Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Кекушев В.П., Сергєєв В.П., Степаницкий В.Б Основи менеджменту екологічного туризму

РОЗДІЛ 1. ТУРИЗМ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА

Туризм є однією з галузей економіки ораны. Як частина цілого туризм відчуває на собі її вплив, впливаючи при цьому на економіку країни в загалом, Отже, економіка та туризм тісно взаємодіють один з одним. Причому взаємодія носить системний характер, що виражається у взаємозалежності, взаємовпливі і взаємозумовленості економіки і туризму.

Економічний і соціальний розвиток сильно переплітається з охороною природи та навколишнього середовища. Саме туризм є місцем стикування між економікою і екологією. В якості однієї з найбільших зростаючих галузей сьогодення і майбутнього туризм повинен приймати в розрахунок потреби людини і природи і привести їх у відповідну рівновагу.

Виходячи з цього, слід мати на увазі, що туризм - категорія економічна, відображає сукупність економічних відносин суспільного виробництва.

Ці відносини обумовлені виробництвом і споживанням туристичного продукту. На туристському ринку туристський продукт виступає у вигляді набору товарів і послуг переважно рекреаційного характеру, мають кількісну і якісну визначеність і підготовлених для реалізації туристам - споживачам цього продукту. В його виробництві беруть участь багато підприємств і організації, пов'язані між собою в процесі створення туристського продукту. Вступаючи у реалізацію, він відчуває на собі вплив туристського попиту. Це - підтверджуються платоспроможними засобами потреби людей, які хочуть і мають можливість придбати туристичний продукт у вигляді подорожі або поїздки в їх цікавлять місця. Купуючи туристичну путівку і сплачуючи тим самим вартість туристскою продукту, споживач вступає в економічні відносини з його виробником. Тут результат туристського виробництва знаходить суспільне визнання, а саме виробництво отримує новий імпульс, оскільки знову відтворюється пропозиція туристичного продукту. Тому туризм розглядається як єдиний процес виробництва і споживання, за яким стоїть складний комплекс економічних відносин троїстого характеру: по-перше, між учасниками виробництва туристського продукту, по-друге, між виробником і споживачем щодо придбання продукту і, по-третє, між споживачем і виробником туристичного продукту з приводу його споживання. Адже якщо туристи, що оплатили тур, не отримали того, що їм було обіцяно, вони пред'являють санкції до його продавцю (у даному випадку до виробника турпродукту). Якщо туристи задоволені і ніяких санкцій з їх боку не слід, позитивний вплив від діяльності виробників турпродукту позначиться на збільшення попиту, що залучить нових споживачів, а значить, і зростання мда прибутку.

У всіх випадках мова йде про реалізацію насамперед економічних відносин, які вступають виробники (продавці) туристського продукту і його споживачі (туристи). До цього слід додати і ще один вид економічних відносин - за приводу розподілу створюваного в туристської галузі продукту, коли в їх орбіту потрапляє держава, що претендує на отримання частини прибутку від діяльності виробників у вигляді податків. До того ж держава в особі органів державного регулювання туристської діяльності в країні покликане сприяти її розвитку, що передбачає його участь в інвестиційний, страховий, правової та іншої діяльності з метою зміцнення економічних основ туризму.

Таким чином, туризм постає в системі економічних відносин суспільства на права інших галузей економіки. Управління туризмом передбачає реалізацію насамперед економічних відносин, поза якими не може йти мови про відносини, що складаються в управлінні, які вторинні, виробляємо і обумовлені економікою туризму.

Економічна природа туризму проявляється не тільки в тому, що в цій галузі створюється продукт економічної діяльності, але і в тому, що його створення вимагає певних витрат ресурсів. Туристські витрати - це сума витрат, які йдуть на створення туристичного продукту та його просування до споживача. Різниця між вартістю придбаного туристами продукту і витратами на його виробництво і реалізацію становить прибуток туристських підприємств.

Як відомо, прибуток - економічна категорія. Вона відображає взаємозалежність витрат і результатів туристської діяльності, тобто витрат на створення туристського продукту і його споживання і надходження грошових коштів від його продажу в завершенні цього процесу.

В умовах ринкової економіки отримання все зростаючою прибутку визначає мету і зміст економічної діяльності в туризмі. Основний постачальник прибутку в туризм - це сам турист, оплачує вартість пропонованого йому туристського продукту. Немає туристів - немає прибутку, а якщо є турист, то прибуток буде р? тому разі, якщо вартість туристичного продукту перевищує суму витрат на його створення і просування до споживача.

