Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2004 р.

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

Організація діяльності фірми

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"


Укладач: Крамар Р.М.,
викладач кафедри курортного менеджменту

Рецензенти:
Петровський Б.Д.,
кандидат економічних наук,
Генеральний директор ЗАТ "Трускавецький валеологічний інноваційний центр"

Процишин О.Р.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Затверджено
на засіданні кафедри курортного менеджменту
(протокол № __ від ______ 2004 р.)

Затверджено на засіданні науково-методичної ради університету
(протокол № __ від ______ 2004 р.)

Затверджено на засіданні Вченої ради університету
(протокол № __ від ______ 2004 р.)Дрогобич – 2004

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для успішної діяльності фахівців економічного профілю потрібно у процесі навчання набути певну сукупність знань з фундаментальних дисциплін, до яких належить „організація діяльності фірми”. Навчальна програма курсу складена на основі вимог галузевих стандартів і навчальної програми, що пропонюється Київським національним торговельно-економічним універститетом.

Відповідно до графіка навчально-виховного процесу та навчальних планів факультету  менеджменту та маркетингу, відділення економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка дисципліна вивчається студентами третього курсу у шостому семестрі і розрахована на 34 години лекцій та 17 годин практичних (семінарських) занять.  Тематичний план вивчення курсу включає 11 тем, 5 з яких вичитується за 2 лекції.

До навчальної програми згідно тематичного плану пропонуються список рекомендованої літератури.

Мета навчальної дисципліни „Організація діяльності фірми” – формування у майбутніх менеджерів-економістів нового економічного мислення в умовах ринкової економіки. Послідовне формування у спеціалістів систематичного економічного мислення, розвиток здібностей щодо відповідного виду діяльності, озброювання фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками щодо культури праці. Це зумовить необхідність підготовки фахівців-спеціалістів, які б могли сприяти забезпеченню ефективності діяльності, підвищенню конкурентоспроможності і податкоспроможності фірм та підприємств усіх форм власності, вміли реалізувати на певному адміністративному рівні стратегію економічної та податкової політики, адекватної сучасним потребам державного розвитку України.

Основним завданням курсу є вивчення таких проблем, як:
- цілі і напрями фірми;
- методи управління;
- ринкове середовище фірми;
- суть організаційних структур;
- сучасні напрями організації діяльності фірми;
- організаційно-економічні механізми оперативного регулювання діяльності фірми;
- етапи складання бюджетів;
- інноваційно-інвестиційна політика фірми;
- забезпечення конкурентоспроможності фірми;
- підвищення результативності діяльності фірми;
- антикризове управління фірмою.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
„ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ”

№ п/п Тема Кількість годин
лекції (год.) Практичні заняття (год.)

Модуль 1

1 Фірма як суб’єкт господарювання 2 1
2 Науково-виробничі та організаційно-управлінські структури фірми 2 1
3 Сучасні організаційно-управлінські структури 2 1
4 Організація діяльності фірм адаптованих до ринкової системи господарювання 4 2
5 Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм 3 1,5
6 Бюджетне регулювання діяльності фірми 3 1,5

Модуль 2

7 Обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм діяльності і розвитку фірм 4 2
8 Державне і внутрішнє регулювання мотивації діяльності фірми 4 2
9 Забезпечення конкурентоспроможності організації зовнішньоекономічної діяльності фірми 3 1,5
10 Оцінка та напрями підвищення результативності функціонування різних типів фірм 4 2
11 Антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання 3 1,5
  Разом 34 17

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
„ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ”

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Фірма як суб’єкт господарювання

Фірма як економічно самостійна одиниця. Державний реєстр країни. Характер діяльності та статус фірми. Відмінності та спільне між фірмою та такими об’єктами господарювання як підприємство, завод або фабрика. Головна мета, або чітко окреслена причина існування (місія).

