Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кальна-Дубінюк Т.П., Пугач Н.А.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів
і природокористування України. - 2011. - Вип. 163 частина 1

Застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Висвітлено сучасну концепцію розвитку сільського зеленого туризму, роль маркетингу у цьому секторі туристичного бізнесу. Обґрунтовується важливість використання сучасних інформаційних технологій у просуванні послуг сільського зеленого туризму.

Ключові слова: туризм, сільський зелений туризм, технологія, інформаційна технологія, консалтингова система.

У сучасному модерному світі, у якому панують високі технології і де майже не лишилося такого місця, де б не ступала людина, спостерігається зміщення масового туристичного інтересу від звичайних пасивних відпочинкових поїздок до змістовніших, наповнених справжнім життям, пізнавальних подорожей. На зміну концепції трьох «S» («Sun-Sea-Sand») - сонце, море, пісок - приходить концепція трьох «L» («Landscape-Lore-Leisure») - пейзажі, традиції, дозвілля [1, c. 7]. Відтак туристична мода піднімає на пік масової популярності подорожі в сільську місцевість, де міського туриста скрізь оточує екзотика: аграрні й сільські пейзажі, традиційний селянський спосіб життя, свійські тварини, екологічно чисті продукти тощо.

Експерти Всесвітньої туристичної організації погоджуються на думці, що сільський зелений туризм - складна багатоаспектна діяльність, що включає в себе пішохідні прогулянки, гірські походи та альпінізм, кінні прогулянки, спортивні та оздоровчі подорожі, полювання й рибальство, а також інші, менш спеціалізовані форми туризму [1, c. 9].

Сільський зелений туризм (СЗТ) - явище багатогранне, із соціальним аспектом його розвитку . Тому СЗТ слід розглядати як один із засобів диверсифікації джерел доходів сільського населення, як компонент комплексного розвитку сільських територій та сільської інфраструктури, а також як один із чинників стратегії подолання бідності в сільській місцевості. Центральною фігурою в організації відпочинку на селі виступає сільська родина, яка проживає в селі, здійснює основну діяльність, пов'язану з веденням особистого селянського господарства, та побічну - з використанням майна цього господарства для надання послуг у сфері СЗТ, а саме: забезпеченням відпочиваючих житлом, харчуванням, ознайомленням із місцевою культурою й традиціями.

Другий аспект полягатиме в пошуку додаткових можливостей для підвищення знань сільського населення та поширення інформації щодо відпочинку в українському селі та про історичні, природні, етнографічні особливості України. Актуальним є створення ефективної системи якості, яка базуватиметься на потребах споживача, гарантуватиме базові стандарти, включатиме критерії захисту навколишнього природного середовища тощо [2].

В Україні запроваджена система екологічного маркування агросадиб знаком «Зелена садиба». Цей знак може збільшити популярність садиби серед екологічно свідомих туристів. Знак надається Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та може використовуватись як маркетинговий інструмент. Для власника такого знаку його привабливість забезпечується двома основними факторами: підвищеним попитом з боку туристів та першочерговим просуванням його послуг на ринок Спілкою та державними установами.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні аспекти розвитку СЗТ розглянуті в працях таких вчених, як М.Й. Рутинський, В.Ф. Кифяк, С.С. Кравцов, В.І. Андрущак, П.В. Горішевський, Ю.В. Зінько та ін. Ряд науковців приділяють увагу дослідженню основних аспектів турпродукту та напрямків його збуту, серед них О.О. Любіцева, В.М. Іванов, І.М. Школа [3]. При цьому значна увага приділяється необхідності застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку СЗТ, розробки та просування агротуристичного продукту на ринку, що й визначає актуальність теми даної статті.

Мета дослідження. Обґрунтування необхідності застосування сучасних інформаційних технології в галузі СЗТ та розробці практичних рекомендацій щодо просування туристичного продукту через Інтернет-ресурси задля донесення інформації про даний вид послуг до вітчизняних та іноземних споживачів.

Виклад основного матеріалу. Сільський зелений туризм у більшості країн світу розглядається як невід'ємна складова програми комплексного соціально-економічного розвитку села. Уряд України також усвідомлює важливість розвитку сільського туризму як одного з напрямів відродження села та способу активізації внутрішнього й іноземного туризму. Але для того, щоб даний вид туризму стабільно розвивався, необхідно формувати його господарський механізм - організаційні, економічні та правові аспекти діяльності. Належної уваги потребує організація скоординованих стосунків між учасниками (суб'єктами) зеленого туризму; задля вирішення питання оподаткування, тарифів на житло й послуги, системи маркетингу, гарантій щодо прийому та обслуговування гостей, певних стандартів обслуговування; законодавчому та правовому оформленню та підтримці СЗТ на рівні держави.

Основними проблемами забезпечення відповідних умов для розвитку в селах СЗТ є: низький рівень якості та комфорту; погане сполучення; низький рівень надання послуг; нестача цілісних туристичних пропозицій, що містять продукти, орієнтовані на новий тип туриста; низький рівень маркетингу, недостатнє методичне забезпечення й відсутність цілеспрямованої діяльності; існує сильна конкуренція з боку сусідніх країн, які пропонують кращу інфраструктуру та сполучення, менш суворі візові вимоги та більш прогресивну систему оподаткування, яка сприяє розвитку даного туризму. Власники осель «сільського зеленого туризму» повинні оберігати свій туристичний продукт через збереження невідновлюваних природних ресурсів. Важливим є співпраця з галузевими структурами для забезпечення обізнаності з реаліями сучасності та створення середовища з більш високим рівнем стандартів, а також використання зв'язків із місцевим населенням для кращого інформаційного забезпечення [4].