Отже, економіка проявляється ще й у тому, щоб привабити туриста, спонукати його до придбання туру і зробити все для тою. щоб турист був би задоволений придбаним їм туристським продуктом. В іншому випадку немає сенсу займатися туристичною діяльністю, так як вона не приносить прибутку.

Таким чином, туристський продукт, туристські витрати і прибуток від туристської діяльності є основними економічними явищами, определяющимн пріоритетні напрямки в управлінні туризмом. Створення економічно ефективного і якісно привабливого туристського продукту - головне в управлінні туризмом. Це його вихідна основа. Вона відбиває всю сукупність економічних відносин і формує їх особливий вид, а саме - відносини управління туризмом. У свою чергу, вони включають в себе складну сукупність відносин між людьми, які беруть участь в управлінні, організаційних, соціальних, психологічних, інформаційних та інших, єдність яких і постає як система відносин управління. Вона знаходить своє відображення в системі управління туризмом.

В усьому світі туризм перетворився на одну з найважливіших галузей національної економіки. Доходи від туризму неухильно зростають, поповнюючи національний бюджет. Будучи однією з високоприбуткових і найбільш динамічно розвиваються галузей економіки, туризм але прибутковості поступається лише видобутку і переробці нафти. Так, у ПАР екологічний туризм перебуває на другому місці, але надходження доходів у бюджет після видобутку алмазів. На Алясці туризм займає друге місце серед галузей господарства після видобутку нафти. На сферу туризму припадає близько 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, 5% усіх податкових надходжень, кожне 16-е робоче місце, 11% світових споживчих видатків. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект від функціонування індустрії туризму.

Крім чисто економічного ефекту, туризм забезпечує відновлення життєвих сил людини і раціональне використання ним свого свобідною часу. Туризм, створюючи різноманітність вражень, контрастну зміну обстановки і видів діяльності, ефективно сприяє зменшенню нервового напруження. Велика роль туризму в розвитку особистості. Він сприяє підвищенню интеллектуальною рівня подорожуючих в процесі їх участі у культурно-пізнавальних і навчальних культурних програмах.

Отже, володіючи відчутними рекреаційними можливостями і сприяючи інтелектуалізації людей, туризм і в цьому напрямку виявляє економічну' сутність, так як вносить свій внесок у відновлення та зміцнення трудового потенціалу людини. А це обставина не можна розглядати в як умови його більш активною і продуктивністю участі в економічній життя суспільства.

За одностайною оцінкою, даною Генеральною Асамблеєю ООН, Економічних і Соціальною Радою ООН і СОТ, "туризм ... перетвориться на провідну галузь світової економіки. Будучи надзвичайно важливим інструментом у справі поліпшення економічного і соціального становища багатьох держав, зокрема розвиваються, він став важливим чинником розвитку національних економік держав".

Стрімко зростає роль міжнародного туризму у світовій економіці. За період після 1980 року потужність світових туристських потоків зросла на 65%, а доходи - на 174%. Передбачається, що до 2010 року число поїздок може зрости до 960 млн. За даними експертів СОТ, показник приросту обсягу туристських послуг буде складати в середньому 3,7% в рік.

Як і в будь-якому економічному процесі, в туризмі взаємодіють екстенсивні та інтенсивні фактори зростання. До екстенсивних чинників відносяться: зростання чисельності працівників, збільшення кількості втягуються в господарський оборот матеріальних ресурсів, будівництво нових об'єктів туризму з технічним рівнем існуючих.

Інтенсивні фактори - це підвищення кваліфікації персоналу, розвиток професійно-кваліфікаційної структури; технічне удосконалення матеріальної бази на основі впровадження досягнень і результатів науково-технічного прогресу, включаючи реалізацію програм поліпшення культури та якості обслуговування, індустріалізації, технологізації і комп'ютеризації туризму, раціональне використання наявних матеріальних ресурсів, об'єктів і маршрутів і т.д.

До стримуючих факторів, що впливають на розвиток туризму негативно, відносяться: кризи, мілітаризація економіки, зростання зовнішньої заборгованості, політична нестабільність, зростання цін на предмети споживання, безробіття, страйки, криміногенна обстановка, фінансова нестабільність, скорочення обсягів особистого споживання, неблагополуччя екологічної ситуації, банкрутство туристських фірм, посилення туристських формальностей, невиконання турфірмами своїх зобов'язань і т.д.

