69. Призначення та основнi функцiональнi можливостi системи автоматизацiї продаж туристичних послуг “ TRAVEL OFFICE-2000”.
70. Маркетинговi дослiдження ринку та електронна реклама i просування турпродукту через Internet за допомогою системи “IНТУРIОН” фiрми “Star Light”.
71. Призначення та основнi функцiональнi можливостi системи автоматизацiї туроператорської дiяльностi “TOUROPERATOR-2000”.
72. Призначення та основнi функцiональнi можливостi системи автоматизацiї туроператорської дiяльностi : “Турбо-Тур”, “Само-Тур” та “Аист 2.5”.
73. Програмнi продукти фiрми Аримсофт: “Tur Win”, “Тур Анкета”, “Бiзнес-Тур”,“Тур Резерв” та туристський сервер “100 дорiг”.
74. Автоматизованi системи бронування i резервування в туризмi “Сирена 2М”, “Сирена 2.3.”, “Сирена 3”, “Сирена 2000”.
75. Закордоннi системи бронування i резервування “Габриель”, “Сейбор”, “Галiлєо”, “Амадеус”, “Worldspan”, “Fidelio Hotel Bank”.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ

1. Про iнформацiю: Закон України:// Правда України-1992, 2 жовт.
2. Закон України «Про туризм» // Урядовий кур'єр - 1995. - 15 жовтня.
3. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.99. №973/99.
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин": Указ Президента України від 21 липня 1997р. // Голос України, 1997, 25 червня.
5. Автоматизированные системы обработки зкономической информации. - М.: Финансы и статистика, 1986.
6. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/Под. ред. Г.А.Титаренко.-М.: Компъютер. ЮНИТИ, 1998.- 400 с.
7. Автоматизированные рабочие места.-М.:Техника, 1989.
8. Аппак М.И. АРМ на основе ПЭВМ.- М.: Радио и связь, 1989.
9. Афанасьев З.В., Ярошенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управлення.- М.: Экономика,1987.
10. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента.- М.: ГУ-ВШЭ, 2000.- 688с.
11. Безпека комп’ютерних систем. Комп`ютерна злочинність та її попередження / М.С.Вертузаєв, В.О.Голубєв, О.І.Котляревський, О.М.Юрченко / Під ред. О.П.Снігерьова. - Запоріжжя: ПВКФ “Павел”, 1998.- 316 с.
12. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999.- 140 с.
13. Берсуцкий Я.Г. Информационная система управления предприятием.-К.: Наук. думка 1986.
14. Берсуцкий Я.Г.,Жорняк Т.С., Лепа Н.Н. и др. Автоматизированные рабочие места в управлении производством.-К.: Наукова думка,1994.
15. Биржаков М.Б., Биржаков К.М., Ушаков М.В. Интернет в туризме. // Туристские фирмы.-СПб.-1997.-№ 13.
16. Божко В.П., Брага В.В., Бубнова Н.Г. и др. Информатика: данные, технология, маркетинг.- М.: Финансы и статистика, 1991.
17. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. - М.: АКПЕКТ - Пресс, 1995.
18. Бурков В.П., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными системами.– М., 1994.
19. Бэрри Нанс. Компъютерные сети.-М.: БИНОМ, 1996.
20. Вертузаев М.С. Базы данных для персональных ЭВМ: Учеб. пособ. / Под ред. Н.Я.Швеца.- К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1991.- 80 с.
21. Вертузаев М.С., Гадышев В.А. Принципы построения многоуровневых интегрированных экспертных систем принятия управленческих решений // Информ. бюлл.- М.: ГИЦ МВД СССР,1991.- №13.- С.16-26.
22. Вертузаев М.С., Попов Ю.В. К вопросу информационного обеспечения автоматизированных систем управленческого назначения // Науч.-практ. и теор. информ. бюлл.- М.:ГИЦ МВД РФ, 1992.- №19.- С.16-20.
23. Вертузаєв М.С. Комп`ютерна злочинність в Україні: міфи та реальність // Наук. вісник Укр. акад. внутр. справ.- К.: Вид-во Нац. акад. внутр. справ Укр., 1997.- №1.- С.203-213.
24. Вертузаєв М.С. Правові проблеми боротьби з комп`ютерною злочиністю // Бюл. з обміну досвідом роботи: Наук.-практ. видання.- К.: МВС України, 2000.- №126.- С.30-34.
25. Вертузаєв М.С., Голубєв В.О. Захист інформації в комп'ютерних системах / Під ред. О.П.Снігерьова.- Запоріжжя: ВЦ "Павел", 1998.- 145 с.
26. Вертузаєв М.С., Ільніцький А.Ю., Юрченко О.М. Попередження кримінального використання пластикових платіжних засобів: Методичні рекомендації / Відп. ред. С.Є.Пугачов.- К.: НДІ проблем боротьби зі злочинністю Нац. академії внутр. справ України, 1999.- 85с.
27. Вертузаєв М.С., Попов А.Ф. Запобігання комп'ютерним злочинам та їх розслідування // Право України.- 1998.- №1.-С.101-103.
