Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Едуард Щепанський
Збірник наукових праць "Державне управління
та місцеве самоврядування". - 2010. - Вип. 1(4).

Організаційний механізм інвестування туристично-рекреаційного комплексу реґіону

Аналізуються різноманітні підходи та наводиться авторське визначення туристично-рекреаційного комплексу регіону. Доводиться необхідність інвестування туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні в сучасних умовах, організаційним механізмом якого пропонується створення системи супроводу інвестора. Окреслюються основні послуги, які надаватимуться спеціалізованими комунальними підприємствами у сфері інвестування туристично-рекреаційної галузі регіону.

Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, інвестування, система супроводу інвестора.

Науково обґрунтована інвестиційна політика держави відіграє визначальну роль у забезпеченні стабілізації та сталого розвитку економіки країни. Вона визначає пріоритетність, напрями, джерела та структуру інвестицій, створює умови для реалізації загальнодержавних і регіональних економічних, соціальних та технічних проектів, формує сприятливий інвестиційний клімат для ефективного залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій.

У всіх випадках зміна виробничих відносин, становлення нових форм господарювання буде пов'язане зі стимулюванням інвестиційної діяльності, яка забезпечує розширення відтворювального процесу, підвищення ефективності виробництва. Стає цілком зрозуміло, що в нових умовах господарювання проблема полягає у віднайденні джерел фінансування інвестиційної діяльності. Як випливає з аналізу світового досвіду, залучення інвестицій, включаючи іноземні, дає позитивний результат не тільки у виробничий сфері, але й також у невиробничій, зокрема в галузі туризму та рекреацій. На користь розвитку в нашій державі туристично-рекреаційної сфери свідчить і той факт, що міжнародний туризм є не тільки важливим засобом зближення народів та взаємопроникнення культур, але й вагомий фактор підйому національної економіки. Важливим етапом розвитку туристично-рекреаційної сфери є створення та функціонування туристично-рекреаційних комплексів (ТРК) на території України, а також розробка механізмів їх інвестування. Власне це й визначає актуальність теми наукової статті.

Питанням розвитку туристично-рекреаційної сфери присвячено немало робіт у різних галузях: географії, економіки, розміщення продуктивних сил. Серед дослідників потрібно виділити: В.І. Азара, Л.А. Багрову, Ю.А. Вєдєніна, В.Г. Герасименко, В.Г. Гуляєва, Н.І. Кабушкіна, Е.А. Котлярова та ін. Принципи інвестиційної діяльності, особливості сучасної інвестиційної політики, визначення чинників інвестиційної привабливості регіону й галузей економіки висвітлено в наукових працях учених: І. Алексеева, О. Довженко, М. Долішнього, В. Пили, Д. Стеченка, Н. Судова-Хом'юк та ін.

Метою наукової статті є розробка організаційного механізму інвестування туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні.

Стосовно утворення та функціонування територіальних ТРК важливо визначитися щодо термінології, відносно якої не існує єдиної думки серед науковців. У науковій літературі вживаються різні терміни, зокрема «територіально-рекреаційна система», «рекреаційний комплекс», «індустрія туризму», «курортно-рекреаційний комплекс» тощо. Отже, проаналізувавши різні назви, необхідно подати остаточне визначення назви комплексу.

Виникають питання стосовно виділення сфери діяльності, яка займається туристично-рекреаційним обслуговуванням населення у самостійний комплекс. Так, В.Г. Герасименко стверджує, що «в сучасній економіці більшості країн стався своєрідний туристсько-рекреаційний комплекс, який спеціалізується на виробництві та продажу відповідних послуг» [1, с 29]. Основою формування будь-якої галузі народного господарства є виділення в системі суспільного поділу праці специфічного виду економічної діяльності. Лише наявність виду діяльності та формування на його основі спеціалізованих підприємств дозволяє розглядати сукупність цих підприємств як самостійну народногосподарську галузь, яка забезпечує реалізацію цілей. Метою туристично-рекреаційної діяльності є виробництво послуг, які б задовольняли потреби населення у відновленні затрачених сил, а комплекс туристично-рекреаційних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час подорожі, формують специфічний результат діяльності - туристично-рекреаційний продукт. Крім того, даний господарський комплекс характеризують як:

- матеріально-технічну базу, необхідну для туристично-рекреаційної діяльності;
- контингент професійних спеціалістів, що забезпечують туристично-рекреаційний процес;
- функціонування серед інших господарсько-територіальних комплексів та утворень, що прямо чи опосередковано беруть участь в організації відпочинку населення.

Якщо галузі доповнюють одна одну і в результаті сприяють задоволенню потреб, то формується «комплекс». Вивчаючи категорію «комплекс», слід звернути увагу й на таке поняття, як «територіально-рекреаційний комплекс» - функціональну підсистему рекреаційної системи, що характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним потенціалом, наявністю сукупності рекреаційних установ і підприємств інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що забезпечують ефективне використання природних і економічних ресурсів [6, с.3]. Суттєвим аргументом на користь використання цього терміна може бути те, що народне господарство країни являє собою єдиний комплекс. Але дане поняття не охоплює туристичну сферу, концентруючи свою увагу лише на використанні рекреаційної складової.

