Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Білоруський державний університет
Факультет міжнародних відносин
Кафедра міжнародного туризму

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
________________________
Реєстр.№ __________________
"____" ______________ 2007 р.

Базова навчальна програма дисципліни

Географія міжнародного туризму

для студентів спеціальності 1 -26 02 02 "Менеджмент"

Мінськ - 2007

Автор: Хомич С.А., професор кафедри міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Білоруського державного університету, доктор географічних наук

Рецензент: Зайцев В.М., доцент кафедри міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Білоруського державного університету, кандидат географічних наук, доцент

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного туризму (протокол № 11 від 18 червня 2007 р.)
Схвалена на засіданні Вченої ради факультету міжнародних відносин (протокол № 10 від 27 червня 2007 р.)

1. Пояснювальна записка

Мета курсу: вивчення концепції географії міжнародного туризму, що включає уявлення про територіальної диференціації туристичного попиту і пропозиції; географічній структурі та інтенсивності туристських потоків; виробничо-технологічної спеціалізації туристських центрів і типах територіально-галузевої організації туристського простору.

Навчальні завдання курсу:

1. Охарактеризувати міжнародний туризм у системі світових економічних зв'язків.
2. Розглянути соціально-економічні і географічні чинники розвитку міжнародного туризму в умовах транснаціоналізації та глобалізації.
3. Оцінити роль природно-рекреаційних, культурно-історичних і інфраструктурних ресурсів територіальної організації туризму.
4. Розглянути принципи та методи туристсько-рекреаційного районування.
5. Провести економіко-географічний аналіз основних туристських регіонів світу.
6. Розглянути систему координації міжнародного співробітництва в туризмі.
7. Показати можливості довідково-інформаційного забезпечення індустрії міжнародного туризму в глобальній комп'ютерній мережі Internet.

2. Основний зміст дисципліни

Тематичний план

№ п/п Найменування теми Всього годин Лекції Сьомін. і практич. заняття Контрольована самост.
робота (ВРХ)
1. Концепція географії міжнародного туризму. Туристські потоки і центри туризму. Типи туристського простору. 2 2    
2. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного туризму: економічні теорії «абсолютного переваги», «порівняльної переваги», «співвідношення факторів», «життєвого циклу туристського продукту», «подібності країн» як інструменти аналізу позиції країни на міжнародному туристському ринку. 2 2    
3. Сучасні тенденції транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі. 2   2  
4. Концепція і класи туристської діяльності. Зміст поняття індустрія міжнародного туризму. Форми і види міжнародного туризму, їх географія. 2 2    
5. Науково-методичні підходи до виділення туристських регіонів. Територіальна диференціація туристичного попиту і пропозиції. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу, рівня розвитку туристської інфраструктури, інтенсивністю туристичних потоків. 2   2  
6. Туристсько-рекреаційне районування світу СОТ. Система туристських макрорегіонів. Типологія туристичних м енших мезорегіонів. 2     2
7. Європейський макрорегіон - основний туристський регіон світу. Туристські мезорегіони Європи та тенденції їх розвитку. 2 2    
8. Північноєвропейський регіон пасивного туризму. Особливості розвитку туризму в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії. Туристсько-рекреаційний потенціал, районування та основні центри розвитку туризму Великобританії. 2 2    
9. Західноєвропейський туристський мезорегион. Туристично-рекреаційні ресурси, районування та основні туристські центри Франції. 2 2    
10. Гірничо-туристські комплекси та курорти Альпійських країн Австрії і Швейцарії. 2   2  
11. Південноєвропейських туристський мезорегион. Туристично-рекреаційні ресурси, районування та основні центри туризму Іспанії. 2 2    
12. Туристично-рекреаційні ресурси, районування та основні центри туризму Італії. 2 2    
13. Туристсько-рекреаційний потенціал, районування та основні туристські центри Греції. 2 2    
14. Особливості розвитку міжнародного туризму в країнах Східного Середземномор'я (Туреччині, Ізраїлі, на Кіпрі). 2   2  
15. Туристично-рекреаційний потенціал та основні туристські центри Хорватії і Чорногорії. 2   2  
16. Особливості розвитку міжнародного туризму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі Чехії, Словаччини, Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії). 2   2  
17. Перспективи розвитку міжнародного туризму в країнах СНД і Балтії. 2 2    
18. Американський регіон - місткий ринок попиту і пропозиції в міжнародному туризмі. 2 2    
19. Туристично-рекреаційні ресурси США та особливості їх освоєння. Туристсько-рекреаційні райони США і основні центри туризму. 2 2    
20. Карибський мезорегион - світовий регіон активного туризму. 2     2
21. Нерівномірність туристського освоєння країн Південної Америки. 2 2    
22. Азіатсько-Тихоокеанський регіон - динамічно розвивається туристський регіон світу. Політика активного розвитку міжнародного туризму економічних реформ Китаю. 2 2    
23. Тенденції розвитку міжнародного туризму в країнах Південно-Східної Азії (Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Індонезії). 2   2  
24. Близький Схід як макрорегіон периферійної зони екстенсивного розвитку. Паломництво у святі місця світових релігій. 2   2  
25. Австралазія і Океанія на світовому туристському ринку. 2 2    
26. Африканський регіон - потенційний туристський регіон світу. Нерівномірність туристично-рекреаційного освоєння Африки. Розвиток туризму в країнах Північної Африки (Алжирі, Тунісі, Марокко). 2 2    
27. Західна, Центральна, Східна Африка як мезорегіони периферійної зони в стані стагнації. Особливо охоронювані природні території Східної Африки (Кенії, Танзанії, Замбії) як форма поєднання природоохоронних і туристичних функцій. 2 2    
28. Перспективи розвитку туризму в країнах Південної Африки. 2   2  
29. Система координації та міжнародного співробітництва. Цілі і задачі міжнародних туристських організацій. Міжнародні угоди, що регламентують здійснення міжнародних туристських міграцій. 2 2    
30. Довідково-інформаційне забезпечення індустрії міжнародного туризму в глобальній комп'ютерній мережі Internet. 2     2
    Разом: 36 18 6

