Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2004 р.

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

"Управління персоналом"

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
спеціальності 6.050201"Менеджмент організацій"
очно-заочної форм навчання

Програму уклав: старший викладач Петранівський В.Л.

Рецензенти:

Баб’як М.М.
кандидат технічних наук, доцент, декан факультету менеджменту і маркетингу
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Чебаненко О.І.
доктор медичних наук, академік НУАН проблем людини,
Голова Правління СГК "Дніпро-Бескид", завідувач кафедри курортного менеджменту
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана ФранкаДрогобич – 2004

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вивчення нормативної дисципліни "Управління персоналом" складена у відповідності до місця та значення за структуро-логічної схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра у напряму підготовки 052 "Менеджмент" і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни "Управління персоналом" є загальні закономірності та особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна "Управління персоналом" викладається після вивчення дисциплін "Основи менеджменту", "Трудове право", "Основи психології та педагогіки", "Соціологія".

Програма дисципліни "Управління персоналом" складається з таких розділів:

1. Мета і завдання дисципліни.
2. Тематичний план дисципліни.
3. Зміст дисципліни.
4. Система оцінювання і засоби контролю.
5. Список рекомендованої літератури..

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Завдання вивчення дисципліни "Управління персоналом"

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

- вивчення теоретичних основ управління персоналом, питань набору, розвитку, адаптації, атестації та мотивації персоналу із врахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду;
- розкриття соціально-психологічних особливостей управління, психології управлінської діяльності, психологічних особливостей й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми;
- висвітлення питань оцінювання ефективності та результативності управління персоналом;
- набуття студентами практичних навичок та умінь щодо застосування сучасних методів, прийомів управління персоналом організації, проведення розрахунків показників ефективності роботи персоналу.
У результаті вивчення дисципліни "Управління персоналом" студенти мають знати:
- ключові поняття і терміни кожної теми модуля;
- роль та значення управління персоналом як науки і як специфічної функції менеджменту;
- сутність сучасних концепцій і теорій управління персоналом, етапи історичного розвитку управління персоналом;
- класифікаційні (вимоги) ознаки персоналу за категоріями і структурою;
- вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня, психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій, до ділових і професійно-особистісних рис менеджера кадрової служби;
- принципи формування, етапи розвитку і ознаки колективу, його соціального розвитку;
- основи стратегії управління персоналом і зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації;
- значення, основні структурні складові, фактори впливу сучасної кадрової політики;
- основні засади стратегії управління персоналом;
- роль та призначення, різновиди, основні функції, інформаційне забезпечення сучасних служб персоналу;
- формування та аналізування кадрового потенціалу в організаціях;
- застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;
- організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах;
- атестування персоналу та використання її результатів;
- управління процесом вивільнення персоналу;
- управління процесом розвитку та руху персоналу;
- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом;
- соціальне партнерство в організації.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні практичні навички та уміння:

