Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Максимюк М.Н.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №235. - С.51-55.

Роль асоціацій у туристичному бізнесі

ассоциации в туристическом бизнесе В даний час в індустрії туризму України стали виникати асоціації, що є закономірним етапом розвитку ринкової економіки України і становлення її як демократичної і правової держави з розвиненим громадянським суспільством.

Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю визначення напрямків роботи асоціацій в Україні.

Питань маркетингу в туризмі присвячені роботи вітчизняних вчених: Безносюк В.Д., Бобарыкиной О.М., Ведмідь Н.І., Жукової Н.Л., Харычева В.В., Шульгіна Л.М. та зарубіжних вчених: Дурович А. П. [1, 2], Котлера Ф. [3]. Описом і класифікацією асоціацій в туризмі займалися Бистров С.А. [4], Воронцова М.Г., Квартальнов В.А. [5], Драчева О.Л., Забаев Ю.В., Ісмаєв Д.К. [6] та ін При цьому слід відзначити відсутність єдиної точки зору на конкретні форми роботи туристичних асоціацій в Україні в рамках маркетингової інформаційної системи.

Метою дослідження є визначення місця і ролі асоціацій в туристичному бізнесі. Для досягнення поставленої мети планується вирішити ряд завдань:

- дати характеристику туристичним об'єднанням і організаціям;
- розробити класифікацію туристичних асоціацій;
- виявити форми роботи асоціацій в туризмі, запропонувати нові напрямки.

Як правило, туристичні об'єднання і організації вирішують ті питання, які окремий член об'єднання не може вирішити самостійно або таке рішення було б для нього невиправдано дорого. Спільними зусиллями туристичні об'єднання і організації можуть ефективно і в порівняно короткі терміни вирішувати загальні проблеми своїх членів. Туристичні об'єднання і організації можуть брати на себе деякі функції державних органів управління туризмом. Туристичні об'єднання і організації створюються для сприяння розвитку туризму, обміну і контактів між підприємствами туристичної галузі, спільних розробок туристичної політики та активного лобіювання своїх інтересів, проведення маркетингових досліджень та просування туристичного продукту. Туристичні об'єднання і організації можуть використовуватися для побудови деяких елементів маркетингової інформаційної системи.

Маркетингова інформаційна система (МІС, Marketing Information System - MIS) туристичного підприємства - це сукупність ресурсів і процедур, що використовуються для збору інформації з заданою точністю та періодичністю, її обробки, сортування, аналізу й оцінки за своєчасним доведенням її до компетентних осіб для прийняття ефективних маркетингових рішень.

Маркетингова інформаційна система дозволяє:

- отримувати конкурентні переваги;
- знижувати фінансові ризики;
- визначати ринкові можливості підприємства;
- виявляти сприятливі умови;
- оцінювати стан внутрішнього та зовнішнього середовища;
- оцінювати і підвищувати довіру клієнтів до послуг підприємства;
- підтверджувати або спростовувати припущення керівництва;
- підвищувати ефективність діяльності;
- мати можливість раннього виявлення потенційних загроз;
- оцінювати і контролювати реалізацію планів, а також оперативно здійснювати їх коригування.

Маркетингова інформаційна система складається як правило з наступних підсистем:

- підсистема внутрішньої інформації;
- підсистема зовнішньої інформації;
- підсистема маркетингових досліджень.

Крім цього важливим елементом є своєчасна доставка отриманої і интерпретированной інформації до зацікавлених осіб. При цьому вартість інформації повинна контролюватися, для того щоб вона систематично завжди (в залежності від виду інформації) не перевищувала вигоди від її використання.

Підсистема внутрішньої інформації дозволяє акумулювати та аналізувати необхідні відомості усередині туристичного підприємства. Ця інформація породжується діяльністю підприємства і постійно змінюється у зв'язку з нею. У цій підсистемі важлива координація роботи підрозділів підприємства з метою отримання своєчасної, повної і достовірної інформації, що описує задані характеристики. З таким завданням швидше і ефективніше можна впоратися, використовуючи програмні продукти для автоматизації різних видів діяльності, включаючи рішення завдань автоматизації обліку (фінансового та управлінського), накопичення іншої інформації, необхідної для служб маркетингу на підприємствах туризму, подання даних і управління на підприємстві.

