Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Чугунова Т.М., Руденко М.І.
Культура народів Причорномор'я. - 2007. - №121. - С.125-129.

Ефективність використання територій природно-заповідного фонду на прикладі Кримського природного заповідника

Крымский природный заповедник Проблеми збереження біологічного різноманіття приділяється все більше уваги. Уявлення про біологічне різноманіття як унікальному властивості живої природи і його ролі в збереженні життя на Землі стало невід'ємною частиною сучасних поглядів на взаємовідносини природи і суспільства. На саміті ООН в Ріо де Жанейро (1992) поняття біорізноманіття було визначено як варіабельність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є: це включає різноманіття в межах виду, різноманітність видів і різноманітність екосистем. Це визначення стало офіційним визначенням, оскільки увійшло в конвенцію ООН з питань біорізноманіття, яка прийнята всіма країнами світу, за винятком Андорри, Брунею, Ватикану, Іраку, Сомалі та США [5] Зазначається також, що збереження біорізноманітності найбільш ефективно на особливо охоронюваних природних територіях.

Збереження біологічного різноманіття має найбільш високий рівень пріоритетності, так як вимагає принципової зміни всієї системи управління біологічними ресурсами і ставлення суспільства до навколишнього середовища. В даний час традиційна модель економічного зростання розвинених країн багато в чому себе вичерпала, і не може бути запропонована для інших країн в якості зразка. Єдина можливість вирішення глобальних проблем сьогодення - це сталий розвиток системи, в якій перебуває територія. Сталий розвиток (sustainable development) - концепція, згідно з якою світовий економічний розвиток має задовольняти потреби поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. В економічному сенсі мова йде про те, що людство має жити на відсотки з природного капіталу, не зменшуючи його [6].

Вибираючи варіанти переходу до сталого розвитку, різні проекти і напрямки екологізації економіки необхідно обрати критерії, вимірювачі вибору кращого варіанту проекту або напрями природокористування. Можна говорити про поліпшення здоров'я, збереження красивих ландшафтів і т.д., але в економіці мірилом придатності проекту є поняття економічної ефективності.

Потрібно розрізняти поняття ефект і ефективність. Економічний ефект розглядається як різниця між результатами господарської діяльності й витратами, необхідними для їх досягнення. Економічна ефективність - це результативність економічної діяльності, виконання економічних програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту до витрат факторів або ресурсів, що зумовив отримання цього результату.

За різними ознаками можна виділити наступні види ефективності:

- за наслідками - економічна, соціальна і екологічна;
- за місцем отримання ефекту - локальної і народногосподарська;
- за ступенем збільшення (повторення) - первинна (одноразовий ефект) і мультиплікаційна (багаторазово-повторювана ;
- за метою визначення - абсолютна (характеризує загальну величину ефекту або в розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) і порівняльну (при виборі оптимального варіанту з декількох варіантів господарських або інших рішень) [15].

Всі разом узяті види ефективності формують загальну інтегральну ефективність. Особливо охоронювані природні території, об'єкти природно-заповідного фонду (далі ОПЗФ). В Україні території ПЗФ займають близько 4% , що значно менше, ніж у розвинених країнах і не відповідає оптимальному рівню, рекомендованого ООН - 10%. [13].

У відповідності з цільовим призначенням і тими функціями і завданнями, які дана територія або об'єкт повинні виконувати визначаються категорії, до якої належить певний ОПЗФ [1] .

Території та об'єкти природно-заповідного фонду за своїм походженням поділяються на дві категорії : природні території та об'єкти і штучно створені об'єкти.