3. Тематичне зміст

1. Концепція географії міжнародного туризму

Соціально-економічні фактори формування туристичного попиту. Тимчасова та територіальна структура туристичного попиту. Методи вивчення туристичного попиту і прогнозування туристичних потоків. Динаміка туристичних потоків та їх структура. Сезонність туристських потоків. Географічні аспекти формування територіально-господарських утворень, що спеціалізуються на виробництві туристських послуг і задоволення рекреаційних потреб. Туристські центри. Типи територіально-галузевої організації туристського простору. Типологія країн і регіонів за співвідношенням активного і пасивного туризму. "Приймаючі" і "відправляють" регіони.

2. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного туризму

Економічна теорія світогосподарських зв'язків як інструмент аналізу позиції країни в міжнародному туристичному обміні, територіальної диференціації туристського попиту і пропозиції, рівня розвитку туристичної інфраструктури та інтенсивності туристських потоків. Теорія "абсолютної переваги". Теорія "порівняльної переваги". Теорія "співвідношення факторів". Теорія "життєвого циклу туристського продукту". Теорія "подібності країн".

3. Сучасні тенденції транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризм

Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму. Транснаціональні компанії в готельному господарстві. Вплив туристських транснаціональних компаній на національну економіку. Процеси глобалізації в міжнародному туризмі. Туризм як фактор сталого розвитку суспільства.

4. Концепція і класи туристської діяльності

Індустрія міжнародного туризму. Інфраструктура і инфрасфера туризму. Готельне господарство. Ресторанні ланцюги. Повітряний транспорт. Круїзний відпочинок. Туроператори і агенти подорожей. Туристська інформація та реклама. Додаткові туристські служби (страхування туристів і подорожей, дорожні чеки, магазини безмитної торгівлі). Туристські періодичні видання та путівники.

Види і різновиди туристської діяльності. Внутрішній, в'їзний і виїзний туризм. Пріоритетні види туризму. Культурно-пізнавальний туризм. Паломництво і релігійний туризм. Ностальгічний туризм. Сільський або зелений туризм. Міський туризм. Спортивний туризм. Пригодницький туризм. Караванінг. Бальнеологічний туризм. Діловий і науковий туризм. Промисловий туризм. Екстремальний туризм. Заохочувальний Туризм. Політичний туризм. Подієвий туризм. Таймшер. Система уявлень про альтернативні, екологічно безпечних видах туризму.