- розкривати зміст ключових понять і термінів кожної теми та модулів;
- розраховувати оптимальну кількість працівників організації;
- планувати соціальний розвиток трудового колективу;
- користуватися правовою базою для здійснення сучасної кадрової політики у конкретних ситуаціях;
- інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;
- організовувати діяльність служби персоналу;
- володіти алгоритмом планування роботи з персоналом;
- розробляти заходи по охороні та безпеці кадрової інформації;
- адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування жіночих колективів, багатонаціональних корпорацій;
- враховувати соціальну структуру персоналу при формуванні колективу;
- використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;
- складати персональну характеристику особи працівника організації;
- розробляти заходи з регулювання плинності персоналу;
- здійснювати аналіз джерел майбутніх потреб у персоналі;
- складати професіограми, кваліфікаційні карти, карти компетенції працівників організації;
- застосовувати методи оцінки персоналу;
- розраховувати показники ефективності роботи персоналу;
- володіти методикою проведення співбесід, телефонних розмов, анкетування, інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Назва модулів, розділів і тем дисципліни Кількість навчальних годин Форми контролю
Стаціонарна / заочна форми навчання
Усього Лекції Семінари, практичні Самостійна робота
Модуль І (Теми 1-6) 48 / 7 12 / 4 12 / 3 24 МРКР №1
Розділ І. Основи управління персоналом організації
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 8 / 2 2 / 1 2 / 1 4 У, Р
Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 8 / 2 2 / 1 2 / 1 4 ПК, У
Тема 3. Формування колективу організації 8 / 0,5 2 / 0,5 2 / - 4 Р, У
Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 8 / 0,5 2 / 0,5 2 / - 4 СР, ПК
Тема 5. Кадрова політика організації 8 / 1 2 / 0,5 2 / 0,5 4 У, СР
Тема 6. Служби персоналу: організація та функції 8 / 1 2 / 0,5 2 / 0,5 4 Р, У
Модуль ІІ (Теми 7-13) 60 / 19 16 / 14 16 / 5 28 МРКР №2
Розділ ІІ. Формування й розвиток персоналу
Тема 7. Кадрове планування в організаціях 8 / 3 2 / 2 2 / 1 4 У, ПК
Тема 8. Організація набору та відбору кадрів 12 / 3 4 / 2 4 / 1 4 У, ПК
Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу 8 / 4 2 / 2 2 / 2 4 Р, У
Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу 8 / 2 2 / 2 2 / - 4 ПК
Розділ ІІІ. Управління процесом використання і поведінкою персоналу
Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 8 / 2,25 2 / 2 2 / 0,25 4 ПК, Р
Тема 12. Соціальне партнерство в організації 8 / 2,25 2 / 2 2 / 0,25 4 У, Р
Тема 13. Ефективність управління персоналом 8 / 2,5 2 / 2 2 / 0,5 4 СР, Р
Разом 108 / 26 28 / 8 28 / 8 52 Іспит

Умовні позначення форм контролю: У – усне опитування; ПК – персональний контроль; Р – реферати; СР – самостійна робота; МРК – модульно-рейтингова контрольна робота (тести); І – іспит (екзамен).

 

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"

МОДУЛЬ І (ТЕМИ 1-6)

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об'єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять "трудові ресурси", "персонал", "кадри". Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій "управління кадрами", "управління персоналом", "менеджмент персоналу", "управління людськими ресурсами". Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.

Література: [ 12, с.61-83; 14-20; 15, с.7-37; 20, с.7-45; 25, с.9-77; 26, с.4-19; 23; 27] .

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу організації. "Індивід", "Особистість". Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.

Різновиди соціальних груп: штатна, організаційна, соціальна, рольова.

Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі спискової чисельності.

Вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.

Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.

Література: [ 11; 16; 27; 26, с.92-104; 22, с. 247-259; с. 109-113; 24, с. 124-133; 134-143] .

 

Тема 3. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність .Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами.

Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

Література: [ 1; 2; 3; 12, с.76-79, 79-83] .

Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях .

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження трудових колективів

Література: [ 1; 5; 6; 14; 12, с.78-83, 33-39; 162-165; 18, с.21-33; 27; 22, с.318-337; 387-400; 21; 27; 24, с.206-214] .

 

Тема 5. Кадрова політика організації.

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії
розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання.

Література: [ 1-8; 16; 26, с.85-104; 22, с.493-502; 18, с.38-49; 20, с. 90-104; 116-121; 25, с.19-23; 24, с. 77-97; 19, с.64-65] .

 

Тема 6. Служби персоналу: організація та функції

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби.

Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з  управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу.

Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.

Література: [ 18, с.111-129; 130-133; 148-167; 15, с.49-59; 12, с.50-54; 20, с.247-249; 13, с.15-49; 19, с.65-67; 24, с.215-220] .

 

ОСНОВНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ МОДУЛЯ І.

Студенти повинні знати:

-      ключові поняття і терміни: організація, управління персоналом, трудові ресурси, персонал, кадри, система управління персоналом, загальна модель управління персоналом, індивід, особистість, структура персоналу, компетентність працівника, колектив, формальні і неформальні групи, лідер, корпоративна культура, соціальний розвиток колективу, стратегія управління персоналом, стиль керівництва, служби персоналу, регламентація правового забезпечення, компетентність.