В даний час за цільовим призначенням в Україні виділяють 11 категорій природно-заповідного фонду: природний заповідник, біосферний заповідник, національний природний парк, регіональний ландшафтний парк, заказник, пам'ятка природи, заповідне урочище, які є природними територіями та об'єктами. Ботанічний сад, дендрологічний парк, зоологічний парк, парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва є штучно створеними ОПЗФ. В залежності від виду цільового використання, будь природний ділянку виконує набір господарських та/або негосподарських функцій. Під господарськими розуміються функції, безпосередньо пов'язані з виробничими відносинами і реалізація яких має прямий економічний результат. Реалізація негосподарських функцій дає непрямий економічний ефект, безпосередньо виміряти і оцінити який в традиційних економічних показниках, як правило, важко.

Об'єкти природно-заповідного фонду є більшою чи меншою мірою інтегральними ресурсами, що функціонують у декількох напрямках. Можливість реалізації певних функцій залежить від типу території та її правового статусу. Деякі території (наприклад, національні парки, ботанічні сади, зоопарки тощо) одночасно виконують як господарські, так і негосподарські функції. Такі території як природні заповідники повинні виконувати переважно негосподарські функції.

До основних економічно значущим негосподарським функцій ОПЗФ відносяться [1]:

- природоохоронна (збереження генофонду);
- средозащитная (організація моніторингу навколишнього середовища);
- науково-дослідна та інформаційна
- культурно-освітня і виховна;
- оздоровча та рекреаційна.

Для розрахунку ефективності необхідно встановити, який результат від діяльності ОПЗФ можна отримати, враховуючи, що реалізація кожної із зазначених функцій має різний економічний ефект

У загальному вигляді економічним результатом реалізації природоохоронної функції є економія витрат на збереження одного умовного біологічного виду на розглянутій території порівняно з відповідною територією замикаючого району. В якості замикаючого розглядається район, де природний комплекс вимагає найбільших витрат на збереження одного умовного виду [9].

Економічним результатом реалізації средозащитной функції є запобігання зниження диференціального доходу в ланках сфери виробництва, відчувають позитивний вплив охоронюваних природних комплексів. Зокрема, це може бути запобігання зростання індивідуальних витрат у виробництві на суміжних сільськогосподарських землях, територіях лісогосподарського освоєння туристично-рекреаційних комплексах.

Економічним результатом науково-дослідницької та інформаційної функції є економічний ефект від проведення фундаментальних і прикладних досліджень, а також від використання в народному господарстві інформативних відомостей, отриманих на базі розглянутого ОПЗФ.

Економічний результат реалізації культурно-просвітницької та виховної функцій, найбільш складно піддається оцінці, полягає в поліпшенні якісних і кількісних показників стану природних об'єктів внаслідок підвищення рівня екологічного світогляду населення, прищеплення дбайливого ставлення до елементів навколишнього середовища.

Економічний результат оздоровчої або рекреаційної функції полягає у підвищенні ефективності трудової діяльності населення, що зрештою виражається в підвищенні продуктивності праці і приріст валового внутрішнього продукту. Крім того, її реалізація пов'язана з отриманням прямих доходів від оплати різних послуг в місцях відпочинку.

Дослідження цільових функцій охоронюваних природних територій свідчить, що найбільш повна їх реалізація забезпечується на тих територіях, де дотримується більш жорсткий правовий режим природокористування (табл. 1) [5].

Таблиця 1.

Розподіл типів ОПЗФ по виконуваних функцій*
Тип ОПЗФ Виконувані функції
Природоохоронна Средозащитная Науково-дослідна Культурно-просвітницька Оздоровча
Заповідники 2 2 2 2 0
Національні парки 1 2 1 2 1
Заказники 2 2 1 0 0
Пам'ятки природи 1 1 0 1 2
Ботанічні сади 2 1 2 2 2
Дендрологічні і зоологічні парки 1 1 1 2 2
Заповідні урочища 2 2 2 1 1

* Примітка: У таблиці прийняті наступні позначення: 2 - функція реалізується повністю, 1 - реалізується частково, 0 - відсутня.

