Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Туристичні бази

ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЗА ОСВІТОЮ
ДЕРЖАВНЕ ОСВІТНЄ УСТАНОВА
ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
"ТОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (ТГПУ)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи (декан)
__________________
"____" __________ 2008 р.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ДПП.Ф.07 БЕЗПЕЧНИЙ ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ

Програма складена у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за спеціальністю: 033300 "Безпека життєдіяльності"Програму склала:
Шереметьєва У.М., к. ф.-м.н., доцент кафедри "БЖД" ТГПУ

Програма дисципліни затверджена на засіданні кафедри "Безпека життєдіяльності"
протокол № _______ від "___" _____________ 200_ р.

Зав. кафедрою ____________________Синогина О.С.

Програма дисципліни схвалена методичною комісією факультету технології і підприємництва ТГПУ
протокол № _______ від "___" _____________ 200_ р.

Голова методичної комісії факультету Технології і підприємництва ______________ А.С. Федотов

Погоджено:

Декан факультету технології і підприємництва ________________ Є.В. Колеснікова

1. Цілі і завдання дисципліни:

Мета дисципліни - дати знання про небезпечних та екстремальних ситуаціях природного середовище, про безпечну поведінку в природі, засоби, способи та методи виживання у природних умовах різних кліматичних зон, про порядок організації та проведення походів.Завдання дисципліни:

- сформувати свідоме й відповідальне ставлення до питань особистої безпеки у природному середовищі;
- навчити студентів умінню і практичним навичкам виживання у природному навколишньому середовищі різних кліматогеографічних умовах.

2. Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати:

- теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини в умовах автономного існування в природному середовищі;
- види і характер впливу несприятливих факторів в умовах автономного існування в природному середовищі;
- правила організації і проведення туристських походів;
- основи техніки і тактики туристичного подорожі.

б) вміти:

- здійснити підготовку та проведення туристського походу;
- організувати туристський побут;
- організувати і виконувати дії по забезпеченню безпеки життєдіяльності в умовах автономного існування в природному середовищі.

3. Обсяг дисципліни, види навчальної роботи:

Вид навчальної роботи Всього годин Семестри
5
Загальна трудомісткість дисципліни 140 140
Аудиторні заняття 72 72
Лекції 36 36
Практичні заняття (семінари) 36 36
Лабораторні роботи    
Самостійна робота 88 88
Курсова робота (реферат)    
Вид підсумкового контролю (залік, іспит)   залік

4. Зміст дисципліни

4.1. Розділи дисципліни і види занять

№ п/п Розділ дисципліни Лекції Практичні заняття, семінари
1 Найбільш поширені небезпеки під час відпочинку на природі і туристичних походів. 4 4
2 Підготовка та проведення виїздів на природу і туристичних походів. Правила поведінки та заходи по забезпеченню безпеки. 6 4
3 Методика навчання правилам поведінки на відпочинку у туристичному поході. 4 2
4 Далекий і міжнародний туризм. 2 2
5 Орієнтування на місцевості, у незнайомому місті. Дії при пригодах за кордоном. 4 6
6 Акліматизація людини до різних природних умов. 2 6
7 Проблеми добровільної й вимушеної автономії в природних і міських умовах. 4 6
8 Способи забезпечення життєдіяльності та правила поведінки при вимушеному автономному існуванні. 10 6
Разом 36 36

4.2. Зміст розділів дисципліни

Розділ 1. Найбільш поширені небезпеки під час відпочинку на природі туристичних походів

Лекції 1, 2

Особливості забезпечення безпеки під час туристичних походів. Основні фактори ризику в природі, методи їх профілактики і надання першої медичної допомоги. Фактори виживання.

Практичні заняття 1, 2

Травматизм в поході. Про основні шляхи зниження травматизму. Про роль стомлення. Загальні вимоги безпеки при проведенні туристських походів. Лікарські рослини і способи їх застосування.