5. Науково-методичні підходи до виділення туристських регіонів

Системна концепція аналізу рекреаційної діяльності населення і туристського господарства. Концепція просторової поляризації світового туристського простору. Принципи туристичного районування: об'єктивність, генетичность і ін. Оцінка чинників утворення туристських регіонів: територіальної диференціації туристичного попиту, туристсько-рекреционного потенціалу району, рівня розвитку туристичної інфраструктури та інтенсивності туристських потоків. Туристська функція і показники її розвитку (коефіцієнти Деферта, Шнейдера, Ховарда і ін). Типологія туристичних регіонів за рівнем розвитку туристської функції. Центри розвитку міжнародного туризму. Зони інтенсивного розвитку, периферійної зони екстенсивного розвитку і зони стагнації.

6. Система уявлень про туристично-рекреаційному районуванні світу

Районування як відображення процесу географічного (територіального) поділу праці на ринку туристських послуг, територіальної концентрації і спеціалізації. Особливості поділу праці, спеціалізації, концентрації та комбінування в туристичному господарстві. Співпідпорядкованість виробничо-технологічної (галузевої) та територіальної структури туристського господарства.

Туристичні макрорегіони світу за районуванням Всесвітньої Туристської Організації. Огляд схем туристичного районування світу та окремих макрорегіонів. Методика комплексного економіко-географічного аналізу туристського регіону.

7. Європейський макрорегіон - основний туристський регіон світу

Сучасні тенденції розвитку туризму в Європі. Інтенсивність міжнародних туристських потоків, їх територіальна і сезонна нерівномірність. Основні туристські мезорегіони Європи. Типологія країн Європи за співвідношенням активної і пасивного туризму. Індекс туристської активності, показники інтенсивності міжрегіональних і внутрішньорегіональних туристських міграцій як інструмент прогнозування перспектив розвитку туристичного ринку Європи.

8. Північноєвропейський туристський мезорегион пасивного туризму

Особливості розвитку туризму в Скандинавських країнах (Швеції, Норвегії, Фінляндії) і Данії. Круїзні лінії і туристські центри Балтійського узбережжя. Туристсько-рекреаційний потенціал, основні туристські райони та центри туризму Великобританії.

9. Західноєвропейський туристський мезорегион

Туристсько-рекреаційний потенціал, географічна структура туристських потоків, основні туристично-рекреаційні райони і центри розвитку пляжно-курортного, екскурсійно-пізнавального та гірничо-спортивного туризму Франції.

10. Гірничо-туристські комплекси та курорти Альпійських країн Австрії і Швейцарії

В'їзний, внутрішній і виїзний туризм в Австрії і Швейцарії. Об'єкти туристського інтересу в Альпійських країнах.

11. Південноєвропейських туристський мезорегион

Туристично-рекреаційні ресурси, туристські райони і центри розвитку туризму з метою відпочинку і розваг в Іспанії. Географічна структура в'їзного туристського потоку. Продуктово-маркетингова стратегія країн Південної Європи щодо "старіючого" туристського продукту.

12. Туристсько-рекреаційний потенціал, туристські райони і центри розвитку пляжно-курортного, туристично-пізнавального, спортивного та екологічного туризму в Італії

Охоронювані туристські ресурси.

13. Туристсько-рекреаційний потенціал, туристсько-рекреаційні райони і центри розвитку екскурсійно-пізнавального, пляжного, оздоровчого, ділового, сільського та спортивного туризму в Греції

Туристська спеціалізація острівних територій Греції. Метеори Греції. Відвідування печер Греції. Екологічні проблеми розвитку туризму Греції.

14. Особливості розвитку міжнародного туризму на острові Кіпр

Туристично-рекреаційні ресурси (джерела і види). Рівень розвитку туристської інфраструктури. Основні туристські райони і центри пляжно-курортного, екскурсійно-пізнавального та спортивного туризму. Географічна структура в'їзних туристських потоків. Туристські формальності.

