Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2005 р.

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

"Теорії міжнародної економіки"

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

Укладач:
Миронов Ю.Б., викладач кафедри економіки

Рецензенти:                        
Петровський Б.Д., кандидат економічних наук,    
Генеральний директор ЗАТ
"Трускавецький валеологічний
інноваційний центр"
 
Рибчук А.В., кандидат економічних наук,
доцент, зав. кафедри економіки
Дрогобицького державного           
педагогічного університету
імені Івана Франка
Затверджено
на засіданні кафедри економіки
(протокол № 1 від 25.01.2005 р.)
 
Затверджено
на засіданні науково-методичної
ради університету
(протокол № __ від ____ 2005 р.)

Затверджено           
на засіданні Вченої ради
університету 
(протокол № __ від ____ 2005 р.)

Дрогобич – 2005

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення навчальної дисципліни "Теорії міжнародної економіки" згідно даної програми передбачає ознайомлення студентів з основними концепціями, які використовуються для аналізу сучасних проблем світогосподарських зв'язків. Основна увага приділяється сучасним інтерпретаціям класичної моделі міжнародної торгівлі та її аналізу за умов недосконалої конкуренції. Курс передбачає вивчення основних сучасних теорій міжнародного руху капіталу та транснаціональних корпорацій, валютно-фінансових відносин тощо.

Мета курсу: засвоєння знань про сучасні теорії й моделі розвитку міжнародної економіки, їх порівняльний аналіз у контексті сучасних економічних реалій.

Завдання курсу:

- вивчення теорій міжнародної торгівлі;
- вивчення теорій прямих та портфельних інвестицій;
- вивчення теорій валютно-фінансових відносин;
- вивчення теорій міжнародної конкурентоспроможності;
- вивчення концепцій економічного глобалізму;
- вивчення закономірностей і тенденцій розвиту міжнародної економіки в умовах глобалізації

Предмет курсу: закономірності розвитку міжнародної економіки як єдиної органічної цілісності

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни "Теорії міжнародної економіки" базується на загальних знаннях дисциплін "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Міжнародні економічні відносини", "Світова економіка", "Основи зовнішньоекономічної діяльності".

Навчання будується на сполученні лекцій, семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу.

Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;
- модульний контроль, що полягає у виконанні модульної контрольної роботи по закінченню вивчення модуля; 
- рубіжний контроль, що полягає у складанні заліку (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка "відмінно" ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть теорій міжнародної економіки;
2. вміє робити порівняльний аналіз різних теорій;
3. правильно робить розрахунки;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка "добре" ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка "незадовільно" ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ І

 

Тема 1. Теорія абсолютних і порівняльних переваг

Вступ до теорій міжнародної економіки. Поняття міжнародної торгівлі. Меркантилістська теорія. Модель Девіда Х’юма.

Класичні теорії. Теорія абсолютних переваг. Адам Сміт і його праця "Дослідження про природу та причини багатства народів". Поняття абсолютної переваги. Основні припущення теорії. Умови взаємовигідної торгівлі. Держава в умовах автаркії. Виробництво та споживання в умовах автаркії. Гранична норма трансформації. Гранична норма заміщення.

Теорія порівняльних переваг. Давід Рікардо і його праця "Принципи політичної економії та оподаткування". Поняття порівняльної (відносної) переваги. Основні припущення теорії Альтернативні витрати. Умови взаємовигідної торгівлі. Рівновага в умовах вільної торгівлі. Правило Вальраса.

Неокласична теорія. Відмінності від класичної теорії. Виробничий та споживчий ефект. Крива торговельної пропозиції або взаємного попиту.  Концепція умов торгівлі із врахуванням доходу від експорту. Однофакторні умови торгівлі. Двофакторні умови торгівлі.

 

Тема 2. Теорія наділеності факторами виробництва

Концепція факторів виробництва Ж.Б.Сея. Елі Хекшер і Бертиль Олін та їх праця "Міжрегіональна і міжнародна торгівля". Відмінності країн у наділеності факторами виробництва. Факторомісткість товару. Факторонасиченість.

