Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Чорна Л.В.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. – 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.81-86.

Інформатизація процесу підготовки фахівців з туризму

Інформатизація процесу підготовки фахівців з туризму Кроки на шляху інтеграції України у світову спільноту та суспільні трансформації, спричинені даним процесом, – це не повний перелік передумов, що зумовлюють модернізацію освіти країни. Особливого значення набувають такі напрями розвитку освітянської галузі, як інформаційне, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення її функціонування. Враховуючи те, що закономірності навчання – істотні, об’єктивні, стійкі зв’язки в навчальному процесі, які забезпечують його ефективність, передбачають урахування умов, в яких відбувається підготовка майбутніх фахівців, та рівень активності студентів у цьому процесі, то широкомасштабна інформатизація навчального процесу стає об’єктивною потребою сьогодення.

Сучасна молодь живе у високорозвинутому інформаційному середовищі, яке вирізняється розширенням спектра засобів комунікації та джерел інформації. Типовим явищем для абітурієнтів стало як пошук у мережі Інтернет відомостей про вищі навчальні заклади та вимог до вступу до них, так і даних про зарахування на перший курс. Однак поодинокі структурні підрозділи вищих навчальних закладів ефективно використовують можливості, які надають їм комп’ютерні технології, для інформування студентів про організацію навчального процесу, мова йде про розклад занять, перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та робочі програми, які розкривають не тільки мету і завдання предмета, а й послідовність вивчення тем, зміст практичних занять і самостійної роботи. Недопрацювання в даному питанні значною мірою підсилюється проблемою електронних підручників. Відсутність останніх позначається на доступності навчального матеріалу для різних категорій студентів, які в силу вагомих причин не в змозі працювати у бібліотеці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує інтерес вітчизняних науковців до даної проблеми. Своє бачення застосування інформаційних технологій у навчанні доводять В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, С.С. Вітвицька, М.Г. Коляда, наголошуючи на ще не досліджених варіантах навчання, пов’язаних із унікальними можливостями сучасних комп’ютерів і телекомунікацій.

Актуальним є твердження Г. Козлакової щодо того, що значущим сьогодні є засвоєння основ інформаційного обміну, способів нагромадження, зберігання, поширення знань, засобів комунікації, набуття навичок відбору життєво важливої інформації та її цільового використання, оскільки це стає багатофакторним особливим аспектом соціального життя, що водночас є предметом, засобом і результатом соціальної активності особистості і впливає на характер і ефективність її практичної діяльності [1, с. 48].

Провідні вчені, які досліджували роль та значення інформаційних технологій для оптимізації процесу підготовки фахівців з туризму, акцентують увагу на їх ефективності в управлінні процесом навчання, організації самостійної роботи над вивченням нового матеріалу та розвитку пізнавальної діяльності студентів. Н.А. Фоменко вказує на ряд глобальних дидактичних завдань, які вирішують інформаційні технології: підвищення ефективності навчання, розвиток загальних позитивних здібностей студентів і автоматизований контроль знань засобами тестування. А це в свою чергу супроводжується значною економією часу [2].

Продовжуючи думку науковців, акцентуємо увагу на специфіці професійної діяльності в туристичній індустрії, яка на проектувальному, організаційному, управлінському чи технологічному рівнях не мислима без інформатизації кожної ланки виробництва послуг та високотехнологічного взаємозв’язку між структурними підрозділами.

У зв’язку з цим метою даної статті є аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду інформатизації навчального процесу підготовки майбутніх фахівців з туризму, оскільки чимало аспектів цієї проблеми ще залишаються не вирішеними на теренах нашої країни.

Вважаємо за необхідне спершу конкретизувати поняття інформатизації навчального процесу як комплексу педагогічних перетворень, пов’язаних із наповненням системи освіти в туризмі інформаційними засобами і технологіями.

