Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Факультет менеджменту і маркетингу


МИРОН ВАЧЕВСЬКИЙПРОГРАМА
 
навчальної дисципліни

„МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ”


для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”
спеціальності "Менеджмент організацій"Дрогобич - 2004


Програму розробив:  ВАЧЕВСЬКИЙ М.В., доцент, кандидат економічних наук

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор Інституту регіональних досліджень НАН України Євген Бойко

Доктор економічних наук, професор Завідувач кафедри економічного і Соціального планування Львівського Національного університету ім.І.Франка Іван Михасюк
 
Доктор педагогічних наук, професор Кафедри педагогіки Національного педагогічного Університету ім.М.Драгоманова Олександр Шпак

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний ринок - один з головних елементів складної системи господарювання, в якій тісно взаємодіють ринковий механізм, чисельні регулюючі інститути економічної системи . Його функціонування великою мірою залежить від стану суспільної свідомості (культури), правовідносин, ідеології, що має безпосередній вплив на вивчення маркетингу в сучасних умовах розвитку виробництва і становлення економіки України.

Підприємництво та всі інші види і форми діяльності в Україні набувають дедалі ширшого визнання, однак їх вклад в розвиток національної економіки є незрівнянно малим в порівняні із зарубіжними країнами.

Варто константувати, що за весь період української незалежності ні в кого не виникає сумнівів, що Україна як держава відбулася. Наша країна є однією з найбільших держав Європи, вона має багату сировинну базу, великий виробничий потенціал, значні науково-технічні можливості. А проте ступінь їх використання в умовах переходу від командно-адміністративної до сучасної ринкової системи є ще вкрай низьким. І це поки що не дозволяє нашій молодій державі забезпечити гідний рівень життя більшості своїх громадян і посісти відповідне її можливостями місце у світі.

Визначальними категоріями нового економічного мислення і ринкової економіки в цілому є людина і прибуток. Для практичного втілення такого мислення в життя традиційні системи організації управління виробництвом не підходять. У цьому важливу роль покликаний відігравати маркетинг, що вивчає також організацію і управління в умовах ринку, головною ідеєю якого є одержання підприємством максимального прибутку на основі задоволення потреб споживачів.

Щоб досягти успіхів в конкурентному ринковому середовищі, та створювати добробут країни, необхідна висока ефективність діяльності підприємств, що визначається безпосередньо ефективністю економіки, яка в свою чергу залежить від поєднання ефективних технологій виробництва та технологій управління на основі використання маркетингу.

Отже, першочерговим постає питання про розвиток такого напрямку діяльності як всіх видів підприємств, різних форм власності, які грунтуються на напрямку маркетингу, аналізу теорії та практики його застосування у сучасних умовах.

Маркетинг - невід’ємна частина сучасних ринкових відносин. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенційних споживачів. В основу виробництва закладають дані, які одержуються в процесі вивчення різних ринкових сегментів - окремих груп населення, підприємств, адже саме їм адресовано нову продукцію. Виробництво та збут в умовах “ринку покупця” і становить основний сенс маркетингової діяльності.

Міжнародний маркетинг як один із напрямків маркетингу займається вивченням усіх сторін діяльності організацій та установ на промисловому міжнародному ринку, ринку торгівлі товарами та послугами.

Інтеграція народного господарства України до міжнародної економіки передбачає використання перевірених часом та досвідом інших країн ринкових інструментів. Міжнародний маркетинг як ринкова філософія,як засіб забезпечення успіху на світових ринках з кожним днем все активніше застосовується вітчизняними підприємствами в їх зовнішньоекономічній діяльності. Все це зумовлює значимість та актуальність вивчення міжнародної маркетингової стратегії.

Методичні вказівки до вивчення курсу

Дана програма відводить на вивчення курсу „Міжнародний маркетинг” 108 годин. З них: на аудиторні заняття – 72 години, в т.ч. на лекції – 36 годин, на практичні заняття – 36 годин. Решта годин відводиться на самостійну роботу студентів. Після вивчення курсу студенти складають іспит.

Повне оволодіння матеріалом курсу передбачає чітке дотримання графіка занять систематичне виконання завдань з вивчення тем, що внесені на самостійне засвоєння.

На лекціях студенти отримують теоретичні та прикладні знання про міжнародний маркетинг як методологію ринкової діяльності, його принципи, функції, засоби, методи та організацію. На практичних заняттях здійснюється вирішення конкретних маркетингових проблем, розробка маркетингових комплексів для окремих галузей, підгалузей та підприємств.

