Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

ТУРИСТСЬКІ ФОРМАЛЬНОСТІ


для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"


Таганрог
 

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 

Дисципліна "Туристські формальності" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - дати системні знання, сформувати навички оформленні необхідних документів, без яких виїзд за кордон або запрошення іноземного туриста стає неможливим.

Завдання дисципліни - підготувати студентів до проведення сертифікованого семінару "Менеджмент туристських формальностей".

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або в вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента по індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжний контроль, що складається з здачі заліку з дисципліни.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

 
РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Предмет і завдання дисципліни 1 1
2 Еволюція туристських формальностей 1 1
3 Два аспекти свободи пересування 1 1
4 Спрощення туристських формальностей в 80-90 роки 1 1
5 Виїзд за запрошенням від зарубіжної фірми 1 1
6 Договір про надання туристських послуг 1 1
7 Отримання закордонного паспорта 1 1
8 Оформлення віз 1 1
9 Валютні питання 1 1
10 Митні правила 1 1
11 Порядок перетину державних кордонів 1 1
12 Міжнародні правила страхування туристів 1 1
13 Санітарний і епідеміологічний контроль 1 1
14 Види захисту російських туристів за кордоном та іноземців в РФ 2 2
15 Туристські формальності для в'їзного іноземного туризму в РФ 2 2
Разом Всього 17 17
34

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ
 
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни

Поняття і сутність туристських формальностей. Обов'язковість і законність встановленого порядку. Перелік формальностей. Процедури.
 
Тема 2. Еволюція туристських формальностей

Теоретичні концепції вільного обміну людьми та ідеями. Міжнародні наради НБСЄ, рішення ЄС та ЄЕС. Значення діяльності МСОТО і ООН в питаннях спрощення туристських формальностей.
 
Тема 3. Два аспекти свободи пересування

Перший аспект: спрощення механіки туристських подорожей (туристських формальностей). Другий аспект: політичні та економічні обмеження держав на туристські поїздки. Проблеми пересування туристів через кордони. Суть проблем. Можливості рішення. Перспективи.
 
Тема 4. Спрощення туристських формальностей в 80-90 роки

Роль Нарад з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, 1975 р.; Віденська зустріч, 1989 р.). Роль СОТ. Манільська конференція з туризму (1980 р.). Зміну міжнародної обстановки після 1991 р.: розпад СРСР, створення СНД, зміни в країнах Східної Європи. Двосторонні угоди РФ з туризму з іншими країнами. Новий етап розвитку масового туризму.
 
Тема 5. Виїзд за запрошенням від зарубіжної фірми

Необхідні умови для поїздок російських туристів за кордон запрошення туристичної фірми: укладення договору з іноземним суб'єктом (турфірма-агент, туристом). Правильність оформлення запрошення по російському законодавством.
 
Тема 6. Договір про надання туристських послуг

Зміст зовнішньоторговельного контракту по комплексу туристських послуг. Умови договору. Зобов'язання клієнта. Правила надання послуг. Форми договору та практичні приклади. Оподаткування туристів.
 
Тема 7. Отримання закордонного паспорта

Порядок оформлення закордонного паспорта в ОВІР і МЗС РФ відповідно до російським законодавством.
 
Тема 8. Оформлення віз

Поняття туристської візи права на виїзд російського туриста. Порядок оформлення візи: в консульському відділі іноземного посольства в Москві; країнах СНД; західноєвропейських державах. Шенгенські угоди. Порядок оформлення Шенгенських віз у країнах Західної Європи та в Російській Федерації.
 
Тема 9. Валютні питання

Закон РФ "ПРО валютне регулювання і валютному контролі" від 01.10 1995 р. Правила покупки валюти в РФ. Обмеження і норми на вивезення російської та іноземної валюти.
 
Тема 10. Митні правила

Митний кодекс РФ. Загальні правила переміщення товарів фізичними особами через митний кордон РФ від 18.07 1996 р. № 808.
 
Тема 11. Порядок перетину державних кордонів

Закон РФ "ПРО порядок виїзду з Російської Федерації і в'їзду в Російську Федерацію" від 15.08 1996 р. Закон РФ "ПРО державної кордоні Російської Федерації" від 01.04. 1993 р. Правила іноземних держав близького і далекого зарубіжжя про порядок перетину державних кордонів.
 
Тема 12. Міжнародні правила страхування туристів

Вимоги СОТ. Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російської Федерації" від 24.11 1996 р. Закон РФ "ПРО страхування" від 27.10.1992 р. Указ Президента "Про державне обов'язкове страхування пасажирів" від Від 07.07.1992 р. № 750. Компенсаційне та сервісне обов'язкове страхування туристів.
 
