Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Для відкриття візи в Китай за 2 дні заповніть заявку на http://bchina.ru.

Лысикова Ольга Валеріївна
Теорія і практика суспільного розвитку. - 2011. - №7. - С.95-100.

Туризм як освоєння простору-часу: мобільність колективної пам'яті

Туризм как освоение пространства-времени Анотація. У статті досліджується феномен мобільності колективної пам'яті в контексті туризму, сприйманого як освоєння простору-часу. Аналізуються види просторової мобільності радянських туристів. Піддається критичній рефлексії меморіальні екскурсійні маршрути і музеї як напрям культурної політики. Розглядаються ностальгічний дискурс та соціальна пам'ять у формуванні новітнього виду туризму - ностальгійного.

Ключові слова: туризм, час, простір, мобільність, пам'ять, ностальгія, культурна спадщина.

У радянський та пострадянський історичні періоди концепт «туризм» наповнюється різним соціальним змістом і символічними смислами. Якщо на радянському етапі туризм є регульованою державою сферою діяльності по реалізації громадянами рекреаційних потреб з метою підвищення трудових досягнень, то з 1990-х рр. туризм цілком належить сфері особистого вільного часу і ринкового досуговому простору.

В індустріальному суспільстві радянської епохи «символічний капітал гідного життя» генерувався із сукупності образів людей, зайнятих у промисловому виробництві, що складали «прогресуюче більшість робітників [1, с. 57]. Дослідженню генезису, еволюції, культурних та ідеологічних основ радянського туризму присвячені праці вітчизняних вчених Г.С. Усыскина, ТОЩО Долженко, В.В. Дворниченко. В останні роки видані засновані на архівних матеріалах монографії. Так, феномен іноземного туризму в СРСР 1930-1980-ті рр. став об'єктом вивчення авторського колективу, чия книга базується на джерелах фондів Державного архіву Російської Федерації (ДАРФ) про діяльність «Інтуриста» [2]. На основі аналізу зібраних у «Народному Архіві» (рік створення - 1990) спогадів, сімейного листування, щоденникових записів Н.В. Козлової реконструюється повсякденна картина життя радянських людей 1920-1960-х рр.., у тому числі туристичних подорожей та екскурсійної діяльності. На думку автора, в 1970-ті рр. виникає середовище, в якій «головною ментальної опозицією» є «практичність/благородство душі». Це середовище аполітична, і її знаком є непрактичність. Н.В. Козлова вважає, що «туризм - діяльність непрактична - знак причетності. Ця середовище відчуває інтелектуальну перевагу по відношенню до "начальства", яке практично. У радянському соціальному просторі ця середовище має свій власний участок» [3, с. 368].

Особливої уваги заслуговують роботи І.Б. Орлова, присвячені масовому туризму 1930-х рр. як специфічної сфери радянської повсякденності. На основі аналізу архівних документів з фондів Державного архіву Російської Федерації (ДАРФ), Російського державного архіву соціально-політичної історії (РГАСПИ) досліджуються самодіяльний, пролетарський, курортний види туризму. Використання різноманітних матеріалів Пермського державного архіву новітньої історії (ПГАНИ) дозволили С. Шевырину виявити особливості перебування туристів з Пермі за кордоном у 1950-1970-ті рр.: їх мовні, поведінкові, комунікативні практики як легітимного, так і латентного характеру [4].

Л.Г. Іонін розглядає радянський туризм у фокусі тоталітарної повсякденності [5]. Саме аналіз повсякденних практик дозволяє розібратися в тому, які нові та старі цінності культивуються в суспільстві, які нові габитусы - набори схильностей, структурують сприйняття і практику (життєвий уклад, спосіб життя) формуються, а які залишаються в минулому. У зв'язку з цим важливо усвідомити, яке місце туризм займав в радянській системі цінностей, та яким чином це впливає на сучасність. В структурі життєвих світів А. Шютц виділяє «світ наших попередників, які впливають на нас, хоча самі знаходяться за межами нашого впливу» [6, с. 55]. В рамках теорії феноменології Л.Г. Іонін міркує про кінцевих областях значень, таких як повсякденність, релігія, сон, гра, наукове теоретизування, художня творчість. Дослідник розглядає й інші «кінцеві області», які були відкриті для будь-якого радянського людини: любов, дружба, насолода природою, єдиноборство з природою (альпінізм, подорожі, спортивний туризм), переживання у літературному, міфологічному, казковому світі, наукова творчість. Названі сфери досвіду мали антропологічно набагато більше значення, ніж політика, тому що створювали відчуття повноти життя та свободи виходу за межі повсякденності радянської епохи.

