Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Дьомін А.А., Семенова Ю.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2001. - №16. - С.34-39.

Практичне використання адаптивних моделей в туризмі

Найважливішою бюджетоутворюючою галуззю багатьох держав і регіонів (у тому числі і Автономної республіки Крим) є туризм. Сьогодні туристичний бізнес використовує приблизно 7% світового капіталу, а частка туризму становить більш 10% світової торгівлі товарами і послугами[1]. Це зумовлено тим, що останні десятиліття в туристичному бізнесі спостерігається експонентний ріст туристів. При цьому кількість міжнародних туристів у всьому світі в середньому зростає на 6% щорічно [2]. Подібна картина характерна для багатьох регіонів і територій. [3]. Моделювання процесів, що відбуваються в туристичному бізнесі стає необхідністю, оскільки сприяє вивченню факторів стабільності і зростання, дозволяє виконувати прогнозні оцінки. Результати моделювання необхідні для вироблення стратегії, прийняття ділових рішень і планування туристичній сфері на різних рівнях.

Основними об'єктами моделювання в туризмі є кількість прибуваючих туристів і показники, пов'язані з сезонністю індустрії відпочинку. З них найбільш важливу роль грає кількість туристів, що прибувають на відпочинок, тому що являє собою макроекономічний показник, на підставі якого будуються всі наступні оцінки. Метою цієї роботи є аналіз основних напрямів моделювання кількості прибуваючих туристів, вироблення рекомендацій щодо використання окремих методик.

Найбільше поширення в туризмі отримали прості економетричні моделі, параметри яких оцінюються за допомогою методу найменших квадратів [4,5]. Традиційний вид таких моделей - різні регресійні рівняння. Раніше нами на основі аналізу числа прибуття туристів з різних світових регіонах було показано, що подібні моделі забезпечують прийнятну точність і мають непоганими прогнозними якостями [6]. Найкращим чином число прибуття туристів описується рівняннями другого порядку. При цьому слід відзначити той факт, що вибір форми регресійного рівняння має більше значення, ніж його оцінювання параметрів. Подальше дослідження дозволило встановити, що регресійні рівняння зручні, якщо доводиться мати справу з даними, які монотонно зростають або убувають. Якщо ж дані характеризуються наявністю пікових значень, то застосування регресійних рівнянь не настільки ефективно, оскільки призводить до помилок більше 20% при короткострокових прогнозах. У ряді робіт [7] відзначається, що численні дані, що входять в регресійні рівняння (ціни, доходи, курси валют та ін) є динамічно мінливих нестаціонарними величинами, між якими існує взаємозалежність. Ігнорування проблеми стаціонарності призводить до того, що параметричні тести (зокрема, t-тести і F-тести) стають ненадійними і можуть давати помилкові результати. Але, незважаючи на наявні обмеження, повністю відмовлятися від регресійних рівнянь недоцільно, оскільки при певних обставинах вони є найбільш простими, ефективними та зручними.

Суттєвим питанням математичного моделювання в туризмі є питання досягнення рівноваги (насичення) в явищах, оскільки рівновага означає досягнення стабільних цін, при якому врівноважується попит і пропозиція [8]. Якщо прийняти гіпотезу про можливість досягнення рівноваги, то доведеться шукати для моделей форму рівнянь асимптотичних наближенням до деякої лінії насичення. Однак, впродовж останніх двадцяти років сам туризм і ціни (на авіаперевезення, готелі та ін) зазнали значної трансформації, спостерігається стійкий тренд зростання, і тому до туризму поки неправомірно застосовувати термін "насичення".

Перспективним напрямком у моделюванні процесів туризму є використання дифузійних моделей. Сьогодні дифузійні моделі застосовуються в таких відрізняються один від одного сферах як маркетинг, менеджмент, технології інформаційного бізнесу [9,10].