Важливе значення має отримання якомога більш повної економічної оцінки цінності природних благ і послуг, що суттєво впливає на показники витрат і вигод. Ефективна організація і функціонування ОПЗФ забезпечуються на основі використання таких економічних чинників [1]: - економічного обгрунтування організації та розвитку ПЗФ;

- економічної оцінки територій та об'єктів природно-заповідного фонду, ведення їх кадастру;
- диференційованого визначення джерел і нормативів фінансування організації та функціонування ПЗФ;
- надання відповідним підприємствам, установам та організаціям, що забезпечують функціонування природно-заповідного фонду, податкових та інших пільг;
- компенсації у встановленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про природно-заповідний фонд.

Розглянемо ефективність використання охоронюваних природних територій на прикладі Кримського природного заповідника. Кримський природний заповідник (далі - Заповідник) - природоохоронна науково-дослідна установа загальнодержавного значення. В даний час перебуває у сфері управління Державного управління справами Президента України [2]. Кримський природний заповідник є юридичною особою, знаходиться на самостійному балансі, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, користується правами, визначеними Законом України «Про природно-заповідний фонд України». Заповідник є національним надбанням як об'єкт унікальних природних гірсько-лісових комплексів і утворений з метою збереження в природному стані його компонентів, вивчення природних процесів і явищ.

Місцезнаходження адміністрації заповідника: Автономна Республіка Крим, р. Алушта, вул. Партизанська, 42.

Державний контроль за додержанням режиму території Кримського природного заповідника ведеться Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Штат співробітників складає 200 осіб. Територія заповідника розташована в 5 адміністративних районах Сімферопольському, Бахчисарайському, Роздольненському, Ялтинського і Алуштинського міськрад. Загальна площа заповідника в даний час складає 44175 га Це найбільший заповідник Криму. Його гірсько-лісова територія знаходиться в центральній частині Головної гряди Кримських гір, протяжність з півночі на південь - 30 км, із заходу на схід - 20 км Філіал заповідника «Лебедині острови» знаходиться в Каркінітській затоці Чорного моря. Серед об'єктів побічного використання - Форелеве господарство, в 17 ставках якого вирощують форель - аборигенного мешканця кримських річок.

Основне багатство заповідника - це ліси, які займають 95% його території. Вони, поряд з морем, є головним чинником, що формує особливий клімат Криму. Тут збереглися найбільш цінні породи дерев і реліктові гаї. Понад 100 рідкісних видів рослин і 75 видів тварин, занесені до охоронних «червоні» списки. На гірських схилах зароджуються багато кримські річки - Альма, Кача, Авунда, Дерекойка, Улу-Узень.

Охорона заповідника здійснюється працівниками лісової охорони, які входять до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Можливості ефективного використання ОПЗФ визначаються головним чином фінансуванням. Слід зазначити, що не всі потенційні можливості використання території Кримського природного заповідника реалізовуються в належній мірі. Розглянемо головні джерела фінансування ОПЗФ та здійснення фінансування Кримського природного заповідника. Основним джерелом фінансування багатьох ОПЗФ був і продовжує залишатися державний бюджет. У Кримському природному заповіднику бюджет є головним джерелом фінансування. Державне фінансування Кримського природного заповідника здійснюється за спеціальною державною програмою «Збереження природно-заповідного фонду Азово-Сиваського і Кримського природних заповідників» (КВПК 0301140). Частка загального фонду державного фінансування склала 86% усіх фінансових надходжень (табл. 2).

Таблиця 2.