В результаті російських соціально-економічних трансформацій 1990-х рр. відбулися кардинальні зміни структур досвіду: число доступних кінцевих областей збільшилася. Наочним прикладом стало падіння «залізної завіси» та відкриття кордонів, зробило доступним виїзний туризм. Відкритість Росії світу і можливість безперешкодного виїзду за кордон зробили закордонні поїздки звичайною справою, відібравши у них значну частку тієї привабливості, якою вони володіли в радянський час [7, с. 367].

На думку американської дослідниці А. Горсуч, в період пізнього сталінізму подорож було чимось на зразок пригоди і самооткрытия. Будучи «ритуалом для заспокоєння держави, туризм пропонував засоби формування соціалістично мислячих громадян, зосереджених тільки на перевагах радянської системи. Можливо, туризм був ритуалом для заспокоєння і для радянських громадян, оскільки він давав надію, що післявоєнне життя стане поліпшенням тієї, яку вони так довго виносили» [8, р. 785]. Дотримання тонкого балансу між прагненням до унікальності і підтримкою колективізму є характерною рисою радянського туризму. У післявоєнний період він продовжував формувати патріотичні почуття громадян, оскільки саме подорожі були культурними практиками, що з'єднують віддалені регіони СРСР.

Просторову мобільність радянських туристів, на наш погляд, можна поділити на три види, кожному з яких відповідає певна форма туристського досвіду.

Перший - це подорож по території Радянського Союзу. Будь-яка турпоїздка як потрапляння в чужу соціальну і культурне середовище передбачає відрив від повсякденності [9, с. 21], що спричиняє розширення емпіричного досвіду туриста. У разі подорожі з 15-ти республік СРСР радянські люди усвідомлювали той факт, що вони перебувають «вдома», у добре знайомій соціальному середовищі. На думку багатьох туристів, прибалтійські республіки різко відрізнялися від інших регіонів Радянського Союзу своїми культурними і національними традиціями, особливим пристроєм повсякденності. Художниця і мемуаристика з Москви Лариса Михайлівна Де Морів, будучи звичайним туристом в Ризі на початку 1960-х рр., писала: «В Прибалтиці дуже помітно відрізнялася культура побуту не на користь нашої. Чистота на вулицях зразкова...» [10, с. 364]. Активне ставлення до життя продовжувало залишатися основним принципом післявоєнної туристської діяльності. Туризм проникав в різні галузі виробництва. Були розроблені 78 спеціальних індустріальних маршрутів, які охоплюють екскурсії на підприємства України, Уралу, Сибіру, Середньої Азії, Півночі. ВЦРПС затвердила 16 екскурсійних тем:

- чорна металургія;
- кольорова металургія;
- машинобудування;
- енергетика;
- хімія;
- будівництво;
- будівельні матеріали;
- поліграфія;
- текстиль;
- швейна промисловість;
- шкіряне виробництво;
- ковбасне виробництво;
- кондитерське виробництво;
- виготовлення ширвжитку з брухту;
- комунальний транспорт;
- залізничний транспорт [11, с. 16].

Наочний показ досягнень у розвитку народного господарства посідав особливе місце у змісті туристичної роботи. Придбали масовий характер екскурсії на Волховстрой, Дніпробуд, Магнітку, Кузнецьк, Ростовський завод сільгоспмашин, Харківський тракторний завод. Туризм з партійної, профспілкової, комсомольської лініях носив багато в чому політичний, пропагандистський характер. Якщо на Заході подорожі були, значною мірою, прерогативою літніх людей, то у СРСР та інших соціалістичних країнах - молоді.