Розділ 2. Підготовка та проведення виїздів на природу і туристичних походів. Правила поведінки та заходи щодо забезпечення безпеки

Лекції 3, 4, 5

Особисте та групове туристське спорядження. Організація туристського побуту. Привали і нічліги. Харчування у туристському поході. Правила руху в поході, подолання перешкод. Забезпечення безпеки при проведенні туристичних походів.

Практичні заняття 3, 4

Види і типи вогнищ. Добовий раціон туриста в походах. Організація бівуаку. Види та використання спеціальних вузлів. В'язання вузлів. Небезпеки зимових маршрутів.

Розділ 3. Методика навчання правилам поведінки на відпочинку у туристичному поході

Лекції 6, 7

Значення туристичної підготовки у забезпеченні безпеки життєдіяльності при автономному існуванні в природному середовищі

Методика навчання учнів основам туризму.

Практичне заняття 5

Методика планування туристських походів: терміни проведення, розробки маршруту, планування місць нічлігів, привалов.

Розділ 4. Далекий і міжнародний туризм

Лекція 8

Визначення туризму. Класифікація видів туризму та фактори що впливають на нього.

Практичне заняття 6

Туризм нашого регіону.

Розділ 5. Орієнтування на місцевості, у незнайомому місті. Дії при події за кордоном

Лекції 9, 10

Орієнтування за місцевими предметами. Визначення напрямку виходу до населеного пункту. Орієнтування в незнайомому місті. Корисні поради російським громадянам, які виїжджають за кордон.

Практичні заняття 7, 8, 9

Поняття "топографічна" і "спортивна" карта. Умовні знаки. Орієнтування по горизонту. Азимут. Робота з компасом.

Розділ 6. Акліматизація людини до різних природних умов

Лекція 10

Поняття акліматизації.

Практичні заняття 10, 11, 12

Коротка фізико-географічна характеристика зони пустелі. Людина в умовах автономного існування в пустелі. Харчування і водопостачання. Рух у пустелі.

Коротка фізико-географічна характеристика гірської зони. Людина в умовах автономного існування в горах. Харчування і водопостачання. Рух в гірських умовах.

Коротка фізико-географічна характеристика лісисто-болотистій місцевості. Людина в умовах автономного існування в лісисто-болотистій місцевості.

Розділ 7. Проблеми добровільної й вимушеної автономії в природних і міських умовах

Лекції 11, 12

Проблеми вимушеного автономного існування. Особливості автономного існування в різних кліматичних зонах.

Практичні заняття 13, 14

Методика навчання основ автономного існування в різних кліматогеографічних умовах.

Розділ 8. Способи забезпечення життєдіяльності та правила поведінки при вимушеному автономному існуванні

Лекції 15-19

Основні правила поведінки в екстремальній ситуації. Спорудження тимчасового укриття. Способи добування вогню, розведення багаття. Забезпечення водою. Пошук і приготування їжі. Сигнали лиха.

Практичні заняття 15, 16

Радіотехнічні засоби аварійної сигналізації. Піротехнічні сигнальні кошти. Звукова сигналізація. Електричні засоби сигналізації. Прапори - сигнали. Радарні відбивачі. Пляшкова пошта.

5. Лабораторний практикум

Не передбачений

6. Навчально - методичне забезпечення дисципліни

6.1. Рекомендована література

а) основна:

1. Маслов, А. Р. Способи автономного виживання людини в природі : навчальний посібник для вузів / А.с Р. Маслов, Ю. С. Константинов. - Изд. 2-е, випр. і дод. - М. : Академія, 2005. - 297 с.