Нехай f(t) - функція ймовірності придбання потенційними туристами туру в момент часу t, а F(t) - функція ймовірності, що описує частку потенційних туристів населенні в той же момент часу. Тоді f(t)/[1-F(t)] - умовна ймовірність прибуття деякої кількості туристів в зазначений момент часу t. Можна припустити, що ця умовна ймовірність може бути описано лінійною залежністю від F(t), тобто f(t)/[1-F(t)] = a + b·F(t). Якщо позначити через N* - загальне число потенційних туристів серед населення, то число прибуття туристів в момент часу t буде At = N* · f(t), тоді як кількість потенційних туристів Nt = N* · F(t). Нескладні перетворення приводять до вираження виду At = a(N* - Nt) + b•Nt(N* - Nt)/N*. Туристична статистика не дозволяє диференціювати нових туристів і повторно прибувають. У першому наближенні можна припустити, що число повторних туристів пропорційно N*, тобто Zt = d·Nt. Тоді загальне число прибуття туристів

Yt = At + Zt = a(N* - Nt) + b·Nt(N* - Nt)/N* + d·Nt (1)

Наступний етап створення моделі - включення в неї факторних ознак (змінних). Найбільш простий шлях - описати N* як функцію факторних ознак у логарифмічній формі

ln (N*t) = b0 + b1 ln (X1t) + b2 ln (X2t) + ... + bk ln (Xkt) (2)

Можна також записати Yt як квадратичну функціюNt-1

Yt = a·N + (b + d - a)Nt-1 - (b/N*)N2t-1 (3)

Підставляючи (2) в (3) отримаємо

(4)

Якщо ввести позначення α = a ·exp(b0), b = (b + d - a) і γ = b exp(b0), то отримаємо остаточний вираз

(5)

Оцінити параметри a, b і d на підставі значень α, β і γ неможливо через проблеми визначення b0. Для оцінки параметрів отриманої моделі не застосовні методи, використовувані в разі регресійних рівнянь, тому що має місце параметрична нелінійність. В даному випадку повинні використовуватися нелінійні методи, що значно ускладнює роботу з моделлю. Головним достоїнством моделі, записаної в такій формі, є її повна ясність в умовах нестаціонарності даних.

Альтернативною формою моделей, яка з недавніх пір привертає увагу дослідників, є нейронна мережа [11]. Для такої моделі характерне використання значної кількості факторних ознак, які є незалежними змінними, і однієї цільової змінної. При цьому не описується безпосередньо форма залежності цільової змінної як функція факторних ознак, а використовується значна кількість проміжних змінних, причому часто використовуватися не один їх набір. У моделі здійснюється внутрішня оцінка взаємозалежності змінних. Форма взаємозалежності може носити як лінійний, так і нелінійний характер. Досвід використання нейронних мереж для моделювання процесів в туризмі поки не дозволяє стверджувати, що такий підхід здатний вирішити всі проблеми. Це пояснюється тим фактом, що даний підхід не дозволяє повністю відмовитися від регресійних рівнянь, які необхідні для оцінки внутрішньої взаємозв'язку змінних, і тим, що потрібна значна кількість ретроспективних даних по туризму, тобто при обмеженій базі даних модель не ефективна.

Значну проблему при використанні розглянутих моделей на практиці представляє підбір факторних ознак. Він є специфічним для кожного регіону і визначається навколишніми територіями, рівнем розвитку самого регіону, рівнем сервісу та ін. Наприклад, для Австралії [12] домінуючими факторами є реальний рівень доходів, відкритість для торгівлі, привабливість імпорту, відносний рівень цін, відпочинок і розваги та ін. Набір факторних ознак завжди буде характеризуватися неповнотою. Інший великою проблемою є використання в моделях різнорідних натуральних показників, характер зміни яких найчастіше непередбачуваний і які бувають взаємозалежними. Все це накладає серйозні обмеження на туристичні моделі, зокрема, їх прогнозні якості можуть бути недостатньо високими.

