Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Львівський державний університет внутрішніх справУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМПрограма навчальної дисципліни для студентів

Напрям підготовки: 00502 «Менеджмент»
Львів – 2007

Рекомендовано Науково-методичною радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 2 від 9 жовтня 2007 р.)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 2 від 17 вересня 2007 р.)

Рецензенти:

Павлишенко М.М. – доктор економічних наук, професор Львівської ко-мерційної академії.
Іляш О.І. – кандидат економічних наук, зав. кафедри економіки Львівсько-го інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Мета вивчення дисципліни

Управління персоналом – є однією з важливих сфер знань, яка необхідна для підготовки сучасного менеджера.

Метою вивчення курсу є: формування у студентів комплексу знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Завдання дисципліни:

- виявити зв’язок дисципліни з основами менеджменту та її значення у структурі вітчизняного менеджменту;
- озброїти студентів сучасним управлінським мисленням;
- закріпити знання з даної дисципліни за допомогою тестів з окремих тем, психологічних тестів, рольових та ділових ігор для виявлення ділових та особистих якостей студентів, їх здібностей щодо роботи з персоналом;
- привити студентам теоретичними основами роботи з людьми на вітчи-зняних підприємствах та навички застосування отриманих знань з управління персоналом.

Предмет дисципліни. Предметом дисципліни є сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері; їх ціннісний зміст і значимість; процеси чуттєвого пізнання дійсності; комерційний етикет в організаційній поведінці, економіці, фінансах, обліку, маркетингу. Курс передбачає вивчення:

- засад, принципів, норм управління персоналом на рівні бізнес-середовища;
- природи та сутності управління персоналом;
- історичного розвитку системи управління персоналом;
- основних напрямів та концепцій управління персоналом;
- формування моральної та професійної поведінки;
- корпоративної культури;
- проблем мікро- та макроетики;
- адміністративної етики в управлінні персоналом;
- етичних норм спілкування;
- культури публічного виступу;
- етикету телефонних розмов, ділових зустрічей, нарад в системі управ-ління персоналом;
- управління персоналом у формуванні ділових міжнародних стосунків;
- стилю та манер менеджера в роботі управлінні персоналом.

Методика вивчення курсу. Методика вивчення курсу основана на єдності проблемних лекцій, прак-тичних і семінарських занять, які передбачають розв’язування типових управ-лінських ситуацій і завдань, пов’язаних із створенням кадрової політики під-приємства; підбором персоналу, його розстановкою, навчанням, просуванням, оцінкою, розвитком тощо; практичне ознайомлення із системою управління пе-рсоналом на вітчизняних підприємствах; отримання навичок науково-дослідницької роботи під час виконання курсової роботи, на групових та інди-відуальних консультаціях, заліків, модулів, іспитів, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи над курсом.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- основні категорії працівників на підприємстві;
- значення кадрової служби в управлінні персоналом підприємств, її структуру, методики підбору працівників та нормування її чисельності;
- суть та послідовність здійснення кадрової політики вітчизняними кері-вниками;
- суть понять «кадрове планування» та «кадрове прогнозування», озна-йомити студентів з методами їх здійснення;
- відмінності вітчизняної системи менеджменту персоналу від амери-канської та японської систем, їх суть та вплив на становлення дієвої системи кадрового менеджменту в Україні.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

- будувати систему менеджменту персоналу з дотриманням логічної по-слідовності основних етапів її практичної реалізації;
- грамотно підбирати та працювати з кадрами на підприємстві;
- складати резюме, оголошення про прийом на роботу нових працівни-ків, знаходження джерел найму, формулювати питання при проведенні співбе-сіди в процесі найму на роботу, основні кадрові документи;
- використовувати процеси навчання, підвищення кваліфікації та пере-кваліфікації працівників на етапі розвитку персоналу організації;
- сформувати ділову кар’єру в процесі посадового просування управлін-ських працівників;
- усунути причини виникнення конфліктів та стресів на підприємстві та використати методи управління ними.