Негативні чинники надають в даний час сильний вплив на розвиток туризму в Росії. При цьому кризові явища виникли головним чином за внутрішньому туризмі, в той час як виїзний туризм продовжує розвиватися. Порушення балансу між цими видами туризму призводить до того, що з Росії вивозиться валила, яка могла б інвестуватися у зміцнення матеріально-технічної бази внутрішнього туризму.

Таке становище не може не викликай, тривоги, якщо взяти до уваги подальше зростання масштабів виїзного туризму, набагато випереджає в'їзний туризм. Необхідні дієві заходи щодо розвитку внутрішнього туризму, який обмежив би виїзний і, навпаки, інтенсифікував б в'їзний туризм. На перший план в усуненні сформованого дисбалансу виступає економічна необхідність. Адже валютні надходження від розвитку в'їзного туризму і обмеження його виїзної форми могли б бути використані з користю для розвитку туризму Росії, а значить, і для її економіки. Для прикладу зазначимо, що в національному парку "Баварський ліс" (ФРН) щорічно реєструються понад 1 млн. відвідувачів. При цьому фінансові витрати відвідувачів, які прибувають в цей регіон виключно через національного парку і зачують тут, оцінюються в 60-70 млн. марок ФРН. У Канаді витрати відвідувачів парку в Британській Колумбії перевищують 310 млн. доларів в рік. У Кенії екотуризм забезпечує близько 400 млн. доларів річних валових надходжень. В Еквадорі 54 млн доларів річних витрат туристів пов'язані з відвідуванням національного парку Galbpagos. В Коста-Ріці екотуризм забезпечує надходження понад 600 млн доларів іноземної валюти. Витрати туристів часто контрастують з витратами на утримання національних парків і інших природних територій1.

І лише природний потенціал Росії використовується дуже обмежено, незважаючи на те, що вона має туристськими ресурсами, значно переважаючими можливість туристської індустрії навіть економічно розвинених країн. З жалем доводиться відзначати, що на міжнародному туристському ринку внутрішній російський туризм неконкурентоспроможний.

Що ж може запропонувати Росія туристу як вітчизняному, так і зарубіжному? Який внесок він може зробити у розвиток міжнародного туризму? За рахунок чого вона може надати новий імпульс прискоренню розвитку вітчизняної туристської індустрії? Все це непрості питання, якщо врахувати, що туризм як галузь економіки у всьому світі сьогодні перебуває на підйомі і йому притаманний динамізм. На наше глибоке переконання, в умовах Росії потрібно прискореними темпами розвивати саме екологічний туризм. І справа зовсім не в авторській переконаності, а в обліку об'єктивних обставин, з якими не можна не рахуватися:

- Росія володіє унікальним природним потенціалом, який за масштабами набагато перевершує збереглися в світі куточки природи, що представляють інтерес для туристів;
- Росія зберегла самобутність природних комплексів, що поєднують в собі красу незайманої природи з звичаями і традиціями населяють природні територій народів, що представляє не тільки екологічний, але й етнографічний інтерес для мандрівників1;
- Росія зарекомендувала себе у світі з боку прихильність до збереження і примноженню природозначимых цінностей світового значення, про що говорить розвинена мережа природоохоронних територій, що знаходяться під егідою міжнародних організацій;
- Росія має багаті традиції в області гармонізації стосунків людини з природою, що знайшли своє вираження в теорії і практиці заповідної справи та створення науково обґрунтованої концепції екологічної безпеки країни. У цій зв'язку варто взяти до уваги і те, що незважаючи на величезні фінансові труднощі, в Росії і сьогодні вишукуються можливості для подальшого розвитку заповідної справи в інтересах збереження природи як загальнонаціонального надбання.

І нарешті, природні багатства Росії у всі часи були джерелом художнього натхнення, подарував світові яскраві образи природи в прозі М. Пришвіна, Ст. Солоухіна, К. Паустовського, в поезії Єсеніна С., П. Нікітіна, Л. Кольцова, А. Фета, Ф. Тютчева, в полотнах В. Шишкіна. В. Айвазовського, В. Левітана, А. Куїнджі, в музиці С. Рахманінова, П. Чайковського, Н. Римського-Корсакова та багатьох інших видатних діячів мистецтва, яких природа надихала на створення яскравих творів, які викликають почуття радості і захоплення перед російською природою у людей різних національностей у багатьох країнах.


1 Бобильов С.І. Економіка збереження біорізноманіття (Підвищення цінності природи). - М: Наука, 1999. - С. 72-73.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.