Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економікиПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ

"ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ"


для студентів спеціальності 7.050201"Менеджмент організацій"Дрогобич – 2005

Затверджено
на засіданні кафедри економіки
протокол № _____
від "___" _________ 2005 р.

Плани семінарських (практичних) занять укладені відповідно до навчальної програми курсу "Теорії міжнародної економіки". Плани семінарських занять містять список рекомендованої літератури до кожного заняття, а також питання для самоконтролю.

Укладач: Миронов Ю.Б, викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Рецензент: Рибчук А.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теорія абсолютних і порівняльних переваг

Заняття 1

1. Поняття міжнародної торгівлі.
2. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі.
3. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта.

Теми реферативних виступів

1. Модель Девіда Х’юма.
2. Адам Сміт і його праця "Дослідження про природу та причини багатства народів".

Питання для самоконтролю

1. Поясність значення міжнародної торгівлі для економік країн світу.
2. У чому суть меркантилістської теорії міжнародної торгівлі? 3. Назвіть основні положення теорії абсолютних переваг.
4. Назвіть умови взаємовигідної торгівлі.
5. Охарактеризуйте державу в умовах автаркії.
6. Гранична норма трансформації та гранична норма заміщення.

Заняття 2.

1. Теорія порівняльних переваг Давіда Рікардо.
2. Неокласична теорія міжнародної торгівлі та її відмінності від класичної.
3. Концепція умов торгівлі із врахуванням доходу від експорту.
4. Однофакторні та двофакторні умови торгівлі.

Теми реферативних виступів

Давід Рікардо і його праця "Принципи політичної економії та оподаткування".

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні положення теорії порівняльних переваг.
2. Що таке альтернативні витрати?
3. Як досягти рівноваги в умовах вільної торгівлі?
4. Поясніть правило Вальраса.
5. Які відмінності неокласичної теорії міжнародної торгівлі від класичної?
6. Зобразіть криву торговельної пропозиції (взаємного попиту).
7. Охарактеризуйте однофакторні та двофакторні умови торгівлі.

Література

[ 4] С.7-69
[ 9]
[ 11] С.108-126
[ 17] C.10-20
[ 18] С.36-48

Тема 2. Теорія наділеності факторами виробництва

1. Концепція факторів виробництва Ж.Б.Сея.
2. Теорія Хекшера-Оліна.
3. Парадокс Леонтьєва.
4. Теорія специфічних факторів виробництва.

Теми реферативних виступів

Теорема Столпера-Самуельсона.

Питання для самоконтролю

1. У чому суть концепції факторів виробництва Ж.Б. Сея?
2. Які є відмінності країн у наділеності факторами виробництва?
3. Назвіть основні положення теорії Хекшера-Оліна.
4. Поясніть теорему Хекшера-Оліна-Самуельсона.
5. Теорема Столпера-Самуельсона.
6. Поясніть ефект ультранегативного впливу.
7. У чому суть парадоксу Леонтьєва?
8. Назвіть положення теорії специфічних факторів виробництва.

Література

[ 4] С.71-115
[ 11] С.127-137
[ 17] С.20-23
[ 18] С.55-69
 

Тема 3. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі

1. Гіпотеза імітаційного лагу.
2. Модель життєвого циклу продукту Раймонда Вернона.
3. Теорія перехресного попиту.
4. Теорія ефекту масштабу.

5. Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі Бели Баласси.

Теми реферативних виступів

Теорія реверсу факторів виробництва.

Питання для самоконтролю

1. У чому суть гіпотези імітаційного лагу?
2. Охарактеризуйте стадії життєвого циклу продукту.
3. Поясніть теорію перехресного попиту.
4. У чому суть теорії реверсу факторів виробництва?
5. Назвіть основні положення теорії ефекту масштабу. 6. Поясніть теорію внутрігалузевої міжнародної торгівлі.

Література

[4] С.116-161
[ 11] С.137-144
[ 17] С.23-32
[ 18] С.73-80

Тема 4. Неофакторні та неотехнологічні теорії

1. Неофакторна теорія.
2. Модель з урахуванням різної інтенсивності факторів. Модель з урахуванням інтенсивності попиту.
3. Модель з урахуванням неоднорідності факторів. Модель з урахуванням нових факторів.
4. Теорія передачі технології.
5. Модель технологічного розриву Майкла Познера. Модель неотехнологічного розвитку.
6. Модель кваліфікованої робочої сили. Модель економії на масштабах виробництва.

Теми реферативних виступів

Модель наукоємкої спеціалізації.

Питання для самоконтролю

1. У чому суть неофакторної теорії?
2. Поясніть модель з урахуванням різної інтенсивності факторів.
3. Модель з урахуванням інтенсивності попиту.
4. Модель з урахуванням неоднорідності факторів.
5. Модель з урахуванням нових факторів.
6. Назвіть положення теорії передачі технології.
7. Поясніть модель технологічного розриву Майкла Познера.
8. Модель неотехнологічного розвитку.
9. Модель кваліфікованої робочої сили.
10. Модель наукоємкої спеціалізації.
11. Модель економії на масштабах виробництва.

Література

[9] С.22-45
[ 18] С.76-77

Тема 5. Теорії прямих зарубіжних та портфельних інвестицій

1. Моделі прямих інвестицій.
2. Теорія монополістичної конкуренції Чемберліна
3. Теорія міжнародних портфельних інвестицій
4. Теоретичні концепції ТНК.