Джерелами внутрішньої інформації можуть бути:

- бухгалтерська інформація (фінансова звітність, рахунки синтетичного і аналітичного обліку, первинні документи, дані управлінського обліку);
- скарги та рекламації споживачів;
- ділове листування;
- договори з покупцями, постачальниками і підрядниками та історія взаємин з ними в різних розрізах і групах;
- дані щодо платіжної дисципліни контрагентів;
- дані про бронювання і стан номерного фонду;
- дані, отримані безпосередньо від гостей шляхом анкетування, дзвінків по телефону, особистих бесід тощо;
- перевірка «таємним гостем».

Підсистема зовнішньої інформації поділяється на інформацію про макросередовищі та про мікросередовище (конкурентному оточенні). У зовнішньому середовищі важливо своєчасно відстежувати та оцінювати нововведення і тенденції.

Макросередовище, як правило, знаходиться поза сферою впливу самої компанії, але при цьому макросередовище може справляти значний вплив на туристичну галузь. Для аналізу макросередовища використовується модель СТЕП-впливів (соціальні, технологічні, економічні та політичні впливи).

Джерелами зовнішньої маркетингової інформації можуть виступати:

- нормативно-правова база;
- ЗМІ;
- виставки, конференції та презентації;
- консалтингові фірми;
- статистична інформація;
- особисті контакти менеджерів;
- опитування;
- Інтернет.

Підсистема маркетингових досліджень включає в себе:

- визначення проблеми і постановку цілей;
- планування дослідження;
- збір і аналіз даних;
- інтерпретацію та представлення результатів дослідження.

Туристичні підприємства можуть самостійно будувати МІС, але при цьому деякі елементи МІС можуть бути отримані від асоціацій в туристичному бізнесі. При цьому асоціації зможуть забезпечити актуальність та достовірність інформації при більшій економічності інформації для кожного конкретного члена асоціації.

В рамках МІС асоціації в туризмі можуть бути задіяні в підсистемі внутрішньої інформації для перевірки «таємним гостем», для узагальнення інформації експертами по роботі з діловим туризмом в кожному засобі розміщення та ін.

У підсистемі зовнішньої інформації асоціації в туризмі можуть бути задіяні практично у всіх елементах. Зовнішня маркетингова інформація дозволяє туристичному підприємству відстежувати тенденції на туристичному ринку й оперативно реагувати на них. Для визначення потенційного та доступного ринку, оцінки та прогнозування загального ринкового попиту, проведення міжнародних маркетингових досліджень найкращим чином підійдуть асоціації в туристичному бізнесі, оскільки в цьому напрямку можливі специфічні труднощі, пов'язані з мовним бар'єром, відмінностями в традиціях, нормативно-правовому регулюванні, рівні розвитку інформаційних технологій, організації окремих дозвільних процедур та стандартів і т.д. Наприклад, Асоціація курортів Криму щорічно публікує свої маркетингові дослідження з оцінки задоволеності відпочинком і лікуванням, відповідність ціни якості, способів залучення туристів у період міжсезоння та ін.

Туристичному підприємству для досягнення конкурентної переваги крім маркетингових досліджень, що проводяться асоціаціями, доцільно проводити свої дослідження мікросередовища (наприклад, оцінку задоволеності клієнтів) і частково макросередовища (наприклад, для прогнозування частки ринку).

Асоціація може акумулювати відомості про недобросовісних туроператорів, їх керівників і власників і заносити їх у так званий «чорний список». Це дозволить уникнути або скоротити в майбутньому кількість конфліктних ситуація між туристами і засобами розміщення, що виникають з вини туроператорів. Наприклад, нерідкі випадки, коли в засіб розміщення прибуває протягом дня від одного-двох до кількох десятків туристів, які оплатили проживання та харчування у засобі розміщення туроператору, який в свою чергу не перерахував ці гроші за вирахуванням комісійних засобу розміщення. У такій ситуації, якщо засіб розміщення їх не селить, то воно несе репутаційні втрати нехай і необґрунтовані, тому що вина лежить на несумлінне туроператора. Якщо ж засіб розміщення заселяє таких туристів, то можуть настати фінансові втрати, якщо засіб розміщення в кінцевому підсумку не отримає за це оплату - у розмірі собівартості проживання таких туристів і прибутку, якщо були упущені можливості поселити іншу групу. Особливу гостроту ситуації може додати те, що прибулі туристи можуть бути іноземцями нехай навіть з ближнього зарубіжжя, а їх туроператор не є резидентом України і у нього напряму без посередників укладено договір із засобом розміщення. В такому випадку втрати можуть скласти крім перерахованих вище ще і санкції за неповернення валютної виручки (послуга надана, а валюта не надійшла), до того ж зовнішньоекономічна діяльність підприємства може бути паралізована.

