Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економікиМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів по курсу

"Теорії міжнародної економіки"


Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри економікиДрогобич – 2005
 

 

          Затверджено

   на засіданні кафедри економіки

   протокол № __ від ______ 2005 р.
 
  МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до самостійної роботи студентів по курсу "Теорії міжнародної економіки"
 

Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу "Теорії міжнародної економіки" призначені для студентів 5 курсу спеціальності "Менеджмент організацій". Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватися до семінарських (практичних) занять, виконати індивідуальне семестрове завдання, підготуватися до складання заліку, підібрати відповідну літературу для самостійної роботи.

Дане видання містить програму курсу "Теорії міжнародної економіки", плани лекцій та семінарських (практичних) занять, питання для самоконтролю по кожній темі, методичні поради до виконання індивідуальних семестрових завдань та їх теми, орієнтовний перелік питань до заліку та список рекомендованої літератури, яка доступна у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу.
 
 

Укладач: Миронов Ю.Б., викладач економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 

Рецензент: Рибчук А.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Погодинний розподіл тем курсу
Програма курсу "Теорії міжнародної економіки"
Плани лекцій
Плани семінарських (практичних) занять
Типові задачі
Теми індивідуальних семестрових завдань
Методичні поради до підготовки індивідуальних завдань
Питання для підготовки до заліку
Перелік рекомендованої літератури
Додатки

ВСТУП

Вивчення навчальної дисципліни "Теорії міжнародної економіки" згідно даної програми передбачає ознайомлення студентів з основними концепціями, які використовуються для аналізу сучасних проблем світогосподарських зв'язків. Основна увага приділяється сучасним інтерпретаціям класичної моделі міжнародної торгівлі та її аналізу за умов недосконалої конкуренції. Курс передбачає вивчення основних сучасних теорій міжнародного руху капіталу та транснаціональних корпорацій, валютно-фінансових відносин тощо.

Мета курсу: засвоєння знань про сучасні теорії й моделі розвитку міжнародної економіки, їх порівняльний аналіз у контексті сучасних економічних реалій.

Завдання курсу:

- вивчення теорій міжнародної торгівлі;
- вивчення теорій прямих та портфельних інвестицій;
- вивчення теорій валютно-фінансових відносин;
- вивчення теорій міжнародної конкурентоспроможності;
- вивчення концепцій економічного глобалізму;
- вивчення закономірностей і тенденцій розвиту міжнародної економіки в умовах глобалізації

Предмет курсу: закономірності розвитку міжнародної економіки як єдиної органічної цілісності

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни "Теорії міжнародної економіки" базується на загальних знаннях дисциплін "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Міжнародні економічні відносини", "Світова економіка", "Основи зовнішньоекономічної діяльності".

Навчання будується на сполученні лекцій, семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу.

Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;

- модульний контроль, що полягає у виконанні модульної контрольної роботи по закінченню вивчення модуля;

- рубіжний контроль, що полягає у складанні заліку (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка "відмінно" ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть теорій міжнародної економіки;

2. вміє робити порівняльний аналіз різних теорій;

3. правильно робить розрахунки;

4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка "добре" ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка "незадовільно" ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.     ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ

Назва теми Кількість годин
лекції практ (сем) самост. робота
1

Теорія абсолютних і порівняльних переваг

4 2 8
2

Теорія наділеності факторами виробництва

2 1 4
3

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі

2 1 4
4

Неофакторні та неотехнологічні теорії

2 1 4
5

Теорії прямих зарубіжних та портфельних інвестицій

2 1 4
6

Теорії валютно-фінансових відносин

2 1 4
7

Теорії міжнародної конкурентоспроможності

2 1 4
8

Концепції економічного глобалізму

4 2 8
Всього 20 10 51

ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ"

Тема 1. Теорія абсолютних і порівняльних переваг

Вступ до теорій міжнародної економіки. Поняття міжнародної торгівлі. Меркантилістська теорія. Модель Девіда Х’юма.

