Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Юр'ївська Є.М.
Культура народів Причорномор'я. - 2009. - №163. - С.30-33.

Прогнозування туристичних потоків в готельних підприємствах Севастопольського регіону

В даний час туризм став однією з основних міжнародних торгових категорій. Дохід від туристичної діяльності за даними СОТ займає четверте місце після паливної, хімічної та автомобільної промисловості. Доходи від туризму, у тому числі і міжнародного починаючи з 1950 року і включаючи 2007 рік, зросли з 25 мільйонів до 903 мільйонів (6,6% на 2006 рік) [1]. Це обумовлено тим, що в останні десятиліття у всьому світі в туристичному бізнесі спостерігається експонентний ріст туристів. При цьому число міжнародних туристів у середньому зростає на 6% щорічно [2].

Розвиток туристичної діяльності в Україні характеризується постійним приростом кількості туристів [3], які визначають туристичні потоки в регіонах. Аналіз туристичної діяльності готельних підприємств стає необхідністю, оскільки сприяє вивченню факторів стабільності зростання і дозволяє проводити прогнозні оцінки. Одним з основних об'єктів аналізу туристичної діяльності готельних підприємств є кількість туристів, що прибувають на відпочинок, являє собою макроекономічний показник, на підставі якого будуються всі подальші оцінки [4].

Мета дослідження. Метою цієї роботи з'явився аналіз туристичних потоків в малих готельних підприємствах Севастопольського регіону з прогнозуванням їх на 2009 рік.

Завдання. Дослідити динаміку туристичних потоків в різних категоріях готельних підприємств і визначити короткостроковий прогноз цього показника.

Результати дослідження. В даний час, при аналізі туристичної діяльності готельних підприємств використані дані статистичної інформації про розвиток туризму у Севастопольському регіоні за даними статистичних звітів, ліцензованих об'єктів туристичної діяльності та сертифікованих підприємств розміщення за 1999-2007 рр. , які представлені у формі таблиці 1.

Таблиця 1.

Динаміка відвідування туристами р. Севастополя і надходження в бюджет
Рік Кількість туристів (тис. осіб) Надходження до бюджету міста (в млн.грн.)
1999 108,7 3,86
2000 170,6 5,25
2001 172,8 7,55
2002 186,5 7,55
2003 220,8 9,5
2004 241,7 5,9
2005 265,9 7,2
2006 159,5 9,48
2007 231,97 13,22

Найбільшого поширення набули прості, зручні та ефективні економетричні моделі, параметри яких оцінюють за допомогою методу найменших квадратів, які визначають залежність кількість туристів від відвідин ними рекреаційної зони Севастополя [5,6].

Проведений аналіз даних звітів за формою 1-Тур щодо діяльності 28 готельних підприємств Севастопольського регіону за 2005-2008 роки. Готельні підприємства об'єднали у три групи за кількістю зайнятих на об'єктах працівників: на мікро- (до 10), малі- (до 50) і середні (понад 150) підприємства (табл.2). Кількість мікропідприємств у 2005 році було 4, у 2006 - 7, 2007 - 11 і в 2008 - 6. Малих підприємств у 2005 році було 9, у 2006 - 8, в 2007 - 9, у 2008 - 6. Середніх підприємств у 2005 році було 9, у 2006 - 7, 2007 -6, в 2008 - 9.

Таблиця 2.

Загальна кількість туристів вибірки за групами готельних підприємств Севастопольського регіону
Рік Загальна кількість туристів Приріст-падіння числа туристів
Мікро Малі Середні Мікро Малі Середні
2005 1705 9417 40632 - - -
2006 3319 16378 40711 1614 6961 79
2007 5100 12901 34240 -781 -3477 -6471
2008 4351 7360 36896 -749 -5541 2658
Разом 14475 48056 152479 3395 -2057 -3834

Розрахунок кількості туристів (осіб) за групами, і прогноз цього показника на 2009 рік, проводили кореляційно-регресивним методом найменших квадратів, в результаті якого отримали лінійні рівняння типу:

У = а + bХ (1)

де Х - незалежна змінна - остання цифра року;
У - функціональний параметр - кількість туристів, що прибули в рекреаційні підприємства за групами: мікро, малі та середні підприємства.

За незалежну змінну (Х) прийняли рік, тобто його останню цифру, а залежним, тобто функціональним параметром (У) - кількість туристів, що прибули в рекреаційні підприємства за групами: мікро-, малі і середні підприємства.

Середню помилку вибірки розраховували за рівнянням:

У ± tµ (2)

при значенні рівня ймовірності p 0.01, де t (критерій Ст'юдента) є постійним числом рівним 4. Як показали кількісні результати обчислення, розподіл готельних підприємств за групами проведено правильно, оскільки в кожній групі мінімізовані відмінності в показниках і максимизированы досліджувані показники між аналізованими групами підприємств.

Обчислені лінійні рівняння з відповідним коефіцієнтом кореляції, що характеризує тісноту зв'язку між аналізованими параметрами за групами готельних підприємств, наведено в табл. 3.

Таблиця 3.