Основними формами самостійної роботи студентів над курсом «Управління персоналом» є:

- самостійне опрацювання окремих питань із тем згідно програми вивчення нормативної дисципліни «Управління персоналом» за рекомендованими підру-чниками та навчальними посібниками;
- конспектування і набуття навичок опрацювання літературних джерел;
- написання рефератів із використанням ПЕОМ;
- виконання домашніх завдань у процесі підготовки до семінарських та практичних занять;
- підготовка до письмово-усних аудиторних контрольних робіт, колоквіу-мів, модулів, тестів тощо.

Міжпредметні зв’язки: перелік дисциплін, які характеризують об’єкт управління або окремі його функції – економічні, фінансові, облікові, юридичні засвоєння котрих студентами, необхідне для вивчення курсу «Управління персоналом», зокрема: «Основи менеджменту», «Етика бізнесу», «Психологія», «Соціологія», «Етика та естетика», «Інформаційні системи у менеджменті», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Соціологія ринку», «Господарський кодекс», «Риторика», «Діловодство» та ін.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

1. Роль та значення управління персоналом як науки.
2. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація.
3. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту.
4. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом.
5. Етапи історичного розвитку управління персоналом.
6. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях.

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

1. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління.
2. Структура персоналу.
3. Чисельність персоналу.
4. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.
5. Компетентність працівника.

Тема 3. Формування колективу організації

1. Колектив як соціальна група.
2. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами.
3. Формальні і неформальні групи.
4. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу.
5. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом.
6. Корпоративна культура в системі управління персоналом.

Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

1. Суть та стадії згуртованості колективу.
2. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління.
3. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як лідера.
4. Специфіка процесу управління персоналом у багатонаціональних органі-заціях.
5. Сутність та значення соціального розвитку колективу.

Тема 5. Кадрова політика організації

1. Суть і завдання кадрової політики.
2. Етапи кадрової політики та їх характеристика.
3. Стратегія управління персоналом.
4. Кадрові заходи у різних стратегіях організації.
5. Правова база для здійснення кадрової політики.
6. Оцінка вибору кадрової політики.

Тема 6. Служби персоналу: організація та функції

1. Історія розвитку кадрових служб.
2. Завдання, основні функції і напрями роботи служб управління персоналом.
3. Роль менеджера у роботі з персоналом.
4. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрової служби.
5. Інформаційне забезпечення служб персоналу.
6. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.

Тема 7. Кадрове планування в організаціях

1. Зміст, завдання та принципи кадрового планування.
2. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.
3. Методи визначення потреб персоналу.
4. Види планів з питань персоналу.
5. Оперативний план роботи з персоналом.
6. Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.

Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

1. Організація та джерела залучення персоналу.
2. Поняття по професіограму, кваліфікаційну карту та карту компетенції.
3. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота.
4. Моделі та методи відбору працівників.
5. Професійний відбір персоналу.
6. Суть контрактної форми найму.
7. Поняття і види адаптації персоналу.

Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу

1. Суть і завдання оцінки персоналу.
2. Критерії та методи оцінки персоналу.
3. Модель оцінки працівників та їх праці.
4. Комплексна оцінка керівників і спеціалістів.
5. Атестація персоналу.

Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

1. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним.
2. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі.
3. Планування та управління кар’єрою працівника.
4. Організація професійно-кваліфікаційного просування (зростання) персоналу.
5. Навчання персоналу.
6. Управління мобільністю кадрів.
7. Підготовка і формування резерву працівників.

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

1. Причини та фактори вивільнення персоналу.
2. Організація і способи звільнення персоналу.
3. Типові порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4. Управління плинністю кадрів в організації.
5. Управління безпекою персоналу.