У контексті забезпечення процесу підготовки фахівців з туризму комп’ютерними технологіями американський досвід є особливо актуальним, оскільки тут не просто декларується залежність результатів підготовки від умов, у яких вона відбувається, а практика засвідчує високотехнологічне оснащення навчально-матеріальної бази закладів освіти. Нами проаналізовано інформаційну змістову сайтів ряду американських університетів і виявлено наявність широкого спектра відомостей про хід навчального процесу. При цьому встановлено, що інформатизація процесу організації навчання в університетах країни включає:

- комп’ютеризацію – удосконалення механізму пошуку інформації та її аналізу;
- медіатизацію – удосконалення механізму збору, збереження і поширення інформації;
- інтелектуалізацію – інтелектуальний розвиток у процесі сприйняття й аналізу інформації.

Спеціально створений вебсайт “Blackboard@ASU” в Університеті штату Арізона служить джерелом інформації для студентів, які вивчають курс “Планування рекреаційних комплексів” [3]. Вебсайт містить розклад занять, тематичний план курсу, конспекти лекцій, перелік завдань для самостійного опрацювання, систему оцінювання та іншу важливу інформацію. Даний сайт виступає засобом спілкування викладача та студентів. Останнім рекомендовано принаймі двічі на тиждень переглядати повідомлення щодо змін у розкладі чи тематиці занять. Задля спрощення процесу спілкування кожний студент повинен створити свою поштову скриньку в межах навчального закладу самостійно чи звернутися за допомогою до комп’ютерного центру університету. Система завдань, передбачених курсом, спрямована на закріплення вивченого матеріалу і виконується в режимі «online».

В Університеті штату Мічиган при вивченні дисциплін «Національні парки та рекреаційні зони» та «Вступ до рекреації, дозвілля, паркового відпочинку та туризму» в мультимедійних класах замість традиційних лекцій проводиться перегляд відеофільмів про рекреаційний потенціал регіонів світу з одночасним їх обговоренням, відеопрезентації туристичних маршрутів у національних парках та відеопорівняння деяких з них задля акцетування уваги майбутніх фахівців на їх специфіці, а також аналізу системи атракцій у рекреаційних зонах та масштабів їх використання [4]. Логічним продовженням методики проведення аудиторних занять виступають завдання на самостійну роботу, які передбачають підготовку студентами відеороликів про місцеві рекреаційні ресурси, відеоаналізу про використання парків чи рекреацйних дистинацій провідними туристичними фірмами як складових туру, відеопрезентації нових об’єктів, спектра послуг, системи цін у закладах рекреації.

В Університеті штату Колорадо робочі навчальні програми з усіх дисциплін представлені на сайтах університету, студент має можливість заздалегідь ознайомитися з темою аудиторного заняття та датою його проведення, завданням на самостійне виконання, переліком рекомендованої літератури, яка доступна в електронному варіанті [5].

В Україні ситуація з використанням мережі Інтернет для інформування студентства про хід навчального процесу бажає кращого. Доступними є відомості про кількісний та якісний склад кафедр, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців, їх наукові здобутки та напрями подальших досліджень, що безперечно є важливим, однак практично відсутні дані про семестровий перелік дисциплін, робочі програми навчальних предметів, які розкривають усі аспекти вивчення даного курсу. Актуальність такої інформації обґрунтована тим, що студенти, майбутні фахівці з туризму, вітчизняних ВНЗ стажуються на підприємствах туристичної індустрії як країн Європи, так і Америки й значний відсоток матеріалу опрацьовують самостійно.

Важливим напрямом діяльності українських вищих навчальних закладів по науково-методичному забезпеченню їх функціонування виступає розширення бібліотечного фонду не тільки в межах збільшення кількості паперових носів, а й електронних. Погоджуємося з тим, що з однієї сторони утримувати бібліотеку на належному рівні сьогодні коштує недешево [6, с. 8], а з іншої – що ринок підручників для підготовки фахівців з туризму на практиці став хаотичним, як наслідок, студенти, а часто й викладачі, повністю дезорієнтовані цим «розмаїттям» [7, с.136]. Разом з тим визнаємо, що одним із шляхів підвищення ефективності навчання у вищому навчальному закладі може стати модернізація бібліотечного фонду. Він не тільки повинен бути максимально адаптованим до реалій сьогодення, а й, звісно, випереджувати їх, при цьому налічувати навчальні електронні видання, які повністю відповідають програмам дисциплін, вирізняються повнотою інформації, якістю методичного інструментарію та технічного виконання, наочністю, логічністю і послідовністю викладу. Адже рiзноплановість й динаміка явищ соціуму та оточуючого світу привносять суттєві зміни не лише до структури підручника, його змістового наповнення, яке покликано комплексно реалізовувати розвивальну домінанту освіти ХХІ століття, виховувати прагнення до самоосвіти й саморозвитку, вчити критично мислити, використовувати отриманні знання й уміння для творчого розв’язання проблем, сприяти інтеграцiї отриманих знань, а й до форми видання підручника.