У туристичному комплексі, на відміну від туристично-рекреаційного, відсутня чітко виражена рекреаційна складова. У науковій літературі теоретичні основи саме туристичного комплексу є недостатньо висвітленими. Зокрема, багато авторів визначають туристичний комплекс як територіальну сукупність економічно взаємопов'язаних туристичних підприємств, що спеціалізуються на обслуговуванні туристів, яка дозволяє задовольнити їх потреби, використовуючи існуючі природні та історико-культурні комплекси території та її економічні умови [3; 5; 8]. Проте прихильники іншого визначення розуміють туристичний комплекс як сукупність туристичних підприємств та розглядають його окремо від природного та історико-культурного комплексу території [2; 4; 7]. На нашу думку, під поняттям туристичного комплексу території доцільно поєднати ці поняття, тому пропонуємо таке визначення.

Туристичний комплекс - це соціально-економічна система, яка складається із взаємопов'язаних елементів: туристів, природних умов, об'єктів історико-культурної спадщини, туристичних підприємств, допоміжних установ, а також елементів інфраструктури й органів управління, об'єднаних спільною діяльністю з використання туристичного потенціалу території. Базова модель туристичного комплексу складається з таких елементів: туристи, природні та культурні комплекси, технічні системи, обслуговуючий персонал та органи управління. До характерних рис туристичного комплексу належать:

- туристичний комплекс - соціальне за своїм характером та кінцевим продуктом утворення. Його продукція- туристичні послуги, які забезпечують розширене відтворення фізичних та духовних сил населення, відпочинок та розваги;
- для туристичних комплексів характерна єдність процесів суспільного відтворення: виробництва, обміну, розподілу та споживання, оскільки між виробництвом і споживанням туристичних послуг, як правило, відсутній часовий розрив, і вони не можуть накопичуватися;
- для утворення та розвитку туристичних комплексів характерна яскраво виражена орієнтація на ресурси, оскільки вони виникають на базі поєднання природних умов і унікальних та обмежених історико-культурних об'єктів;
- туристичні комплекси характеризуються сезонністю функціонування, обумовленою як природною ритмікою, так і рядом аспектів організації суспільного життя.

Отже, з огляду на усе вище проаналізоване, дамо остаточне визначення: туристично-рекреаційний комплекс це комплекс, що об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі та економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення.

На сьогоднішній день створення партнерства між місцевою владою та підприємствами туристичного бізнесу на постійній основі сприятиме реалізації комплексу завдань розвитку ТРК регіону. Для ефективної реалізації даного партнерства необхідно розробити систему супроводу інвестора, яка полягатиме у створенні окремої організації із залучення інвестицій у туристичну галузь. Це забезпечуватиме стабільні умови для реалізації інвестиційних проектів та оперативне вирішення проблемних питань у межах компетенції місцевих рад. Головною метою її функціонування має бути соціально-економічний розвиток регіону через упорядкування й забезпечення розвитку туристично-рекреаційної галузі на території міста, адміністративного району або області як пріоритетного виду економічної діяльності. На систему супроводу інвестора мають бути покладені такі завдання, які сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості туристично-рекреаційної сфери регіону:

- систематичне оновлення інвестиційного паспорту;
- покращення процесу інформування шляхом створення пакету інформаційних матеріалів для інвесторів, щоб забезпечити їх відповідною інформацією та представити регіон як вигідне місце для бізнесу й інвестицій;
- видання й систематичне оновлення інвестиційного довідника (у тому числі в електронній формі);
- пошук інвесторів для реалізації нових інвестиційних проектів у туристично-рекреаційній сфері через регулярне проведення інвестиційних ярмарків та форумів туристичного спрямування, збір інвестиційних пропозицій, яким слід надавати більшої популяризації;
- виділення історичних об'єктів для створення бізнесу в планах реставрації та забудови з обов'язковим зазначенням умов його ведення;
- визначення критеріїв діяльності для об'єктів готельного та ресторанного господарства, а також індустрії розваг з обов'язковими вимогами дотримання стандартів обслуговування, екологічного навантаження на територію та озеленення, що є важливою умовою створення туристичної зони європейського типу, яка буде здатною повною мірою конкурувати з туристичними центрами країн світу;
- співпраця з урядовими та громадськими організаціями, зацікавленими в підтримці та покращенні позитивного туристичного іміджу регіону, як інвестиційного центру;
- налагодження й підтримка зв'язків з міжнародними інвестиційними фондами та девелоперськими компаніями, торгово-економічними представництвами, торгово-промисловими палатами, посольствами та консульствами інших держав в Україні.

Механізм створення та функціонування системи супроводу інвестора наведений на рис. 1.

