Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_____________В.Г. Скотний

ПРОГРАМА

з дисципліни

Туристична топографія і знакування

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
спеціальності: 7.050201 "Менеджмент організацій"


Програму уклав: Петранівський В.Л.Дрогобич - 2004

I. Пояснювальна записка

Дисципліна "Туристична топографія і закування" є складовою варіативно-вибірковою частиною навчального плану загальнонаукової та професійної підготовки фахівців туристичного профілю вищих навчальних закладів України.

Наука туристична картографія, як і інші науки, виникла і розвивалася у тісному зв’язку з практичними потребами і запитами мандрівників у інформації географічно-краєзнавчого характеру та картографічному супроводженню.

Туристична топографія – це галузь картографічної науки, що вивчає прикладні аспекти використання картографічних матеріалів у туристиці. З метою більш ефективного орієнтування на місцевості проводиться закування (маркування) туристичних маршрутів.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна "Туристична топографія і закування" викладається як дисципліна за вибором студентів після вивчення профільних туристичних дисциплін "Географія туризму", "Туристичне країнознавство", "Менеджмент готельного, курортного і туристичного бізнесу", "Міжнародний туризм з основами країнознавства" та інших.

Програма дисципліни "Туристична топографія і закування" складається з таких розділів:

1. Мета і завдання дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.
2. Тематичний план дисципліни.
3. Зміст дисципліни.
4. Система оцінювання і засоби контролю.
5. Список рекомендованої літератури.

Мета і завдання дисципліни. Основною метою дисципліни є дослідження комплексу теоретичних знань і практичних вмінь та навичок з основ туристичної топографії і закування; вдосконалення топографічної підготовки туристів.

Вивчення дисципліни "Туристична топографія і закування" є надзвичайно актуальним у час стрімкого розвитку світової індустрії туризму, зростання мобільності і масовості в організації мандрівок осіб середнього і старшого віку, розвитку нових видів активного туризму.

Програма дисципліни передбачає вирішення таких методологічних завдань.

- вивчення теоретичних основ та формування практичних вмінь і навичок з туристичної топографії та закування туристичних планів;
- формування вмінь, навиків, прийомів роботи в польових умовах з туристичними картографічними матеріалами, встановлення туристичних знаків на маршруті;
- оволодіння елементарними навичками орієнтування на місцевості, проведення маршрутної зйомки (окомірної) тощо.

У результаті вивчення дисципліни "Туристична топографія і закування" студент повинен знати:

- сутність базових понять і термінів кожної теми;
- основні факти з історії становлення і розвитку туристичної картографії та топографії в Україні, її сучасний стан і популярні туристичні друковані джерела тощо;
- основні відомості про туристичні карти, їх елементи, класифікацію і способи зображення туристично-краєзнавчих ресурсів (об’єктів і явищ); основні туристичні картографічні матеріали;
- топографічні елементи різнотипних місцевостей;
- про практичне значення топографічної підготовки майбутніх туристів і способи орієнтування на місцевості, окомірну зйомку маршруту;
- особливості орієнтування за способом пересування у різних видах туризму;
- спортивне орієнтування як різновид спортивного туризму, його історію, види змагань, елементи технічної та тактичної підготовки орієнтувальника;
- основні умовні знання топографічних, туристичних і спортивних карт(не менше 100 умовних знаків);
- основи закування туристичних планів, найбільш популярні знакові (марковані) туристичні (пішохідні  і велосипедні) маршрути Карпатського регіону, міжнародні туристичні шляхи;
- про професії картографа топогеодезиста орієнтувальника, знакувальника туристичних шляхів, їх професійні вимоги до комплексу спеціальних знань та практичних навичок (професійна придатність).