28. Вертузаєв М.С., Попов А.Ф. Проблеми боротьби зі злочінністю в сфері компьютерної інформації // Інформ. технології та захист інформації: Зб. наук. пр.- Запоріжжя: Запорізький юр. ін-т МВС України, 1998.- Вип.1.- С.4-14.
29. Вертузаєв М.С., Томашевський О.В. Розробка засобів технічного захисту їнформації - важлива задача електронної галузі України // Інформ. технології та захист інформації: Зб. наук. пр.- Запоріжжя: Запорізький юр. ін-т МВС України, 1998.- Вип.1.- С.65-72.
30. Вершинин О.Е. Компъютер для менеджера.- М.: Высшая школа, 1990.-239 c.
31. Волков Е.А. Информатизация управления. - М.: Финансы и статистика, 1990.
32. Гладких А.Г. CENIUM-NAVISION-корпоративная система управ-ления верхнего уровня для гостиниц //HOTEL-ОТЕЛЬ.-2001.-№5, с.47.
33. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука, 1982.
34. Горностаев И. Новые автоматизированные системы бронирования авиаперевозок. // Туринфо.- 1997.-№ 7..
35. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компъютерные экономико-математические модели: Учеб. пособие для вузов.-М.: Компъютер, ЮНИТИ, 1995.-136 с.
36. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме.- М.: ПРИОР, 1998.
37. Гуляев В.Г., Морозов И.В. Информационное обеспечение в туризме. // Туризм. Практика, проблемы, перспективы. - 1997. - № 2.
38. Гуляев В.Г., Морозов И.В. Прикладные программы по формированию, продвижению и реализации туристского продукта. // Туризм. Практика, проблемы, перспективы. - 1997. - № 3.
39. Економiчне прогнозування: вступ / К.Холден, Д.А. Пiл, Дж.Л. Томпсон.-К.: Iнформтехнiка-ЕМЦ, 1996.-216 с.
40. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних технологій: Навч. посіб.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту (ЄУФІМБ), 2000.- 265 с.
41. Информационная технология: вопросы развития и применения / В.М.Гриценко, Б.Н.Паньшин.- К.: Наукова думка, 1988.
42. Информационные системы в экономике: Учеб./ Под ред. В.В. Дика.-М.: Финансы и статистика, 1996.-272 с.
43. Исмаев Д.К. Основы стратегии планирования маркетинга в иностранном туризме.-М.: ТОО «Луч», 1994.-222 с.
44. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма : Учебное пособие – Мн.: БГЭУ, 1999
45. Калашников И. «Travel Office –2000» - программа автоматизации работы турагенств. // Туринфо.- 1997.- № 11.
46. Калашников И. «Мастер-Тур» облегчит работу туристических фирм. // Туринфо.- 1997.- № 14.
47. Калашников И. Обзор компъютерных програм для агенств. // Туринфо.-1996.- № 13.
48. Калашников И. Чем может быть полезен Интернет агенствам и их клиентам? // Туринфо.- 1997.- № 7.
49. Калитич Г.И., Каныгин Ю.М. Информатика в условиях рынка // Экономика. Обзорная информация. Серия 1. Рыночная экономика / Укр-НИИНТИ Госкомэкономики УССР, 1991.
50. Каллас К.Э. Организация автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета,- М.: Финансы и статистика,1992.
51. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.-М.: Финансы и статистика, 1997.- 416 с.
52. Катренко А. Современные системы безопасности для отелей.//HOTEL-ОТЕЛЬ,-2001,-№6, с.20-25.
53. Кент П. INTERNET .-М.: Компъютер, ЮНИТИ, 1996.
54. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Exel.- К.: Диалектика, 1997.-439 с.
55. Кролл Э. Все об Internet: Пер. с англ.-К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995.-592 с.
56. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. Навч. посіб. – К.: Інститут туризму, 1997
57. Куличков Е.Н., Трайнев И.В. Маркетинговые системы и информационные процессы в деятельности менеджера.-М.: МГУ, 1994.-142 с.
58. Курицкий Б.Я. Организация делопроизводства и управления в офисе.-СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1997.-176 с.
59. Лебедев А.В. Эволюция интеграционных процессов автоматизи-рованных систем бронирования авиаперевозок.// Бюллетень транспортной информации.- 1997.-№ 3.
60. Локальные вычислительные сети. Справочник /Под ред. С.В. Назарова.-М.: Финансы и статистика, 1994.
61. Макаренко Е., Винарик Л. и др. Организационно-технологическая компъютеризационная система управления.-Донецк, 1996.-62 с.
62. Маркоф Дж., Хефнер К. Хакеры / Пер. с англ.- К.: Полиграфкнига, 1996.- 360 с.
63. Матвеев М.Т., Гаца А.А., Якунин Л.А. Эффективность АСУ. - К.: Тэхника,1989.
64. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. Атака через INTERNET / Под ред. проф. Зегжды П.Д.- СПб.: "Мир и семья-95", 1997.- 296 с.
65. Новый интерфейс FIDELIO FRONT OFFICE установлен в «Шератон Палас Отеле».//HOTEL-ОТЕЛЬ, -2001,-№5, с.79.
