Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ТРУДОВЕ ПРАВО

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Львівською комерційною академією

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 р., протокол № 4.

ВСТУП

Програма нормативної дисципліни "Трудове право" складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 "Менеджер", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни "Трудове право" є сукупність трудових правовідносин.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисципліни "Правознавство", передує вивченню дисципліни "Управління персоналом".

Програма дисципліни "Трудове право" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Трудове право" є формування у майбутніх менеджерів навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання трудових відносин. Знання основних норм трудового права - це важлива передумова прийняття обгрунтованих рішень у сфері управління, організації виробництва та праці.

1.2. Основними завданнями дисципліни є - вивчення основних принципів та інститутів трудового права, напрямів правового регулювання трудових відносин та тісно пов'язаних з ними відносин, набуття навичок роботи з нормативними актами, вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.

2. ЗМІСТ ДІСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, метод і система трудового права

Поняття трудового права як самостійної галузі права. Предмет трудового права: трудові відносини, що безпосередньо пов'язані з процесом праці та відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами, або витікають з трудових відносин. Особливості методу правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права в сучасних умовах. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права, права соціального забезпечення). Система трудового права і система трудового законодавства.

Тема 2. Основні принципи трудового права

Поняття і значення основних принципів трудового права. Принципи, що виражають політику держави в галузі правового регулювання ринку праці і ефективної зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці. Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників. Зміст основних принципів трудового права.

Тема 3. Джерела трудового права

Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права та їх види. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України. Закони, що регулюють трудові відносини. Підзаконні акти як джерела трудового права. Акти соціального партнерства. Локальні нормативно-правові акти. Значення роз'яснень Пленуму Верховного Суду України.

Єдність і диференціація в трудовому праві. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Дія нормативних актів у часі, просторі та за категоріями працівників.

Тема 4. Суб'єкти трудового права

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів, його види і зміст: трудова праводієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права.

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи, організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права.

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.

Адміністрація державних і комунальних підприємств як суб'єкт трудового права.

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Основні функції та повноваження трудового колективу. Загальна характеристика законодавства про трудові колективи.

Профспілки як суб'єкти трудового права. Правовий статус профспілок. Участь профспілок у встановленні умов праці, у застосуванні норм трудового права, у нагляді та контролі за додержанням трудового законодавства, у вирішенні трудових спорів.

Тема 5. Колективний договір

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Сфера укладання колективного договору.

Порядок укладання колективного договору. Зміст колективного договору. Взаємні права та обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Строк чинності колективного договору.

Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.

Тема 6. Трудовий договір

Поняття трудового договору. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення та ін.).

Порядок укладання трудового договору. Сторони та зміст трудового договору. Обов'язкові та факультативні умови трудового договору.

Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим.

Строки трудового договору. Укладення трудових договорів на невизначений строк; на строк, що визначається сторонами; на час виконання певної роботи. Трудовий договір на сезонні та тимчасові роботи.

Контракт як особливий вид трудового договору. Сумісництво та суміщення робіт та професій.

Випробування при прийнятті на роботу. Строки і результати випробування. Випадки, коли випробування при прийнятті на роботу, не встановлюються. Правові наслідки випробування.

Поняття переведення на іншу роботу. Постійні і тимчасові переведення. Умови та порядок переведення на іншу роботу. Поняття переміщення і його відмінність від переведення.

Зміна істотних умов праці. Зміни в організації виробництва як підстава для зміни істотних умов праці.

Особливості переведення на більш легку роботу за станом здоров'я, а також вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Класифікація підстав припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін; по закінченні строку трудового договору; з підстав, передбачених контрактом.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Особливості розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника (або уповноваженого ним органу). Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.

Інші підстави розірвання трудового договору.

Порядок оформлення звільнення з роботи і здійснення розрахунку. Вихідна допомога. Відповідальність за затримку приведення розрахунків і видачу трудової книжки.

Тема 7. Робочий час і час відпочинку

Поняття робочого часу і його тривалість. Нормальна, скорочена і неповна тривалість робочого часу.

Поняття робочого тижня і його види. Поняття робочої зміни. Графіки змінності роботи. Вахтовий метод організації роботи. Гнучкі графіки роботи.