Другий вид просторової мобільності радянських туристів - це турпоїздка в соціалістичні країни. Переміщення в рамках простору «соціалістичної закордону» з радянською ідеологією супроводжувало вагоме збільшення нового досвіду. На думку І.Б. Орлова, відвідування радянськими туристами країн Східної Європи, де соціальні відносини були схожі з радянськими, стало «сурогатом поїздок за кордон» [12, с. 91]. «Соціалістична закордон» була порівнянна з радянським досвідом. Турпоїздки оформлялися нескладно, радянські гроші підлягали обміну. Такі подорожі можна порівняти за рівнем входження в нову сферу досвіду з сучасними поїздками росіян в Туреччину, Єгипет, Грецію, Іспанію або Хорватію, коли просторове переміщення і соціальна адаптація дозволяють акумулювати світоглядні, культурні, естетичні прирощення. Характерно, що на рубежі 1960-1970-х рр. в народі з'явилася приказка: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон», яка в перше десятиліття ХХІ ст. зберегла свою форму, але змінило зміст: «Курка - не птах, що Туреччина - не за кордон», що означає переорієнтацію виїзного туризму на іншу країну, а зовсім не на регіон, що було зафіксовано у ході дослідження як усталений вираз співробітників російського турбізнесу.

Третім видом просторової мобільності радянських туристів була строго регламентована державою турпоїздка за кордон в країну капіталістичного табору, яка була не приватною справою радянського громадянина, а предметом діяльності спеціальних державних органів. Вони розглядали плановану поїздку як з точки зору її доцільності, так і підготовленості потенційного туриста до сприйняття закордонного подорожі як реальності особливого роду. Були розроблені спеціальні «Правила для виїжджаючих у капіталістичні і країни, що розвиваються». Встановлена у СРСР практика закордонних подорожей є прикладом тоталитаризации повсякденності і відокремлення її від інших смислових сфер. Зарубіжний туризм для радянських громадян завжди був жорстко інституціалізована сферою. Виїзний туризм став освоєнням нерадянського простору і нової для громадян СРСР форми реальності, що вимагало інших знань, додаткової інформації, вироблення певної моделі поведінки. Перебування за кордоном викликало у радянських громадян «культурний шок». У випадку з радянськими туристами «можна говорити про поїздку за кордон як про подорож (trip) в іншу сферу досвіду з принципово іншими характеристиками» [13, с. 21]. Радянський турист у закордонній поїздці спостерігав абсолютно особливу реальність, не схожу з його повсякденним досвідом. Зокрема, паризькі супермаркети виробляли на радянських туристів більше враження, ніж Лувр, який був порівнянний з Ермітажем, але нічого подібного паризькому супермаркету в Радянському Союзі не було. Йдуть завжди групою по одному маршруту, скрупульозно вважають видану валютну дрібниця і в той же час приголомшені супермаркетами, барами, шоу, радянські туристи звертали на себе увагу оточуючих [14].

Особливим напрямком культурної політики був туризм з яскраво вираженою патріотичної складової по екскурсійних маршрутах Москви, Ленінграда, Ульяновська, Волгограда, пов'язаних з найважливішими історичними подіями країни. Активно розвивалася екскурсійна робота з туристами по пам'ятним місцям і меморіальним маршрутами. Соціальне замовлення держави полягав у створенні туристських і екскурсійних маршрутів по місцях бойової слави, героїв революції, Громадянської і Великої Вітчизняної воєн. Цілим напрямком культурної політики стало створення меморіальних екскурсійних маршрутів і музеїв:

- будинок-музей В.І. Леніна в Симбірську;
- будинки-музеї В.І. Чапаєва в Пугачову і Чебоксарах;
- меморіальний музей Н.Ф. Гастелло в Муромі;
- меморіальний комплекс «Брестська фортеця - герой»;
- меморіальний комплекс «Хатинь»;
- меморіал героїчної оборони Одеси;
- державний меморіальний музей оборони та блокади Ленінграду;
- історико-меморіальний комплекс «Героям Сталінградської битви» на Мамаєвому кургані і державний музей-панорама «Сталінградська битва» у Волгограді;
- музей героїв-панфіловців в селі Нелидово Московської області;
- меморіальний музей З.О. Космодем'янської в селі Петрищево Московської області;
- меморіальний музей Кузнєцова М.І. у місті Таліца Свердловської області.