Надходження коштів загального та спеціального фондів бюджету у 2006 році.
Найменування надходжень Загальний фонд, тис.грн. Спеціальний фонд, тис.грн. Всього, тис.грн.
Надходження із загального фонду бюджету 4188,7 - 4188,7
Плата за послуги - 606,9 606,9
Благодійні внески, гранти та дарунки - 16,5 16,5
Кошти на виконання окремих доручень - 37,4 37,4
Всього 4188,7 660,8 4849,5

Спеціальне державне фінансування - це зароблені самим підприємством кошти від дозволених видів діяльності. Частка спеціального фінансування в 2006 р. склала 14%. У свою чергу спецфинансирование складається з багатьох складових:

- Плата за вхід в заповідник - реалізується за рахунок справляння плати за проїзд через територію заповідника до Монастиря Св. Козьми і Даміана, форелеве господарство. В 2006 році вона склала 3% від загального обсягу коштів спецфинансирования.
- Плата за рекреаційні послуги за проведення спеціальних заходів. В заповідниках заборонена рекреаційна діяльність хоча можуть проводиться тільки екскурсії. В даний час в заповіднику розроблений п'ятигодинний автомобільний еколого-виховний маршрут «Крим заповідний» і проводиться еколого-просвітницька діяльність на базі Музею природи і дендрозоопарка заповідника. За відвідування цих об'єктів, справляється плата. В 2006 році вона склала 40% від усього обсягу спецфинансирования.
- Плата за проживання в засобах розміщення - як реалізація еколого-виховної функції заповідника. Це функція реалізується частково. У котеджах «Діброва» в літній час розміщуються діти, які відпочивають в МДЦ «Артек» та обслуговуючий персонал на підставі договору про співпрацю з МДЦ «Артек». У 2006 році ця сума становила 1,51 % спецфонду.
- Плата за оренду обладнання - у 2006 р. склала 11,44% спецфонду.
- Доходи від продажу товарів власного виробництва в 2006 р склали 33,20% спецфонду. Іншим організаціям, підприємствам та населенню за встановленими цінами заповідник реалізує лісопродукцію, отриману від проведення санітарних і протипожежних заходів, мінеральну воду з джерела «Савлух-Су» і товарну форель. Можна налагодити виробництво сувенірів з відходів лісопродукції, продавати ділову деревину у вигляді дощок і т.д.
- Значним джерелом фінансування є пожертвування, гранти, в т. ч. від міжнародних організацій. У заповіднику виконується міжнародна програма «Порятунок чорного грифа», для чого з спецфонду выделаются кошти на підживлення цієї рідкісної птиці. Однак, для вивчення і збереження рідкісних видів рослин і тварин, багато з яких слабо вивчені (наприклад, кажани), потрібна міжнародна підтримка.
- Доходи від продажу супутніх товарів (крос-продуктовий маркетинг) - реалізується частково. В 2006 році реалізація продукції побічного користування (мед, сіно) склало 3,50 % обсягу спецфонду.
- Кошти, що надходять від громадських організацій в 2006 р. склали 2,5%.
- Доходи від виробничої діяльності - 4,19 % спецфонду.

Таким чином, найбільші доходи по спеціальному фонду заповідник отримує від рекреаційних послуг та проведення спеціальних заходів (40%) та послуг з продажу товарів власного виробництва (33,2%).

Кількісні показники витрат на утримання ключових видів тварин, витрат на гасіння лісових пожеж, суми штрафів за порушення заповідного режиму (табл. 3) змінюються по роках.

Таблиця 3.

Результативні показники, що характеризують ефективність використання території Кримського природного заповідника
Показники Од.вим. 2006 р. 2005 р.
Загальний фонд Спец. фонд Загальний фонд Спец. фонд
Фінансування Тис.грн. 4188,7 660,8 3715,1 450,6
Загальна площа території Тис.га 44175,5 44175,5 44175,5 44175,5
Кількість збережених видів, занесених у Червону книгу:          
- рослин Особин 87 87 87 87
- тварин 75 75 75 75
Кількість ключових видів: Особин 1494 1494 1369 1369
- Муфлони 147 147 131 131
- Олені 731 731 690 690
- Кабани 365 365 265 265
- Козулі 251 251 283 283
Площа лісогосподарських угідь, на яких проводяться санітарні рубки Га 80,6 80,6 90,0 90,0
Витрати на гасіння лісових пожеж Тис.грн. 1,5 1,5 19,9 19,9
Сума штрафів за порушення заповідного режиму Грн. 9197,0 9197,0 3757,0 3757,0