Початок і закінчення роботи. Ненормований режим праці. Поняття надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працівників.

Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом дня і між робочими днями. Щотижневий відпочинок. Заборона праці у вихідні дні. Порядок залучення до роботи у вихідні та святкові дні.

Щорічна відпустка. Види щорічних відпусток. Тривалість відпусток. Щорічна основна відпустка. Підстави для надання додаткових відпусток і їх тривалість.

Підстави для надання та тривалість соціальних відпусток. Творчі відпустки. Відпустки, пов'язані з навчанням. Відпустки без збереження заробітної плати.

Тема 8. Заробітна плата. Гарантії і компенсації

Поняття заробітної плати. Загальні і спеціальні норми, що регулюють заробітну плату.

Тарифна система і її елементи: тарифні сітки; тарифні ставки; тарифно-кваліфікаційні довідники. Форми і системи оплати праці. Оплата праці за виконання робіт різної кваліфікації. Оплата праці за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата праці в надурочний час. Оплата праці у святкові та неробочі дні. Оплата праці у нічний час.

Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку. Строки, місце і час виплати заробітної плати.

Обмеження відрахувань із заробітної плати. Відрахування, що можуть проводитися за наказом чи розпорядженням власника (або уповноваженого ним' органу).

Поняття гарантійних виплат. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади. Гарантії для працівників на час виконання державних і громадських обов'язків.

Гарантійні виплати і компенсації у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень тощо. Гарантійні доплати.

Поняття компенсаційних виплат.

Тема 9. Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення

Поняття дисципліни праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод забезпечення порядку на підприємстві, в установі, в організації. Обов'язки працівників і власника (або уповноваженого ним органу).

Поняття заохочень. Види та порядок застосування, заохоч"даь за успіхи в роботі.

Поняття дисциплінарного проступку.

Поняття і види дисциплінарної відповідальності.

Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень. Органи правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Оскарження і зняття дисциплінарних стягнень.

Інші заходи впливу на порушників дисципліни праці.

Тема 10. Матеріальна відповідальність у трудовому праві

Поняття матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству, установі, організації, та її відмінність від майнової відповідальності за нормами цивільного права.

Підстави і умови матеріальної відповідальності. Поняття категорії нормального виробничо-господарського ризику.

Види матеріальної відповідальності. Поняття, випадки обмеженої матеріальної відповідальності. Поняття і випадки повної матеріальної відповідальності.

Межі матеріальної відповідальності у випадках коли фактичний розмір перевищує її номінальний розмір.

Індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

Визначення розміру шкоди. Порядок відшкодування заподіяної шкоди.

Тема 11. Охорона праці

Поняття охорони праці за нормами трудового права. Організація роботи з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Оформлення наслідків розслідування нещасних випадків.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням його здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків.

Умови і додаткові гарантії праці жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на певних роботах.

Пільги для вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Права неповнолітніх у трудових відносинах. Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Додаткові пільги та гарантії неповнолітнім за трудовим законодавством.

Праця інвалідів. Роботи, на яких забороняється застосування праці інвалідів.

Тема 12. Трудові спори.

Поняття трудового спору. Класифікація трудових спорів. Індивідуальні та колективні трудові спори.

Комісії по трудових спорах, їх компетенція. Строки звернення до комісії по трудових спорах. Виконання рішення комісії по трудових спорах.

Судовий порядок розгляду трудових спорів. Компетенція районних (міських) судів по розгляду трудових спорів.

Строки звернення до районного (міського) суду за вирішенням трудових спорів. Виконання рішень районного (міського) суду з трудових спорів.

Порядок розгляду колективних трудових спорів. Причини виникнення колективних трудових спорів.

Повноваження примирної комісії, трудового арбітражу, строки розгляду колективних трудових спорів у цих органах. Повноваження Національної служби посередництва і примирення.

Право на страйк. Визнання страйку незаконним і його правові наслідки.

Тема 13. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю як гарантія охорони трудових прав працюючих.

Органи, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.

Роль профспілок у контролі за дотриманням законодавства про працю.

Повноваження трудових колективів і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій з контролю за дотриманням законодавства про працю.

Відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. № 30.
2. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами // Упоряд. і наук. Ред. В.М-Вакуленко. -К.: Істина, 2001. - 800 с.
3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ Б.С. Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. 2-ге видання, доп. та переробл.- К.: А.С.К., 2000.- 1072 с. (Економіка. Фінанси. Право).
4. Про правонаступництво України: Закон України від 12 верес. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 .-№ 46. Ст. 617.
5. Про дію міжнародних договорів на території України. Закон України від 10 груд. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992р.-№10.-ст. 137.
6. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лют. 1994 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1994 - № 23. Ст. 161.
7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 лип. 1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1993.-№ 36. Ст. 362.
8. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 берез. 1991 р. ( з наступними змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради України. - 1991 .-№ 24. Ст. 272.
9. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Прийняті Верховною Радою України 19 листоп. 1992 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1993.-№4. Ст. 19.
10. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Закон України від 16 грудня 1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №4. Ст. 18.
11. Про власність: Закон України від 7 лют. 1991 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.-1991. №20.
12. Про зайнятість населення: Закон України від 1 берез. 1991 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. Ст. 170.
13.Про державну службу: Закон України від 16.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 57. Ст. 49.
14. Про відпустки: Закон України від 15 листоп. 1996 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. Ст. 4.
15. Про оплату праці: Закон України від 24 берез. 1995 p. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№ 17. Ст. 121.
16. Про підприємництво: Закон України від 7 лют. 1991 p. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 17.
17. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 черв. 1995 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 22 Ст. 173.
18. Про охорону праці: Закон України від 14 жовт. 1992 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. Ст. 668.
19. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 груд. 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№ 5. Ст. 21.
20. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 берез. 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 21. Ст. 252.
21. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лют. 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 16. Ст. 167.
22. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січ. 1995 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 6. Ст. 35.
23. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Закон СССР від 17.06.83. // ВВР СРСР. - 1983. - № 25. Ст. 382.
24. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 6. - Ст. 93.
25. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Офіційний Вісник України. - 1999. - № 38. -ст. 1889.
26. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон України від 03.03.98. // Офіційний Вісник Ураїни. -1998.-№12.-ст.435.
27. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січ. 1996 р. № 77/96 в редакції Указу від 16 трав. 1996 р. № 342/96. // Уряд, кур'єр. - 1996 , 25 січ.
28. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 верес. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№46,Ст. 621.
29. Об условиях труда временных рабочих и служащих: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 сент. 1974 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.- 1974. - № 40. Ст. 662.
30. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів: Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО черв. 1998 р. // Уряд, кур'єр. - 1998. - 9 лип.
31. О работниках с ненормированым рабочим днём: Постановление НКТ СССР от 13 февр. 1928 г. № 106. // Известия НКТ СССР.-1928-№9-10.
32. Про тимчасовий порядок оформлення іноземним громадянам віз для перебування в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лют. 1993 р. № 137. Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23, ст. 161.
33. Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // 36. постанов уряду України, - 1994. -№8. Ст. 193.
34. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 берез. 1993 р. № 203 // 36. постанов уряду України. - 1993. -№ 6. Ст. 121.
35. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 берез. 1994 р. № 170 // 36. постанов уряду України. - 1994. - № 7. Ст. 172.
36. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245. // 36. постанов уряду України. -1993.-№9, Ст. 184.
37. Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994р. № 779 // 36. постанов уряду України. - 1995. - № 2. Ст. 197.
38. Про трудові книжки працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1993 р. № ЗОЇ. // 36. постанов уряду України. - 1993. - № 9. Ст. 197.
39. Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 берез. 1997 p. № 278. // Офіційний вісник України. - 1997. Число 14. Ст. 18.
40. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лют. 1995 p. № 100. // 36. постанов уряду України. - 1995. - № 4. Ст. 11; Офіц. Вісн. України. - 1997.Число 8. Ст. 186.
41. О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность: Постановление Совета Министров СССР от 15 июля 1981 г. №677. //СП СССР. -1981. -№21. Ст. 123.
42. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 черв. 1997 р. № 695. // Офіц. вісн. України. - 1997, - Число 25. С. 65.
43. О порядке заключения письменных договоров о полной материальной ответственности рабочих и служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других целей. Постановление Совета Министров СССР от 3 октяб. 1977 г. № 889. // СП СССР. - 1977. - № 26. Ст. 167.
44. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаного з виконанням ним трудових обов'язків: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 черв. 1993 р. № 472. // Праця і зарплата. - 1994. - № 17.
45. Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623. // 36. постанов уряду України. - 1994. - № 1. Ст. 1.
46. Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328. // 36 постанов України. - 1993. - № 10. Ст. 204.
47. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях: Затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 лип. 1993 р. № 58 ( із змінами, внесеними наказом від 26 березня 1996 р. № 29). // Людина і праця: Інф. бюлет. Міністерства праці праці України . -1993.-№9-10; 1996.-№5.
48. О компенсации за работу в праздничные дни. Разъяснение Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966 г. № 13/П-12. //Бюл. Гос. Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. - 1966. - № 10.
49. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність: Наказ Міністерства праці України від 12 трав. 1996 р. № 43. // Людина і праця: Інф. бюл. Міністерства праці України. - 1997. - № 1.
50. Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року № 260 // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 27. - Ст. 1219.
51. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 груд. 1993 р. № 256. // Законодавство України про охорону праці: Збірник нормат. актів. - К., 1995. - Т.З. - С. 32.
52. Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати. Міністерство праці та соціальної політики України. //Людина і праця: - 1998.-№1.
53. Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 46. // Інф. бюл. Укр. держ. Центру прав, інформації. - 1994. - № 18.
54. Про затвердження Типового положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України з нагляду за охороною праці: Наказ державного комітету України з нагляду за охороною праці від 19 червня 1995 р. № 92 // Законодавство України. -1995.-Т. 4.-С. 39.
55. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 р. № 9. (із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного суду України від 1 квітня 1994 р. № 4 та від 26 жовтня 1995 р. № 18). // Постанови Пленуму Верховного суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995 р. - С. 373.; Вісн. Верховного Суду України. -1998. -№ 13.
56. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 // Право України. 1996 № 12.
57. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 (із змінами і внесеними постановою Пленуму від ЗО вересня 1994 р. № 11) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. -К., 1 995. -С. 310.
58. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999р. № 13// Там само.
59. Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 1314 // 36. постанов України. - 1995. -№7.
60. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 255 // Офіц. вісн. України. - 1998. -№ 9. - Ст. 351.
61. Умови, тривалість, порядок надання та оплата творчих відпусток. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 3. - Ст. 105.
62. Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2028 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 44.
63. Венедиктов B.C. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб, заведений. - X.: Консум, 1998.
64. Жернаков В. Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 7.
65. Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999.
66.Луценко А. Некоторые аспекты применения контрактной формы трудового договора // Підприємництво, господарство і право. - 2001.-№1.
67. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник.2-ге вид., стер.. - X.: Консум, 2000.
68. Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. Закон і практика. - К., 1996.
69. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. - 1998. - № 9.
70. Словарь по трудовому праву/ Отв. ред. Ю.П. Орловский. - М.: БЭК, 1992.
71. Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. - М.: Высш. шк., 1995.-255 с.
72. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. -М.: Юрид. лит., 1990. - 176 с.
73.Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р.З. Лившиц, Ю.П. Орловский. - М.: Изд. группа НОРМА-ШФРА. -М., 1998.-480 с.
74. Трудовое право Украины: Учеб. - справ, пособие / Отв. Ред. доц. Г.П. Чанышева, доц. Н.Б. Болотина. -X.: Одиссей, 1999.
75. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.П. Чанишевої. - К.: Знання, - 2000.
76. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. - Львів: Вільна Україна. - 1996.
77. Хуторян Н.М. Правове регулювання дисципліни праці в новому Кодексі про працю // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку /Відп. Ред. Н.М.Хуторян. - К.: Ін тере, 1999. - С. 103-116.
78. Хуторян Н.М., Дріжчана С.В., Бабаскін А.Ю., Стадник М.П. Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі// Правова держава,- К., - 1997. Вип. 8.
79.Чанишева Г.І., Фадєєнко А.Ф. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. - 1998. - № 8. - С. 58-63.
80.Шептулина Н.Н. Охрана труда работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда // Трудовое право -1998.
81. Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) // Право України. - 1998. - № 8. - 101с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.