Нами досліджено питання про можливість застосування адаптивних статистичних моделей для одержання оцінок числа прибулих туристів. Для таких моделей характерним є використання статистичних даних за кількістю прибулих туристів за певний ретроспективний період. Перевагою такого підходу, з нашої точки зору, є той факт, що статистичні дані відображають дію абсолютно всіх скільки-небудь значимих факторів. Більш того, дані моделі володіють непоганими прогнозними якостями, оскільки враховують інерційність і запізнювання впливу факторних ознак. По сукупності ознак адаптивні статистичні моделі можуть бути віднесені до динамічних прогнозними моделями.

Первинний аналіз ретроспективних даних про кількість прибуття туристів в різні регіони показує, що характер зміни даних відповідає лінійно-адитивним типом трендів. Тому для дослідження були обрані модель Холта і модель адаптивного згладжування Брауна [13].

У лінійно-адитивної моделі тренду передбачається, що середнє значення прогнозованого показника ft змінюється відповідно до лінійної функції часу ft = μ + λ·t + εt, де μ - середня процесу; λ - швидкість зростання/спадання; εt - випадкова помилка. Метод Холта заснований на оцінці параметра - міру ступеня лінійного зростання або падіння показника у часі. При цьому фактор зростання λ оцінюється за коефіцієнтом bt, який в свою чергу, обчислюється як експоненційно зважена середня різниць між поточними експоненціально зваженими середніми значеннями процесу ut і їх попередніми значеннями ut-1. Характерна особливість даного методу - обчислення поточного значення експоненціально зваженого середнього ut включає в себе обчислення показника минулого росту bt-1, адаптуючись, таким чином, до попереднього значення лінійного тренду. Модель може бути записана у наступному вигляді

ut = A·dt + (1 - A)(ut-1 + bt-1), bt = B·(ut - ut-1) + (1 - B)·bt-1 (6)

де A і B - коефіцієнти, що визначають характер згладжування даних, dt - фактичне значення даних.

В основу методу адаптивного згладжування Брауна покладена ідея, що можна задати деякий параметр γ такий, що зважена сума відхилень між спостережуваними і очікуваними значеннями стає мінімальною

(7)

Брауном показано, що ut = ut-1 + bt-1 + (1-γ2)·et, де et = dt - ft, ft - прогнозне значення, bt = bt-1 + (1 - γ)2·et. Значення γ Браун рекомендує приймати приблизно рівним 0,7-0,8.

Прогноз в даних моделях визначається підсумовуванням оцінки середнього поточного значення ut і очікуваного зростання показника bt, помноженого на період попередження τ, тобто ft+τ = ut + bt·τ.

Для перевірки прогностичних якостей моделі Холта і моделі адаптивного згладжування нами проведено порівняльний чисельний аналіз. В якості ретроспективної бази даних були використані відомості СОТ щодо регіонального розвитку туризму [14]. Аналізувалися показники по прибуттю туристів надходженням коштів від туризму для основних світових регіонів (згідно класифікацією СОТ), а саме: Європи, Америки, Східної Азії і Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Африки і Південної Азії.

Бралися дані за період з 1985 року по 1996 рік і на їх підставі виконувалися прогнозні оцінки на 1997 і 1998 роки за раніше отриманими регресійним рівнянням [6], а також за моделями Холта і Брауна. Результати розрахунків зіставлялися з фактичними даними за 1997 і 1998 роки [15], наведеними в Таблиці 1.

Таблиця 1.

Дані про прибуття туристів і про надходженнях від туризму за 1997 рік.
Регіон Прибуття, млн.ч./ Надходження, млрд.$.[15]
1997 р. 1998 р.
Америка 118,481 120,190
118,770 121,230
Східна Азія та Тихоокеанський регіон 87,953 86,930
76,630 73,740
Близький Схід 14,833 15,620
9,140 9,720
Африка 23,157 24,900
9,020 9,550
Південна Азія 4,830 5,070
4,280 4,400
Весь світ 610,763 625,24
435,980 444,740

Попередньо також виконувалася параметри досліджуваних моделей, що полягала в підбір коефіцієнтів згладжування A і B для моделі Холта і коефіцієнта γ для моделі Брауна на тестових завданнях. Встановлено, що найбільш прийнятними значеннями є A=0,3, B=0,4 і γ=0,7.