Пам'ять місця як компонент соціальної пам'яті про драматичні і трагічні події минулого нерозривно пов'язує радянський період вітчизняної історії з сучасністю і сприяє підтримці колективної ідентичності. Разом з тим зміст місця поступово змінюється, і пам'ять про нього залишається тоді, коли «власне відбувається має вже зовсім інший сенс» [15, с. 250].

За допомогою інтересу до минулого відбувається набуття власної та колективної ідентичності через пам'ять, культурна спадщина, історичні дати. «Спогади, переробка або забуття - три точки одного континууму, який ми називаємо пам'яттю» [16, с. 28]. Переосмислення підходів до минулого в соціальних науках дало початок напрямом, де соціальна пам'ять розглядається як соціальний інститут формування колективних ідентичностей.

Будучи об'єктами соціологічного, філософського, історичного осмислення традиція, спадщину та соціальна пам'ять знаходяться в тісному взаємозв'язку. «Багато чого в історії традицій і символів "винайдено" і є результатом забування минулого, так і спогадів про нього» [17, с. 145]. Розширення наших знань про минуле завдяки прочитаним архівних документів, мемуарів, щоденників, творів епістолярного жанру, інтерпретація та популяризація маловідомих фактів і подій сприяють переосмислення вітчизняної історії та культури, усвідомлення глибини впливу минулого на сьогодення.

Сьогодні формується модний тренд на «радянське», в основі якого лежить культурна інверсія часу. Як зазначає А.с Усманова, «радянське» важливо розглядати як «антропологічний концепт, що відсилає до певного способу життя, розвитку розумових установок, повсякденних практик, які і сьогодні сприймаються, описуються та ідентифікуються як "радянські"» [18, с. 19]. Соціальна пам'ять про радянському туризмі сконцентрована в книгах і архівних джерелах, плакатах і фотографіях, документальних та ігрових фільмах. Так, у художньому фільмі «Парк радянського періоду» (режисер Ю. Гусман, 2006) поряд з формами курортного відпочинку зроблено спробу реконструювання моделей міжособистісних комунікацій в поле дозвілля 1960-х рр. Осмислення радянської дійсності є одним з напрямків сучасного російського масового кіно, яке конструює колективні спогади і формує новий радянський дискурс на пострадянському просторі. Художні кінообрази впливають на індивідуальну і масову свідомість, викликаючи спогади про минуле, міфологізуючи радянську дійсність, пропонуючи два способу СРСР - ностальгічний і гламурний.

У широкому тлумаченні під «ностальгією» розуміється бажання повернути колишнє положення, спроба одомашнити чужу навколишню дійсність. Крім ностальгічних ефектів «тут і зараз», ностальгічний компонент виявляється майже у всіх видах діяльності людини і на протязі всієї історії людства [19, с. 26]. С. Бойм пропонує своє визначення ностальгії як «утопії, зверненої не в майбутнє, а в минуле, а також проекції часу на простір» [20, с. 91].

Ностальгічними локусами за «радянським» в сучасній Росії є старі пісні, кінофільми, журнали, фотографії, листівки, плакати, в яких тотожні вітчизну і простір ідеалізації та міфотворчості. Ностальгія втілює ідею про те, що минуле було менш проблематичним, ніж сьогодення. Л. Гудков характеризує явище пострадянської ностальгії як ідеалізацію недавньої історії [21, с. 660]. Процес ностальгічною рефлексії покликаний замінити втрачену протягом пострадянській історії ідею про великого Вітчизні, яка становила провідний тренд в публічному дискурсі аж до розпаду Радянського Союзу. Ностальгія заповнює нішу настільки складного для сучасної Росії поняття Батьківщини [22, с. 254]. Необхідність адаптації до непростих соціально-економічних умов вже першого десятиліття XXI ст. призводить до пошуків метафізичного вітчизни, яке знаходиться на кордоні місця і часу. Це час - минуле» [23, с. 44].

