Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Заходи на стади юа. Условия стажировки в Греции весной.

Бабіна Н.І.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ.

Модель формування корпоративної культури готельних підприємств

Вступ. Трансформації, що відбуваються сьогодні в Україні - це не тільки трансформація економіки, а й трансформація типу культури суспільства.

Корпоративна культура - система матеріальних і духовних цінностей та цілей, принципів і правил поведінки.

Формування та розвиток корпоративної культури - одне з актуальних завдань менеджменту підприємств індустрії гостинності. Без зміни існуючої корпоративної культури на підприємствах із старими цінностями нереальне створення нової системи управління з сучасними вартостями: участь, розкриття особистості, індивідуальний підхід, творче мислення - володіння якими вважається найважливішою вимогою до підприємств XXI століття.

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення та аналіз моделей формування системи управління корпоративною культурою для подальшого впровадження в управлінську практику готельних підприємств України.

Результати дослідження. Проблема впровадження в систему управління вітчизняними готелями моделей, що відповідають світовим стандартам, обумовлена політикою розвитку готельного господарства яка носить масштабний характер, її ціль - створення конкурентноздатного готельного продукту, що забезпечить надання широкого спектра послуг, збільшення обсягів туризму, ріст надходжень у бюджет країни. Таке джерело сучасної методології готельного менеджменту.

Входженню України до міжнародної системи готельного бізнесу сприятиме подальше вдосконалення нормативно-правової бази, впровадження міжнародних стандартів, сертифікації та ліцензування послуг, розширення типологічної структури підприємств, що надають послуги розміщення шляхом реконструкції та будівництва як за рахунок власних коштів, так із залученням іноземних інвестицій. Готельні мережі, що прийшли на український ринок, принесли свою корпоративну культуру. Але, зауважимо: кожна країна є джерелом унікальної культури. Корпоративна культура є часткою культурних концептів нації. Не має сенсу переймати закордонні моделі. Запозиченими можуть бути деякі структури й механізми зв'язків корпоративних проектів.

Моделювання корпоративної культури - дослідження явищ, процесів чи систем об’єктів шляхом побудови та вивчення їх моделей. Моделювання - одна з основних категорій теорії пізнання. На ідеї моделювання базуються будь-які методи наукових досліджень, як теоретичні, так і експериментальні.

Модель Г.Харрісона розрізняє чотири типи організацій з корпоративною культурою, що орієнтуються на ролі, на задачі, на людину і на владу.

Ч.Хенді доводить, що на одному підприємстві в процесі життєвого циклу можна простежити всі моделі культур.

Суть моделі AGIL Т.Парсона, розроблена на основі специфікації визначених функцій: adaptation (адаптація); goal-seeking (досягнення цілей); integration (інтеграція) і lеgіасу (легітимність).

Модель Е.Шейна виділяє шість процесів, що забезпечують внутрішню інтеграцію членів колективу: формулювання концептуальних понять й мова; визначення критеріїв для нових членів; розподіл владних і службових повноважень; розробка норм відносин; визначення і розподіл заохочень і покарань; створення атмосфери відкритості і взаємної довіри.

Вважаючи, що модель – відображення значимих сторін об'єкта, зазначимо концептуальну ілюстрацію множинності аспектів корпоративної культури та асигнуємо загальні складові: закономірності поведінки; норми та правила; домінуючі цінності; філософія підприємства; настрій та клімат.

Розглянувши декілька точок зору з питання моделювання системи корпоративної культури, означимо бачення моделі у схемі (рис. 1).

Модель корпоративної культури готельного підприємства
Рис. 1 Модель корпоративної культури готельного підприємства

Висновок. Необхідно систематизувати напрацювання готельного господарства України та на основі зарубіжного й національного досвіду, пропонувати ефективні методи управління готельними підприємствами, завдяки впровадженню корпоративної культури, як інструмента нецінової конкурентної стратегії.

Корпоративна культура має свою структуру, описується параметрично й моделюється, як і сам процес формування.

Процес формування вимагає управління (планування, організація, контроль) і науково обґрунтованого підходу. Якісні параметри моделі корпоративної культури повинні піддаватися змінам, обумовленим впливом зовнішнього й внутрішнього середовища. В основі формування корпоративної культури повинний лежати індивідуальний підхід, що базується на особливостях української культурної середи, української історії, українського менталітету.

Література

1. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. – Изд. центр «Академия», 2003. – 220 с.
2. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. - СПб: Питер, 2001. - 320 с.
3. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: Учебное пособие для ВУЗов. - С-Пб., 2000.- 300 с.
4. Бабіна Н.І. Корпоративна культура як сфера менеджменту готельних підприємств // Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в контексті регіональної економіки. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ» / За ред. Д-ра економ. Наук П. Гудзя. – Бердянськ: АУІТ«АРІУ», 2006. – С.115-117.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.