Студенти повинні вміти:

- розрізняти географічні карти за масштабом, за охопленням території, за змістом, за призначенням;
- читати і працювати з туристичною і спортивною картою орієнтуватись, вимірювати відстані і азимут, визначити своє місцезнаходження, складати схему майбутнього туристичного маршруту;
- визначати сторони горизонту по компасу, місцевих предметах, по годиннику, по небесних світилах (сонцю, полярній зірці);
- орієнтуватись в різних за способом пересування видах туризму;
- володіти алгоритмом дослідження району подорожі за картою та іншими джерелами інформації;
- проводити маршрутну окомірну зйомку під час туристичного походу; окомірну зйомку перешкод і складати схеми їх проходження;
- здійснювати рух (індивідуально або у складі туристичної групи) за  азимутом на відкритій і закритій місцевостях; обходити перешкоди;
- оперативно користуватись умовними знаками топографічних, туристичних і спортивних карт;
- встановлювати туристичні знаки на маршрутах;
- проводити маркування агроосель, гостинних садиб, маршрутів, "малого туризму";
- організовувати рух групи туристів по знакових туристичних планах різної складності і категорійності.

II. Тематичний план дисципліни "Туристична топографія і закування"

План дисциплін Кількість навчальних годин Форми контролю
Всього Лекції Семінарські, практичні Самостійна робота
Розділ I. Основи туристичної картографії і топографії.
Тема 1. Історія зародження і розвитку туристичної картографії та топографії в Україні.
Тема 2.  Туристичні картографічні матеріали.
Розділ II. Топографічна підготовка туристів.
Тема 3. Вивчення району мандрівки за картою.
Тема 4. Орієнтування туристів на маршруті.
Тема 5. Особливості орієнтування в різних видах туризму.
Тема 6. Спортивне орієнтування як засіб технічної підготовки туристів.
Розділ III. Закування туристичних шляхів.
Тема 7.  Картографічна генералізація і умовні знаки.
Тема 8.  Знакові туристичні шляхи.
 
8
 
6
 
12
12
 
4
 
8  
8
12
 
2
 
2
  
4
2
 
2
 
2
2
4
 
2
  
2
  
4
4
 
-
 
2
2
4
 
4
 
2
  
4
6
 
2
 
4
4
4
 
Р,У
 
ПЗ, ПК
  
ПЗ, У
 ПЗ, ПК
 
Р, У
 
ПЗ
Р, ПЗ
МКР
Всього навчальних годин 70 20 20 30 Залік

III. Навчальна програма і зміст тем дисципліни "Туристична топографія і знакування"

Модуль 1 (Теми 1-8)

Розділ I. Основи туристичної картографії і топографії

Тема 1. Історія зародження і розвитку туристичної картографії та топографії в Україні

Поняття про картографію як стародавню науку. Найважливіші особливості картографії.

Етапи розвитку картографії: давній період розвитку, середні віки, новий час, "радянська картографія", сучасний період. Картографії як науки в XIX ст. Виникнення спеціальної картографічної дисципліни – туристичної картографії. Значення для туриста знань з топографії та орієнтування на місцевості. Практична потреба мандрівників у інформації - країнознавчого характеру та картографічному супроводженні подорожей. Створення перших туристичних путівників і карт. Роль Василя Григоровича – Барського та Афанасія Кальнофогійського у розвитку туристичної картографії.

Картографічне забезпечення туризму в Галичині в міжвоєнний період.

Стан картографії туризму в незалежній Україні. Створення української картографічної служби – "Укргеодезкартографія". Нові типи картографічних туристичних творів. Цифрові туристичні карти для геоінформаційних систем. 

Література: [14,15,17,29,30,31,36,37]

Тема 2. Туристичні картографічні матеріали

Основні відомості про карту, план, масштаб, умовні топографічні знаки, рельєф і способи його зображення; зображення гідро сітки на картах різного масштабу і схемах.

Класифікація географічних карт: за масштабом, за охопленням території, за змістом, за призначенням.