В рамках асоціацій порівняно легко здійснювати дослідження методом експертних оцінок. Асоціації можуть стати основою для створення сумісних систем on-line бронювання. В даний час в Україні не збирається ряд важливих показників в індустрії туризму в цілому і в діловому туризмі зокрема, а саме: дохід на один номер (RevPar), прибуток від операційної діяльності на один номер (GovPAR), середня вартість одного номера (ADR) за категоріями засобів розміщення. Ці показники дозволили б робити порівняння із зарубіжними ринками, виявляти проблеми і шукати шляхи їх вирішення. Асоціації в туризмі до моменту переходу до збору цих даних на державному рівні могли б розраховувати їх на основі інформації від своїх членів.

Діяльність асоціацій залежить від їх виду. Пропонується класифікувати туристичні об'єднання і організації наступним чином:

1. За територіальною ознакою:

- всесвітні;
- міжнародні регіональні;
- національні;
- регіональні.

2. За ступенем участі державних органів:

- офіційні (міжурядові);
- неофіційні.

3. В залежності від статутних цілей і завдань:

- універсальні;
- спеціалізовані.

4. За розміром учасників:

- асоціації, що об'єднують дрібних гравців ринку (Асоціація малих готелів та апартаментів України);
- асоціації, що об'єднують великих гравців ринку;
- змішані.

5. По виду учасників ринку туристичних послуг:

- з боку попиту (Асоціація велотуристів);
- з боку пропозиції:
- асоціації засобів розміщення;
- асоціації туристичних посередників;
- змішані.

6. За видами туризму:

- Кримська асоціація сільського зеленого туризму;
- Асоціація ділового туризму України;
- та ін

На сучасному етапі розвитку туризму в Україні особливий інтерес представляє діловий туризм, оскільки обсяг українського ринку ділових поїздок у 2011 році за оцінкою Всесвітньої ради подорожей і туризму склав $2,883 млрд. і прогнозується зростання до 2021 року до $6,116 млрд. у цінах 2011 р. обсяг українського ринку приватних подорожей в 2011 - $6,271 млрд. і прогнозується зростання до 2021 року до $9,349 млрд. у цінах 2011 р. Ринок ділових поїздок буде розвиватися динамічніше, ніж ринок приватних подорожей, тому що темп їх приросту в півтора рази вище, ніж у приватних подорожей.

У лютому 2007 року була організована Асоціація ділового туризму України як «некомерційне об'єднання підприємств України, діяльність яких пов'язана з діловим туризмом і індустрією зустрічей, а також, підприємств та юридичних осіб, зацікавлених у розвитку ділового туризму в Україні» [7]. Асоціація ділового туризму України пропонує для вирішення проблеми чорного списку використовувати систему Проект Qpeople (Qualify people) [8].

Для ділового туризму асоціації могли б акумулювати інформацію про проведення різного роду MICE-заходів (середній строк проведення заходу, географія учасників, додаткові послуги, які користувалися найбільшим попитом і ін ) і узагальнювати досвід їх організації для експертів по роботі з діловим туризмом в засобах розміщення. Це буде сприяти проведенню зустрічей з кращим рівнем організації, а деяким заходам дозволить, піднявши їх рівень організації, повторюватися в довгостроковій перспективі. У книзі Мартена Ванести (Maarten Vanneste) «Архітектура зустрічей, маніфест» (Meeting Architecture, a manifesto) присвячена «архітектору зустрічей як нової професії» [9, с. 103]. Мартен Ванести дає визначення архітектора зустрічей (Meeting Architect): «Архітектор зустрічей-індивідуум, який фокусується на цілі потенційної зустрічі, її форматі і дизайні, а так само концептуальних і практичних блоках для побудови зустрічі, спрямованих на краще навчання, обмін професійною інформацією і мотивацію учасника заходу. Він або вона також знає, як виміряти результати зустрічі до 5-го рівня - ROI. Архітектор зустрічей як він описаний мною тут ще не існує. Кінцева мета - формальне освіта, сертифікація і ступінь магістра в архітектурі зустрічей» [9, с. 103]. П'ять рівнів результатів зустрічей описані наступним чином: «я бачу ці рівні у вигляді потоку: ми повинні бачити щасливого (рівень 1) учасника, для відкриття його навчання (рівень 2) так, що після зустрічі вони можуть застосувати те, що дізналися, (3) і, отже, впливають на (4) на бізнес, що, в кінцевому рахунку, породжує збільшення доходів або зменшення видатків (5)» [9, с 47]. В Україні асоціаціям в туризмі і ВУЗам, об'єднуючи сильні сторони один одного, в умовах стійкого зростання ділового туризму в абсолютних, і у відносних показниках (частка ділового туризму в сумі приватних подорожей і ділового туризму) слід розвивати партнерські відносини з метою підготовки випускників та підвищення кваліфікації працівників, які відповідають вимогам до архітектору зустрічей.