Звернення до досвіду радянського туризму відбувається не з метою пошуку прикладів зразка для наслідування, а щоб порівняти, як було там і тоді, як тут і зараз. Ностальгічний дискурс і конструювання соціальної пам'яті призвели в останні роки до розвитку нового виду туризму - ностальгійного, сприяє символічного повернення людини в свій кращий час - дитинство, юність, молодість, в ті часи і місця, яких у відомому сенсі вже немає. Головна героїня художнього фільму «Коли дерева були великими» (реж. Л. Куліджанов, 1961), згадуючи своє минуле, так і говорить, що в її дитинстві «дерева були великими». Або у пісні «Батьки і діти» (Т. Шаов, 2008) у розмові з сином-тінейджером батько зітхає: «А в наш час і сніг був белей, і вода була мокрей».

Сьогодні активно розвивається ностальгічний туризм в різних формах і проявах: люди відправляються в поїздки з метою «зустрічі з минулим», реалізувати індивідуальну інверсію часу - простору за допомогою спілкування з родичами та близькими людьми, відвідування місць історичного проживання і побутування, кладовищ і поховань. Ностальгічний туризм втілюється в таких видах, як етнічний, ретроспективний, туризм співвітчизників і діаспор, туризм спадщини. Основним мотивом відвідування історичної малої батьківщини є ностальгія - туга за вітчизною, місцем історичного походження і проживання, природи, мови, звичаїв, традицій.

Звернемося до концепції англійського історика американського походження Д. Лоуэнта-ля про значення збереження матеріальної культурної спадщини у взаємодіях сьогодення і минулого. Суспільні уявлення про минуле видозмінюються, інтерпретуються, міфологізуються. «Підручники звеличують історичну емпатію, що призводить до стирання культурної дистанції між минулим і сучасністю і ставить людям колишніх епох мотиви і цілі нинішнього дня... Їх минуле не є минулим в справжньому сенсі слова. Це свого роду альтернативне сьогодення». Дослідник розмірковує про те, що сьогодні минуле стає «чужою країною», у яку спрямовується величезний потік туристів. «Минуле відчуває на собі всі звичайні слідства популярності. Чим більше його цінують саме по собі, тим менш реальним і достовірним воно стає» [24, с. 14].

Культурне матеріальна спадщина, будучи компонентом автентичної історії, є самоцінним в контексті історичної епохи. Спадщина відіграє виключно важливу роль в ідентичності та спадкоємності поколінь. Відновлення пам'яток служить символом колективної ідентичності. Об'єкти спадщини дозволяють простежити інверсію часу в музейних експозиціях, по ходу піших екскурсій по історичних центрів міст і меморіальним маршрутами, на старих листівках, тиражованих і продаються в якості сувенірної продукції. Ставлення наших сучасників до минулого не може бути неупередженим. Людьми перетворюється соціальне і культурну спадщину у зв'язку з їх поточними потребами. Нащадки дозволяють собі або відтворювати та інтерпретувати спадщину, або навмисно маніпулювати ним. Різною мірою далеке і знайоме людям минуле є артефактом цього часу. Сучасні стандарти життя є похідними стандартів минулого, але зовсім не їх аналогами або копіями. І минуле вже не здається «чужою країною», воно стає частиною власного життєвого простору. Специфіка соціальної пам'яті полягає у взаємодії і взаємовпливі минулого і сьогодення. Збереження спадщини минулого не призводить до незмінності культурних і історичних реліквій, які перетворюються і інтерпретуються. «Культ ностальгії, туга за коріння, потреба в історичній спадщині, пристрасті по збереженню, - все це показує нам, що чари минулого раніше могутні... Всяке робилося нами дія, всякий розробляється план, що тягне за собою більш чи менш свідоме переоцінку, перегляд, нарощування минулого» [25, с. 619]. Погодимося з думкою Д. Н. Замятіна про те, що спадщина перебуває в культурній пам'яті як потенційна можливість, і «актуализируемый образ спадщини упорядковує та оформлює культурну пам'ять...» [26, с. 42].

Ностальгічний туризм в усіх своїх проявах пов'язаний з селективним збереженням фрагментів соціальної пам'яті і реконструированием минулого. Ностальгічний туризм схожа на подорож по метафізичної батьківщині, яка «знаходиться не в сфері території, а у сфері культури, що робить можливим невпинне генерування нових і нових форм, що вміщають в її простір і весь етнос, і групу, і конкретної людини» [27, с. 46].