Основні туристичні картографічні матеріали, географічні карти, плани лісокористування і землекористування, туристичні схеми і карти, атласи автодоріг, спортивні карти, навігаційні карти і посібники, гіпсометрині карти, додаткові картографічні і описові матеріали (схеми, туристичні   рік, маршрутні смужки автотуристів, фотографії характерних деталей ландшафту тощо).

Визначення туристичної карти. Мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти. Класифікація туристичних карт: оглядові карти, плани визначних центрів і об’єктів туризму, маршрутні картосхеми. Способи зображення туристично – краєзнавчих об’єктів на туристичних картах, планах, картосхемах. Туристично – краєзнавчі плани, карти і схеми, їхні особливості.

Література: [1,3,6,7,8,10,11,15,19,21,28,31,38]

Розділ II. Топографічна підготовка туристів

Тема 3. Вивчення району мандрівки за картою

Місцевість і її топографічні елементи. Різноманітність місцевостей. Способи вивчення місцевості. Зображення місцевості на планах і картах. Читання карти і робота з нею: орієнтування, вимірювання відстаней, визначення свого місцезнаходження.

Підготовка картографічного матеріалу до мандрівки, його уточнення, копіювання, збільшення. Складання схем. Ви креслення маршрутної стрічки.

Література: [1,3,4,6,7,8,10,11,16,19,21,22,24,25,28,31,38]

Тема 4. Орієнтування туристів на маршруті

Значення топографічної підготовки туристів і вміння орієнтуватися в поході. Компас. Азимут. Рух за заданим напрямком.

 Орієнтування на місцевості по компасу, по карті, місцевим предметам, небесним світилам. Організація і порядок руху по азимуту на відкритій місцевості і в лісі, обхід перешкод. Маршрутна окомірна зйомка. Окомірна зйомка перешкод і складання схем їх проходження.

Література: [1,3,4,7,8,10,11,15,16,19,20,22,24,25,26,28,33,34,36,38]

Тема 5. Особливості орієнтування в різних видах туризму

Тактика і техніка руху груп з гірського туризму. Особливості режиму, темпу, порядку руху. Схема руху. Орієнтування в перед гірських і гірських місцевостях.

Лижний туризм. Поняття про лижну трасу і лижний туристичний маршрут. Шлях руху і особливості орієнтування взимку під час туристичної лижної мандрівки.

Водний туризм. Особливості підготовки водних мандрівок. Лінія руху. Порядок руху і орієнтування. Туристичний сплав на плотах. Організація безпеки. Класифікація руху України за туристично-спортивною складністю: ріки низовин, ріки височин, ріки Карпатського регіону. Нитки найбільш популярних категорійних водних маршрутів України. Вітрильний туризм та його особливості.

Переваги велосипедного туризму у порівнянні з іншими видами туризму. Специфічні вимоги до учасників вело подорожей. Орієнтування вело туристів на маршрутах класифікованих велосипедних походів II-V категорій складності по Карпатах та Криму.

Автомобільний та мотоциклетний туризм (автомототуризм). Рух автодорогами. Орієнтування за атласами автодоріг, маршрутними стрічками автотуристів. Категорії складності авто- та мотопоходів. Класифіковані ділянки авто- та мотопоходів по Карпатах  і Криму.

Спелеологічний туризм (спелеотуризм) – технічно складний вид туризму. Орієнтування в карстових порожнинах. Топографічна зйомка і опис карстових порожнин. Пошуково-дослідницька робота. Категорійні спелеологічні маршрути. Основні спелеотуристичні райони України: Поділля, Буковина, Причорномор’я  та Крим.

Оздоровчий туризм. Маршрути ... в комплексі санаторно-курортного лікування. Маршрути "малого туризму" – використання в комплексному ...лікуванні ... природних факторів.