У Таблиці 2 наведено результати розрахунків за кількістю прибулих туристів в різні регіони. Видно, що в цілому, як регресійні рівняння, так і аналізовані моделі володіють непоганими прогнозними якостями. При цьому слід відрізняти короткострокові прогнози на один період (один рік) та середньострокові прогнози (на два роки).

Для короткострокових прогнозів більш точні результати дають моделі Холта і Брауна. Найменший діапазон розкиду значень забезпечує модель адаптивновного згладжування Брауна, якій властиве "зосереджуватися" на тренді. Менше точні результати дають регресійні рівняння. Але, тим не менш, їх цілком можна використовувати як перше наближення при прогнозуванні.

До подібного висновку приводить і аналіз середньострокових прогнозів, де також найбільш точні результати дає модель адаптивного згладжування. Характерною особливістю адаптивних моделей є наявність завищених оцінок (зі знаком "-" у таблиці), так і занижених, тоді як для регресійних рівнянь як правило оцінки завищені. Це пояснюється дією фактора вибору форми кривої при аналітичному вирівнюванні.

Таблиця 2

Результати розрахунків кількості прибуття туристів за різними моделями
Регіон Регрессионное рівняння [6], 1997/1998 рр. Модель Холта [13], 1997/1998 рр. Модель адаптивного згладжування Брауна [13], 1997/1998 рр.
млн.чел. погр.

%
млн.чел. погр.

%
млн.чел. погр.

%
Америка 117,429 0,9 122,215 -3,2 119,075 -0,5
119,768 0,4 126,517 -5,3 122,809 -2,2
Східна Азія і Тихоокеанський регіон 98,265 -11,7 94,957 -8,0 93,163 -5,9
106,804 -22,2 102,3 -17,0 98,617 -12,8
Близький Схід 16,625 -12,1 14,057 5,2 14,723 0,7
19,028 -21,8 15,566 0,3 15,744 -0,8
Африка 20,247 12,6 21,536 7,0 20,535 11,3
20,672 17,0 22,489 9,7 21,316 14,4
Південна Азія 4,789 0,2 4,583 4,5 4,565 4,9
5,117 -0,9 4,837 4,6 4,751 6,3
Весь світ 612,277 -0,2 624,821 -2,3 610,069 0,1
633,694 0,5 651,851 -2,4 631,820 0,8

У Таблиці 3 наводяться прогнозні оцінки надходжень від туристичної діяльності по регіонах. Можна стверджувати, що тут не можна віддати перевагу ні однією методикою. Вони показують приблизно однакові результати. Характер оцінок свідчить про коректність і регресійних рівнянь. Слід враховувати, що прогнозні оцінки виконувалися для періоду, коли в деяких туристичних регіонах спостерігався деякий економічний спад. Тому при наявність стійкого тренду зростання слід очікувати більш точних оцінок. Разом з тим, можна висловити припущення, що оцінка надходжень від туристичної діяльності має певну специфіку і вимагає розробки особливих методів прогнозу.

Таблиця 3.

Результати розрахунків кількості прибуття туристів за різними моделями
Регіон Регрессионное рівняння [6], 1997/1998 рр. Модель Холта [13], 1997/1998 рр. Модель адаптивного згладжування Брауна[13], 1997/1998 рр.
млрд.$ погр.

%
млрд.$. погр.

%
млрд.$ погр.