Безперечним позитивом є те, що за останні два-три роки в нашій країні спостерігається істотне збільшення кількості науково-практичних інтернет-конференцій, що дає можливість зацікавленим студентам ознайомитися з тематикою та результатами досліджень, представленими в електронному варіанті на сайтах закладів-організаторів даних наукових зібрань.

Вагомим кроком на шляху інформатизації процесу навчання та формування фонду електронних підручників для майбутніх фахівців з туризму стало запровадження дистанційного навчання в режимі он-лайн у сфері туризму з ініціативи Європейського Союзу в межах проекту TEMPUS, до якого долучилися навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Туризм» на заході, півдні та в центрі України. Студенти навчаються без відриву від виробництва, електронні версії підручників стали основою для створення такої курсової підготовки. Для закріплення вивченого матеріалу розроблено систему контрольних робіт. Студенти виконують роботи і надсилають їх викладачеві електронною поштою.

Проведений аналіз інформатизації навчального процесу підготовки майбутніх фахівців з туризму на американському континенті засвідчує принципово нові підходи в підвищенні рівня інформатизації навчання через доступність донесення навчальної інформації, якісні зміни в навчальному просторі, які з одного боку стимулюють мотивацію діяльності студента й сприяють формуванню рефлексії їх роботи, а з іншого – спрощують процес навчання, контролю за його ходом і скорочують час. Система вітчизняної освіти в туризмі модернізує свою навчально-методичну базу надто повільними темпами, що позначається на якості теоретичної і практичної підготовки наших майбутніх фахівців.

Література

1. Козлакова Г.О. Інформаційні технології. Інтелектуалізація навчання у вищій школі / Г.О. Козлакова // Вища освіта України. – 2002. – №1. – С.48-52.
2. Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація туристської освіти [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н.А. Фоменко. – К.: ТОВ Видавничий дім “Слово”, 2005. – 216 с.
3. Arizona State University [Електронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: http://www.asu.edu/
4. Michigan State University [Eлектронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: http://www.msu.edu/.
5. Colorado State University [Eлектронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: http://www.colostate.edu/.
6. Прокопенко І. Минуле, сучасне та майбутнє педагогічної освіти в Україні / Іван Прокопенко // Вища школа. – 2008. – № 6. – С.3-14.
7. Щука Г.П. Навчально-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців з туризму / Г.П. Щука // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ, 2011. – Вип. 14 (225). – С.131–137.

Чорна Л. В. Інформатизація процесу підготовки фахівців з туризму

У статті розкрито проблему інформатизації процесу підготовки майбутніх фахівців з туризму, у цьому контексті проаналізовано американський і вітчизняний досвід застосування комп’ютерних технологій при організації процесу навчання.

Ключові слова: інформатизація, майбутні фахівці з туризму, американський досвід.

Чорна Л. В. Информатизация процесса подготовки профессионалов в туризме

В статье раскрыто проблему информатизации процесса подготовки будущих профессионалов в туризме, в этом контексте проанализировано американский и отечественный опыт использования компютерных технологий при организации процесса обучения.

Ключевые слова: информатизация, будущие профессионалы в туризме, американский опыт.

Сhorna L. V. Tourism professionals’ training process informatization

The problem of future tourism professionals’ training process informatization is revealed in this article, American and Ukrainian experience of computer technologies usage while organizing the educational process is analyzed in this contest.

Key words: informatization, future tourism professionals, American experience.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.