Класичні теорії. Теорія абсолютних переваг. Адам Сміт і його праця "Дослідження про природу та причини багатства народів". Поняття абсолютної переваги. Основні припущення теорії. Умови взаємовигідної торгівлі. Держава в умовах автаркії. Виробництво та споживання в умовах автаркії. Гранична норма трансформації. Гранична норма заміщення.

Теорія порівняльних переваг. Давід Рікардо і його праця "Принципи політичної економії та оподаткування". Поняття порівняльної (відносної) переваги. Основні припущення теорії Альтернативні витрати. Умови взаємовигідної торгівлі. Рівновага в умовах вільної торгівлі. Правило Вальраса.

Неокласична теорія. Відмінності від класичної теорії. Виробничий та споживчий ефект. Крива торговельної пропозиції або взаємного попиту. Концепція умов торгівлі із врахуванням доходу від експорту. Однофакторні умови торгівлі. Двофакторні умови торгівлі.

Тема 2. Теорія наділеності факторами виробництва

Концепція факторів виробництва Ж.Б.Сея. Елі Хекшер і Бертиль Олін та їх праця "Міжрегіональна і міжнародна торгівля". Відмінності країн у наділеності факторами виробництва. Факторомісткість товару. Факторонасиченість.

Теорема Хекшера-Оліна. Теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона. Теорема Столпера-Самуельсона. Теорема Рибчинського. Імпортозаміщуюче зростання. Ефект ультранегативного впливу. Експорторозширююче зростання. Ефект підсилення Джонса. Голландська хвороба.

Парадокс Леонтьєва. Різні пояснення парадоксу Леонтьєва.

Теорія специфічних факторів виробництва. Специфічний фактор. Мобільний фактор. Закон спадної віддачі. Гранична продуктивність праці.

Міжнародна торгівля в теорії специфічних факторів виробництва.

Тема 3. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі

Гіпотеза імітаційного лагу. Імітаційний лаг. Лаг попиту.

Модель життєвого циклу продукту Раймонда Вернона. Стадії життєвого циклу продукту. Міжнародний життєвий цикл продукту.

Теорія перехресного попиту. Теорія реверсу факторів виробництва. Реверс факторів виробництва. Еластичність заміщення. Реверс попиту.

Теорія ефекту масштабу (теорія міжнародної торгівлі на основі монополістичної конкуренції) Пола Кругмана. Теорія економії на масштабі Кемпа. Економіка масштабу. Зовнішній ефект масштабу. Внутрішній ефект масштабу. Торгівля за умов монополістичної конкуренції.

Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі Бели Баласси. Стандартна модель міжнародної торгівлі Еджуорта і Маршалла.

Тема 4. Неофакторні та неотехнологічні теорії

Неофакторна теорія. Модель з урахуванням різної інтенсивності факторів. Модель з урахуванням інтенсивності попиту. Модель з урахуванням неоднорідності факторів. Модель з урахуванням нових факторів.

Теорія передачі технології. Модель технологічного розриву Майкла Познера. Модель неотехнологічного розвитку. Модель кваліфікованої робочої сили. Модель наукоємкої спеціалізації. Модель науковомісткої специфікації. Модель економії на масштабах виробництва.

Тема 5. Теорії прямих зарубіжних та портфельних інвестицій

Статистичний огляд закордонних прямих інвестицій.

Моделі прямих інвестицій. Модель монополістичних переваг Хаймера та Кіндлебергера. Монополістичні переваги. Інвестиційний ризик. Теорія монополістичної конкуренції Чемберліна. Підхід Хаймера і теорія присвоєння.

Теорія міжнародних портфельних інвестицій

Модель інтерналізації Пітера Баклі, Марка Кессона, Алена Рагмена та Джона Даннінга. Марксистстька модель. Еклектична модель Джона Даннінга.

Теоретичні концепції ТНК. Теорії інтернаціоналізації компаній. Олігополія і багатонаціональна компанія. Вартість операцій та інтернаціоналізація компаній. Інтернаціоналізація ринків та інтернаціоналізація компаній. Інвестиції та теорія міжнародного обміну.

