Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Здоровий Сергій Олександрович
Російське підприємництво. - 2011. - №3, вип.1 (179). - С.166-170.

Підприємницький аналіз як система оцінки ефективності діяльності туристичних підприємств середнього і малого бізнесу

Анотація. Організація своєї справи та вихід на ринок - це тільки початок шляху для кожного представника середнього і малого бізнесу, так як величезне значення набуває інше питання: чи зможе нове підприємство утриматися на ринку? Для того щоб зрозуміти це, підприємець повинен своєчасно і точно оцінити ефективність діяльності свого бізнесу. Автор пропонує увазі читачів алгоритм такої оцінки для туристичних компаній, що передбачає комплексне дослідження фірми на основі економічного та фінансового аналізу, маркетингу і стратегічного менеджменту.

Ключові слова: туристичне підприємство, підприємницький аналіз, ефективність, малий і середній бізнес, економічний аналіз, фінансовий аналіз, маркетинг, стратегічний менеджмент.

Оцінка ефективності діяльності є важливим завданням для власників та керівників туристських підприємств середнього і малого бізнесу. Ступінь успішності функціонування туристичного агентства, екскурсійного бюро або малої готелі на ринку можна дізнатися за певними показниками. Однак на сьогоднішній день не існує універсального методу оцінки ефективності діяльності середніх і малих туристичних підприємств. Деякі фахівці, що займаються цим питанням, роблять акцент на певні показники: економіст - на виручку або прибуток, маркетолог - на ринкову частку або обсяг реалізації турпродукции і т.д.

Для туристських підприємств малого і середнього бізнесу деколи стає непосильним завданням визначення ефективності своєї діяльності в силу різних обставин: нестача фінансових ресурсів, відсутність кваліфікованих фахівців і т.д. Ще однією проблемою для даної категорії організацій є невизначеність об'єкта дослідження. Перед власником туристичного підприємства виникає питання: з чого починати аналіз ефективності діяльності своєї турорганизации?

Метод підприємницького аналізу

Досягнення оптимального результату від проведення того чи іншого виду аналізу можливо тільки за умови, що цей аналіз носить комплексний характер, передбачає логічно послідовне дослідження об'єкта, а так само здатний визначити заходи щодо поліпшення функціонування аналізованої туристської організації. Ця необхідність пояснюється складною ситуацією, в якій доводиться здійснювати свою підприємницьку діяльність всіх без винятку туристським організаціям середнього і малого бізнесу. Велика ступінь невизначеності, ризик, жорстка конкуренція - ось тільки деякі негативні аспекти в діяльності суб'єктів підприємництва. [6]

Способом вирішення поставленої проблеми має стати метод підприємницького аналізу. Будучи своєрідним алгоритмом оцінки ефективності діяльності турпідприємства на ринку, підприємницький аналіз робить можливим для кожного підприємця чітко і швидко визначити стан справ на турпредприятии, а також причину, за якою його турорганизация піддалася стагнації або кризової ситуації. Підприємницький аналіз передбачає комплексне, цілеспрямоване і послідовне вивчення як самої організації, так і середовища, в якому ця організація функціонує. Даний вид аналізу дозволяє виявити основні фактори, які чинять прямий вплив на життєздатність організації, ефективність її діяльності, перспективи її подальшого розвитку і зростання тощо

Підприємницький аналіз включає в себе сукупність чотирьох основних теоретичних підходів (див. рис. 1 нижче), які найбільш повно досліджують організацію і середовище, в якому вона функціонує. Такими теоріями є наступні: стратегічний менеджмент, маркетинг, економічний аналіз і фінансовий аналіз.

Структура предпринимательского анализа
Рис. 1. Структура підприємницького аналізу

Економічний аналіз спрямований на отримання економічних показників, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі основних і оборотних фондів, нематеріальних активів, обсягу продажів і їх динаміці, а також у структурі управління підприємством, у розрахунках з дебіторами і кредиторами тощо [4].

Фінансовий аналіз дозволить керівникам туристських підприємств оцінити структуру та джерела формування майна організації, визначити структуру і потоки власного і позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, оцінити правильне використання грошових коштів тощо [2].

Теорія маркетингу включає:

- аналіз ринку, у ході якого визначаються його ємність і основні гравці;
- аналіз споживачів і постачальників турпослуг;
- можливості для ефективного просування та реалізації турпродуктів [3].

Стратегічний менеджмент (управління) турпредприятием складається з п'яти взаємозалежних процесів:

- аналізу середовища, в якому функціонує туристська організація;
- визначення місії і цілей турпідприємства;
- вибору певної стратегії і виконання цієї стратегії;
- стратегічного контролю над виконанням обраної турорганизацией стратегії розвитку бізнесу. [1]

Два етапи аналізу туристської організації

Метод підприємницького аналізу передбачає наступну модель дослідження туристської організації (див. рис. 2).