Теми реферативних виступів

Статистичний огляд закордонних прямих інвестицій.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть моделі прямих інвестицій.
2. Що таке інвестиційний ризик?
3. Висвітліть суть теорії монополістичної конкуренції Чемберліна.
4. Підхід Хаймера і теорія присвоєння.
5. Охарактеризуйте теорію міжнародних портфельних інвестицій
6. Дайте визначення ТНК.
7. Які Ви знаєте теоретичні концепції ТНК?
8. Що таке інтернаціоналізація ринків та інтернаціоналізація компаній?

Література

[14] С.276-279
[18] С.122-126
[20]

Тема 6. Теорії валютно-фінансових відносин

1. Сутність міжнародних валютних відносин.
2. Сучасні теорії процента і грошей.
3. Теорія процентного паритету.
4. Теорії регулювання валютного курсу.
5. Теорії міжнародного руху капіталу.

Теми реферативних виступів

1. Еволюція міжнародних валютних відносин.
2. Теорія міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса

Питання для самоконтролю

1. У чому суть міжнародних валютних відносин?
2. Як відбувалась еволюція міжнародних валютних відносин?
3. Поясніть основні положення буржуазних та реформістських теорій валютно-фінансових відносин капіталізму.
4. Теорія державних фінансів.
5. Сучасні теорії процента і грошей.
6. Поясніть теорему процентного паритету.
7. Який зв’язок валютного курсу, грошової маси, рівня цін і реального національного доходу?
8. Поясніть теорію валютних обмежень.
9. У чому суть, переваги та недоліки політики протекціонізму?
10. Які Ви знаєте теорії міжнародного руху капіталу?
11. Поясніть концепцію портфельної ліквідності Джеймса Тобіна.
12. У чому особливості теорії міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса?

Література

[ 2]
[ 4] С.216-226
[ 11] С.257-282
[ 25]  

Тема 7. Теорії міжнародної конкурентоспроможності

1. Теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності національного господарства.
2. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера.
3. Система показників конкурентоспроможності.

 

Теми реферативних виступів

Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.

Питання для самоконтролю

1. Поняття конкурентоспроможності національного господарства.
2. У чому суть теорії конкурентних переваг Майкла Портера?
3. Назвіть детермінанти міжнародної конкуренції.
4. Охарактеризуйте систему показників конкурентоспроможності.
5. Які сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції?

Література

[ 11] С.147-153
[ 18] С.328-340

Тема 8. Концепції економічного глобалізму

Заняття 1

1. Теорії стадій розвитку. П’ять стадій росту.
2. Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля.
3. Теорія нового індустріального суспільства Джона Гелбрейта.
4. Теорії постіндустріального суспільства.

Теми реферативних виступів

Теорія суперіндустріалізму.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні положення теорії стадій економічного росту.
2. Перелічіть п’ять стадій росту.
3. Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля.
4. Теорія нового індустріального суспільства Джона Гелбрейта.
5. Які Ви знаєте теорії постіндустріального суспільства?
6. У чому суть теорії суперіндустріалізму?

Заняття 2

1. Теорія єдиної цивілізації Френсіса Фукуями.
2. Теорія зіштовхування цивілізацій Семуела Хантінгтона.
3. Теорія занепаду імперій.
4. Теорія міжнародної економічної інтеграції.
   

Теми реферативних виступів

1. Теорія неолібералізму.
2. Теорія дирижизму.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть теорію єдиної цивілізації Френсіса Фукуями.
2. Що таке модернізація та вестернізація?
3. Назвіть положення теорії зіштовхування цивілізацій Хантінгтона.
4. Теорія занепаду імперій Пола Кеннеді.
5. Суть та переваги міжнародної економічної інтеграції.
6. Основні положення теорії неолібералізму.
7. Охарактеризуйте теорію корпораціоналізму.
8. Назвіть головні положення теорії структуралізму.
9. У чому суть теорії дирижизму?

Література

[ 4] С. 227-239
[ 14] С.65-73, 299-301
[ 18] С.342-365

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 368 с.
2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, КОО, 2001. – 305 с.
3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.
4. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. – 241 с.
5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
6. Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с.
7. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград: Калининградский университет, 2000. – 82 с.
8. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства, - М.,1997.
9. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ржепішевський К.І. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.
10. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с.
11. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 406 с.
12. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 448 с.
13. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
14.  Мировая экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристь, 2001. – 734 с.
15. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с.
16. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519 с.
17. Румянцев А.П., Башинська А.І., Корнілова І.М., Коваленко Ю.В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.
18. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. та ін. Міжнародна економіка. – К.: Знання-прес, 2003. – 447 с.
19. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.

20. Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. / Пер. з анг. – К., 1998.
21. Сапич В.І., Сапич Н.М. Міжнародна економіка: Практикум. – Суми: Університетська книга, 2003. – 159 с.
22. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с.
23. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Теорія, методологія, практика. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 284 с.
24. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
25. Філіпенко А.С., Мазуренко В.І., Сікора В.Д. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
26. Фомишин С.В., Фомишина В.Н., Тищенко А.И., Градиль А.И. Международные экономические отношения: Практикум. – Херсон: Дніпро, 2002. – 248 с.
27. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994. – 736 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.