  Тема 6. Теорії валютно-фінансових відносин

Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин. Буржуазні та реформістські теорії валютно-фінансових відносин капіталізму. Теорія державних фінансів. Сучасні теорії процента і грошей.

Теорема процентного паритету. Теорія паритету купівельної спроможності. Математична (функціональна) інтерпретація зв’язку валютного курсу, грошової маси, рівня цін і реального національного доходу.

Теорії регулювання валютного курсу. Теорія валютних обмежень. Теорія протекціонізму. Протекціонізм. Вільна торгівля. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Теорії міжнародного руху капіталу. Традиційні теорії. Неокласична теорія. Дж.С.Мілль та його праця "Основи політичної економії".

Неокейнсіанська теорія. Концепція портфельної ліквідності Джеймса Тобіна. Теорія міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса. Теорія вивозу капіталу Кіндлебергера.

Тема 7. Теорії міжнародної конкурентоспроможності

Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.

Поняття та теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності національного господарства.

Теорія конкурентних переваг. Майкл Портер та його праця "Міжнародна конкуренція". Детермінанти міжнародної конкуренції.

Система показників конкурентоспроможності, що відповідає
трьом основним рівням економічної системи

Тема 8. Концепції економічного глобалізму

Теорії стадій розвитку. Теорія стадій економічного росту. Уолт Ростоу та його праця "Стадії економічного росту: некомуністичний маніфест". П’ять стадій росту.

Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля. Теорія нового індустріального суспільства. Джона Гелбрейт та його праця "Нове індустріальне суспільство".

Теорії постіндустріального суспільства. Концепція постіндустріального суспільства Деніела Белла. Теорія суперіндустріалізму. Аллен Тоффлер та його книга "Третя хвиля".

Теорія єдиної цивілізації Френсіса Фукуями. Модернізація та вестернізація. Теорія зіштовхування цивілізацій Семуела Хантінгтона. Багатополярність світу: 8 головних цивілізацій. Теорія занепаду імперій. Пол Кеннеді та його праця "Піднесення та занепад великих держав".

Теорія міжнародної економічної інтеграції. Теорія неолібералізму. Теорія корпораціоналізму. Теорія структуралізму. Неокейнсіанство. Теорія дирижизму.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Теорія абсолютних і порівняльних переваг (4 год)

1. Поняття міжнародної торгівлі.
2. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта.
3. Теорія порівняльних переваг Давіда Рікардо.
  питання на повторення та самостійне опрацювання:
Неокласична теорія міжнародної торгівлі.

 

  Тема 2. Теорія наділеності факторами виробництва (2 год)

1. Теорія Хекшера-Оліна.
2. Парадокс Леонтьєва.
3. Теорія специфічних факторів виробництва.

  питання на повторення та самостійне опрацювання:
Концепція факторів виробництва Ж.Б.Сея

Тема 3. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі (2 год)

1. Модель життєвого циклу продукту Раймонда Вернона.
2. Теорія перехресного попиту.
3. Теорія ефекту масштабу.

  питання на повторення та самостійне опрацювання:
Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі Бели Баласси.

Тема 4. Неофакторні та неотехнологічні теорії (2 год)

1. Неофакторна теорія.
2. Теорія передачі технології.

  питання на повторення та самостійне опрацювання:
1. Модель технологічного розриву Майкла Познера.
2. Модель економії на масштабах виробництва.

Тема 5. Теорії прямих зарубіжних та портфельних інвестицій (2год)

1. Моделі прямих інвестицій.
2. Теорія міжнародних портфельних інвестицій
3. Теоретичні концепції ТНК. питання на повторення та самостійне опрацювання:
Статистичний огляд закордонних прямих інвестицій.

Тема 6. Теорії валютно-фінансових відносин (2 год)

1. Теорія паритету купівельної спроможності.
2. Теорії регулювання валютного курсу.
3. Теорії міжнародного руху капіталу.

  питання на повторення та самостійне опрацювання:
Еволюція міжнародних валютних відносин.