- про роль та значення управління персоналом як науки і як специфічної функції менеджменту;

- сутність сучасних концепцій і теорій управління персоналом, етапи історичного розвитку управління персоналом;

- класифікаційні ознаки персоналу за категоріями, структуру персоналу;

- вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників, до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій, до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби;

- принципи, етапи розвитку і ознаки колективу;

- роль менеджера у формуванні колективу;

- соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління;

- сутність і значення соціального розвитку колективу;

- про значення, основні структурні складові і фактори, що впливають на формування сучасної кадрової політики;

- про стратегію управління персоналом і зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації;

- про призначення та роль сучасних служб персонал, їх різновиди та основні функції, інформаційне забезпечення їх діяльності.

Студенти повинні вміти:

- характеризувати основні ознаки ключових понять і термінів;

- розраховувати оптимальну кількість працівників організації;

- управляти соціальним розвитком трудового колективу;

- користуватися правовою базою для здійснення сучасної кадрової політики у конкретних ситуаціях;
- інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;
- організовувати діяльність служби персоналу;
- володіти алгоритмом планування роботи з персоналом;
- розробляти заходи по охороні та безпеці кадрової інформації;
- адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування жіночих колективів і багатонаціональних корпорацій;
- враховувати соціальну структуру персоналу при формуванні колективу.

Приблизний перелік тем семінарських занять:

- Персонал організації як об’єкт менеджменту (тема 1);

- Управління персоналом як соціальна система (тема 2);

- Формування і розвиток колективу організації (тема 3);

- Управління соціальним розвитком персоналу (тема 4).

Приблизний перелік тем практичних занять:

- Стратегія управління персоналом організації (тема 5);

- Розробка кваліфікаційних характеристик спеціаліста сучасної служби персоналу (тема 6).

МОДУЛЬ ІІ (ТЕМИ 7-13)

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Тема 7. Кадрове планування в організаціях

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу Сутність стратегічного планування людських ресурсів.

Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Зміст понять вакансія, посада, професія, спеціальність Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.

Література: [ 15, с.72-89; 26, с.85-104; 16; 24, с.97-106, 124-143; 20, с.46-53] .

Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

Добір кадрів Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід.

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставленая. Випробування. Рішення про найом.

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.

Література: [ 1; 2; 3; 4; 7; 8; 15, с.72-106; 20, с.53-89, 116-221; 228-229; 26, с.105-139; 24, с.144-199; 19, с.71-91, 123-129, 244-245; 22, с. 479-502] .

Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо.

Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.

Література: [ 15, с.211-241; 20, с.230-232; 24, с.173-188; 27; 22, с.503-506] .

 

Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу Поняття про трудову кар'єру та просування по службі.

Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри.

Створення відповідних умов для зростання Методи соціального та морального впливу на персонал.

Гуманізація праці, залучення до управління.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта. Саморозвиток, самовдосконалення.

Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник Дублер. Розстановка персоналу за посадами.

Література: [ 1; 5; 6; 15, с.90-119; 26, с.140-203; 22, с.109-113; 113-122; 508-510; 24, с.200-205; 26, с.45-47] .

 

РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ І ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони здоров’я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом.

Література: [ 1-7; 15, с.145-159; 24, с.195-199; 20, с.130-149, 198-202; 17; 23; 27] .

 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів.

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників.

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.

Література: [ 1; 5; 6; 15, с.129-144, 184-187; 26, с.228-231; 20, с.90-104; 23; 27; 21, с.487-492] .

 

Тема 13. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування.

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу

Література: [ 15, с.230-246; 26, с.294-305; 24, с.265-293; 3, с.375-401; 12, с.314-319] .

ОСНОВНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ МОДУЛЯ ІІ.