15. Туристсько-рекреаційний потенціал, основні туристські райони і центри розвитку туризму з метою відпочинку і оздоровлення в Хорватії і Чорногорії

Співвідношення в'їзного та внутрішнього туризму в Хорватії.

16. Особливості розвитку туризму в країнах Центрально-Східної Європи

Рекреаційно-туристський потенціал, основні туристські райони і центри культурно-пізнавального, курортно-оздоровчого, екологічного та гірничо-спортивного туризму в Чехії, Словаччині, Угорщині, Болгарії, Польщі, Румунії. Охоронювані туристські ресурси в країнах Центрально-Східної Європи.

17. Розвиток міжнародного туризму в країнах СНД і Балтії

Огляд схем туристсько-рекреаційного районування пострадянського простору. Рекреаційна спеціалізація районів та їх роль у розвитку міжрегіонального ринку туристських послуг. Ресурсоизбыточные і ресурсодефицитные райони. Географічна структура туристських потоків, їх спрямованість. Характеристика районів приморсько-оздоровчого (Чорноморсько-Азовський), гірсько-спортивного (Кавказький) та екскурсійно-пізнавального туризму (Північно-Західний).

18. Американський регіон - місткий ринок попиту і пропозиції в міжнародному туризм

Національні парки як форма поєднання природоохоронних і туристичних функцій. Американські інновації в туристській сфері (готельні ланцюги, тематичні парки розваг, морські круїзи, альянс туристського бізнесу з авіакомпаніями та ін).

19. Туристично-рекреаційні ресурси США і регіональні особливості їх використання

Огляд схем туристсько-рекреаційних районів США. Туристська спеціалізація Північно-Атлантичного, Приозерне, Південно-Східного, Північно-Західного, Кордильерского, Флоридського, Центрального Північного і Центрального Південного районів, а також районів Огайо, Каліфорнії, Аляски та Гавайських островів.

20. Карибський мезорегион - світовий район активного туризму

Особливості розвитку міжнародного туризму на островах Багамського архіпелагу, Великих і Малих Антильських островах. Туристсько-рекреаційні райони і основні туристські центри Куби, Ямайки і Гаїті.

21. Нерівномірність туристського освоєння країн Південної Америки

Південна і Центральна Америка як мезорегіони периферійної зони в стані стагнації. Передумови розвитку туристичного господарства в Центральній Америці (Гватемала, Гондурас, Беліз, Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама). Перспективи розвитку міжнародного туризму в Південній Америці. Туристське використання пам'яток стародавніх цивілізацій Перу, Болівії, Колумбії; унікальних природних об'єктів Чилі, Болівії, Перу, Бразилії та самобутньої культури народів континенту. Туристично-рекреаційні ресурси, основні туристські регіони і центри розвитку туризму в Бразилії. Туризм як сфера, що використовує культурне спадщина країн Південної Америки і вносить свій внесок у збереження і збагачення.

22. Азіатсько-Тихоокеанський регіон - динамічно розвивається туристський регіон світу

Північно-Східна Азія як формується туристичний регіон світу. Рекреаційно-туристський потенціал та географія активного і пасивного туризму в Японії. Економічні реформи і політика активного розвитку міжнародного туризму в Китаї. Туристсько-рекреаційний потенціал, туристсько-рекреаційні райони та основні центри туризму в Китаї. Специфіка національного туристичного продукту Китаю. Роль колишніх європейських колоній Гонконгу і Макао в розвитку міжнародного туризму Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

23. Тенденції розвитку міжнародного туризму в країнах Південно-Східної Азії (Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Індонезії)

Рекреаційно-туристський потенціал та розвиток міжнародного туризму в Південно-Східної Азії. Соціально-економічні та політичні чинники, стримуючі розвиток туризму в регіоні.

24. Близький Схід як макрорегіон периферійної зони екстенсивного розвитку

Паломництво у святі місця світових релігій. Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія на світовому туристському ринку. Політична нестабільність на Близькому Сході і спад міжнародного туристського обміну.