Тема 7. Теорії міжнародної конкурентоспроможності (2 год)

1. Теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності національного господарства.
2. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера.
3. Система показників конкурентоспроможності.

  питання на повторення та самостійне опрацювання:
Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.

Тема 8. Концепції економічного глобалізму (4 год)

1. Теорії стадій розвитку.
2. Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля.
3. Теорія нового індустріального суспільства Джона Гелбрейта.
4. Теорії постіндустріального суспільства.

  питання на повторення та самостійне опрацювання:
Теорія міжнародної економічної інтеграції.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теорія абсолютних і порівняльних переваг

Заняття 1

1. Поняття міжнародної торгівлі.
2. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі.
3. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта. Теми реферативних виступів
1. Модель Девіда Х’юма.
2. Адам Сміт і його праця "Дослідження про природу та причини багатства народів". Питання для самоконтролю
1. Поясність значення міжнародної торгівлі для економік країн світу.
2. У чому суть меркантилістської теорії міжнародної торгівлі?
3. Назвіть основні положення теорії абсолютних переваг.
4. Назвіть умови взаємовигідної торгівлі.
5. Охарактеризуйте державу в умовах автаркії.
6. Гранична норма трансформації та гранична норма заміщення. Заняття 2.
1. Теорія порівняльних переваг Давіда Рікардо.
2. Неокласична теорія міжнародної торгівлі та її відмінності від класичної.
3. Концепція умов торгівлі із врахуванням доходу від експорту.
4. Однофакторні та двофакторні умови торгівлі.
  Теми реферативних виступів
Давід Рікардо і його праця "Принципи політичної економії та оподаткування".

  Питання для самоконтролю
1. Назвіть основні положення теорії порівняльних переваг.
2. Що таке альтернативні витрати?
3. Як досягти рівноваги в умовах вільної торгівлі?
4. Поясніть правило Вальраса.
5. Які відмінності неокласичної теорії міжнародної торгівлі від класичної?
6. Зобразіть криву торговельної пропозиції (взаємного попиту).
7. Охарактеризуйте однофакторні та двофакторні умови торгівлі.

Тема 2. Теорія наділеності факторами виробництва

1. Концепція факторів виробництва Ж.Б.Сея.
2. Теорія Хекшера-Оліна.
3. Парадокс Леонтьєва.
4. Теорія специфічних факторів виробництва.

Теми реферативних виступів
Теорема Столпера-Самуельсона. Питання для самоконтролю
1. У чому суть концепції факторів виробництва Ж.Б. Сея?
2. Які є відмінності країн у наділеності факторами виробництва?
3. Назвіть основні положення теорії Хекшера-Оліна.
4. Поясніть теорему Хекшера-Оліна-Самуельсона.
5. Теорема Столпера-Самуельсона.
6. Поясніть ефект ультранегативного впливу.
7. У чому суть парадоксу Леонтьєва?
8. Назвіть положення теорії специфічних факторів виробництва.

Тема 3. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі
1. Гіпотеза імітаційного лагу.
2. Модель життєвого циклу продукту Раймонда Вернона.
3. Теорія перехресного попиту.
4. Теорія ефекту масштабу.
5. Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі Бели Баласси. Теми реферативних виступів
Теорія реверсу факторів виробництва. Питання для самоконтролю
1. У чому суть гіпотези імітаційного лагу?
2. Охарактеризуйте стадії життєвого циклу продукту.
3. Поясніть теорію перехресного попиту.
4. У чому суть теорії реверсу факторів виробництва?
5. Назвіть основні положення теорії ефекту масштабу.
6. Поясніть теорію внутрігалузевої міжнародної торгівлі.

Тема 4. Неофакторні та неотехнологічні теорії
1. Неофакторна теорія.
2. Модель з урахуванням різної інтенсивності факторів. Модель з урахуванням інтенсивності попиту.
3. Модель з урахуванням неоднорідності факторів. Модель з урахуванням нових факторів.
4. Теорія передачі технології.
5. Модель технологічного розриву Майкла Познера. Модель неотехнологічного розвитку.
6. Модель кваліфікованої робочої сили. Модель економії на масштабах виробництва.