Механізм створення та функціонування комунального підприємства «Турінвест»
Рис. 1. Механізм створення та функціонування комунального підприємства «Турінвест» (для збільшення натисніть на малюнок)

Першим кроком має стати формування команди професіоналів, завданням яких буде надання допомоги потенційним інвесторам, та розробка алгоритму створення пакету необхідної інформації для них. Підписання договорів про інвестиційне співробітництво із рядом найпотужніших учасників інвестиційних процесів регіону та країни дозволить надавати практично всі послуги, які стосуються інвестиційних проектів. Крім того, співпраця зі структурними підрозділами місцевих органів влади та іншими суб'єктами управління ТРК регіону дозволяє сформувати величезні інформаційні ресурси щодо соціально-економічного розвитку регіону.

У сучасних умовах важкодоступності інформації для інвесторів вартість таких послуг, з огляду на практику функціонування інвестиційних агентств в Україні, становитиме від 3 000 грн до 30 000 грн залежно від обсягу, складності та терміновості робіт. Співпраця з інвестором здійснюється на умовах договору, оплата послуг складається з базової ставки (передплата 30 %) і основної суми (сплачується після надання послуг).

Для зростання інвестиційних надходжень в об'єкти туристичної сфери, які є важливими для соціально-економічного розвитку регіону, але при цьому менш привабливі для інвесторів порівняно з іншими проектами, пропонуємо створити при КП «Турінвест» відділ залучення інвестиційних ресурсів, основною метою якого буде створення сприятливих умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Розглянемо більш детально склад пакету інформаційних матеріалів економіко-аналітичного характеру для інвесторів, який повинен містити опис інвестиційного проекту, його організаційний і фінансовий план, оцінку ризиків. Крім того, мають бути проведені розрахунки чистої теперішньої вартості проекту, періоду окупності, норми дохідності, за умови їх обчислення, відштовхуючись від мінімальної суми необхідних інвестиційних ресурсів, й оформлені у вигляді інвестиційного меморандуму, який являє собою скорочений варіант бізнес-плану. За його допомогою процес пошуку інвесторів значно полегшиться, оскільки наявність реальних проектів з чіткими економічними розрахунками є в більшому ступені привабливою, ніж просто інвестиційна пропозиція без зазначення вартості та терміну окупності. Отже, інвестиційний пакет для кожного запропонованого проекту має забезпечити інвесторів відповідною інформацією щодо доцільності, ефективності, рентабельності майбутнього проекту.

КП «Турінвест» надаватиме широкий спектр послуг, перелік яких наведений на рис. 2. З одного боку, це полегшить роботу інвесторам, які не володіють достатньою кількістю інформації, а з іншого, слугуватиме додатковим джерелом доходу для системи супроводу інвестора.

Рис. 2. Спектр послуг комунального підприємства «Турінвест»
Рис. 2. Спектр послуг комунального підприємства «Турінвест» (для збільшення натисніть на малюнок)

Таким чином, пропонуємо розробити інвестиційні проекти щодо розвитку туристичної інфраструктури, реалізувати проект території пріоритетного розвитку туристичного спрямування та встановити в регіоні обов'язковий статистичний облік основних показників туристичної діяльності. Створення системи супроводу інвестора у формі комунального підприємства дозволить більш ефективно проводити інвестиційні форуми, оновлювати інформаційну базу, реалізувати залучення інвестицій ефективніше та більш швидкими темпами.

Список використаних джерел

1. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса: учеб. пособие / В.Г. Герасименко. - О.: Черноморье, 1997. - 160 с.
2. Гнатюк Т.М. Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Т.М. Гнатюк. - Хмельницький, 2003. - 19 с.
3. Гуляєв В.Г. Организация туристической деятельности: учеб. пособие / В.Г. Гуляев. -М.: Нолидж, 1996. - 312 с.
4. Довбенко О.М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України / О.М. Довбенко // Формування ринкової економіки: наук. зб. КНЕУ. - 2007. - Вид. 7. - С.25-28.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. - Мн.: БГЭУ, 1999. - 644 с.
6. Концепція розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і відпочинку у Львівській області / Львів. обл. держ. адміністрація; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 2002. - 43 с.
7. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004. - 272 с.
8. Судова-Хом'юк Н.М. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України / Н.М. Судова-Хом'юк // Регіон. економіка. - 2002. - №3. - С.260-265.

Эдуард Щепанский. Организационный механизм инвестирования туристическо-рекреационного комплекса региона

Анализируются разнообразные подходы и приводится авторское определение туристическо-рекреационного комплекса региона. Доказывается необходимость инвестирования туристическо-рекреационного комплекса на региональном уровне в современных условиях, организационным механизмом которого предлагается образование системы сопровождения инвестора. Очерчены основные услуги, которые будут даваться специализированными коммунальными предприятиями в сфере инвестирования туристическо-рекреационной отрасли региона.

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, инвестирование, система сопровождения инвестора.

Eduard Schepanskyy. Organizational mechanism of investment of the tourist-recreation complex of the region

Different approaches are analyzed and author’s definition of the tourist-recreation complex of the region is given. Necessity of investment in the tourist-recreation complex at the region level in modern conditions is proved, forming of system for investor’s accompaniment is offered as its organization mechanism. Main services, which are given by specialized public utility companies in the sphere of investment of the region’s tourist-recreation branch, are outlined.

Key words: tourist-recreation complex, investment, investor’s accompaniment system.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.