%
Америка 115,141 3,1 119,051 -0,2 112,981 4,9
121,539 -0,3 126,889 -4,7 119,079 1,8
Східна Азія та Тихоокеанський регіон 89,257 -16,5 84,744 -10,0 84,226 -9,9
99,000 -34,3 93,035 -26,2 90,526 -22,8
Близький Схід 8,328 8,9 7,231 20,9 7,710 15,6
9,229 5,0 7,769 20,1 8,089 16,8
Африка 7,833 13,2 8,051 10,7 7,863 12,8
8,207 14,1 8,533 10,7 8,261 13,5
Південна Азія 4,390 -2,6 3,833 10,4 3,972 7,2
4,963 -12,8 4,203 4,5 4,236 3,7
Весь світ 445,150 -2,1 448,383 -2,8 438,325 -0,5
474,829 -6,8 480,365 -8,0 464,049 -4,3

Нам цікавим видається і той факт, що наявність нерівномірності регіональних економічних процесів в туризмі практично не впливає на прогнозні оцінки. Даний факт є ще одним підтвердженням можливості застосування моделі Холта і моделі адаптивного згладжування для отримання прогнозів.

Резюмуючи підсумки дослідження питання про застосування адаптивних методів математичного моделювання в туризмі можна стверджувати, що вдалося отримати ряд результатів, серед яких хотілося б відзначити наступні:

1. Перспективним напрямком у моделюванні процесів в туризмі поряд з дифузійними і эконометрическими моделями є використання моделей, описують лінійно-адитивний тренд, тобто моделі Холта і моделі адитивної згладжування Брауна.
2. Підтверджено, що регресійні рівняння дозволяють отримувати коректні прогнозні оцінки в туризмі (похибка, як правило, не перевищує 20%). При цьому відбувається деяке завищення оцінки.
3. Встановлено, що найбільш точною з розглянутих методик є модель адаптивного згладжування. Вона дозволяє отримувати коректні прогностичні оцінки, погрішність яких не перевищує, як правило, 10%. Даній моделі не властиво одностороннє (постійне) завищення або заниження оцінок.
4. Нерівномірність регіональних економічних процесів в туризмі не надає значного впливу на характер використання адаптивних моделей.
5. При аналізі даних різних регіонів немає необхідності виконувати додаткову оцінку і коригування параметрів моделей, що підтверджує їх загальний характер.
6. Питання прогнозування надходжень від туристичної діяльності вимагає додаткового вивчення, тому що розглянуті моделі дозволяють отримати тільки наближені оцінки.

Література

1. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини. Економіка туризму. - М., Фінанси і статистика, 1998, 208с.
2. R.R.Bar-On Databank: global tourism trends - to 1996. Tourism Economics, V.3, №3, 1997, pp. 289-300.
3. J.Fletcher, J.Latham Databank: Global tourism trends Tourism Economics, V.3, №1, 1997, pp. 83-88.
4. G.I.Crouch The study of international tourism demand: a survey of practice. Journal of Travel Research, 1994, V.32, pp. 41-45.
5. C.Lim Review of international tourism demand models. Annals of Tourism Research, V.24, 1997, pp.835-849.
6. Дьомін А.А., Семенова Ю. Економіко-статистичне моделювання та прогнозування в туризмі. Вчені записки Таврійського національного університету ім.в.і.вернадського, №13(52), Том 1.- С.186-192.
7. P.C.B.Philips Understanding spurious regressions in econometrics, Econometrica, 1986, pp.311-340.
8. PA Samuelson Economics: An Introductory Analysis. Mc Graw-Hill, New York, 1964, p.63.
9. V.Mahajan, E.Muller, F.M.Bass New product diffusion models in marketing: a review and directions for research. Journal of Marketing, V.54, 1990, pp.1-26.
10. A.G.Woodside, S.Lysonski A general model of traveler destination choice. Journal of Travel Research, V.27, 1989, pp. 8-14.
11. C.L.Morley Demand modelling methodologies: integration and other issues. Tourism Economics, V.5, №1, 1999, pp. 5-19.
12. N.Kulendran, K.Wilson Modelling business travel. Tourism Economics, V.6, №1, 2000, pp. 47-59.
13. Колін Л. Методи прогнозування економічних показників. - М, Фінанси і статистика,1986.-130с.
14. Compendium of Tourism Statistics / WTO - Madrid, 1996.
15. R.R.Bar WTO's International Tourism Summery for 1998: East Asia and the Pacific. Tourism Economics, V.5, №3, 1999, pp. 293-315.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.