Тема 12. Соціальне партнерство в організації

1. Суть і функції соціального партнерства в організації.
2. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації.
3. Колективний договір – основа соціального партнерства.
4. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

Тема 13. Ефективність управління персоналом

1. Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи.
2. Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від роботи персоналу.
3. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу.
4. Комплексна оцінка управлінської праці.
5. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі.
6. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові джерела

1. Конституція України. – Львів: За вільну Україну, 1996. – 64 с.
2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закони України. – Т. 6. – К., 1996. – С. 5–11.
3. Закон України «Про оплату праці» // Закони України. – Т. 8. – К., 1997. – С. 210–218.
4. Закон України «Про охорону праці» // Закони України. – Т. 4. – К., 1996. – С. 114–133.
5. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» // Закони України. – Т. 15. – К., 1999. – С. 332–343.
6. Закони України «Про зайнятість населення». – Т. 1. – К., 1999. – С. 252–268.
7. Закони України. – Т. 15. – К., 1999. – С. 332–343.
8. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіційне видання станом на 1 квітня 2000 р. – Ужгород: ІВА, 2000.
9. Кодекс законів України про працю. – К., 1998.
10. Про зайнятість: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1991.
11. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 – ХІІ.
12. Стандарт Вищої освіти з напряму «Менеджмент».