Тема 13. Санітарний і епідеміологічний контроль

Закон РРФСР "ПРО санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" від 05.06 1994 р. № 624. Постанова Уряду "Про затвердження федеральної цільової програми з охорони території РФ від завезення і поширення особливо небезпечних інфекційних захворювань людей, тварин і рослин, а також токсичних речовин на 1994-97 рр." від 05.06 1994 р. № 624. Процедури. Вимоги щодо вакцинації. Заходи санітарного контролю. Спеціальні служби контролю.
 
Тема 14. Види захисту російських туристів за кордоном і іноземців в РФ

Політична, економічна, соціальна, екологічна захист туристів. Закони РФ "ПРО порядок виїзду з Російської Федерації і в'їзд в Російську Федерацію", "Про громадянство Російської Федерації" від 17.06 1993 р., "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації". Правове становище іноземців в РФ.
 
Тема 15. Туристські формальності для в'їзного іноземного туризму в РФ

Правила запрошення, отримання віз РФ, правила перебування в РФ, правила в'їзду іноземців в РФ і їх виїзду з РФ. Особливості в'їзду в РФ, виїзду з РФ і перебування в РФ осіб, які мають несанкціоноване державою РФ так зване подвійне громадянство при наявності двох паспортів (російського і іноземного).
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке туристські формальності? На що вони спрямовані?
2. Які розділи туристських формальностей вам відомі? Назвіть їх.
3. Що таке митні правила і формальності, митна декларація?
4. Що таке віза? Назвіть її різновиди.
5. Які види запрошень та віз для поїздки в іншу країну вам відомі?
6. Яким чином оформлюється туристська віза для виїзду російських громадян за кордон?
7. Які дані туриста зазвичай включаються в анкету для отримання закордонної візи?
8. Як оформляється групова віза?
9. Які терміни дії віз для туристських поїздок?
10. Що таке шенгенська віза? Які типи шенгенських віз ви знаєте?
11. Розкажіть про правила отримання шенгенської візи.
12. В яких випадках оформлюється національна віза в країни Шенгенської угоди?
13. Чи потрібен закордонний паспорт для здійснення туристських поїздок в країни СНД і в Калінінградську область РФ?
14. Що таке референс? Для чого він потрібен і як його отримати?
15. Які документи необхідно подати в МЗС Росії для реєстрації на надання консульських послуг?
16. Який документ, і на який термін видається після реєстрації в МЗС Росії? Який порядок його переоформлення?
17. В яких випадках МЗС Росії може відмовити у реєстрації?
18. Який документ є підставою для розгляду питання про видачу російської візи іноземним громадянам і особам без громадянства в загальному порядку? Де і як він оформляється?
19. Який документ є підставою для розгляду питання про видачу російської візи іноземним громадянам і особам без громадянства, які відвідують РФ з метою туризму? Де і як він оформляється?
20. Яка технологія запрошення іноземних туристів?
21. Які документи необхідно пред'явити іноземцю при зверненні до російське консульство за туристською візою?
22. Що входить в поняття "медичні формальності"?
23. Що таке безпека поїздки, у чому вона полягає?
24. Що таке страхування при поїздках?
25. Які специфічні види страхування ви знаєте?
26. Назвіть основні нормативні документи по страхуванню поїздок?
27. Що входить в поняття "страхові ризики"?
28. Розкажіть про міжнародний досвід по розробці заходів безпеки при здійсненні подорожей.
29. Розкажіть про проблеми, які можуть виникнути у туристських фірм при оформленні віз у консульствах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації" від 14.11 1996. № 132-ФЗ.
2. Закон РФ "ПРО порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію" від 15.08 1996. № 114-ФЗ.
3. Закон РФ "ПРО громадянство Російської Федерації" від 17.06.1993.
4. Квартальнов Ст. А. Туризм, екскурсії, обміни: сучасна практика. - М.: Наука, 1993.
5. Марышева Н. В., Хлестова В. О. Правове становище російських громадян за кордоном.- М.: Юрист, 1994.
6. Сенін В.С Організація міжнародного туризму.- М: Фінанси і Статистика, 1999.
7. Чеботар Ю. М. Туристичний бізнес.- М.: Світ ділової книги, 1997.
8. Гуляєв В. Р. Організація туристської діяльності: Навчальний посібник. - М., 1996.
 
СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ ЗА ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.