25. Австралазія і Океанія на світовому туристському ринку

Туристсько-рекреаційний потенціал, основні райони та центри розвитку туризму в Австралазії. Національні парки і заповідні території Австралії та Нової Зеландії. Тенденції туристського освоєння країн Меланезії, Полінезії і Мікронезії. Екологічність туризму та екологічний туризм в регіоні.

26. Африканський регіон - потенційний туристський регіон світу

Нерівномірність туристично-рекреаційного освоєння Африки. Розвиток туризму в країнах Північної Африки (Алжирі, Марокко, Тунісі). Економічне значення міжнародного туризму для країн регіону.

27. Західна, Центральна, Східна Африка - як мезорегіони периферійної зони у стані стагнації

Відмінності в рівні розвитку міжнародного туризму як відображення загального економічного розвитку країн. Особливо охоронювані природні території країн Східної Африки (Кенії, Танзанії, Замбії) як форма поєднання природоохоронних та туристських функцій. Іноземний капітал в туристському секторі країн країн.

28. Перспективи розвитку туризму в країнах Південної Африки

Туристсько-рекреаційний потенціал, основні туристично-рекреаційні райони і центри розвитку туризму в Південно-Африканській Республіці. Діловий і конгресний туризм агломерацій Йоханесбурга і Кейптауна. Форми і види екологічного туризму у національних парках ПАР. Динаміка доходів від міжнародного туризму.

29. Система координації та міжнародного співробітництва

Цілі і задачі міжнародних туристських організацій. Основні групи міжнародних туристських організацій: міжурядові організації сфери ООН, регіональні міжурядові організації, неурядові спеціалізовані організації. Організаційна структура Всесвітньої Туристської Організації. Перетворення СОТ спеціалізована установа ООН.

Міжнародні угоди, що регламентують здійснення міжнародних туристських міграцій. Загальна резолюція Римської конференції ООН з міжнародного туризму і подорожам, Манільська декларація по світовому туризму СОТ, Кодекс туриста і Хартія туризму, Гаазька декларація з туризму, документи Стамбульського семінару та Варшавській конференції, декларація Світового туристського форуму Всесвітньої конференції міністерств по туризму (Осака, Японія).

30. Довідково-інформаційне забезпечення індустрії міжнародного туризму

Мультимедійні бази даних. Internet як електронна інформаційна та комунікаційна система. Використання мережі Internet в індустрії міжнародного туризму. Пошук інформації в мережі Internet. Доступ до довідково-інформаційних каталогами в мережі Internet. Тематичні каталоги ресурсів і пошукові інструменти. Internet і електронна комерція в туризмі.

4. Список літератури, рекомендованої до курсу "Географія міжнародного туризму"

