Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую

Ректор Дрогобицького державного

педагогічного університету

імені Івана Франка

_________ В.Г. Скотний

"___"__________2005 р.

ПРОГРАМА

  навчальної дисципліни

"Туристичні формальності"

 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

за фаховим спрямуванням: 6.050400 „Туризм”
напряму підготовки 0504 „Туризм”

 

Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту

        

Дрогобич – 2005

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу - дати системні знання, сформувати навички в оформленні необхідних документів, без яких виїзд за рубіж або запрошення іноземного туриста стає неможливим.

Завдання дисципліни полягають у наданні знань та формуванні вмінь з таких питань:

- поняття туристичних формальностей;
- оформлення в’їздних та виїздних документів;
- порядок перетину державних кордонів;
- основ безпеки пересування туристів.
Предметом вивчення дисципліни є туристичні формальності по оформленню офіційних документів на виїзд з країни та в’їзд до країни, перетину державних кордонів та безпеці пересування туристів.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Туристичні формальності» базується на загальних знаннях дисциплін «Основи туризмознавства», «Правознавство», «Безпека життєдіяльності».

Навчання будується на сполученні лекцій і практичних занять. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або по заздалегідь відомих темах. Вони призначені для закріплення й більше глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента по індивідуальному (груповому) завданню й особистий усний або письмовий звіт по ньому перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використаються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань із наступною оцінкою проробленої роботи;
- рубіжний контроль, що складається зі здачі заліку або екзамену по дисципліні.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на задані педагогом питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальному рейтингу-тижні у вигляді контрольних робіт.  

ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ

 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
  Модуль 1    
1 Предмет і завдання дисципліни 2 2
2 Еволюція туристичних формальностей 2 2
3 Проблеми свободи пересування туристів 2 2
4 Спрощення туристських формальностей в 80-90 роки 2 2
5 Виїзд за запрошенням від закордонної фірми 2 2
6 Договір про надання туристичних послуг 2 2
7 Одержання закордонного паспорта 2 2
8 Оформлення віз 2 2
  Модуль 2    
9 Валютні питання 2 2
10 Митні правила 2 2
11 Порядок перетину державних кордонів 2 2
12 Міжнародні правила страхування туристів 2 2
13 Санітарний і епідеміологічний контроль 2 2
14 Види захисту українських туристів за кордоном та іноземців в Україні 4 4
15 Туристичні формальності для в'їзного іноземного туризму в Україні 4 4
Разом
Усього
34 34
68

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни

Поняття й сутність туристських формальностей. Обов'язковість і законність установленого порядку. Перелік формальностей. Процедури.

Тема 2. Еволюція туристичних формальностей

Теоретичні концепції необхідності вільного обміну людьми й ідеями. Міжнародні наради НБСЄ, рішення ЄС і ЄЕС. Значення діяльності МСОТО й ООН у питаннях спрощення туристських формальностей.

Тема 3. Проблеми свободи пересування туристів

Перший аспект: спрощення механіки туристських подорожей (туристських формальностей). Другий аспект: політичні й економічні обмеження держав на туристські поїздки. Проблеми пересування туристів через границі. Суть проблем. Можливості рішення. Перспективи.

Тема 4. Спрощення туристичних формальностей в 80-90 роки

Роль Нарад по безпеці й співробітництву в Європі (Хельсінкі, 1975 р.; Віденська зустріч, 1989 р.). Роль ВТО. Манільська конференція по туризму (1980 р.). Зміна міжнародної обстановки після 1991 р.: розпад СРСР, створення СНД, зміни в країнах Східної Європи. Двосторонні угоди РФ по туризму з іншими країнами. Новий етап розвитку масового туризму.

Тема 5. Виїзд за запрошенням від закордонної фірми

Необхідні умови для поїздок українських туристів за кордон за запрошенням туристської фірми: укладання договору з іноземним суб'єктом (турфірма-агент, туристом). Правильність оформлення запрошення по українському законодавству.

Тема 6. Договір про надання туристичних послуг

Зміст зовнішньоторговельного контракту з комплексу туристських послуг. Умови договору. Зобов'язання клієнта. Правила надання послуг. Форми договору й практичні приклади. Оподатковування туристів.

Тема 7. Одержання закордонного паспорта

Порядок оформлення закордонного паспорта в ВВІР і МЗС України відповідно до українського законодавства.