Теорема Хекшера-Оліна. Теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона. Теорема Столпера-Самуельсона. Теорема Рибчинського. Імпортозаміщуюче зростання. Ефект ультранегативного впливу. Експорторозширююче зростання. Ефект підсилення Джонса. Голландська хвороба.

Парадокс Леонтьєва. Різні пояснення парадоксу Леонтьєва.

Теорія специфічних факторів виробництва. Специфічний фактор. Мобільний фактор. Закон спадної віддачі. Гранична продуктивність праці.

Міжнародна торгівля в теорії специфічних факторів виробництва.

 

Тема 3. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі

Гіпотеза імітаційного лагу. Імітаційний лаг. Лаг попиту.

Модель життєвого циклу продукту Раймонда Вернона. Стадії життєвого циклу продукту. Міжнародний життєвий цикл продукту.

Теорія перехресного попиту. Теорія реверсу факторів виробництва. Реверс факторів виробництва. Еластичність заміщення. Реверс попиту.

Теорія ефекту масштабу (теорія міжнародної торгівлі на основі монополістичної конкуренції) Пола Кругмана. Теорія економії на масштабі Кемпа. Економіка масштабу. Зовнішній ефект масштабу. Внутрішній ефект масштабу. Торгівля за умов монополістичної конкуренції.

Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі Бели Баласси. Стандартна модель міжнародної торгівлі Еджуорта і Маршалла.

 

Тема 4. Неофакторні та неотехнологічні теорії

Неофакторна теорія. Модель з урахуванням різної інтенсивності факторів. Модель з урахуванням інтенсивності попиту. Модель з урахуванням неоднорідності факторів. Модель з урахуванням нових факторів.

Теорія передачі технології. Модель технологічного розриву Майкла Познера. Модель неотехнологічного розвитку. Модель кваліфікованої робочої сили. Модель наукоємкої спеціалізації.  Модель науковомісткої специфікації. Модель економії на масштабах виробництва.

 

Тема 5. Теорії прямих зарубіжних та портфельних інвестицій

Статистичний огляд закордонних прямих інвестицій.

Моделі прямих інвестицій. Модель монополістичних переваг Хаймера та Кіндлебергера. Монополістичні переваги. Інвестиційний ризик. Теорія монополістичної конкуренції Чемберліна. Підхід Хаймера і теорія присвоєння.

Теорія міжнародних портфельних інвестицій

Модель інтерналізації Пітера Баклі, Марка Кессона, Алена Рагмена та Джона Даннінга. Марксистстька модель. Еклектична модель Джона Даннінга.

Теоретичні концепції ТНК. Теорії інтернаціоналізації компаній. Олігополія і багатонаціональна компанія. Вартість операцій та інтернаціоналізація компаній. Інтернаціоналізація ринків та інтернаціоналізація компаній. Інвестиції та теорія міжнародного обміну.  

Тема 6. Теорії валютно-фінансових відносин

Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин. Буржуазні та реформістські теорії валютно-фінансових відносин капіталізму. Теорія державних фінансів. Сучасні теорії процента і грошей.

Теорема процентного паритету. Теорія паритету купівельної спроможності. Математична (функціональна) інтерпретація зв’язку валютного курсу, грошової маси, рівня цін і реального національного доходу.

Теорії регулювання валютного курсу. Теорія валютних обмежень. Теорія протекціонізму. Протекціонізм. Вільна торгівля. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Теорії міжнародного руху капіталу. Традиційні теорії. Неокласична теорія. Дж.С.Мілль та його праця "Основи політичної економії".

Неокейнсіанська теорія. Концепція портфельної ліквідності Джеймса Тобіна. Теорія міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса. Теорія вивозу капіталу Кіндлебергера.

 

Тема 7. Теорії міжнародної конкурентоспроможності

Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.

Поняття та теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності національного господарства.

Теорія конкурентних переваг. Майкл Портер та його праця "Міжнародна конкуренція". Детермінанти міжнародної конкуренції.

Система показників конкурентоспроможності, що відповідає
трьом основним рівням економічної системи

 

Тема 8. Концепції економічного глобалізму

Теорії стадій розвитку. Теорія стадій економічного росту. Уолт Ростоу та його праця "Стадії економічного росту: некомуністичний маніфест". П’ять стадій росту.

Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля. Теорія нового індустріального суспільства. Джона Гелбрейт та його праця "Нове індустріальне суспільство".