Література: [1,3,4,9,10,11,12,16,19,21,26,31]

Тема 6. Спортивне орієнтування як засіб технічної підготовки туристів

Спортивне орієнтування – різновид спортивного туризму, самостійний вид спорту. Спортивна карта: великомасштабна топографічна карта (у масштабі 1:20000; 1:15000). Спеціальні умовні знаки для карт із спортивного орієнтування. Короткий нарис історії спортивного орієнтування. Види змагань із спортивного орієнтування: індивідуальні  й естафетні (кросовий біг з орієнтуванням), орієтування під час лижної гонки на маркірованій трасі, зимове орієнтування.

Технічна підготовка орієнтувальника: постійне читання карти, спостереження за місцевістю, контроль відстані, напрямку, висоти місцевості. Тактична підготовка орієнтувальників (вибір шляху і вибір темпу руху).

Зв’язки техніки і тактики в спортивному орієнтуванні. Відмінності у виконання орієнтування завдань на маршрутах туристичних походів і в спортсменів-орієнтувальників. Аналіз помилок допущених на змаганнях з орієнтування і в туристичних походах.

Література: [1-5,9,10,11,16,20,24,26,28,32,35,36,38]

Розділ III. Знакування туристичних шляхів

Тема 7. Картографічна генералізація і умовні знаки

Поняття про картографічну генералізацію і умовні знаки. Зміст топографічної карти. Місцеві предмети. Умовні топографічні знаки: масштабні (контурні), позамасштабгі та пояснювальні.

Зміст топографічної карти: фізико-географічні елементи (рельєф, ..., рослинність, соціально-економічні елементи (промислові, с/г та соціально-культурні об’єкти), шляхи сполучення, карти границі та межі, геодезичні пункти.

Соціальні умовні знаки туристичних карт, картосхем, планів. Науково-довідкові туристичні карти. Поняття про оціночні карти.

Література: [1,3,4,7,8,10,11,15,16,18,20,25,28,38]

Тема 8. Знакові туристичні шляхи

Поняття про туристичний шлях, туристичну трасу, туристичний маршрут, паспорт туристичного шляху, туристичні знаки, реєстр туристичних шляхів, закування туристичних шляхів, знакувальники.

Класифікація та опис туристичних знаків. Правила встановлення туристичних знаків на маршрутах. Туристичні знаки: підтверджу вальні, індивідуально-вказівні, попереджувальні; об’єднання знаків.

Інструкція зі закування туристичних шляхів (загальні положення). Категорії туристичних шляхів: міжнародні, національні, регіональні та місцеві.

Закування маршрутів оздоровчого туризму (... ,"малого туризму" тощо). Маркування агро осель і лісових туристичних об’єктів, рекреаційних пунктів тощо. Потреба впровадження єдиної уніфікованої системи знакуваня в Карпатському регіоні.

Нитки закування туристичних шляхів: пішохідних, велосипедних (національні і регіональні). Міжнародні туристичні шляхи в Карпатському регіоні.

Література: [1,3,4,5,6,19,23,27,39]

Орієнтовні знання та вміння, які повинні набути студенти після засвоєння програми модуль I

Студенти повинні знати:

Зміст базових понять і термінів: картографія, картографія туристична, карта, план, умовні топографічні знаки, рельєф, горизонталі, карта туристична, азимут, місцевість, компас, орієнтування на місцевості, окомірна зйомка, спортивна орієнтованість, спортивна карта, картографічна генералізація, туристичний шлях, туристична траса, туристичний маршрут, паспорт туристичного шляху, туристичні знаки, реєстр туристичних шляхів, закування туристичних шляхів, знакувальнники;

- основні моменти історії становлення і розвитку туристичної картографії та топографії в Україні;
- сучасний стан картографії туризму в Україні, популярні туристичні путівники, карти і.т.п.;
- основні відомості про туристичні карти, їх елементи, класифікацію і способи збереження;
- основні туристичні картографічні матеріали;
- топографічні елементи різноманітних місцевостей;
- про значення топографічної підготовки туристів і способи орієнтування на місцевості, окомірну зйомку маршруту;
- особливості орієнтування за способом пересування в різних видах туризму;
- спортивне орієнтування як різновид спортивного туризму, його історію, види змагань, елементи технологічної і тактичної підготовки орієнтувальника;
- основні умовні знаки топографічних і туристичних карт (не менше 100);
- основи закування туристичних шляхів, найбільш популярні знаковані туристичні (пішохідні і велосипедні) маршрути Карпатського регіону, міжнародні туристичні шляхи.