При підготовці до семінарських занять і написанні рефератів студенти отримують індивідуальні консультації. Перед екзаменом проводиться групова консультація.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
№п.п. Найменування теми Кількість годин
лекції Практ. Самост. Всього
1 Предмет і завдання курсу 4 4 4 12
2 Суть міжнародного маркетингу 4 4 4 12
3 Вивчення середовища міжнародного маркетингу 4 4 4 12
4 Вибір і дослідження міжнародних ринків 4 4 4 12
5 Стратегія входження в міжнародний ринок 4 4 4 12
6 Товарна політика на світових ринках 4 4 4 12
7 Ціноутворення на міжнародних ринках 2 2 2 6
8 Міжнародна контрактна діяльність 4 4 4 12
9 Міжнародна комунікаційна діяльність 4 4 4 12
10 Організація міжнародного маркетингу на підприємстві 2 2 2 6
  Всього 36 36 36 108

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Предмет і завдання курсу (4 год.)

Місце дисципліни в навчальному плані.

Види маркетингу: внутрішній, міжрегіональний, міжнародний, глобальний.

Виникнення міжнародного маркетингу. Розвиток маркетингу в Україні.

Маркетинг як філософія бізнесу. Маркетинг як методологія ринкової діяльності, його принципи, функції, засоби, методи та організація. Еволюція концепцій маркетингу.

Середовище маркетингу. Суб’єкти міжнародного маркетингу: експортери, імпортери, багатонаціональні корпорації.

Тема 2. Суть міжнародного маркетингу (4 год.)

Суть міжнародного маркетингу. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки. Організаційні форми та стратегія поведінки підприємства на міжнародних ринках. Основні проблеми в сфері міжнародного маркетингу.

Значення міжнародного маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності.

Тема 3.Вивчення середовища міжнародного маркетингу (4 год).

Міжнародна економіка як середовище міжнародного маркетингу. Загальна характеристика міжнародної економіки.

Міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ факторів виробництва.

Еволюція світового ринку. Національні та міжнародні ринки. Світове господарство: міжнародний рух факторів виробництва.

Міжнародна економіка як продукт еволюційного розвитку. Фактори, що діють у міжнародному маркетингу. Методи регулювання міжнародної торгівлі.

Тема 4. Вибір і дослідження міжнародних ринків (4 год.)

Характеристика та класифікація міжнародних ринків. Підходи до вибору зарубіжних ринків. Критерії відбору ринків, показники їх розміру.

Маркетингові дії щодо групування міжнародних ринків.

Вивчення характеристик ринку. Заміри потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу часток ринку між фірмами. Аналіз збуту. Вивчення ділової активності. Вивчення товарів конкурентів. Короткострокове прогнозування. Вивчення реакції на новий товар і його потенціал. Довгострокове прогнозування. Вивчення політики цін.

Сегментація закордонного ринку, її необхідність і види. Способи сегментації.

Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках.

Тема 5. Стратегія входження в міжнародний ринок (4 год.)

Розробка стратегії входження в міжнародний ринок: шляхи і методи. Критерії вибору способу виходу на закордонні ринки. Експорт як стратегія входження. Прямий та непрямий експорт. Ліцензування: причини, переваги, недоліки. Місцеве виробництво, виробництво за контрактом, спільне виробництво. Спільне підприємництво. Стратегічні союзи.

Реалізація стратегії входження. Стратегія виходу з ринку.

Тема 6. Товарна політика на світових ринках (4 год.)

Особливості міжнародної товарної політики і планування товару. Цикл життя товару в міжнародному маркетингу. Розробка міжнародного товарного асортименту.

Поширення асортименту вітчизняного ринку на зовнішні ринки. Введення додаткових товарів до міжнародного асортименту, Альтернативні шляхи пошуку нових товарів для іноземних ринків. Процес розробки нового товару. Вилучення товару з асортименту.

Сприйняття товару покупцем та його поширення. Характерні риси товару, що забезпечують його прийняття. Товарна диверсифікація на світовому ринку.

Стратегія торговельних знаків. Єдина торговельна марка надсвітовому ринку. Пристосування товарних марок для кожного ринку.

Тема 7. Ціноутворення на міжнародних ринках (2 год.)

