Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Гембаровский В.Л.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №219. - С.22-23.

Сучасні підходи в управлінні господарською діяльністю готельного підприємства

Современные подходы в управлении хозяйственной деятельностью гостиничного предприятия Постановка проблеми. Сучасне готельне підприємство надає не тільки послуги проживання й харчування, але й широкий спектр послуг транспорту, зв'язку, розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги, послуги салонів краси і т.д. Фактично готельні підприємства в структурі індустрії туризму й гостинності виконують ключові функції, пропонуючи споживачам комплексний готельний сервіс. Найважливішими особливостями сучасного управління готельним підприємством є: особливий підхід до людських ресурсів як до основного стратегічного фактору, прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях, розробка нових методів керування та стилі керівництва. Тому, успіх роботи готельної індустрії в цілому і кожного окремого підприємства залежить від цих сучасних підходів, покладених в основу управління готельним підприємством.

Під управлінням готельним підприємством розуміють сукупність системи скоординованих заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, на вишукування шляхів підвищення ефективності і якості життєдіяльності готелі в сучасних ринкових умовах за рахунок професійного менеджменту [2, с.10-11].

Така спрямованість дозволяє підкреслити важливість управління підприємством готельного господарства та її актуальність, що створює передумови для вивчення існуючих наукових підходів управління, а також можливого пропозиції нових способів їх комбінування.

Метою статті є розкриття сучасних підходів в управлінні господарською діяльністю готельного підприємства.

Аналіз публікацій. В основу управління у готельній індустрії покладені теоретичні розробки провідних вчених ХХ століття, які на різних етапах розвитку і становлення теорії управління виявили різні підходи, утворили наукові школи й, незважаючи на неоднозначність трактувань, внесли свій внесок у теорію управління.

Проблеми управління готельним підприємством порушені в роботах таких вчених, як: Александров Г.І. [1], Вакуленко Р.Я. [2], Волков Ю.В. [3], Лісник А.Л., Мацицкий І.П., Чернишов О.В. [4], Папирян Г.А. [5], Щетиніна О.О. [6].

Р.Я. Вакуленко в своїй роботі «Управління готельним підприємством» описує основні види готельних підприємств, їх місце в соціальній та економічній сфері, розглядає сучасний стан готельного бізнесу і перспективи розвитку сфери послуг, аналізує особливості управління готельним підприємством.

Вчені А.Л. Лісник, І.П. Мацицкий, А.В. Чернишов у своїй роботі «Організація і управління готельним бізнесом» роблять спробу синтезу теоретичного і прикладного досвіду, розробок і поглядів провідних вчених і фахівців-практиків вітчизняного бізнесу.

Г.А. Папирян у монографії «Менеджмент в індустрії гостинності» проводить детальний аналіз сучасних тенденцій у даній сфері, розглядає проблеми використання передових технологій і методи управління в індустрії гостинності.

Ю.В. Волков в роботі «Економіка готельного бізнесу» проводить аналіз методології організації сервісного обслуговування в готелях, висвітлює сучасний стан та перспективи розвитку сфери послуг.

Є.Б. Щетиніна у навчальному посібнику «Менеджмент готельних послуг» висвітлює питання управління готельним бізнесом в сучасних умовах.

Результати дослідження. Крім цих робіт досліджено та наукові напрямки організаційного конструювання системи управління:

1. Класичний підхід, що включає в себе науковий менеджмент.
2. Підхід міжособистісних відносин, заснований на соціальних потребах людей на роботі і на важливості неформальної організації.
3. Системний підхід розглядає організацію разом з її зовнішнім середовищем і численними каналами взаємодії з середовищем.
4. Підхід контингентування, що фокусує свою увагу на велику кількість ситуаційних параметрів, які впливають на процес розробки організаційної структури на діяльність організації.

Висновки. Результати дослідження цих робіт носять більше академічний і науковий характер, що ускладнює їх практичне застосування і побудова єдиної моделі управління. Крім цього недостатньо уваги приділяється в них нових технологій, і застосування технічних нововведень. З метою вироблення спільної концепції управління з урахуванням розвитку нових інформаційних технологій пропонується:

1. Автоматизація бізнес - процесів усередині готелю.

Для управління внутрішніми бізнес-процесами необхідно використовувати різні автоматизовані системи управління (АСУ). АСУ готелю - спеціалізований пакет програм, що забезпечує роботу готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне прийняття рішень на всіх етапах технологічного циклу, від резервування місць до отримання звіту з діяльності готелю. АСУ готелю повинен мати інтерфейс з програмами, автоматизирующими суміжні департаменти, або з суміжними програмами - бухгалтерською програмою, АСУ ресторану, телефонним тарифікатором, системою контролю доступу, і звичайно, з системою віддаленого бронювання. Ці системи, або підрозділу, повинні працювати не ізольовано один від одного, а обмінюючись інформацією між собою. Інформація може бути у вигляді документації на папері або в електронному вигляді.

Автоматизація процесів функціонування готелю - обов'язкова умова до успішної роботи готелю, а ефективне використання зібраних даних є ключовим чинником її конкурентоспроможності.

2. Створення зовнішньої інформаційної системи.

Дозволить автоматизувати бізнес-процеси через мережу Інтернет, що зв'язує внутрішню інформаційну систему готелю із її зовнішніми партнерами (туроператорами, клієнтами).

3. Об'єднання Інтернет - і екстранет - систем в одну бізнес середовище.

Сприяє інтеграції всіх внутрішніх служб готелю і забезпечує відгук на будь-які запити ззовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній комерції.

Джерела та література

1. Александров Г.І. Менеджмент у сфері послуг / Г.І. Александров // ВНИИНТПИ: «Експрес-інформ». - 2005. - №3. - С.145-168.
2. Вакуленко Р.Я. Управління готельним підприємством: учеб. посібник / Р.Я. Вакуленко, Е. А. Кочкурова. - М.: Університетська книга; Логос, 2008. - 320 с.
3. Волков Ю.В. Економіка готельного бізнесу / Ю.В. Волков. - Ростов н/Д: Фенікс, 2003. - 210 с.
4. Лісник А.П. Організація і управління готельним бізнесом / А.П. Лісник, І.П. Мацицкий, А.В. Чернишов. - М: Инфра, 2006. - 239 с.
5. Папирян Г.А. Менеджмент в індустрії гостинності / Г.А. Папирян. - М : Економіка, 2000. - 253 с.
6. Щетиніна О.О. Менеджмент готельних послуг: навч. посібник для вузів / О.О. Щетиніна. - М: ТОВ ВД Рівновагу, 2006. - 170 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.