Класифікація фірм за рядом ознак. Ринкове середовище діяльності фірми. Закриті і відкриті системи. Поняття і характеристика зовнішнього середовища фірми. Складності зовнішнього середовища. Особливості впливу макро і мікросередовища на підприємницьку діяльність. Мікросередовище фірми. Функціональні області фірми. Макросередовище фірми: соціальне середовище, правове середовище, державне і політичне середовище, технологічне середовище, економічне середовище. Типи прийняття рішень в бізнесі.

Тема 2. Науково-виробничі та організаційно-управлінські структури фірми

Методи управління та їх ідентифікація з функціями управління. Економічні методи управління Організаційно-розпорядчі методи управління. Методи організаційного впливу. Форми впливу на об’єкт. Методи розпорядчого впливу. Соціальні і психологічні методи управління. Методи підвищення соціальної активності. Методи управління нормативною поведінкою. Методи соціальної профілактики. Методи орієнтованих умов. Методи формування і розвитку трудового колективу. Методи гуманізації стосунків. Методи професійного відбору і навчання. Суть організаційних структур. Вибір раціональної організаційної структури фірми. Бюрократичні оргструктури. Дивізіональні структури. Програмно-цільові структури. Структури орієнтовані на нововведення.

Тема 3. Сучасні організаційно-управлінські структури

Межі горизонтального розподілу. Межі вертикального розподілу. Вибір раціональної організаційної структури фірми. Основні види та характеристики бюрократичних структур. Функціональна структура фірми. Лінійно-функціональна структура. Переваги та недоліки бюрократичних структур. Основні види та характеристики дивізіональних структур. Продуктово-організаційна структура. Організаційна структура, орієнтована на споживача. Регіональна організаційна структура. Переваги та недоліки дивізіональних структур. Програмно-цільові структури. Класифікація програмно-цільової групи. Адаптивні оргструктури. Схема проектної оргструктури. Переваги адаптивної оргструктури. Схема матричної оргструктури. Оргструктура типу конгломерат. Структура орієнтована на нововведення. Схема оргструктури, орієнтованої на нововведення.

Тема 4. Організація діяльності фірм адаптованих до ринкової системи господарювання

Вивчення ринку товарів або ситуаційний аналіз. Розвиток інноваційної діяльності. Виробнича діяльність. Методи організаційної діяльності фірми. Раціональна організація фірми у зарубіжних країнах (Японія). Венчурне підприємництво. Класифікація венчурного підприємництва. Типи консорціумів. Передумови та чинники успішної комерційної діяльності. Маркетинг як різновид діяльності. Оцінка і напрями підвищення ефективності комерційної діяльності. Межі концентрації і спеціалізації. Роль і місце фірм різного розміру, у ринковому середовищі. Особливості вільних економічних зон (ВЕЗ). Завдання які вирішуються за допомогою ВЕЗ. Офшорні зони, як особливий клас ВЕЗ. Види фірм, які функціонують у ВЕЗ. Організація та управління офшорною компанією. Принципи існування офшорних компаній. Франчайзинг, як особлива форма організації діяльності фірми.

Тема 5. Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм

Сучасний організаційно-економічний механізм оперативного регулювання діяльності фірми. Подолання відхилень від нормального процесу. Завдання оперативного регулювання. Методи і форми оперативного регулювання діяльності. Оперативне регулювання виробничої діяльності фірми. Оперативне регулювання будівельної діяльності фірми. Оперативне регулювання торгівельно-збутової діяльності фірми. Оперативне регулювання технічно-інноваційної діяльності фірми. Розподіл робіт за робочими місцями. Варіант розподілу. Доцільність отримання майна за лізингом.

Тема 6. Бюджетне регулювання діяльності фірми

Поняття „бюджет”. Етапи складання бюджетів. Види оперативних бюджетів. Бюджет доходів та видатків структурних підрозділів. Бюджет поточних грошових коштів. Баланс фірми. Основні фінансові бюджети. Використання грошових коштів. Зміст та завдання диспетчерського регулювання діяльності фірми. Технічні засоби диспетчеризації. Об’єкти диспетчеризації. Підходи до визначення розміру фірми.

ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 1

Студенти повинні знати:

Поняття та терміни: статут, установча угода, протокол зборів, розрахунковий рахунок, валютний рахунок, фірма, юридична особа, фізична особа, самостійний баланс, загальнофірмові цілі, система, закрита система, відкрита система, зовнішнє середовище, мікросередовище фірми, макросередовище фірми, методи управління, економічні методи управління, мета матеріального стимулювання, ситуаційний аналіз, інноваційна діяльність, виробнича діяльність, комерційна діяльність, венчурне підприємство, “незалежний” венчур, “впроваджувальні” фірми, типи консорціумів, упаковка за пільговою ціною, премія, залікові талони, межі концентрації і спеціалізації, вільна економічна зона, офшорна зони, венчурні фірми у ВЕЗ, “традиціоналісти”, “масовики”, “хамелеони”, “генеріка”, “сателіти”, “міні-монополісти”, резидент, нерезидент, номінальний директор, франчайзинг, франчайзодавець, франчайзоотримувач, оперативне регулювання виробничої діяльності фірми, оперативно-календарне планування (ОКП), диспетчеризація, бюджет, етапи складання бюджетів, матеріальний бюджет, бюджет закупок, трудовий бюджет, бюджет адміністративних витрат, амортизація, дивіденди, баланс фірми, активи і пасиви фірми,

Методи та структури: організаційно-розпорядчі методи управління, методи організаційного впливу, методи розпорядчого вливу, соціальні методи, методи підвищення соціальної активності, методи управління нормативною поведінкою, методи соціальної профілактики, методи орієнтованих умов, психологічні методи, методи формування і розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків, методи професійного відбору і навчання, функціональна структура фірми, лінійно-функціональна структура, продуктово-організаційна структура, організаційна структура орієнтована на споживача, регіональна організаційна структура, програмно-цільові структури, адаптивні оргструктури, оргструктура типу конгломерат, структура орієнтована на нововведення, методи і форми організації діяльності фірми, методи і форми оперативного регулювання діяльності,

Студенти повинні вміти:

- оформляти первинні (статутні) документи для реєстрації фірми;
- заповнювати бланки різних форм для взяття на облік податковою інспекцією;
- відкрити рахунок в банку;
- проводити дослідження ринку для визначення теми діяльності фірми;
- оптимально використовувати первинний капітал;
- використовувати етапи складання бюджетів;
- складати різні види бюджетів фірми;
- складати графік проплат на період;
- аналізувати первинну та вторинну інформацію;
- аналізувати мікро, та макросередовище фірми;
- користуватися поточним і стратегічним методом плануванням;
- користуватися методами і формами організації діяльності фірми;
- оптимізувати розмір фірми;

Приблизний перелік тем практичних занять:

- Фірма як суб’єкт господарювання.
- Науково-виробничі та організаційно-управлінські структури фірми.
- Сучасні організаційно-управлінські структури.
- Організація діяльності фірм адаптованих до ринкової системи господарювання.
- Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм.
- Бюджетне регулювання діяльності фірми.

МОДУЛЬ 2

Тема 7. Обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм діяльності і розвитку фірм