Навчально-методичні матеріали дисципліни

1. Аттестация руководителей и специалистов предприятий, учреждений и ор-ганизаций: Метод. рекомендации. – М., 1989.
2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
3. Бизнес и менеджер / И.С. Дораховский, И.П. Черноиванов, Т.В. Прехул. – М.: Азимут-центр, 1992. – 448 с.
4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
5. Вачугов Д.Д. Как руководить людьми? // Социально-политический журнал. – 1992. – №4. – С. 89.
6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристь, 1998. – 496 с.
7. Викерстафф С., Герчиков В. Управление персоналом. – Новосибирск, 1994.
8. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій. – К.: КНТЕУ, 1998
9. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для специализирован-ных вузов. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с.
10. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 320 с.
11. Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий. – СПб., 1994.
12. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 352 с.
13. Грачев М.В. Суперкадры: Управление персоналом в международной кор-порации ЗМ. – М., 1993.
14. Дмитренко Г.А., Дорошенко Е.А. Оценка уровня культуры персонала: Учеб.-практ. пособие. – К.: МАУП, 1998. – 88 с.
15. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: «ЕксОб», 2002. – 384 с.
16. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвер-джений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р № 24. – Вип. 1.
17. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учеб. по-собие для студ. экон. вузов и ф-тов / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Изд-во «ПРИОР», 1998. – 512 с.
18. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
19. Зайцев Г.Г., Файбушевич Г.И. Управление кадрами на предприятии. Пер-сональный менеджмент: Текст лекций. – СПб., 1992.
20. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. – 480 с.
21. Кадровый резерв и оценка результативности труда управленческих кадров / Сост. В.В.Травин. – М., 1995.
22. Как добиться успеха: Практические советы деловым людям / Под общ. ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Республика, 1992. – 510 с.
23. Каппони В., Новак Т. Сам себе авторитет. – СПб: Питер, 1995. – 160 с.
24. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Х.: Промінь, 2001. – 560 с.
25. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления персоналом на пред-приятии. – М., 1994.
26. Класифікатор професій ДК 003-95. – К.: Держстандарт України, 1995.
27. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
28. Конфликты, пути их преодоления / Джини Грехем Скотт. – К.: Внешторг-издат, 1991. – 192 с.
29. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом. – М., 1999.
30. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 556 с.
31. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
32. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
33. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2000. – 512 с.
34. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М., 1999.
35. Маусов Н.К., Кулапов М.Н., Журавлев П.В. Управление карьерой персонала в условиях производства: Социально-экономический аспект: Учеб. посо-бие. – М., 1993.
36. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.
37. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – Дело, 1992. – 702 с.
38. Методика кадровой работы американских фирм: Для руководителей кад-ровых служб ПО, предприятий, АО, МП. – М., 1995.
39. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 311 с.
40. Недашківський М.М., Євтушенко Л.Г., Гацька Л.П. Менеджмент персона-лу. – Ірпінь, 2002. – 253 с.
41. Орбан-Лембирк Л.Е. Основи психології управління: Монографія. – Івано-Франківськ: «Плай», 2002. – 426 с.
42. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. – М.: «ГНОМ-пресс» при созд. Т.Д. «Элит-2000», 1999. – 440 с.
43. Основы управления персоналом: Учеб. для вузов / Б.М. Генкин, Г.А. Коно-нова, В.И.Кочетков и др.; Под ред. Б.М.Генкина. – М.: Высш. шк., 1996. – 383 с.
44. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. пос. – К.: Кондор, 2003. – 222 с.
45. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: Практ. советы. – М.: Экономика, 1990. – 112 с.
46. Персонал: Словарь-справочник / Авторы-составители Ю.Г. Одегов., Н.К. Мау-сов, М.П. Кулаков, М.П. Мительман и др. – М., 1994.
47. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.
48. Печникова А. Документация отдела кадров предприятия. – М., 2000.
49. Пронников Б.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии. – М., 1989.
50. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 279 с.
51. Пушкарев Н.Ф. Практикум по кадровому менеджменту: Учеб. пособие / Н.Ф. Пушкарев, Е.В. Троицкая, Н.Н. Пушкарев. – М.: Финансы и статисти-ка, 2000. – 160 с.
52. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. – М.: ЗАО «Бухгалтерский бюллетень», 1997. – 336 с.
53. Теория и практика управления персоналом: Учеб. пособие / Сост. Г.В. Ще-кин. – К: МАУП, 1998. – 256 с.
54. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995. – 336 с.
55. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: «ИНФРА-М», 1997. – 512 с.
56. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М., 2002. – 296 с. – (Серия «Высшее образование»).
57. Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экономических вузов и факультетов; Под ред. А.Я. Кибанова и Л.В. Ивановской. – М.: «Изд-во ПРИОР», 1999. – 352 с.
58. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Г.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.
59. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – М.: АКАЛИС, 1996. – 207 с.
60. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351 с.
61. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 607 с.
62. Хміль Ф.І., Хміль Л.М. Управління персоналом комерційного банку. – Рів-не: РДГУ, 2001. – 245 с.
63. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.: іл.
64. Цветков С.А. и др. Психология бизнеса. – СПб.: ЯНИС, 1992. – 126 с.
65. Человек и бизнес. Путь совершенства / А.И. Аппенянский. – М.: Изд-во «Барс», 1995. – 228 с.
66. Шекшня С.В. Планирование персонала и прием на работу. – М.: ЗАО «Би-знес-школа «Интел-синтез», 1997. – 80 с.
67. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1998.
68. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. – М: «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», 1997. – 336 с.
69. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 526 с.
70. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. Учебник. – К.: ВЗУУП., 1991. – 277 с.
71. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: МАУП, 1994.
72. Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.: Политиздат, 1991. – 357 с.