  Теми реферативних виступів
Модель наукоємкої спеціалізації.

  Питання для самоконтролю
1. У чому суть неофакторної теорії?
2. Поясніть модель з урахуванням різної інтенсивності факторів.
3. Модель з урахуванням інтенсивності попиту.
4. Модель з урахуванням неоднорідності факторів.
5. Модель з урахуванням нових факторів.
6. Назвіть положення теорії передачі технології.
7. Поясніть модель технологічного розриву Майкла Познера.
8. Модель неотехнологічного розвитку.
9. Модель кваліфікованої робочої сили.
10. Модель наукоємкої спеціалізації.
11. Модель економії на масштабах виробництва.

Тема 5. Теорії прямих зарубіжних та портфельних інвестицій

1. Моделі прямих інвестицій.
2. Теорія монополістичної конкуренції Чемберліна
3. Теорія міжнародних портфельних інвестицій
4. Теоретичні концепції ТНК.

Теми реферативних виступів

Статистичний огляд закордонних прямих інвестицій.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть моделі прямих інвестицій.
2. Що таке інвестиційний ризик?
3. Висвітліть суть теорії монополістичної конкуренції Чемберліна.
4. Підхід Хаймера і теорія присвоєння.
5. Охарактеризуйте теорію міжнародних портфельних інвестицій
6. Дайте визначення ТНК.
7. Які Ви знаєте теоретичні концепції ТНК?
8. Що таке інтернаціоналізація ринків та інтернаціоналізація компаній?   Тема 6. Теорії валютно-фінансових відносин
1. Сутність міжнародних валютних відносин.
2. Сучасні теорії процента і грошей.
3. Теорія процентного паритету.
4. Теорії регулювання валютного курсу.
5. Теорії міжнародного руху капіталу.

  Теми реферативних виступів
1. Еволюція міжнародних валютних відносин.
2. Теорія міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса

  Питання для самоконтролю
1. У чому суть міжнародних валютних відносин?
2. Як відбувалась еволюція міжнародних валютних відносин?
3. Поясніть основні положення буржуазних та реформістських теорій валютно-фінансових відносин капіталізму.
4. Теорія державних фінансів.
5. Сучасні теорії процента і грошей.
6. Поясніть теорему процентного паритету.
7. Який зв’язок валютного курсу, грошової маси, рівня цін і реального національного доходу?
8. Поясніть теорію валютних обмежень.
9. У чому суть, переваги та недоліки політики протекціонізму?
10. Які Ви знаєте теорії міжнародного руху капіталу?
11. Поясніть концепцію портфельної ліквідності Джеймса Тобіна.
12. У чому особливості теорії міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса?

Тема 7. Теорії міжнародної конкурентоспроможності
1. Теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності національного господарства.
2. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера.
3. Система показників конкурентоспроможності.

  Теми реферативних виступів
Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.

  Питання для самоконтролю
1. Поняття конкурентоспроможності національного господарства.
2. У чому суть теорії конкурентних переваг Майкла Портера?
3. Назвіть детермінанти міжнародної конкуренції.
4. Охарактеризуйте систему показників конкурентоспроможності.
5. Які сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції?   Тема 8. Концепції економічного глобалізму Заняття 1
1. Теорії стадій розвитку. П’ять стадій росту.
2. Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля.
3. Теорія нового індустріального суспільства Джона Гелбрейта.
4. Теорії постіндустріального суспільства. Теми реферативних виступів
Теорія суперіндустріалізму.

  Питання для самоконтролю
1. Назвіть основні положення теорії стадій економічного росту.
2. Перелічіть п’ять стадій росту.
3. Теорія єдиного індустріального суспільства Раймона Арона та Еллюля.
4. Теорія нового індустріального суспільства Джона Гелбрейта.
5. Які Ви знаєте теорії постіндустріального суспільства?
6. У чому суть теорії суперіндустріалізму? Заняття 2
1. Теорія єдиної цивілізації Френсіса Фукуями.
2. Теорія зіштовхування цивілізацій Семуела Хантінгтона.
3. Теорія занепаду імперій.
4. Теорія міжнародної економічної інтеграції.