Теорії постіндустріального суспільства. Концепція постіндустріального суспільства Деніела Белла. Теорія суперіндустріалізму. Аллен Тоффлер та його книга "Третя хвиля".

Теорія єдиної цивілізації Френсіса Фукуями. Модернізація та вестернізація. Теорія зіштовхування цивілізацій Семуела Хантінгтона. Багатополярність світу: 8 головних цивілізацій. Теорія занепаду імперій. Пол Кеннеді та його праця "Піднесення та занепад велеких держав".

Теорія міжнародної економічної інтеграції. Теорія неолібералізму. Теорія корпораціоналізму. Теорія структуралізму. Неокейнсіанство. Теорія дирижизму.

Орієнтовний перелік тем практичних занять:

- Теорія абсолютних переваг;

- Теорія порівняльних переваг;

- Теорія Хекшера-Оліна і парадокс Леонтьєва;

- Альтернативні теорії міжнародної торгівлі;

- Неофакторні та неотехнологічні теорії;

- Теорії інвестицій;

- Теорії валютно-фінансових відносин;

- Теорія конкурентних переваг Майкла Портера;

- Теорії індустріального та постіндустріального суспільства;

- Теорія міжнародної економічної інтеграції.

 

ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 1

Студенти повинні знати:

поняття та терміни: міжнародна економіка, міжнародна торгівля, меркантилізм, абсолютна перевага, автаркія, гранична норма трансформації, гранична норма заміщення, порівняльна (відносна) перевага, альтернативні витрати, правило Вальраса, виробничий та споживчий ефект, однофакторні умови торгівлі, двофакторні умови торгівлі, фактор виробництва, факторомісткість товару, факторонасиченість, імпортозаміщуюче зростання, ефект ультранегативного впливу, експорторозширююче зростання, ефект підсилення Джонса, "голландська хвороба", парадокс Леонтьєва,  специфічний фактор, мобільний фактор, гранична продуктивність праці, імітаційний лаг,  лаг попиту, життєвий цикл продукту, стадії життєвого циклу продукту, міжнародний життєвий цикл продукту, реверс факторів виробництва, еластичність заміщення, реверс попиту, ефект масштабу, монополістична конкуренція, економіка масштабу, зовнішній та внутрішній ефекти масштабу, технологічний розрив, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, монополістичні переваги, інвестиційний ризик, транснаціональні корпорації, олігополія, міжнародний обмін, міжнародні валютно-фінансові відносини, валютний курс, валютні обмеження, протекціонізм, вільна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, детермінанти міжнародної конкуренції, показники конкурентоспроможності, стадії економічного росту, індустріальне суспільство, нове індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, єдина цивілізація, модернізація та вестернізація, багатополярність світу, міжнародна економічна інтеграція.

 