Чисельність ключових видів тварин зросла на 125 голів, сума штрафів за порушення заповідного режиму зросла на 5440 грн, а витрати на гасіння лісових пожеж зменшилися на 18,4 тис. грн., що говорить про якісну охорони території від пожежі та проведення протипожежних заходів. З цією метою у заповіднику встановлено обладнання з відеоспостереження за його територією, яка реагує на дим і вогонь. У 2006 році під контролем перебувало плато гірського масиву Чатир-Даг, але цього явно не достатньо. Необхідно встановити таке обладнання на Бабуган-яйлі, Нікітській і Ай-Петринської яйли.

Таким чином, ефективність використання території ПЗФ можна розглядати як відношення надходжень коштів до спеціального фонду коштами загального фонду фінансування. У 2006 році ефективність склала 15,8 % , а в 2005 році - 12,1%.

Для порівняння отриманих результатів, необхідно визначити ефективність використання території інших об'єктів природно-заповідного фонду України і систематизувати їх.

Висновки. Для розробки економічної політики, прийняття правильних економічних рішень важливо знати економічну цінність природних ресурсів і послуг. Зараз більшість цих факторів або взагалі не мають ціни або мають занижену ціну/оцінку, що часто призводить до прийняття антиэкологических рішень. Неврахування екологічних параметрів призводить до спотвореного вимірювання економічного розвитку через традиційні показники ВВП, ВНП та ін., за зростанням яких може ховатися деградація навколишнього середовища. Для оцінки економічної ефективності програми, визначення ступеня їх прийнятності в економіці є механізм зіставлення витрат і вигод у грошовому вираженні. В якості витрат береться показник капітальних вкладень, який зіставляється з ефектом від цих витрат. Отриманий в результаті поділу коефіцієнт зіставляється з нормативним коефіцієнтом, на основі чого робиться висновок про ефективність або неефективність проекту. Необхідно зіставляти потенційний ефект з викликали його витратами, тобто вважати ефективність.

Джерела та література

1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» № 2456-XII від 16.06.1992 р.
2. Положення про Кримському природному заповіднику від 05.07.2006 р.
3. Бюджетний запит Кримського природного заповіднику на 2006, 2007 рік
4. Багров Н.В. Регіональна політика сталого розвитку. - К: Либідь, 2002. -255 с.
5. Бобильов С.М., Ходжаєв А.Ш.Экономика природокористування. Москва, 1998 р. -222 с.
6. Голуб А.А., Струкова О.О. Економіка природних ресурсів. - М: Аспект Пресс, 1998. - 319 с.
7. Колотова Є.В. Рекреаційне ресурсознавство: Уч.пособие. - М: Радянський спорт,1998.
8. Котлер Ф. Основи маркетингу, М. 1984.
9. Методичні рекомендації «Розвиток національних парків і охоронюваних природних територій у туристських цілях». Програма ООН з навколишнього середовища. - Мадрид, 1988 р.
10. Реймерс М.Ф Особливо охоронювані природні території. -М: Думка,
11. Стійкий Крим. План дій. Наукові праці КИПКС/Під ред.В.Тарасенко. - Київ; Сімферополь:СОНАТ, 1999. -400 с.
12. Штюрмер Ю.А. Охорона природи і туризм. - М: Фізкультура і спорт, 1974.
13. Екологія Крыма.Справочное посібник /Під ред. Н.Багрова і В.Бокова. - Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2003 р. - 360 с.
14. Екологія і економіка: Довідник / Балацький О.Ф., П.Г. Вакулюк, Власенко В.М. та ін; Під ред. К.М. Ситника. - К: Політвидав України, 1986. - 308 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.