Студенти повинні вміти:

- розрізняти географічні карти за масштабом, за охопленням території, за змістом, за призначенням;
- читати і працювати з туристичною картою, орієнтуватись, вимірювати відстані і азимут визначити своє місцезнаходження;
- визначати сторони горизонту по компасу, місцевих предметах, по годиннику, по небесних світилах (сонцю, полярній зірці);
- орієнтуватись в різних за способом пересування видах туризму;
- вивчати район подорожі за картою та іншими джерелами інформації, розробляти маршрут туристичного походу;
- проводити маршрутну окомірну зйомку; окомірну зйомку перешкод і складати схеми їх проходження;
- здійснювати рух за азимутом на відкритій місцевості і в лісі; обхід перешкод;
- користуватись умовними знаками топографічних, туристичних і спортивних карт;
- встановлювати туристичні знаки на маршрутах;
- організовувати маркування агроосель, маршрутів терен.. , "малого туризму";
- оволодіти елементарними навичками і вміннями орієнтувальника та знакувальника.

Орієнтовний перелік тем семінарсько – практичних занять

1. Історія туристичної картографії та топографії в Україні.
2. Робота з туристичними картографічними матеріалами.
3. Читання туристичної карти і робота з нею.
4. Орієнтування туристів на маршруті. Маршрутна окомірна зйомка.
5. Основи спортивного орієнтування.
6. Умовні топографічні і туристичні знаки.
7. Закування туристичних шляхів.

IV. Система поточного та підсумкового контролю

Порядок орієнтації поточного та підсумкового контролю знань студентів

Протягом семестру студент повинен виконати не менше 6 видів самостійної роботи з дисципліни за завданням викладача.

Підсумковий семестровий контроль проводиться під час складання заліково-екзаменаційної сесії.

Формою контролю досягнутих успіхів студента за модуль, семестр та дисципліну в цілому є модульно-рейтингові письмові завдання. Залік та письмовий екзамен складають лише ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку "не зараховано" чи "незадовільно", а також студенти, які не згідні зі своєю оцінкою за модуль. (При цьому всі бали за модуль анульовуються ).  Залік чи екзамен повторно перездають за талоном №2 і №К.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр (модуль) проводиться з врахуванням поточного оцінювання (підготовка рефератів, усні відповіді) та відвідування студентами занять, самостійної роботи з дисципліни, наявності конспекту лекцій.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр переводиться в системі оцінювання ДДПУ, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS відповідно до таблиці:

Шкала оцінювання університету у (балах) Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ECTS
Сумарна модульна оцінка (в балах) Оцінка за шкалою ECTS Визначення
88-100 "відмінно" Зараховано 94-100 А Відмінно - відмінне виконання лише з кількома помилками
71-87 "добре" 87-93 B Дуже добре - лише середнього рівня з декількома помилками.
70-86 C Добре - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 "задовільно" 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю помилок
50-62 E Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 "незадовільно" Не зараховано 40-49 F Незадовільно - потрібно працювати, перед тим, як отримати залік
0-39 FX Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота

V. Література

1. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. – М.: Профиздат, 1985 (Мир туристских интересов).
2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Физкультура и спорт, 1983.
3. Андреев М.В. Основы топографии и картографии. – М.: «Просвещение», 1973.
4. Бардин К.В. Азбука туризма /О технике пешеходных путешествий/ Пособие для учителей, руководителей, турист. походов со школьниками.–2-е изд., пер. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – С.83-106.
5. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). Дніпропетровськ: Видавництво "Промінь", 2002 (серія "Туризм України").
6. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: /Очерки о картографии/ кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – С.49-69.
7. Военная топография./Под ред. генерал-летейнанта технических войск А.С. Николаева/. – М.: Воениздат, 1976.
8. Воронов А. Справочник туриста по топографии. – Краснодар: Краснодар. Кн. изд-во, 1973.
9. Вяткин Л. Туризм и спортивное ориентирование. – М.: Академия, 2001.
10. Ганопольский В. Уроки туризму. Посібник для вчителів. – К.: Видавниче підприємство "Перше вересня", 1999. – С. 7,17-18, 24-26, 35-37, 43-45, 49-51.
11. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1974.
12. Дублянський В.Н., Илюхин В.В, Путешествия под землей. – 2-е изд., перераб. – М.: «Физкультура и спорт», 1981.
13. Елаховский С.Б, Спортивное ориентирование на лыжах. – М.: «Физкультура и спорт»,1981.
14. Жупанський Я., Джаман В. Головні етапи картографування західноукраїнських земель (на початку XX ст.) // Історія української географії. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – Випуск 2 – С. 88-93.
15. Загородній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. – К.: "Радянська школа", 1977.
16. Картография с основами топографии. Часть 1 и 2. Под ред. А.В. Гедымина. – М.: Просвещение, 1973.
17. Короткий В., Попович С. Слідами великого пішохідна // Міжнародний туризм. – 1997. - № 3.
18. Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства. Посібник для вчителя. – К.: "Радянська школа", 1979. – С. 7-22.
19. Краткий справочник туриста /Автор – сост. Ю.А. Штюрмер. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1985 – 272с.
20. Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности. Изд. 3-е, дт. – М.: ДОСААФ, 1969.
21. Куприн А.М. На местности и по карте. – М.: Недра, 19992. – 112 с.
22. Курплова В.Н., Сермеев б.В. Справочник для начинающего туриста. – Одесса: Маяк, 1990. – 184с.
23. Маркировка туристских маршрутов: Метод. рекомендации. – М.: ЦРИБ Турист, 1975.
24. Матусевич К.М. Польова практика з основами топографії. К.: Вища школа, 1970.
25. Матусєвич К.М., Семенов В.Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. – К.: «Радянська школа», 1981 [Серія "Коли зроблено уроки"].
26. Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. – 6-е изд., перераб. и дот. – М.: Недра, 1986. – 269с. (Научно – популярная библиотека школьника).
27. Огородников В.И., Кирчо А.И., Крохин Л.А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. – М.: «Физкультура и спорт», 1978.
28. Остапчук В.В. Туристська робота. Навчальний посібник. – Ніжин, 2002.
29. Северинов В. Картографія туризму: 500 років на службі мандрівників.// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. - № 34. – с. 7-8.
30. Славетний мандрівник / до 300-річчя від дня народження Василя Григоровича Барського // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. -№ 4.
31. Спутник туриста / А.В. Бирюков, Н.Я. Бриуде, Б.Е. Владимирский и др.; сост. К.Н. Вахлис. – 2-е изд., перераб. и дот. – К.: «Здоровье», 1990.
32. Спортивное ориентирование. Правила соревнований. – М.: Физическая культура и спорт, 1987.
33. Рощин О.М. Ориентирование на местности. – М.: Недра, 1966.
34. Рощин О.М. Без компаса і карти. – К.: «Радянська школа», 1971.
35. Туризм и спортивное ориентирование. / Учебник для институтов и техникумов физической культуры./ - М.: Физическая культура и спорт, 1987.
36. Федотов Ю.Н., Востоков Н.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник /Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2002. – 364с.
37. Швець О. Історія географічної карти в стародавньому світі // Чумацький шлях. – 2001. -№ 1 – С. 21-24.
38. Шувалов Я.Я. Основы топографии. – М.: Профиздат, 1969.
39. Lesny Przewodnik Turystyczny. – 2002. - № 3.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.