Роль ціни в маркетинговому комплексі. Стратегічне значення цін в умовах міжнародної конкуренції.

Класифікація чинників, що визначають цінову стратегію на світовому ринку: чинники прибутку та витрат; транспортні витрати; тарифні податки; рівень доходів населення; конкуренція; коливання валютних курсів; державне регулювання цін.

Формування цін на світовому ринку: підхід, що базується на витратах, ринковий підхід.

Експортні ціни. Способи визначення експортних цін. Демпінг. Чинники, що впливають на їх формування.

Тема 8. Міжнародна контрактна діяльність (4 год.)

Суть міжнародних контрактів, їх класифікація та види. Суть та преамбула контракту. Предмет контракту. Строк і дата поставки. Базові умови поставки. Ціна контракту. Платежі. Рекламаційна діяльність. Гарантії. Обставини нездоланної сили. Арбітраж. Умови, що забезпечують виконання договору та санкції. 

Тема 9. Міжнародна комунікаційна діяльність (4 год.)

Однокраїнний і багатокраїнний процес комунікації. Комплекс міжнародної комунікації, його елементи.

Персональний продаж. Промислове стимулювання продажу: міжнародні торговельні ярмарки, міжнародні торги, консорціуми, тендери.

Прямий маркетинг: прямі поставки поштою, доставка товарів поштою; доставка товарів додому; телемаркетинг; продаж товарів через Інтернет.

Міжнародна реклама. Вибір засобів інформації. Загальна система міжнародної реклами. Організація міжнародних рекламних компаній.

Тема 10. Організація міжнародного маркетингу на підприємстві (2 год.)

Структура і функції апарату управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Технологія маркетингової діяльності. Маркетинг як перед планова діяльність.

Характеристика системи міжнародного маркетингу. Фактори, що впливають на контроль, його елементи. Способи підтримки міжнародного маркетингу.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Предмет і завдання курсу (4 год.)

1.Види маркетингу. Виникнення міжнародного маркетингу.
2.Еволюція концепцій маркетингу.
3.Суб’єкти міжнародного маркетингу.

Заняття 2. Суть міжнародного маркетингу (4 год.)

1. Суть міжнародного маркетингу.
2. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки.
3. Організаційні форми та стратегія поведінки підприємства на міжнародних ринках.
4. Основні проблеми в сфері міжнародного маркетингу.
5. Значення міжнародного маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Заняття 3. Вивчення середовища міжнародного маркетингу (4 год).

1.Міжнародна економіка як середовище міжнародного маркетингу.
2. Теорії міжнародної торгівлі.
3.Характерні риси сучасного світового господарства.
4.Фактори, що діють у міжнародному маркетингу.
5. Методи регулювання міжнародної торгівлі.

Заняття 4. Вибір і дослідження міжнародних ринків (4 год.)

1.Характеристика та класифікація міжнародних ринків.
2.Критерії відбору ринків.
3. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків.
4. Аналіз макро- і мікро сегментації міжнародних ринків.
5. Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках.
6.Джерела інформації про міжнародні ринки.

Заняття 5. Стратегія входження в міжнародний ринок (4 год.)

1.Формування та ранжування цілей підприємства в зовнішньоекономічній сфері.
2. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки.
3.Експорт як зовнішньоекономічна стратегія.
4. Спільне підприємництво як форма стратегії.
5. Вихід на зовнішні ринки шляхом інвестування.

Заняття 6. Товарна політика на світових ринках (4 год.)

1.Особливості міжнародної товарної політики.
2. Міжнародний товарний асортимент.
3. Товарна диверсифікація на світовому ринку.
4. Стратегія торговельних знаків.

Заняття 7. Ціноутворення на міжнародних ринках (2 год.)

1.Роль ціни в міжнародному маркетингу.
2.Фактори, що визначають цінову стратегію підприємства.
3. Методи формування цін на світовому ринку.
4. Політика трансфертних цін.

Заняття 8. Міжнародна контрактова діяльність (4 год.)

1.Суть міжнародних контрактів, їх класифікація та види.
2.Основні статті контракту.

Заняття 9. Міжнародна комунікаційна діяльність (4 год.)

1. Комплекс міжнародної комунікації, його елементи.
2. Прямий маркетинг: суть та форми.
3. Використання телекомунікаційних мереж для продажу товарів.
4. Міжнародна реклама.