Теми реферативних виступів

1. Теорія неолібералізму.
2. Теорія дирижизму.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть теорію єдиної цивілізації Френсіса Фукуями.
2. Що таке модернізація та вестернізація?
3. Назвіть положення теорії зіштовхування цивілізацій Хантінгтона.
4. Теорія занепаду імперій Пола Кеннеді.
5. Суть та переваги міжнародної економічної інтеграції.
6. Основні положення теорії неолібералізму.
7. Охарактеризуйте теорію корпораціоналізму.
8. Назвіть головні положення теорії структуралізму.
9. У чому суть теорії дирижизму?

ТИПОВІ ЗАДАЧІ

1. Нехай існують дві економіки, Вітчизна та Закордон, в яких виробляються два товари, X та Y. Вітчизна володіє наступною кількістю товарів: x = 40, y = 160. Закордон має у своєму розпорядженні x* = 240, y* = 120. Функції загальноекономічної корисності мають наступний вигляд: для Вітчизни U = DX×DY, для Закордону U* = DX*×DY*.
 
а) За допомогою коробки Еджворта доведіть, що відносини обміну між двома країна є прибутковими.
 
б) Що каже концепція парето-оптимальності для обмінної рівноваги? Покажіть, що необхідною умовою для парето-оптимального розподілу є наступна рівність:
 

 
Що розуміється під кривою контрактів? Зобразіть криву контрактів для наведеного вище прикладу. Чи є припущення парето-оптимальності достатнім для визначення торговельної структури?
 
в) Кожна країна максимізує свою корисність при дотриманні бюджетного обмеження. Прийміть pY = 1 та обчисліть рівноважні значення DX, DX*, DY, DY*, p. Чому можна визначити лише відносну ціну p = pX/pY?

 
Вказівка для розв’язку: У випадку двох країн парето-оптимальність вимагає аби обсяги споживання були вибрані таким чином, щоб можна було розв’язати наступну проблему максимізації:
 


 
де U* представляє заданий рівень корисності для Закордону. Парето-оптимальність (ефективний розподіл) означає максимізацію корисності Вітчизні при дотриманні обмеження U* (задана корисність іноземної економіки) та умов ринкової рівноваги). Необхідні умови можна отримати з підходу Лагранжа:
 


 
При розв’язку можна отримати необхідну умову:
 

 
2. Дві країни, США та Австрія, які відрізняються оснащенням працею (LUSA = 150, LА = 10), виробляють два товари: комп’ютери К та машини М. Витрати на одиницю товару в обох країна можна описати за допомогою наступної таблиці:


 
США Австрія

Машини
1,5 2

Комп’ютери
1 2

 
Нехай за умов автаркії попит на машини в США становить 30 одиниць, а в Австрії – 2.
 
а) Встановіть криві виробничих можливостей для США та Австрії. Якою буде ціна за умов автаркії та виробництво обох товарів?
 
б) Використовуючи надану вище інформацію визначте структуру спеціалізації обох країн за умов вільної торгівлі використовуючи принцип порівняльних переваг.
 
в) Як зміниться отриманий результат, якщо обидві країни будуть однакові за розміром?
 
г) Якою біде світова ціна на машини? Визначте розмір Експорту па імпорту обох країн.

 

3. Нехай для Вітчизни задано наступну лінійну функцію ринкового попиту p = a – X, де загальна кількість наявної на даному ринку продукції X = x + x*. Постійні граничні витрати для вітчизняного та іноземного підприємства можна описати наступним чином: с = с*. Транспортні витрати дорівнюють t. На відбудеться за таких умов міжнародна торгівля? Визначте кількість продукції x та x*, яка буде вироблятися олігополістами. Встановіть рівноважну ціну та порівняйте монопольний прибуток з сумою олігопольних прибутків за умови інтра-індустріальної торгівлі.