б) додаткова:

1. Безпека життєдіяльності людини в умовах мирного і воєнного часу / В. Н. Пряхін та ін - М : Видавництво "Іспит", 2006. - 381 с.
2. Безпека і захист людини в екстремальних ситуаціях : навчальний посібник для вузів, училищ, коледжів / Н. Ст. Куликова та ін ; під ред. С. В. Низкодубовой ; - Томськ : Видавництво ТГПУ, 2001. - 125 с.
3. Биржаков, М. Б. Безпеку у туризмі / М. Б. Биржаков, Н. П. Козаків. - СПб. : Герда, 2007. - 208 с.
4. Легостин, С. А. Безпека життєдіяльності : навчально-методичний посібник / С. А. Легостин. - Томськ : Видавництво ТГПУ, 2006. - 84 с.
5. Основи безпеки життєдіяльності. 11 кл. : підручник для общеобразоват. навч. закладів / В. Н. Латчук та ін - М : Дрофа, 2001. - 321 с.
6. Основи безпеки життєдіяльності. 10 кл. : підручник для общеобразоват. навч. закладів / А. Т. Смирнов та ін - М : Видавництво АСТ-ЛТД, 1998. - 384 с.
7. Петров, Н. Н. Людина в надзвичайних ситуаціях : навчальний посібник / Н. Н. Петров. - Челябінськ : Південно-Уральське книжкове видавництво, 1996. - 352 с.
8. Томські екскурсії / під ред. Т. В. Галкіної. - Томськ : Видавництво ТГПУ, 2004. - 211 с.
9. Федотов, Ю. Н. Спортивно-оздоровчий туризм : підручник для вузів / Ю. Н. Федотов, В. О. Востоков. - М : Радянський спорт, 2002. - 361 с.
10. Александрова, А. Ю. Міжнародний туризм [Електронний ресурс] : підручник / А.с Ю. Александрова. - М : Аспект Прес, 2002. - 470 с. - Режим доступу : http://infotour.in.ua/books_tourism/aleks.htm.
11. Зорін, В. Ст. Туризм як вид діяльності [Електронний ресурс] / І.В. Зорін і ін - Режим доступу: http://infotour.in.ua/books_tourism/zorin.htm.
12. Ільїн, А. Школа виживання в природних умовах [Електронний ресурс] : - Режим доступу: http://www.koob.ru/ilyin_a/shkola_vizhivaniya_v_prirodnih_usloviyah
13. Квартальнов, В. А. Туризм [Електронний ресурс] : - М : Фінанси і статистика, 2002. - 320 с. : - Режим доступу: http://infotour.in.ua/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm.
14. Лукоянов, П. І. Зимові спортивні походи [Електронний ресурс] : - Режим доступу: http://hibaratxt.narod.ru/lukojanov/

6.2. Засоби забезпечення освоєння дисципліни

Підручники та навчально-методичні посібники з безпеки життєдіяльності; роздатковий матеріал "Способи добування вогню", "Забезпечення водою", "Отруйні рослини", "Спеціальне спорядження", тести.

7. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни

Навчальний клас, комп'ютерний клас з виходом в Інтернет, комп'ютерна програма тестування, телевізор, DVD-плеєр, навчальні відеофільми: "Виживання в екстремальних умовах" (24 серії), "Якщо Ви заблукали в лісі", набір туриста (компас (2 шт.), сірники, запальничка, сухе пальне, карта міста).

8. Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни

8.1. Методичні рекомендації викладачу

Зразковим навчальним планом на вивчення дисципліни відводиться один семестр. Навчальна робота проводиться у формі лекцій, практичних занять (семінари) та самостійної роботи.

Лекції проводяться традиційним способом з використанням роздаткового матеріалу. На семінарські заняття виносяться питання згідно з темами примірного тематичного плану дисципліни. Одною з цілей практичних занять: закріплення вивченого матеріалу. На практичних заняттях пропонується вирішення ситуаційних завдань, тестів і завдань з окремих тем лекцій (розділів навчальної дисципліни) для самоконтролю студентів. А також дається перелік примірних контрольних питань для самостійної роботи та організація їх обговорення. Це може бути написання доповіді, есе, реферату (з подальшим їх обговоренням). На на практичних заняттях студенти вчаться грамотно викладати проблеми, вільно висловлювати свої думки і судження, вести полеміку, переконувати, доводити, спростовувати, відстоювати свої переконання, розглядають ситуації, що сприяють розвитку професійної компетентності.