За результатами дослідження, можна зробити наступні висновки:

Туристичні об'єднання і організації створюються для сприяння розвитку туризму, обміну і контактів між підприємствами туристичної галузі, спільних розробок туристичної політики та активного лобіювання своїх інтересів, проведення маркетингових досліджень та просування туристичного продукту. Туристичні об'єднання і організації можуть класифікуватися за різними ознаками.

Асоціації в туризмі в рамках маркетингової інформаційної системи можуть бути задіяні в дослідженні і аналізі підсистеми зовнішньої інформації, особливо явно простежуються компетенції асоціацій у проведенні міжнародних маркетингових досліджень, складання «чорного списку» недобросовісних туроператорів, їх керівників і власників. В рамках асоціацій порівняно легко здійснювати дослідження методом експертних оцінок. Асоціації можуть стати основою для створення сумісних систем on-line бронювання. В даний час в Україні не збирається ряд важливих показників в індустрії туризму в цілому і в діловому туризмі зокрема, а саме: дохід на один номер (RevPar), прибуток від операційної діяльності на один номер (GovPAR), середня вартість одного номера (ADR) за категоріями засобів розміщення. Ці показники дозволили б робити порівняння із зарубіжними ринками, виявляти проблеми і шукати шляхи їх вирішення. Асоціації в туризмі до моменту переходу до збору цих даних на державному рівні могли б розраховувати їх на основі інформації від своїх членів.

У статті запропоновано:

- класифікація туристичних асоціацій;
- перевірка якості наданих послуг засобів розміщення членів асоціації «таємним гостем»;
- рекомендації асоціаціям здійснювати спільно з вищими навчальними Закладами підвищення кваліфікації співробітників до описаного Мартеном Ванести архітектора зустрічей (Meeting Architect);
- напрямки роботи для вдосконалення системи показників в туризмі.

Таким чином, асоціації в туризмі можуть стати основою для сталого розвитку туристичної галузі України. Вони можуть здійснювати те, що окремі учасники туристичного ринку не можуть втілити в життя, або це було б економічно недоцільно або не на те якісному рівні.

В якості напрямки майбутніх досліджень обрана робота туристичних асоціацій з туроператорами.

Джерела та література

1. Дурович А.П. Маркетинг в туризмі / А.П. Дурович. - Мн.: Нове знання, 2003. - 496 с.
2. Дурович А.П. Маркетингові дослідження в туризмі / А.П. Дурович. - СПб.: Пітер, 2008. - 384 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостинність / Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 1063 с.
4. Бистров С.А. Туризм: макроекономіка і мікроекономіка / С.А. Бистров, М.Г. Воронцова. - СПб.: Изд. будинок «Герда», 2007. - 464 с.
5. Квартальнов В.А. Туризм: учеб. / В.А. Квартальнов. - М: Фінанси і статистика, 2006. - 336 с.
6. Економіка і організація туризму: міжнародний туризм: учеб. посібник / О.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Ісмаєв та ін; під ред.: І.А. Рябової, Ю.В. Забаева, О.Л. Драчевой. - 3-е изд., испр. і дод. - М: КНОРУС, 2007. - 576 с.
7. Асоціація ділового туризму України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mice.com.ua/
8. Проект Qpeople (Qualify people): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.qpeople.com.ua/
9. Maarten Vanneste. Meeting Architecture, a manifesto / Maarten Vanneste. - Printed by Vestagraphics, Manufactured in Poland, 2008. - 157 p.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.