Основна література

1. Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Навчальний посібник для вузів. М.: Аспект Прес, 2001.
2. Ананьєв М. А. Економіка і географія міжнародного туризму. М.: Вид-во Моск. ун-ту, 1975.
3. Атлас світу. М.: Федеральна служба геодезії і картографії Росії: Видавничий Дім ОНІКС, 2000.
4. Борисов К. Р. Міжнародний туризм і право. М.: НИМП, 1999.
5. Географічний енциклопедичний словник. Поняття і терміни. М.: Радянська енциклопедія, 1988.
6. Дмитрієвський Ю.Д. Туристські райони світу: Навчальний посібник. Смоленськ: СГУ, 2000.
7. Зачиняєв П.М., Фалькович Н.С. Географія міжнародного туризму / Під. Ред. Ф. Р. Пископпеля. М., "Думка", 1972.
8. Зорін І.В, Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму: Довідник. М.: Фінанси і статистика, 2000.
9. Істомін В.І., Лагутенко Б.Т. Країни світу: довідник туроператора і туриста. М.: Радянський спорт, 2000. С. 40-44.
10. Караваєв П.Л. Розвиток сучасного міжнародного туризму в регіонах світу // Вісник Моск. ун-та. Сер. 5. Географія. 1997. № 2. С. 65-68.
11. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник. М: Фінанси і статистика, 2001.
12. Курорти. Енц. словник / Гл. ред. Чазов О.І. - М: Радянська Енциклопедія, 1983. - 592 с.
13. Лікування та відпочинок на курортах світу і Росії. М.: Культурні традиції, 1997.
14. Муталімов М.Г., Муталімов С.М., Дурович А.П. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. Мн.: Армита - Маркетинг, Менеджмент, 2000.
15. Основи туристської діяльності / Під. Ред. В. А. Квартального, В. В. Зоріна та ін. М., Радянський спорт, 2000.
16. Панов І. Н. Екологічний туризм та його роль у сталому розвитку територій // Вісник Моск. ун-та. Сер. 5. Географія. 1998. № 6. С. 13-18.
17. Папирян Г.А. Економіка туризму. М: Фінанси і статистика, 2000.
18. Папирян Г.А. Маркетинг в туризмі. М: Фінанси і статистика, 2000.
19. Пиріжник В. І. Основи географії туризму й екскурсійного обслуговування. Мн.: Університетська, 1985.
20. Пиріжник В. І. Міжнародний туризм у світовому господарстві. Мн.: Університетська, 1996.
21. Романів А.А. Закордонне туристське країнознавство. М.: Радянський спорт, 1999.
22. Країни і народи: Навч.-популі. геогр.-етнографіч. вид.: У 20 т. М.: Думка, 1967-1984.
23. Країни і народи: Навч.-популі. геогр.-етнографіч. вид.: У 20 т. М.: Думка, 1978-1985.
24. Туризм і галузеві системи. Менеджмент Туризму. / Під ред. Квартальнова Ст. А., Зоріна В. В. - М: Фінанси і статистика, 2001 - с. 269.
25. Compendium of Tourism Statistics: 1992-1996. World Tourism Organization. Madrid, 1998.
26. Compendium of Tourism Statistics. World Tourism Organization. Madrid, 2002.
27. Eric Laws. Tourism distination management. Issues, analysis and policies. - London and New York, 1995. - 208р.
28. Rosmary Borton. Travel Geography. - London. - Pitman Publishing, 1991. - 306p.
29. 1.Spesial interest in tourism. Edite by Norman Douglas, Ngarare Douglas and Ros Derrett.- Brisbane, New York, Singapore, Toronto, 2001. - 475p.
30. Stephen Williams. Tourism Geography. London and New York. - 2002. -205p.
31. The travel and tourism. Resource Park. David Collins and the Diagram Group. - Cambridge. - University press, 1991. - 60p.
32. Tourism 2020 vision. A new forecast from the World Tourism Organization. Executire summary, 1997, World Tourism organization, Madrid.
33. Tourism and less developed countries. Edited by David Harrison John Wiley and Sons. - Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore. - 1992 - 186p.
34. Tourism highlights 1999. Madrid, World Tourism organization, 2000.Yearbook of tourism.