Завдання для самостійної роботи роздаються студентам на початку вивчення дисципліни і здаються в письмовому вигляді під час залікової сесії. Для самостійної роботи використовуються літературні джерела, які наведені в списку основної та додаткової літератури з дисципліни.

В кінці семестру передбачено залік.

8.2. Методичні рекомендації для студентів

Заняття проводяться у відповідності з навчальним планом і розкладом, при цьому на самостійну підготовку програмою дисципліни відводиться 88 годин. Дане час студенти планують за індивідуальним планом, орієнтуючись на перелік контрольних питань (п. 8.2.1.), завдань для самостійної роботи (п. 8.2.2.) і список навчальної літератури, рекомендований студентам в якості основної і додатковою з відповідної дисципліни (п. 6.1.).

Для якісного освоєння дисципліни "Безпечний відпочинок та туризм" студентам необхідно відвідувати лекційні та практичні заняття. Особливу увагу слід приділити такими розділами, як "Орієнтування на місцевості, у незнайомому місті", "Способи забезпечення життєдіяльності та правила поведінки при вимушеному автономному існуванні". На лекційних заняттях викладач в усній формі дає студентам основний матеріал розділу, студентам необхідно робити короткий конспект лекцій. Дисципліну доцільно вивчати за розділами, причому після освоєння теоретичного матеріалу необхідна перевірка знань у процесі самоконтролю студентів. На практичних заняттях студенти вирішують тести, виконують завдання з окремих тем лекцій (розділів навчальної дисципліни). Формою підсумкового контролю є залік. До складання заліку допускаються студенти, виконали в кінці вивчення курсу контрольне тестування, яке містить 100 запитань (критерій освоєння дисципліни - 65 % правильних відповідей). Залік проводиться у вигляді усного опитування. Допомога у підготовці до заліку надає перелік орієнтовних питань до заліку представлений в п. 8.2.3.

8.2.1. Перелік примірних контрольних питань:

Розділ 1.

1. Відмороження та замерзання [6].
2. Сонячний удар [6].
3. Блискавка [6].
4. Застосування лікарських рослин [1 (осн.)].
5. Правила поведінки під час грози [6].
6. Небезпечні та отруйні гриби [1, 2 (осн.)].
7. Отруйні рослини [1, 2 (осн.)].

Розділ 2.

1. Визначення походу і його види [1 (осн.)].
2. Лижний туризм сьогодні і завтра [13].
3. Небезпеки зимових маршрутів, тактика подолання перешкод [4, 13].

Розділ 3.

1. Підбір спорядження [2 (осн.)].
2. Планування організації та підбору продуктів [1, 2 (осн.)].
3. Дії учасників походу в різних ситуаціях [1, 2 (осн.)].
4. Місцеві ознаки погоди [7].

Розділ 4.

1. Місце туризму в економіці країни [11].
2. Історія світового туризму [11].
3. Зародження та розвиток Російського туризму [11]
4. Статегия розвитку туризму в Росії [11].
5. Статистика міжнародного туризму [13].
6. Туроператорська та турагентська діяльність у сфері туризму [11, 13].

Розділ 5.

1. "Куди він подівся цей північ?", або аварійне орієнтування [12].
2. Типи компасів. Робота з компасом [1, 6].
3. Безпека в'їзного і виїзного туризму [4].
4. Визначення сторін горизонту по годинах [6].
5. Методичні рекомендації по навчанню учнів основам топографії і орієнтування [1 (осн.)].

Розділ 6.

1. Акліматизація в жаркому кліматі [1, 2 (осн.)].
2. Акліматизація в гірському кліматі [1, 2 (осн.)].

Розділ 7.

1. Людина в умовах автономного існування [7].
2. Причини вимушеного автономного існування в умовах природного середовища [1 (осн.)].
3. Фактори, що впливають на безпеку людини в природному середовищі [1, 2 (осн.)].

Розділ 8.