Додаткова література

1. Агеев А.И. Предпринимательство: Проблемы собственности и культуры. – М.: Наука, 1991. – 331 с.
2. Алехина И. Имидж и этикет делового человека. – М.: ЗНУ, 1996. – 314 с.
3. Андерсон Р., Шихирев П. «Акулы и дельфины»: Психология и этика россий-ско-американского делового партнерства. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 325 с.
4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – С. 157–163 (тема 3).
5. Апресян А.Г. Этика: энциклопедический словарь. – М.: Ока, 2000. – 360 с.
6. Бизнесмен России. 40 историй успеха / Под ред. И. Бунина. – М.: Ока, 1994. – 285 с.
7. Бландел Р. Эффективные бизнес коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации. – СПб: Питер, 2000. – 384 с.
8. Браун Л. Имидж – путь к успеху: Практ. пособие для мужчин и женщин: Пер. с англ. – СПб: Питер Пресе, 1996. – 288 с.
9. Владимир (Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украйни). Стоит только отвергнуть духовно-нравственные ценности – человек Сам Себя обедняет, разрушает свое дело // Персонал. – 1999. – № 4. – С. 2–6.
10. Гаевский Б., Палеха Ю. Культура управления и организационная культура // Персонал. – 1998. – № 4. – С. 60 – 64.
11. Гуревич П.С. Приключения Имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия. – М.: Искусство, 1994. – 126 с.
12. Данкел Ж. Деловой этикет: Пер. с англ. – Ростов-н-Дону: Феникс, 1997. – 320 с.
13. Деловая этика и демонстративная мораль // Персонал. – 1999. – № 4. – С. 92–99.
14. Деловой протокол и этикет / Сост. Н.В. Демидов. – М.: Юнита, 1996. – 112 с.
15. Журналы «Управление персоналом», «Персонал».
16. Зарецкая Е.Н. Логика речи для менеджера. – М.: Финпрес, 1997. – 352 с.
17. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. В.П. Зинченко и Ю.М. Жукова – М.: Прогресс, 1989. – 720 с.
18. Логинова А. Женщина на работе // Управление персоналом. – 1999. – № 2. – С. 52 – 55.
19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с. (тема 13).
20. Льюис К. Деловая культура в международном бизнесе. От столкновений к взаимопониманию: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 440 с.
21. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. – М: «Дело» Лтд, 1992. – 702 с.
22. Мицич П. Как проводить деловые беседы: Пер. с серб.-хорв. – М.: Про-гресс, 1987. – 214 с.
23. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч.-метод. посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 309 с.
24. Паркинсон С. Норкот, Рустомджи М. Искусство управлениям: Пер. с англ. – К.: Україна, 1996. – 143 с.
25. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2004. – 400 с.
26. Пиз А. Язык жестов / Пер. с англ. – Воронеж: НПО «МОДЗК», 1992. – 218 с.
27. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. – М.: «Де-ло» Лтд, 1996. – 186 с.
28. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 279 с.
29. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, дипломатич-ного, ділового протоколу та етикету. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 2003. – 4769 с.
30. Роджерс К. К науке о личности / История зарубежной психологии. – М.: ОКА, 1991. – 316 с.
31. Романов С.А. Мошенничество в России. – М.: Конец века, 1996. – 312 с.
32. Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. – М.: Маркетинг, 1999. – 200 с.
33. Соловьев 3. Современный этикет и деловой протокол. – 3-е изд. – М.: Ось, 2000. – 208 с.
34. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма – матер). – С.319–347, 444–445 (тема: Формування і розвиток колективу).
35. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – С. 190–195 (тема 5).
36. Україна: Інтелект нації на межі століть: Монографія / Кер. автор, колекти-ву В.К. Врублевський. – К.: Інформ.-видав. центр «Інтелект», 2000. – 516 с.
37. Хаєст Г.Л. Корпоративна культура: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
38. Хилл Н. Думай и богатей: Пер. с англ. – Минск: Парадокс, 1995. – 432 с.
39. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни. – Минск: Амолфея, 1997. – 288 с.
40. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: ЮНИТИ, 1994. – 320 с.
41. Школа этикета: поучения на всякий случай / Сост. Л.С. Лихачева. – Екате-ринбург: Сред.-урал. кн. изд-во, 1995. – 448 с.
42. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика. Познание людей по их внешно-сти и поведению: Монография. – К.: МАУП, 1995. – 672 с.
43. Щекин Г.В. Объект и предмет кадровой политики // Персонал. – 1995 – С. 3–12.
44. Этика в современном бизнесе // Busiтess Week. – 1996. – № 7. – С. 6–8.
45. Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса. – М.: Дж. Цейли энд Санз, 1994. – 284 с.
46. Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 384 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.