 

Тема 8. Оформлення віз

Поняття туристської візи як права на виїзд українського туриста. Порядок оформлення візи: у консульському відділі іноземного посольства в Україні; країнах СНД; західноєвропейських державах. Шенгенские угоди. Порядок оформлення Шенгенских віз у країнах Західної Європи та в Україні.

Після засвоєння модуля 1 студент повинен знати:

- поняття: туристичні формальності, процедури, запрошення, договір про надання туристичних послуг, віза, посольство, консульство;
- еволюцію туристичних формальностей;
- принципи діяльності установ ВВіР, МЗС, міжнародних організацій НБСЄ, МСОТО, ООН, ВТО;
- сутність та значення Шенгенської угоди.

 

Після засвоєння модуля 1 студент повинен вміти:

- оформити договір з туристичною фірмою;
- оформити запрошення;
- оформити документи на оформлення закордонного паспорту;
- оформити документи на одержання візи.

Орієнтовна тематика практичних занять:

- Предмет і завдання дисципліни
- Еволюція туристичних формальностей
- Проблеми свободи пересування туристів
- Спрощення туристичних формальностей в 80-90 роки
- Виїзд за запрошенням від закордонної фірми
- Договір про надання туристичних послуг
- Одержання закордонного паспорта
- Оформлення віз

МОДУЛЬ 2

Тема 9. Валютні питання

Закон України "Про валютне регулювання й валютний контроль". Правила покупки валюти в Україні. Обмеження й норми на вивіз української та іноземної валюти.

Тема 10. Митні правила

Митний кодекс України. Загальні правила переміщення товарів фізичними особами через митний кордон України.

Тема 11. Порядок перетину державних кордонів

Закон України "Про державний кордон України". Правила іноземних держав ближнього й далекого зарубіжжя про порядок перетинання державних кордонів.

Тема 12. Міжнародні правила страхування туристів

Вимоги ВТО. Закон України "Про туризм". Закон України "Про страхування". Компенсаційне й сервісне обов'язкове страхування туристів.

Тема 13. Санітарний і епідеміологічний контроль

Закон України "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення". Процедури. Вимоги по вакцинації. Міри санітарного контролю. Спеціальні служби контролю.

Тема 14. Види захисту українських туристів за кордоном та іноземців в Україні

Політичний, економічний, соціальний, екологічний захист туристів. Закони України "Про громадянство в Україні", "Про туризм". Правове становище іноземців в Україні.

Тема 15. Туристичні формальності для в'їзного іноземного туризму в Україні

Правила запрошення, одержання віз України, правила перебування в Україні, правила в'їзду іноземців в Україну і їхнього виїзду з України. Особливості в'їзду в Україну, виїзду із України і перебування в Україні осіб, що мають подвійне громадянство.

Орієнтовна тематика практичних занять:

- Валютні формальності
- Митні формальності
- Порядок перетину державних кордонів
- Міжнародні правила страхування туристів
- Санітарний і епідеміологічний контроль
- Види захисту українських туристів за кордоном та іноземців в Україні
- Туристичні формальності для в'їзного іноземного туризму в Україні

Після засвоєння модуля 2 студент повинен знати:
- поняття: валюта, митні правила, страхування, вакцинація, подвійне громадянство, санітарний контроль;

- основні вимоги Законів України "Про валютне регулювання й валютний контроль", "Про державний кордон України", "Про туризм", "Про страхування", "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", "Про громадянство в Україні", вимоги ВТО;
- митні правила сусідніх країн та України;
- правила вивозу та ввезення валюти в Україні та сусідніх країнах;
- порядок перетину державних кордонів;
- особливості страхування туристів.

 

Після засвоєння модуля 2 студент повинен вміти:
- заповнити митну декларацію;
- укласти договір із страховою компанією.

3.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАННЯ

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету, показники якої переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання
Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Екзамен (залік) складають ті студенти, котрі за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно”, і ті, які бажають покращити свій результат.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.
2.  Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристские формальности. – М.: Академия, 2004. -  297 с.
3.  Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие. - М., 1996.
4. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
5. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
6. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
7. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 312 с.
8. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
9. Квартальнов В. А. Туризм, экскурсии, обмены: современная практика. - М.: Наука, 1993.
10. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
11. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 144 с.
12. Сенин В.С. Организация международного туризма. – М.: Финансы и Статистика, 1999.
13. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
14. Чеботарь Ю. М. Туристический бизнес.- М.: Мир деловой книги, 1997
15. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
16. Gaworecki W.W. Turystyka. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. – 385 s.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.