1. Сигнальне дзеркало його виготовлення і правила використання. [1, 2 (осн.)].
2. Укриття в зимових умовах. Способи їх виготовлення [14].
3. Як відвоювати собі місце в тіні, або виживання в умовах жаркого клімату [13].
4. Що робити, коли не можна зателефонувати "03", або перша медична допомога в аварійних ситуаціях [13].
5. Сам собі рятувальник, або як потерпілим лихо в найкоротші терміни вийти до людям [13].
6. Будинок з нічого, або як потерпілим захиститися від несприятливих кліматичних впливів [13].
7. "Де закінчується вода - там закінчується і життя", або як в аварійній ситуації організувати водоспоживання.
8. Що є, коли їсти нічого, або як в аварійній ситуації обеспечиться продуктами харчування [13].
9. Незвичайне використання звичайних речей, або що вам може допомогти в аварійній ситуації [13].

8.2.2. Перелік орієнтовних тем завдань для самостійної роботи:

1. Розрахунок продуктів харчування.
2. Туризму нашого регіону
3. Організація бівуаку.
4. Орієнтування на місцевості.
5. Небезпеки зимових маршрутів, тактика подолання перешкод.

8.2.3. Приблизний перелік питань до заліку:

1. Основні фактори ризику в природі, методи їх профілактики та надання першої медичної допомоги.
2. Отруйні рослини. Перша медична допомога при отруєнні отруйними рослинами.
3. Отруйні гриби. Перша медична допомога при отруєнні отруйними грибами.
4. Склад і призначення похідної аптечки.
5. Стресори виживання. Їх вплив на стан людини.
6. Фактори виживання.
7. Перерахуйте і поясніть вимоги, що пред'являються до туристського спорядження.
8. Особисте та групове туристське спорядження. Основні вимоги.
9. Перерахуйте відомі вам предмети спеціального спорядження і поясніть його призначення при використанні в поході, на змаганнях з туризму.
10. Перерахуйте і поясніть основні вимоги до місця організації привалу і біваку.
11. Розкажіть про порядок організації роботи з розгортання і згортання табори.
12. Перелічіть види і типи вогнищ, їх призначення.
13. Харчування у туристському поході.
14. Порядок руху групи на маршруті.
15. Розкажіть про ознаки настання і стійкості гарної погоди і постарайтеся пояснити їх.
16. Розкажіть про ознаки настання і стійкості негоди і постарайтеся пояснити їх.
17. Види та використання спеціальних вузлів. В'язання вузлів.
18. Методичні рекомендації по навчанню учнів основам топографії.
19. Класифікація видів туризму і чинники, що впливають на нього.
20. Орієнтування за місцевими предметами.
21. Типи компасів. Робота з компасом.
22. Орієнтування по Сонцю і зіркам.
23. Пошук і використання їстівних рослин. Види їстівних рослин.
24. Розкажіть про використання звуків, джерел світла, маркування туристських маршрутів, слідів людської діяльності для визначення напрямку виходу.
25. Орієнтування в незнайомому місті.
26. Види карт. Поняття масштабу.
27. Дії при пригодах за кордоном.
28. Акліматизація людини до різних природних умов.
29. Основні причини виникнення ситуацій автономного існування в природного середовища.
30. Дайте коротку фізико-географічну характеристику зони тайги. Розкажіть про умовах виживання людини в умовах автономного існування в тайзі.
31. Дайте коротку фізико-географічну характеристику зони степу. Розкажіть про умовах виживання людини в умовах автономного існування в степу.
32. Дайте коротку фізико-географічну характеристику гірської зони. Розкажіть про умови виживання людини в умовах автономного існування в горах.
33. Основні правила поведінки в екстремальній ситуації.
34. Спорудження тимчасового укриття.
35. Способи добування, збереження вогню та розведення багаття.
36. Забезпечення водою. Способи знезараження води.
37. Пошук і приготування їжі.
38. Назвіть основні способи подачі сигналів лиха вдень, вночі.
39. Розкажіть про способи подачі сигналів лиха за допомогою вогнищ.
40. Розкажіть про спосіб подачі сигналів за допомогою дзеркала.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.