 
4. Яким чином можна виміряти інтра-індустріальну торгівлю? Обчисліть інтра-індустріальний торговельний коефіцієнт Intra для наступних товарних потоків: Ex1 = 100, Im1 = 50, Ex2 = 50, Im2 = 100.

 
5. Нехай Англія володіє 100 одиницями праці та 160 одиницями капіталу, у той час як Португалія розпоряджається 100 одиницями праці та 70 одиницями капіталу. Відомо також, що виробництво одного галону вина вимагає 4 одиниць праці та 1 одиницю капіталу, а виробництво одного ярду тканини – 5 одиниць капіталу та 2 одиниць праці. Застосуйте до даної ситуації поняття оснащеності факторами виробництва та фактороінтенсивності. Дайте характеристику Англії, Португалії та виробництву вина і тканини з цих позицій.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі.
2. Теорія абсолютних переваг.
3. Адам Сміт і його праця "Дослідження про природу та причини багатства народів".
4. Теорія порівняльних переваг.
5. Давід Рікардо і його праця "Принципи політичної економії та оподаткування".
6. Неокласична теорія міжнародної торгівлі.
7. Теорія Хекшера-Оліна.
8. Елі Хекшер і Бертиль Олін та їх праця "Міжрегіональна і міжнародна торгівля".
9. Парадокс Леонтьєва.
10. Теорія специфічних факторів виробництва.
11. Модель життєвого циклу продукту.
12. Теорія перехресного попиту.
13. Теорія реверсу факторів виробництва.
14. Теорія ефекту масштабу.
15. Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі.
16. Неофакторна теорія.
17. Теорія передачі технології.
18. Моделі прямих інвестицій.
19. Теорія міжнародних портфельних інвестицій.
20. Теоретичні концепції ТНК.
21. Еволюція міжнародних валютних відносин.
22. Теорія державних фінансів.
23. Сучасні теорії процента і грошей.
24. Теорія паритету купівельної спроможності.
25. Теорії регулювання валютного курсу.
26. Теорія валютних обмежень.
27. Протекціонізм: аргументи на користь та проти.
28. Теорії міжнародного руху капіталу.
29. Дж.С.Мілль та його праця "Основи політичної економії".
30. Теорія міжнародного вивозу капіталу Карла Маркса.
31. Теорія вивозу капіталу Кіндлебергера.
32. Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.
33. Теорія конкурентних переваг.
34. Теорії стадій розвитку.
35. Уолт Ростоу та його праця "Стадії економічного росту: некомуністичний маніфест".
36. Теорія єдиного індустріального суспільства.
37. Теорія нового індустріального суспільства.
38. Джон Гелбрейт та його праця "Нове індустріальне суспільство".
39. Теорії постіндустріального суспільства.
40. Теорія суперіндустріалізму.
41. Аллен Тоффлер та його книга "Третя хвиля".
42. Теорія єдиної цивілізації.
43. Теорія зіштовхування цивілізацій.
44. Теорія занепаду імперій.
45. Пол Кеннеді та його праця "Піднесення та занепад велеких держав".
46. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції.
47. Теорія неолібералізму.
48. Теорія корпораціоналізму.
49. Теорія структуралізму.
50. Теорія дирижизму.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальне семестрове завдання набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг індивідуального завдання повинен становити 15-20 сторінок тексту.

При оформленні семестрового завдання слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Першою сторінкою індивідуального семестрового завдання є титульна сторінка. Зразок її оформлення наведено у додатку 1.

Текст завдання поділяють на відповідні підрозділи:

1. Вступ.
2. Основна частина (2-3 підрозділи).
3. Висновки.
4. Список використаних джерел.
5. Додатки.

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми роботи, проаналізувати стан дослідженості проблеми. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні рішення досліджуваної проблеми. Аналіз слід проводити з використанням реальних статистичних даних. На основі викладеного матеріалу слід зробити відповідні висновки і пропозиції. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати двох сторінок. Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші джерела (ресурси Інтернету, інформація на CD-дисках), які реально використовувались у роботі. До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен починатися з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На першій та другій сторінках номери не проставляються.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток 2).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток 2).