66. Нуждин М. Как управлять гостиницей с мобильного телефона?//HOTEL-ОТЕЛЬ,-2001,-№8, с.28-30.
67. Нуждин М. Новый взгляд на технологии управления современной гостиницей.//HOTEL-ОТЕЛЬ,-2001,-№5, с. 48-49.
68. Пiнчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Iнформацiйнi системи i технологiї в маркетингу: Навч. посiбник.-К.: КНЕУ, 1999.-328 с.
69. Пакеты программ офисного назначения / Под ред. С.В. Назарова.-М.: Финансы и статистика, 1997.- 319 с.
70. Перевозчиков О.Л., Ющенко Е.Л. Системы диалогового решения задач на ЭВМ.- К.: Наукова думка,1986.
71. Перегудов Ф.И., Тарасенко В.П., Ехлаков Ю.П. и др. Информационные системы для руководителей.-М.: Финансы и статистика,1989.
72. Проблеми міжнародного туризму: Збірник статей. – Н.: ТОВ “ИАС ПІК”, 1997.
73. Профессиональная система для гостиниц UCS-Sheiter.//Гостиничный и ресторанный бизнес,-2001,-№1(4), с.43-44.
74. Романова А.Н. Информатика: данные, технология, маркетинг.-М.: Финансы и статистика,1991.
75. Седегов Р.С.,Орлова Н.М.,Сидоров Ю.И. Организация информационно- экономической системы предприятия.-М.: Экономика, 1988.
76. Серова Г.А. Самоучитель менеджера по работе на ПК.- М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.- 240 с.
77. Система комплексної автоматизацiї готелiв.-К.: UCL, 1998.-13 с.
78. Ситник В.Ф. та iн. Системи пiдтримки прийняття рiшень.-К.: Технiка, 1995.-162 с.
79. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьомiна Н.В., Краєва О.С. Основи iнформацiйних систем: Навч. посiбник / За ред. В.Ф. Ситника.-К.: КНЕУ, 1997.- 252 с.
80. Ситник В.Ф., Срока Х., Еремина Н.В. и др. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях.- К., 1991.
81. Страссман Поль А. Информация в век электроники.- М.: Экономика, 1987.
82. Сусиденко В.Т. Типизация автоматизированных рабочих мест: Методрекомендации.-К.: Об-во «Знание» Украины, РДНТП, 1991.-21 с.
83. SHELTER. Профессиональная система автоматизации гостиниц.// Гостиничный и ресторанный бизнес,-2001,-№3(7), с.35-36.
84. Уніфікова технології готельних послуг: Навч. Посіб. За ред. Проф. В.К.Федорченко; Л.Г.Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч. – Н.:Вища шк., 2001
85. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам.-М.: Мир, 1989.
86. Экономическая информатика / Под ред Е.Е. Евдокимова.- СПб.: Питер, 1997.- 592 с.
87. ГОСТ 24.701-86. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.
88. ДСТУ 2226-93. Автоматизованi системи. Термiни та визначення.
89. ДСТУ 2227-93. Системи оброблення iнформацiї. Автоматизована установа. Термiни та визначення.
90. ДСТУ 2228-93. Системи оброблення iнформацiї. Пiдготовка i оброблення даних. Термiни та визначення.
91. ДСТУ 2229-93. Системи оброблення iнформацiї. Локальнi обчислювальнi мережi. Термiни та визначення.
92. ДСТУ 2392-94. Iнформацiя та документацiя. Базовi поняття. Термiни та визначення.
93. ДСТУ 2396-94. Системи оброблення iнформацiї. Теорiя iнформацiї. Термiни та визначення.
94. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення iнформацiї. Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї. Термiни та визначення.
95. ДСТУ 2617-94. Електрозв’язок. Мережi та канали передавання даних Термiни та визначення.
96. ДСТУ 2618-94. Електрозв’язок. Зв’язок факсмiльний. Термiни та визначення.
97. ДСТУ 2619-94. Електрозв’зок. Зв’язок документальний. Термiни та визначення.
98. ДСТУ 2874-94. Системи оброблення iнформацiї. Бази даних. Термiни та визначеня.
99. ДСТУ 2941-94. Системи оброблення iнформацiї. Розроблення систем. Термiни та визначення.
100. ДСТУ 3034-95. Системи оброблення iнформацiї. Телеобробка даних i комп’ютернi мережi. Термiни та визначення.
101. ДСТУ 3145-95. Коди та кодування. Штрихове кодування. Загальнi вимоги.
102. ДСТУ 3146-95.Коди та кодування. Штрихове кодування. Маркування об’єктiв iдентифiкацiї. Штрихкодовi позначки EAN. Вимоги до побудови.
103. ДСТУ 3148-95. Коди та кодування. Штрихове кодування. Система електронного обмiну документами на постачання продукцiї. Загальнi вимоги.

(Джерела, що видiленi жирним шрифтом курсивом є основними для самостiйного опрацювання окремих тем та питань, для iндивiдуальної роботи викладача зi студентами).
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.