Схема проведения предпринимательского анализа
Рис. 2. Схема проведення аналізу підприємницького

На першому етапі підприємницького аналізу з метою визначення реального стану справ на тому чи іншому туристичному підприємстві проводиться оцінка її фінансово-економічного стану, виконується розрахунок та аналіз основних фінансово-економічних показників.

Якщо за підсумками оцінки фінансово-економічного стану виявляються негативні моменти в діяльності турпідприємства, наприклад, такі як: зниження виручки, наявність збитків, погіршення платоспроможності та фінансової стійкості, то необхідно вивчити маркетингову політику даної турорганизации. Якщо ж визначається неефективна робота по просуванню і реалізації туристичних послуг на ринку, то в даній ситуації необхідно перейти до вивчення стратегічного управління туристким підприємством. Це означає, що керівництву турпідприємства слід провести аналіз поточної стратегії організації і виявити всі негативні сторони в її роботі.

На другому етапі аналізу підприємницького співробітники фірми проводять додаткові маркетингові дослідження і аналіз середовища, в якому функціонує їх організація. За підсумками цих досліджень керівництво турпідприємства проводить коригування поточної стратегії розвитку бізнесу, змінює і визначає нові методи маркетингової політики, планує фінансово-економічні показники на майбутній період своєї роботи.

Таким чином, підприємницький аналіз ефективності діяльності туристських організацій середнього та малого бізнесу передбачає їх комплексне чітке і послідовне дослідження. В основі даного дослідження лежить системи методологічних підходів чотирьох теорій (економічного аналізу та фінансового аналізу, маркетингу, стратегічного менеджменту), які набули великого значення в сучасних умовах ринкової економіки.

Планування на основі повної картини реального стану

Практичне застосування методу підприємницького аналізу в процесі оцінки ефективності діяльності туристських організацій середнього та малого бізнесу дозволить власникам і керівникам даних туристських підприємств своєчасно та в повному обсязі отримувати інформацію про результати роботи своїх турорганізацій. Підприємець буде мати повну картину реального стану справ на своєму підприємстві. Володіючи такою інформацією, він зможе визначити чіткий план дій при потенційній несприятливій кон'юнктурі ринку, а також це дасть йому можливість швидко зреагувати на зміну зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства. Даний факт набуває більшої актуальності особливо в період фінансової кризи, оскільки, неможливо виробити ефективних антикризових заходів не знаючи реального стану справ на підприємстві.

Важливим є і той факт, що виконати підприємницький аналіз турпідприємства зможе сам його власник, без залучення широкого кола фахівців різних областей. Це дозволить заощадити не малі кошти. Варто відзначити і те, що практичне використання методу підприємницького аналізу сприятиме підготовці внутрішніх і зовнішніх звітних документів туристського підприємства.

Підсумки, які будуть отримані в ході проведення аналізу підприємницького, стануть для власників та керівників туристських організацій середнього та малого бізнесу основою для розробки короткострокових, середньострокових і довгострокових планів розвитку, відправною точкою при пошуку нових можливостей для зростання і розвитку їх підприємств.

Література

1. Виханский О.С. Стратегічне управ ління: Підручник. - 2-е изд., пере-раб. і дод. - М.: Экономистъ, 2004. - 296 с.: іл.
2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності: Підручник - 5-е изд., перероб. і доп. - М.: Справа і Сервіс, 2007. - 368 с.
3. Дурович А.П. Маркетинг в туризмі: учеб. посібник - 7-е изд., стер. - Мінськ: Нове знання, 2007. - 496 с.
4. Здоровий А.Б. Економіка туризму: Підручник. - М: Фінанси і статистика, 2007. - 272 с.: іл.
5. Ключников О.В. Менеджмент туризму: Підручник - М: Радянський спорт, 2009. - 228 с.
6. Козирєв В.М. Основи сучасної економіки: Підручник. - 4-е изд., пере-раб. і дод. - М: Фінанси і статистика, 2009. - 544 с.

Sergey A. Zdorov. Business Analysis as a System of Evaluating the Performance of Travel Enterprises of Small and Medium Business

Abstract. Organizing a business and entering the market is just the beginning for each representative of small and medium business, yet another question is of paramount importance: will the new company be able to stay in the market? To understand this, the entrepreneur has to promptly and accurately evaluate efficiency of his or her business. The author suggests an algorithm for estimating travel companies, which offers a comprehensive examination of the company based on economic and financial analysis, marketing and strategic management.

Key words: travel enterprises, business analysis, efficiency, small and medium business, economic analysis, financial analysis, marketing, strategic management.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.