Практично будь-який запит туристів може бути задоволений через ринок туристичних послуг. Важливою проблемою при цьому стає сам процес просування послуг СЗТ на ринку, а також нестача тих важелів впливу, які б змогли більш ефективно вплинути на реалізацію та збут туристичних послуг. Для цього необхідно не тільки створити туристичний продукт, а й забезпечити ринок для нього, відповідно для відвідувачів необхідно забезпечити ефективну інформацію про цей продукт. Тому широкого поширення в галузі СЗТ набуває застосування сучасних інформаційних технологій (IT). На нашу думку, інформаційні технології являються одним із найважливіших чинників, який сприятиме розвитку СЗТ в Україні.

Інформаційний ресурс має низку характерних особливостей. Зокрема, на відміну від інших матеріальних ресурсів він практично невичерпний. З розвитком суспільства й зростанням використання знань, обсяги інформаційного ресурсу зростають. З поняттям інформаційного ресурсу пов'язане поняття інформаційної технології. Інформаційна технологія – це технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку, передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів. Технологія як строго наукове поняття означає визначений комплекс наукових і інженерних знань, втілений у способах, прийомах праці, наборах виробничо-речовинних факторів виробництва.

Нині інформаційні Internet-технології вважаються найсучаснішими. Вони знищили всі кордони у світовому інформаційному середовищі, стали простим і дешевим засобом спілк–вання для всіх бажаючих у світі не залежно від фахових та інших ознак. Internet глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. На даний час Internet має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Особливе місце серед інформаційних технологій займає й мультимедійна технологія, яка обробляє та відтворює статичну графіку, або малюнки, анімацію, зображення, звук.

Технічною базою застосування сучасних інформаційних технологій є комп'ютери та комп'ютерні мережі, офісне обладнання. У основу концепції високих інформаційних технологій покладено ідею вдосконалення засобів спілкування між людьми з глобалізацією інформаційного простору до масштабів планети. Основними завданнями високих інформаційних технологій є:

- досягнення універсальності методів комунікацій;
- підтримка систем мультимедіа й максимальне спрощення інтерфейсу «людина - ЕОМ»;
- відкритість стандартів, тобто використання протоколів із програмних інтерфейсів, що гарантували б створення єдиного інтерфейсу для всіх взаємодій із ЕОМ (доступу до файлів, повідомлень, сторінок, документів і Web-сторінок, графіків та мультимедіа).

Метою високих інформаційних технологій є зниження вартості інформаційного контакту, необмеженість обсягу доступної користувачеві інформації, повноцінність використання як персональних машинних ресурсів, так і мережних [5].

У сучасних умовах одним із найефективніших засобів комунікації та реклами стає мережа Інтернет. Інтернет є ідеальним засобом для реклами. Мережа дає можливість із мінімальними витратами поінформувати багатомільйонну цільову аудиторію про послуги фірми [6].

Сучасне інформаційне забезпечення галузі СЗТ є обов'язковою умовою її успішного функціонування. Високі темпи розвитку інформаційних технологій, великі обсяги валютних надходжень у цю сферу та, як наслідок, розширення процесів глобалізації активно впливають на розвиток туристичної індустрії. Ця галузь охоплює сукупність різноманітних транспортних, сервісних, торговельних та інших територіально розподілених організацій і підприємств, узгодження дій яких сьогодні є неодмінною умовою задоволення попиту на туристські товари й послуги.

Одним із ефективних інструментів використання сучасних інформаційних технологій є розробка комплексних інтегрованих консалтингових систем (КІКС), які можна застосувати для розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Прикладом може бути інтерактивна комп'ютерна консалтингова система КОНКА, розроблена в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на кафедрі аграрного консалтингу та сервісу. Метою системи є формування консалтингових рекомендацій в режимі інтерактивної роботи за даними клієнта. Дана система дозволяє формувати в інтерактивному режимі інформацію для користувачів, що зменшує час для пошуку науково обґрунтованих рішень і сприяє ефективному вирішенню проблем [7].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку сільського зеленого туризму в Україні є однією із умов його успішного функціонування. Для цього потрібно розвивати освіченість власників садиб, консультувати їх з питань використання Інтернету для їх потреб та розробки реклами для їх діяльності.

Список літератури

1. Рутинський М.Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. - К.: Знання, 2008. - 271 с
2. Бас О. Сільський зелений туризм - пріоритетна сфера розвитку туризму у період економічної кризи: матеріали Круглого столу [«Духм'яна піч»] (Київ, 21 лютого 2009 p.).
3. Теличкань В.В. Просування агротуристичних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій.
4. Лужанська Т.Ю. Проблеми розвитку «сільського зеленого туризму» [Електронний ресурс ] / К.г.н. Т.Ю. Лужанська, В.П. Феєр. - Мукачівський технологічний інститут, 2009. - (Туристическая библиотека).
5. Карпенко С.Г. Інформаційні системи і технології / С.Г. Карпенко, В.В. Попов. - К.: МАУП, 2004 р.
6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 298 с.
7. Кальна-Дубінюк Т.П. Сучасні інформаційно-консультаційні технології: Збірник наукових праць / Матеріали Міжнародної конференції “Форум вищої освіти”, КПІ. - К., 2008. - О 54-57.

Отражена современная концепция развития сельского зеленого туризма, роль маркетинга в этом секторе туристического бизнеса. Обосновывается важность использования современных информационных технологий в продвижении услуг сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: туризм, сельский зеленый туризм, технология, информационная технология, консалтинговая система.

Modern conception of development of rural green tourism is reflected, a marketing role in this sector of tourist business is Grounded importance of the use of modern information technologies in advancement of services of rural green tourism.

Key words: tourism, rural green tourism, technology, information technology, consulting system.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.