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад:

 

    (1)

Під час написання індивідуального семестрового завдання студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис.1. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (1) ...”. На всі таблиці в тексті індивідуального завдання повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел повинен містити не менше десяти використаних позицій. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел наведено у додатку 3.

Додатки нумерують великими українськими літерами А, Б, В, і т.д. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, розміщений угорі посередині сторінки.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Сутність меркантилістської теорії міжнародної торгівлі.
2. Основні положення теорії абсолютних переваг.
3. Теорія порівняльних переваг.
4. Які відмінності неокласичної теорії міжнародної торгівлі від класичної?
5. Концепція факторів виробництва Ж.Б. Сея.
6. Суть теорії Хекшера Оліна.
7. Поясніть парадокс Леонтьєва.
8. Теорія специфічних факторів виробництва.
9. У чому суть гіпотези імітаційного лагу?
10. Теорія перехресного попиту.
11. Модель життєвого циклу продукту.
12. Теорія внутрігалузевої міжнародної торгівлі.
13. Положення теорії ефекту масштабу.
14. Сутність неофакторної теорії.
15. Основні положення теорії передачі технології.
16. Назвіть та поясніть моделі прямих інвестицій.
17. Поняття та теорії портфельних інвестицій.
18. Теоретичні концепції ТНК.
19. Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин.
20. Теорема процентного паритету.
21. Теорії регулювання валютного курсу.
22. Сутність, переваги та недоліки протекціонізму.
23. Теорії міжнародного руху капіталу.
24. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера.
25. Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.
26. Сутність теорій стадій розвитку.
27. Теорія єдиного індустріального су4спільства.
28. Теорія постіндустріального суспільства.
29. Теорії розвитку цивілізацій.
30. Сутність та переваги міжнародної економічної інтеграції.   ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 368 с.
2. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К.: Сирин, 2000. – 196 с.
3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.
4. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. – 241 с.
5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
6. Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с.
7. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград: Калининградский университет, 2000. – 82 с.
8. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства, - М.,1997.
9. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с.
10. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 406 с.
11. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 448 с.
12. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
13. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. / Пер. с анг. - М., 1992.
14. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика.- М., 1998.
15. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристь, 2001. – 734 с.
16. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с.
17. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519 с.
18. Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. / Пер. з анг. – К., 1998.
19. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. / Пер. с анг. – М., 1998.
20. Сапич В.І., Сапич Н.М. Міжнародна економіка: Практикум. – Суми: Університетська книга, 2003. – 159 с.
21. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с.
22. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Теорія, методологія, практика. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 284 с.
23. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
24. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
25. Фомишин С.В., Фомишина В.Н., Тищенко А.И., Градиль А.И. Международные экономические отношения: Практикум. – Херсон: Дніпро, 2002. – 248 с.
26. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994. – 736 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Зразок оформлення титульного аркушу індивідуального завдання

  Міністерство освіти та науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кафедра економіки

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ

  з курсу “Теорії міжнародної економіки” на тему:   _________________________________ _________________________________

 

 

 

 

 

Виконав:

студент групи МО-51

___________________

Дрогобич – 2005  

  ДОДАТОК 2

Зразок оформлення ілюстрацій та таблиць

Криві трансформації виробничих потужностей
Рис. 1. Криві трансформації виробничих потужностей.

Таблиця 1.

Динаміка світового ринку послуг
  1990 1994 1996 1998
Усі види послуг 853,2 1100 1260 1290

Транспорт

209,2 250,4 315 324

Подорожі

246,9 321,1 415 422

Урядові послуги

47,0 49,5 - -

Інші види послуг

349,9 479,1 530 544

ДОДАТОК 3 Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел  

Характеристика джерела Зразок оформлення

Монографії, підручники

Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. – 241 с.

Статті Синцеров Л. Длинные волны глобальной интеграции // МЭ и МО. – 2000. – №5. – С.56.

Інтернет-сторінки

Банк Англии снизил учетную ставку // www.korrespondent.net.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.