У радянську епоху відбувалася соціальна інверсія часу - зміщення сфери масової свідомості в майбутнє, загострене сприйняття майбутніх подій, що дозволяло переносити важкі будні повсякденності. Складне балансування між прагненням до унікальності і підтриманням модусу колективізму стало характерною рисою радянського туризму, який протягом багатьох десятиліть генерував патріотичні почуття громадян. Соціальна пам'ять про радянському туризмі конструює колективну ідентичність, солидаризируя спогади представників різних поколінь, виробляючи зразки відпочинку, алгоритми поведінки. В основі антропологічного концепту «радянських» лежить культурна інверсія часу. Ностальгічний туризм в різних своїх проявах є варіантом конструювання соціальної пам'яті.

Соціальна пам'ять про радянське минуле зберігає в собі те, що вписується в сучасні культурні практики. Сучасний російський туризм в силу просторової, культурної, соціальної причетності є спадкоємцем радянського туризму. Можна констатувати такі види трансформацій туризму в контексті «радянський - пострадянський», як перехід від соціальної спрямованості до комерційної діяльності і підприємницької активності; від розвитку внутрішнього туризму - до виїзного; з патріотичною моделі - на гідонистичну. Якщо в кінцевих областях значень радянської реальності повсякденність і туризм не зводяться і не пересекаемы, то в даний час туризм - це звичні соціальні практики. Принциповою відмінністю сучасного туризму від туризму попередньої епохи є сомкнутость туризму і повсякденності в сьогоденні і їх розмежування у минулому, коли були чіткими межі їх просторово-часового континууму. Саме сьогодні «територія повсякденному житті перебудовується під "туристські" зразки, так само як і багато ділянок навколишнього середовища... Значно менше "туризму" як такого не існує в межах специфічного відокремленого часу і простору; це своєрідний кінець "туризму" в межах більш загальної "економіки знаків"» [28, с. 148].

З 1990-х рр. істотно змінилося співвідношення внутрішнього і виїзного туризму: зараз у Росії в десять разів менше мандрівників-співвітчизників порівняно з туристами, які виїжджають за кордон. В.А. Квартальновым наводяться дані щодо розвитку внутрішнього туризму в Китаї: у 2000 р. Велику китайську стіну відвідали 12 млн. іноземних туристів і 130 млн. громадян КНР головним чином у рамках соціальних програм - школярі (12 % від загальної кількості учнів), службовці (2 %), селяни (4 %), інтелігенція (6 %), спортсмени (35 %), військовослужбовці (67 %). Висновок дослідника однозначний: «Китайці борознять свою країну так, як раніше це робили ми» [29, с. 42].

Президент РФ Медведєв Д.А. 17 жовтня 2011 р. у виступі перед своїми прихильниками в одній з будівель колишньої фабрики «Червоний жовтень» на Берсеневській набережній у Москві закликав громадян відпочивати в межах своєї країни і не виїжджати за кордон, ніж послався на досвід американців: «Вони майже всі відпочивають в межах своєї країни. Вона у них дуже велика і красива, і вони не вважають це неправильним. От коли ми зможемо також ставитися до своєї неосяжної і великої батьківщини, як ставляться до своєї ті ж американці, ми станемо вірними громадянами нашої держави». Президент зазначив, що сам він не їздить на відпочинок за кордон, і закликав всіх слідувати цьому прикладу. «Давайте відпочивати вдома, розвиваючи наші території, це дуже важливо. Наша країна, звичайно, відсутність нормальних туристичних місць мало, але вона настільки гарна, що ми зобов'язані використовувати її на 100 %» [34].

У зв'язку з цим нам видається своєчасним рішення проблеми відпочинку та оздоровлення населення засобами внутрішнього туризму в рамках реалізації соціальної та культурної державної політики з використанням як зарубіжного, так і радянського позитивного досвіду.