 

Заняття 10. Організація міжнародного маркетингу на підприємстві (2 год.).

1. Структура і функції управління міжнародним маркетингом.
2. Маркетинг як перед планова діяльність.
3. Система контролю міжнародного маркетингу.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Афонін А.С.Маркетинг: конспект лекцій.К.: МАУП.-1994. -88 С.
2. Андрусенко Г.О. Основи маркетингу. –К.: НМК ВО. -1992, -143 С.
 3. Академия рынка: маркетинг: Пер. С фр. / А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др.;
4. Афанасьев М.В. Маркетинг. Збірник завдань для практичних занять. –К.: БІВСДО, -1993, -112 С.
5. Бланк И.А. Торгово-посередническое предпринимательство: Экономические основы биржевой ториговли и брокерской деятельности.-К.: Укр. Финансовая группа.-1992, -231 С.
6. Бушуев В.В. Основы предпринимательства.-К.: ТЗБ ВНУ.-1992, -532 С.
7. Банківський маркетинг.Навчальний посібник. –К.: ЦНУ., --2004, -300 С.
8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998.-268 с.
9. Вачевсчький М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Маркетинг .Львів „Каменяр”, --2000, -256 С.
10. Вачевський М.В., Вачевський О.М. Патентознавство. Навч.посібник. Дрогобич „Вимір”, -1999, -160 С.
11. Вачевський М.В. Інтелектуальний потенціал та науково-технічна політика. (Під ред М.Долішнього) Львів:ІРД НАН Україем, -1999, -160 С.
12. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг у сферах послуг. Навчальний посібник. –К.: ЦНЛ, -2004, -232 С.
13. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. –К.: ЦНЛ, -2004, -256 С.
14. Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. –К.: ЦНЛ, -2004, -320 С.
15. Гаркавенко С.С, Маркетинг: Підруч. Для вузів. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.
16. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. Посіб. Для вузів. – К.: Вища шк., Голов, вид-во, 1994. – 325 с.
17. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 1998. – 416 с.
18. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Пер. С нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. Шк., 1995.-255с.
19. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер.с англ.:Учеб. Пособие. –М.:Изд. Дом «Вильяме», 2000. – 688 с.
20. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. – 464 с.
21. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий: Пер. С англ. / Общ. Ред. Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1991.-280 с.
22. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. С англ. – К.,М.,СПб.: Вильямс, 1998.-1055 с.
23. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. Пособие для вузов. – М./ Под ред. А.Н. Романова. –М.: Банки и биржи: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 519 с.
24. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учеб. Для вузов. – М.: - БЕК, 1997. – 368 с.
25. Маштабай В.Я. Експортний маркетинг. –К.: „Хвиля” -1995, -244 С.
26. Мороз Л.А., Чухрай H.I. Маркетинг. – ДУ «Львівська політехніка», 1999. – 244 с.
27. Маркетинг і стратегія конкуренції .Навч.посібник (Н.М.Лисиця). –К.:НМКВО, -1991, -118 С.
28. Маркетинговий аудит.Система збуту. (Л.В.Балабагнова) Навч.посібник. –К.: „Професіонал”, -2004, -204 С.
29. Міжнародне ціноутворення. Навч.посібник. (Н.Г.Ушакова) –К.: „Професіонал”, -К.: -2004, -224 С.
30. Основи митної справи. Навч.посібник. (Щ.П.Грабельник) –К.: ЦНЛ. – 2003, -600 С.
31.Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи та технологи. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. – 136 с.
32. Павленко А.Ф. Планирование развития снабженческих организаций.-К.: Вища школа.-1989, -102 С.
33. Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг. Підручник.-К.: КНЕУ. -2003, -246 С.
34. Прилюк В.Д. Основи маркетигнга.-К.: УМК ВО, -1989, -112 С.
35. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. Пособие /(ИСИО Украины; Высш. Школа предпринимательства Харьк. Гос. Акад. Технологии и орг. Питания). – К., 2000. – 224 с.
36. Скибінський С.В. Маркетинг. 4.1: Підручник. – Л., 2000. –640с.
37. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вид. Дім «Вільямс». – 1998. – 262 с.
38. Старостіна А.О.Промисловий маркетинг. –К.: „Іван Федоров”, -1997, -400 С.
39. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. С англ. / Авт. Предисл. И науч. Ред. А.А.Горячева. – М.: Экономика, 1990. – 350с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.