Студенти повинні знати:

- ключові поняття і терміни: професіограма, кваліфікаційна карта, карта компетенцій, вакансія, посада, професія, спеціальність, кадрове планування, стратегічне планування людських ресурсів, професійна орієнтація, профорієнтаційна робота, професійний відбір персоналу, атестація персоналу, трудова кар’єра, моделі кар’єри, навчання персоналу, стажування, ротація кадрів, резерв управлінських кадрів, наступник, дублер, аутсорсинг, аутплейсмент, плинність кадрів, управління безпекою персоналу, соціальне партнерство, колективний договір, колективні переговори, ефективність роботи персоналу, методика оцінки ефективності, критерії ефективності, соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Компетентність, що відповідає змісту модуля:

- формування та аналізування кадрового потенціалу в організаціях;
- застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;
- організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах;
- атестування персоналу та використання її результатів;
- управління процесом розвитку та рухом персоналу;
- управління процесом вивільнення персоналу;
- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом;
- соціальне партнерство в організації.

Студенти повинні вміти:

- розраховувати оптимальну кількість працівників організації;
- використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;
- володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу керівника;
- робити психологічний аналіз особи працівника;
- розробляти заходи з регулювання плинності персоналу;
- здійснювати аналіз джерел майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;
- застосовувати методи оцінки персоналу;
- розраховувати показники ефективності роботи персоналу;
- складати порівняльну характеристику різних методів оцінки ефективності роботи персоналу;
- володіти методикою проведення співбесід, телефонної розмови, анкетування, інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації;
- інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом.

Приблизний перелік тем семінарських занять:

- Психологія управління персоналом: набір та відбір кадрів (тема 8);
- Технологія управління персоналом: вивільнення персоналу (тема 11);
- Соціальне партнерство в організації (тема 12).

Приблизний перелік тем практичних занять:

- Визначення потреби в персоналі (тема 7);
- Добір та відбір персоналу (ділова гра) (тема 8);
- Ділова оцінка персоналу (тема 9);
- Управління діловою кар’єрою і службово-професійним просуванням персоналу (тема 10);
- Оцінка результативності діяльності персоналу організації (тема 13).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету у цілому 100 балів (максимально), які переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання
Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Досягнути певної кількості балів можна наступним чином:

30 балів – за активну роботу на практичних та семінарських заняттях, за наявності позитивних оцінок та відсутності пропусків;
30 балів – за успішне виконання письмової роботи 1 модуля;
30 балів – за успішне виконання письмової роботи 2 модуля;
10 балів – за самостійно проведену наукову роботу (виступи на конференціях, написання та захист реферату чи індивідуального семестрового завдання тощо).

Екзамен складають лише ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно” і перездають екзамен за талонами №2 і №К.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіційне видання станом на 1 квітня 2000 р. – Ужгород: Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 2000.
2. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур’єр, 1995.
3. Закон України "Про зайнятість" // Урядовий кур’єр, 1991.
4. Закони України "Про зайнятість населення". Том 1. - К., 1999. С. 252-268
5. Закон України "Про колективні договори і угоди". Закони України. Том 6. - К., 1996. С.5-11.
6. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Закони України. Том 15. - К., 1999. С.332-343.
7. Закон України "Про оплату праці". Закони України. Том 8.-К., 1997. С.210-218.
8. Закон України "Про охорону праці". Закони України. Том 4. -К., 1996. С. 114-133.
9. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
10. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
11. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998
12. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
13. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
14. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Харків: Промінь, 2001. – 560 с.
15. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
16. Класифікатор професій ДК 003-95. ­­– К.: Держстандарт України, 1995.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
20. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
21. Орбан-Лембирк Л.Е. Основи психології управління: Монографія. – Івано-Франківськ: "Плай", 2002. – 426 с.
22. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
23. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.
24. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с. – (Серия "Высшее образование).
25. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.: іл.
26. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. - М: "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1997 . – 336 с.
27. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 1999.

Додаткова література:

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – с.157-163 (тема 3).
2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с. (тема 13).
3. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445 (тема: Формування і розвиток колективу).
4. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
5. Журнали "Управление персоналом", "Персонал".
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.