Посилання

1. Круглова Т. Концепти «праця» і «справа»: конструювання «гідного життя» в радянський і пострадянський періоди // Образ гідного життя в сучасних російських. Єкатеринбург, 2008.
2. Багдасарян В.Э., Орлов І.Б., Шнайдген Й.Й., Федулин А.А., Мазін К.А. Радянських задзеркалля. Іноземний туризм в СРСР 1930-1980-ті роки. М., 2007.
3. Козлова М.М. Радянські люди. Сцени з історії. М., 2005.
4. Шевырин С. «Поведінка туристів за межами СРСР було скромним. Однак такі туристи як ...». 2011. URL: http://www.politarchive.perm.ru/publikatsii/stati/povedenie-turistov-za-predelami-sssr-bylo-skromnym-odnako-takie-turisty-kak.html (дата звернення: 19.07.2011).
5. Іонін Л.Г Свобода в СРСР: статті та есе. СПб., 1997.
6. Шютц А. Деякі структури життєвого світу // Особистість. Культура. Суспільство. 2007. Т. 9. Вип. 2.
7. Іонін Л. Р. Соціологія культури. М., 2004.
8. Gorsuch A. «there's No Place Like Home»: Soviet Tourism in Late Stalinism // Slavic Review 62. 2003. No. 4.
9. Іонін Л.Г Свобода в СРСР...
10. Козлова М.М. Указ. соч.
11. Орлов І.Б., Юрчикова Є.В. Масовий туризм у сталінській повсякденності. М., 2010.
12. Орлов І.Б. Радянська повсякденність: історичний і соціологічний аспекти становлення. М., 2010.
13. Іонін Л.Г Свобода в СРСР...
14. Шевырин С. За кордон! (З історії іноземного туризму в СРСР). 2009. URL: http://www.politarchive.perm.ru/publikatsii/stati/za-granitsu-iz-istorii-zarubezhnogo-turizma-v-sssr.html (дата звернення: 19.07.2011).
15. Філіппов А.Ф. Соціологія простору. СПб., 2008.
16. Різдвяна Е., Семенова Ст. Соціальна пам'ять як об'єкт соціологічного вивчення // INTER. 2011. № 6.
17. Уррі Дж. Погляд туриста і глобалізація // Масова культура: сучасні західні дослідження / пер. з англ. отв. ред. і предисл. В.В. Звєрєвої, послесл. В.А. Подороги. М., 2005.
18. Усманова А.Р. Радянська візуальна культура як об'єкт антропологічного дослідження // Візуальна антропологія: нові погляди на соціальну реальність: зб. наук. ст. / під ред. Е.Р. Ярської-Смирнової, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов, 2007.
19. Новіков О.В. Лики ностальгії // Людина. 2006. № 3.
20. Бойм С. Кінець ностальгії? Мистецтво і культурна пам'ять кінця століття: випадок Іллі Кабакова // Нове літературне огляд. 1999. № 39.
21. Гудков Л. Негативна ідентичність: статті 1997-2002. М., 2004.
22. Ратилайнен С. Ностальгія «Селянки»: історія і пам'ять у текстах жіночого журналу // Образ гідного життя в сучасних російських ЗМІ: зб. ст. Єкатеринбург, 2008.
23. Чернявська Ю.В. Туга за простором // Людина. 2006. № 4.
24. Лоу энталь Д. Минуле - чужа країна. СПб., 2004.
25. Там же.
26. Замятін Д.Н. Образ спадщини в культурі // Людина. 2008. № 5.
27. Чернявська Ю.В. Указ. соч.
28. Уррі Дж. Указ. соч.
29. Глобалізація і туризм. Інтерв'ю з В.О. Квартальновым. URL: http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/ zavtra/01/408/72 .html (дата звернення: 12.11.2007).
30. Турпром. Бюлетень. № 196. 18.10.2011. URL: http://www.tourprom.ru/news/14726/ URL: (дата звернення: 18.10.2011).

Lysikova Olga Valerievna. Tourism Development as of Space-Time: Mobility of Collective Memory

The summary. This article examines the phenomenon of mobility in the context of the collective memory of tourism development as perceived by the space-time. Analyzes the types of spatial mobility of Soviet tourists. Subjected to critical reflection memorial sightseeing tours and museums as cultural policy. Considered ностальгічне discourse and social memory in shaping modern form of tourism - the ностальгічне.

Keywords: tourism, time, space, mobility, memory, nostalgia, cultural heritage.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.