Результати кореляційного аналізу (очікувана кількість туристів у 2009 році) за групами готельних підприємств
Підприємства Лінійне рівняння регресії Коефіцієнт кореляції Вірності (р) Туристів у 2009 році
Мікро У=-2309+912Х 1 0.01 5900 ± 4
Малі У=17725 - 965Х -0,5 0.01 9040 ± 8
Середні У=32.8 - 1,2Х -1 0.01 33544 ±4

На підставі наведених рівнянь регресій на 2009 рік випливають короткострокові (на 1 рік) прогнозні оцінки очікуваної кількості туристів у 2009 році в залежності від місткості готельних підприємств. Як видно з табл.2, - мікропідприємства слід очікувати 5900 ± 4 туристів, малі підприємства - 9040 ± 8 туристів і в середні - 33544 ± 4. Середню помилку передбачуваної кількості туристів µ. вирахували з рівнем ймовірності р 0.01. За наведеними результатами не можна віддати перевагу жодній групі готельних підприємств, так як кожна група готелів займає певне місце в готельному бізнесі. Так, для мікропідприємств, незважаючи на кризові роки прогноз по турпотокам позитивний, оскільки передбачається збільшення кількості туристів в 2009 році, а для малих і середніх підприємств спостерігається зменшення турпотоку на 2009 рік, тому можливо очікується недостатнє заповнення номерного фонду. Характер оцінок свідчить про коректність регресійних рівнянь.

За даними табл. 3 побудували графіки розподілу турпотоків з мікро-, малим та середнім підприємствам. Графічно, емпіричні дані (рис.1, ряд1) кількості прибулих туристів в 2005-2008 роках за мікропідприємствам усереднює теоретична лінія регресії (рис.1, ряд 2) У= 2309 + 912Х з повною прямим зв'язком між ними.

График зависимости эмпирической и теоретической линий распределения количества туристов в микропредприятиях в 2005-2009 годах
Рис.1. Графік емпіричної залежності (ряд 1) та теоретичної (ряд 2. У=-2309 + 912Х) ліній розподілу кількості туристів в микропредприятиях у 2005-2009 роках.

На рис. 1 теоретична лінія регресії (ряд 1) розподілу кількості туристів за мікропідприємствам вказують на збільшення кількості туристів аж до 2009 року і, таким чином, можливий прогноз, що в 2009 році загальна кількість туристів зросте до 5900 осіб. Обчислений коефіцієнт кореляції, що дорівнює 1 для мікропідприємств, вказує на повну і достовірну зв'язок між аналізованими параметрами (кількістю туристів у певному році).

На рис. 2 теоретична лінія регресії розподілу кількості туристів за малим підприємствам усереднює емпіричні дані вибірки малих підприємств. Теоретична лінія регресії (ряд 1) розподілу кількості туристів за малим підприємствам показують зниження кількості туристів, і в 2009 році їх очікується менше, ніж у 2005 році з 9417 до 9040 людина. Причому зв'язок між ними тісний і достовірна.

График зависимости эмпирической и теоретической линий регрессии распределения количества туристов по малым предприятиям в 2005-2009 годах
Рис.2. Графік емпіричної залежності (ряд 2) та теоретичної (ряд.1. У=17725 - 965Х) ліній регресії розподілу кількості туристів за малим підприємствам у 2005-2009 роках

На рис. 3 теоретична лінія регресії розподілу кількості туристів з середнім підприємствам, як і в групі малих підприємств, вказує на тенденцію зменшення кількості туристів і в 2009 році, від 40632 чоловік у 2005 році до 33545 осіб в 2009 році, зв'язок між аналізованими параметрами повна зворотна.

Цікавим видається той факт, що, незважаючи на наявність нерівномірних щорічних кризових процесів у регіоні, і незалежно від приналежності до групи готельних підприємств, вони практично не впливають на прогнозні оцінки очікуваної кількості туристів. Графічні (теоретичні) лінії показують загальні тенденції до рівномірного збільшення (для мікропідприємств) або зниження (для малих і середніх готельних підприємств) кількості туристів в рік. Цей факт є переконливим підтвердженням можливості застосування кореляційно-регресивних методів для отримання короткострокових прогнозів очікуваного кількості туристів. Проведений аналіз малої вибірки підприємств рекреаційного характеру Севастопольського регіону показав, що зв'язку між роком прибуття туристів і кількістю туристів в основному сильні і повні, тому прогнозована кількість туристів може допомогти підготувати рекреаційні підприємства до наступаючого сезону.

Згідно рівняння регресії для середніх підприємств ( табл.2) також побудований графік турпотоків з прогнозом на 2009 рік (рис.3).

График зависимости эмпирической и теоретической линий распределения количества туристов по средним предприятиям в 2005-2009 годах
Рис.3. Графік емпіричної залежності (ряд.2) та теоретичної (ряд.1=32,8-1,2Х) ліній розподілу кількості туристів з середнім підприємствам у 2005-2009 роках

На підставі проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки:

1. Застосування кореляційно-регресивних методів при вивченні туристичних потоків у регіоні дозволяє отримувати коректні прогнозні оцінки в туризмі з рівнем середньої ймовірності помилки р=001.
2. Для постійного прогнозування очікуваної кількості туристів в готельному підприємстві необхідно систематично проводити короткострокові (на 1 рік) прогнозні оцінки .
3. Мікропідприємства не схильні до впливу кризових явищ, так, як при невеликому номерному фонді їх заповнюваність в економічному плані в меншій мірі залежна від кон'юнктури, ніж малі та середні.

Джерела та література

1. International tourism - a key driver for the world economy, Tourism Highlights 2008 Edition For more information: Facts & Figures section at www.unwto.org.
2. R.R.Bar-On Databank: Global tourism trends - to 1996. Tourism Economics. - V.3. - №3, 1997. - РР.289-300.
3. Н.М. Гулевська. Передумови формування туризму // Вісник СумДУ. Серія "Економіка". - 2007. - №2. - С.130-134.
4. А.А. Дьомін, Ю. Семенова, Практичне використання адаптивних моделей в туризмі. // Культура народів Причорномор'я. - 2001. - №16. - С.34-39.
5. C.Lim Review of international tourism demand models. Annals of Tourism Research. - V.24 - 1997. - Р.835-849.
6. Громико Г.Л. Статистика. - М: Видавництво Московського університету, 1976. - 336 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.