моделі, теорії та концепції: меркантилістська теорія, модель Девіда Х’юма, класичні теорії, теорія абсолютних переваг, теорія порівняльних переваг, неокласична теорія міжнародної торгівлі, концепція умов торгівлі із врахуванням доходу від експорту, концепція факторів виробництва Ж.Б.Сея, теорема Хекшера-Оліна, теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона, теорема Столпера-Самуельсона, теорема Рибчинського, парадокс Леонтьєва, теорія специфічних факторів виробництва, альтернативні теорії міжнародної торгівлі, гіпотеза імітаційного лагу, модель життєвого циклу продукту Раймонда Вернона, теорія перехресного попиту, теорія реверсу факторів виробництва, теорія ефекту масштабу (теорія міжнародної торгівлі на основі монополістичної конкуренції), теорія економії на масштабі Кемпа, теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі Бели Баласси, стандартна модель міжнародної торгівлі Еджуорта і Маршалла, неофакторна теорія, модель з урахуванням різної інтенсивності факторів, модель з урахуванням інтенсивності попиту, модель з урахуванням неоднорідності факторів, модель з урахуванням нових факторів, теорія передачі технології, модель технологічного розриву Майкла Познера, модель неотехнологічного розвитку, м одель кваліфікованої робочої сили , м одель наукоємкої спеціалізації , модель науковомісткої специфікації, модель економії на масштабах виробництва, моделі прямих інвестицій, модель монополістичних переваг Хаймера та Кіндлебергера, теорія монополістичної конкуренції Чемберліна, підхід Хаймера і теорія присвоєння, теорія міжнародних портфельних інвестицій, модель інтерналізації, марксистстька модель, еклектична модель Джона Даннінга, теоретичні концепції ТНК, теорії інтернаціоналізації компаній, теорія міжнародного обміну, теорії валютно-фінансових відносин, буржуазні та реформістські теорії валютно-фінансових відносин капіталізму, теорія державних фінансів, теорії процента і грошей, теорема процентного паритету, теорія паритету купівельної спроможності, теорії регулювання валютного курсу, теорія валютних обмежень, теорія протекціонізму, теорії міжнародного руху капіталу, традиційні теорії, неокласична теорія Дж.С.Мілля, неокейнсіанська теорія, концепція портфельної ліквідності Джеймса Тобіна, теорія міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса, теорія вивозу капіталу Кіндлебергера, теорії міжнародної конкурентоспроможності, теорія конкурентних переваг М.Портера, концепції економічного глобалізму, теорії стадій розвитку, теорія стадій економічного росту, теорія єдиного індустріального суспільства, теорія нового індустріального суспільства, теорії постіндустріального суспільства, концепція постіндустріального суспільства Деніела Белла, теорія суперіндустріалізму Тоффлера, теорія єдиної цивілізації Френсіса Фукуями, теорія зіштовхування цивілізацій, теорія занепаду імперій, теорія міжнародної економічної інтеграції, теорія неолібералізму, теорія корпораціоналізму, теорія структуралізму, неокейнсіанство, теорія дирижизму.

Студенти повинні вміти:

а) загальна компетентність:

- робити економічні розрахунки;
- будувати графіки функцій та аналізувати їх;
- визначати економічну рівновагу;
- оцінювати економічну та соціальну ефективність;
- прогнозувати економічний розвиток;
- робити порівняльний аналіз економічних явищ.

 

б) компетентність, що відповідає предмету:

- пояснювати сутність теорій міжнародної економіки;
- визначати абсолютні та відносні переваги;
- визначати виробничий та споживчий ефект;
- пояснювати парадокси в теоріях міжнародної торгівлі;
- аналізувати ефективність міжнародної торгівлі на сучасному етапі;
- аналізувати життєвий цикл продукту;
- оцінювати ефективність іноземних інвестицій;
- робити порівняльний аналіз теорій міжнародної економіки;
- прогнозувати тенденції розвитку світової економіки;
- будувати та аналізувати криві: виробничих можливостей, байдужості, торговельної пропозиції, взаємного попиту, рівноваги виробника в умовах автаркії, попиту і пропозиції на капітал, трансформації виробничих потужностей, попиту та пропозиції робочої сили,
- розраховувати: альтернативні витрати, граничну норму трансформації, граничну норму заміщення, відносні світові ціни, еластичність заміщення, валютний курс, показники конкурентоспроможності.
 

3. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАННЯ

 

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету, показники якої переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

 

Залік складають ті студенти, котрі за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку "незадовільно", і ті, які бажають покращити результат модульно-рейтингового контролю.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 368 с.
2. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К.: Сирин, 2000. – 196 с.
3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.
4. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. – 241 с.
5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
6. Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с.
7. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград: Калининградский университет, 2000. – 82 с.
8. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства, - М.,1997.
9. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с.
10. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 406 с.
11. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 448 с.
12. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
13. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. / Пер. с анг. - М., 1992.
14. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика.- М., 1998.
15. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристь, 2001. – 734 с.
16. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с.
17. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519 с.
18. Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. / Пер. з анг. – К., 1998.
19. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. / Пер. с анг. – М., 1998.
20. Сапич В.І., Сапич Н.М. Міжнародна економіка: Практикум. – Суми: Університетська книга, 2003. – 159 с.
21. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с.
22. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Теорія, методологія, практика. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 284 с.
23. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
24. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
25. Фомишин С.В., Фомишина В.Н., Тищенко А.И., Градиль А.И. Международные экономические отношения: Практикум. – Херсон: Дніпро, 2002. – 248 с.
26. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994. – 736 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.