Додаткова література

1. Асоян Н. В. Художні музеї Америки // США: економіка, політика, ідеологія. 1991. № 2. С. 28.
2. Васильєва В. Р. США: держава, капітал та рекреаційні ресурси. М.: Наука, 1976. 250 с.
3. Веденин Ю. А. Міфологія туристських ресурсів і еволюція уявлення про ресурсному потенціалі територій // Изв. Российск. акад. наук. Сер. Географія. 1998. №4. С. 87-90.
4. Гаків Ст. Балі: перлина в намисті островів // Туризм і освіта. 2000. № 4. С. 28-30.
5. Німеччина. Факти. Франкфурт-на-Майні: Societats - Verlag, 1999.
6. Житомирський Ст. Арабські емірати: верблюди і автомобілі // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2000. № 10. С. 52-54.
7. Житомирський Ст. Зелені "аравійські степи" // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 1999. № 12. С. 36-38.
8. Іванов А. С. Диво, народжене в суперечках / GEO. 1998. № 5. C. 56-91.
9. Караваєв П. Л. Розвиток сучасного міжнародного туризму в регіонах світу // Вісник Моск. ун-та. Сер. 5. Географія. 1997. № 2. С. 65-68.
10. Чи Хайжуй. Круїз по Китаю - справа цілком здійсненне. Міжконтинентальна вид-во Китаю, 1998.
11. Ливенкова Т. Кариби // Туризм і освіта. 2000. № 4.
12. Максаківській В. П. Географічна картина світу. Частина 2. Ярославль: Верхньо-Волжське книжкове вид-во, 1995.
13. Непал - країна стародавньої культури, екзотики і Гімалаїв: Туристичний довідник, 2000.
14. Нове захоплюючу подорож в Єгипет // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2000. № 8. С. 60.
15. Нога Р., Глотов Р. Індонезія. Балі: Каталог. 2001.
16. Осипов Д. Аль-Маха // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2000. № 9. С. 60-62.
17. Острів чарівного чаю і зоряних аметистів: Шрі-Ланка // Туризм і освіту. 2000. № 3. С. 66-67.
18. Панов І. Н. Екологічний туризм та його роль у сталому розвитку територій // Вісник Моск. ун-та. Сер. 5. Географія. 1998. № 6. С. 13-18.
19. Польща чекає на вас: Туристичний інформаційний каталог. Варшава: Brepols, 1999.
20. Польські міста з переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Туристичний інформаційний каталог. Вид-во Архидицизии Гданської Stella Maris, 2000.
21. Попов А.с Єгипет: туризм - пріоритетний напрям національної економіки // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 1999. № 9. С. 58-59.
22. Правила організації паломництва. Королівство Саудівська Аравія. М., 1994.
23. Путівник по Єгипту // GEO. 1999. № 2. С. 82-87.
24. Путівник. Таїланд. М.: Polyglott, 2001.
25. Подорожі в екзотичні країни світу. Flairview Travel (Australia, Asia and Pacific Touroperator): Туристичний каталог, 2000.
26. Ройтер К. Мекка // GEO. 1999. №3. С. 12-26.
27. Субачева Е. Таїланд // Туризм і освіта. 2000. № 1. С. 18
28. Таїланду стає все більше // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2000. №11. С. 58-59.
29. Туристські Фірми. Журнал для професіоналів туристичного бізнесу. Випуски 2 - 27. СПб.: Невський Фонд. 1991-2002.
30. Харламова Т. Літній сон у зимову ніч // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2000. № 12
31. Хвилер Я. Таїланд: підрахували - розплакалися // Туристський бізнес. 2000 р. № 2.
32. Шанін Ст. А. Європа для всіх. Путівник. М.: "Аякс-Пресс", 2001.
33. Штефанов Р. Бразилія ставить рекорди // Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2000. № 7. С. 36-37.
34. Якуш С. Хорватія: маленька країна для грандіозного відпочинку. Хорватська туристичний союз. Mc Cann - Erickson Croatia. 2000.
35. Якуш С. Хорватія: тисяча островів хорватської Адріатики. Хорватська туристичний союз. Mc Cann - Erickson Croatia. 2000
36. Andreas E. Der Mont Kenia Alpintourismus und Mikrookonomic // Erde. 2000. № 2. С. 161-177.
37. Boniface, Brain G. World wide distinations the geography of travel and tourism. - London, 2001. - 389 p.
38. Cuba. Caribbean Destination: Туристичний інформаційний каталог, 2000.
39. Current Figures of Tourism in Czech Republik - 1998. С. 31. Chestovny Rouch, С. 39.
40. Fascynujace dalekie Kraje (Dominikana, Meksyk, Kyba, Sri Lanka, Tajlandia, Indonezia, Mauritius): Katalog. Dilallo - Pazdiernik. 2001.
41. Geografia TURYSTYCZNA SWIATA. CZESC 2 / Pod redaкcja J. Warszynskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1995.
42. Gwenda Syraft. Manual of travel agency practice. - Second edition. - Oxford, Auckland, Boston, Johannesburg, Melbourne, New Delhi: Planta Tree, 2000. - 259 p.
43. Kowalczyk А. Geografia turyzmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2001.
44. Our National Parks. // National Geographic. Vol.186. 1994. № 4. - 21 p.
45. Pat Yale. The Business of Tour Operations. Edinburgh Gate, Harlow: Longman Group, 2001 - 283 p.
46. Statistical Abstract of the United States. The National Data Book. Washington, 1999.
47. Tahiti Tourisme, text: Philip SAFFETY; Інформаційний довідник, 2000.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.