Нововведення (інновації) для фірм. Інвестиції. Інвестиції в “ноу-хау”. Позитив і негатив інвестицій в “ноу-хау”. Інноваційна та інвестиційна політика. Зміст інноваційної політики. Методи розрахунку інвестицій. Метод поточної вартості. Метод окупності. Обґрунтування ефективності, рентабельності капітальних вкладень. Поточні доходи. Поточні витрати. Витрати на придбання. Залишкова вартість. Інвестиційний період. Розрахунковий розмір ренти. Майнові та інтелектуальні цінності. Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції. Державна інноваційна політика. Інвестиційна програма підприємства. Формування інноваційно-інвестиційної стратегії фірми. Інвестиційна стратегія. Формування інвестиційного портфелю. Принципи і методи обґрунтування інноваційно-інвестиційних, програм. Інвестиційний аналіз проектів. Види оцінки ефективності інвестицій. Норма ефективності. Період окупності. Метод розрахунку прибутку. Метод чистої теперішньої вартості капіталу. Метод бюджетування інвестицій. Етапи практичної реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Пріоритети інноваційно-інвестиційної діяльності та обґрунтування їх вибору. Виробничі технології як об’єкт управління. Фактори впливу на стан і розвиток виробничої системи. Інноваційний менеджмент. Класифікація виробничих технологій. Мова опису технології. Основи нової інвестиційної політики.

Тема 8. Державне і внутрішнє регулювання мотивації діяльності фірми

Мотивація діяльності фірми. Складові елементи та функції організаційно-економічного механізму. Функція справедливості. Функція очікування. Функція потреб. Формування і використання організаційно-економічного механізму мотивації діяльності фірми. Основні принципи державного регулювання економіки. Випереджаюча функція регулювання економікою. Державна фінансова підтримка і кредитування діяльності фірм. Державний бюджет. Державний кредит. Комерційний кредит. Система оподаткування різних видів діяльності фірм. Вимоги та права акціонерів до діяльності фірм. Мотивація діяльності різних категорій персоналу фірми. Договірне регулювання оплати праці. Стимулювання зростання продуктивності праці персоналу. Методи мотивації трудової діяльності. Регулювання поведінки працівників. Системи участі працівників у прибутках.

Тема 9. Забезпечення конкурентоспроможності організації зовнішньоекономічної діяльності фірми

Конкурентоспроможність фірми та продукції. Риси конкуренції. Оцінка конкурентних позицій. Типові характеристики завдяки яким розрізняються підприємства. Конкурентні переваги фірм. Переваги низького порядку. Переваги високого порядку. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Квотування і ліцензування експорту, митне регулювання. Мито і митні збори. Стандарти міжнародної торгівлі. Міжнародний режим.

Тема 10. Оцінка та напрями підвищення результативності функціонування різних типів фірм

Система показників ефективності фірми. Вимірювання економічної ефективності. Узагальнюючий показник ефективності ресурсів фірми. Приріст продукції за рахунок інтенсифікації фірми. Оцінка соціальної ефективності. Концепція контролінгу. Мета контролінгу. Зміст контролінгу. Функції контролінгу. Основні завдання контролінгу. Визначення цілей фірми. Управління цілями. Досягнення цілей фірми. Об’єкти контролінгу. Показники використання засобів праці та інвестицій. Політика капітальних вкладень. Показники використання запасів. Показники використання матеріальних ресурсів. Показники використання персоналу та витрат на його утримання. Показники формування витрат виробництва. Показники збутової діяльності. Показники ліквідності. Показники ділової активності. Показники рентабельності. Показники платоспроможності. Контролінг у системі управління. Чинники зростання ефективності діяльності фірми. “тверді” і ”м’які” чинники зростання ефективності діяльності фірми. Внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності фірми і шляхи їх використання.

Тема 11. Антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання

Економічна кризова ситуація. Показник кризи фірми. Захисна тактика. Місце антикризового управління в економічній діяльності фірми. Аналіз виникнення кризової ситуації. Оцінка можливостей та способів подолання кризи. Оцінка зовнішніх і внутрішніх чинників кризи. Завдання управління в умовах кризи. Розробка та виконання програм виходу з кризи. Процедура ліквідації фірми. Розробка ліквідаційного балансу. Механізм санації та формування стратегії санації. Реорганізація фірми як реакція на кризу.

ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 2

Студенти повинні знати:

Поняття та терміни: Нововведення (інновація), інвестиції, інвестиції в “ноу-хау”, вимушені капіталовкладення, ризикові капіталовкладення, метод поточної вартості, метод окупності, сума початкових витрат, сума початкового доходу, поточні доходи, поточні витрати, витрати на придбання, залишкова вартість, інвестиційний період, розрахунковий розмір ренти, фінансові інвестиції, реальні інвестиції, інтелектуальні інвестиції, прямі і портфельні інвестиції, інвестиційна програма підприємства, інвестиційна стратегія, норма ефективності, статична норма ефективності, інноваційний менеджмент, технологія, мова опису технології, мотивація діяльності фірми, функція справедливості, функція очікування, функція потреб, державний бюджет, національний дохід, державний кредит, конкуренція як рушійна сила бізнесу, карта стратегічних груп, групи низького та високого порядку, узагальнюючий показник ефективності ресурсів фірми, контролінг, показники ефективності використання засобів праці, період окупності, “тверді” і “м’які” чинники зростання ефективності діяльності, економічна кризова ситуація, показник кризи фірми, зовнішні і внутрішні чинники кризи, програма виходу з кризи, процедура ліквідації фірми, санація, формування стратегії санації, реорганізація фірми.

Методи та показники: метод поточної вартості, метод окупності, принципи і методи обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм, метод розрахунку прибутку, метод чистої теперішньої вартості капіталу (ЧТВ), метод бюджетування інвестицій, показники використання засобів праці та інвестицій, показники використання запасів, показники використання матеріальних ресурсів, показники використання персоналу та витрат на його утримання, показники формування витрат виробництва, показники збутової діяльності, показники ліквідності, показники ділової активності, показники рентабельності, показники платоспроможності.

Студенти повинні вміти:

- складати інвестиційну програму;
- формувати інвестиційну стратегію фірми ;
- визначати період окупності;
- використовувати організаційно-економічний механізм мотивації діяльності фірми;
- оформляти документи на отримання кредиту для фізичних та юридичних фірм;
- використовувати фундаментальні принципи, що пов’язані з регулюванням поведінки працівників фірми;
- використовувати конкурентні переваги фірми;
- визначати ефективність ресурсів, що застосовуються;
- визначати частку приросту обсягу продукції, що зумовлена інтенсифікацією фірми;
- використовувати внутрішні резерви підвищення ефективності діяльності фірми;
- аналізувати виникнення кризової ситуації;
- оцінювати зовнішні і внутрішні чинники кризи.

Приблизний перелік тем практичних занять:

- Обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм діяльності і розвитку фірм
- Державне і внутрішнє регулювання мотивації діяльності фірми
- Забезпечення конкурентоспроможності організації зовнішньоекономічної діяльності фірми
- Оцінка та напрями підвищення результативності функціонування різних типів фірм
- Антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету у цілому 100 балів (максимально), які переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання
Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зара-ховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Досягнути певної кількості балів можна наступним чином:

20 балів – за активну роботу на практичних та семінарських заняттях, за наявності позитивних оцінок та відсутності пропусків;
40 балів – за успішне виконання письмової роботи 1 модуля;
30 балів – за успішне виконання письмової роботи 2 модуля;
10 балів – за самостійно проведену наукову роботу (виступи на конференціях, написання та захист реферату чи індивідуального семестрового завдання тощо).

Залік  складають лише ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно” і перездають залік за талонами №2 і №К.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
2. Закон України«Про підприємства в Україні» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
3. Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности: проблемы измерения и стимулирования. - К.: Наукова думка, 1991.-100 с.
4. Антонец А.В.. Белов Н.А. и др. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. - К.: Высшая шк., 1989. -472 с.
5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, 1995. - 383 с.
6. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. - К.: МП "1тем" ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лімітед", 1995. - 448 с.
7. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: МП "ИТЕМ" ЛТД, СП «АДЕФ - Украина», 1996. - 534 с.
8. Гризунов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. -М., 1994.-380с.
9. Иванов И.И. Проблемы создания организационного механизма ресурсосбережении.- К.: Наук, думка, 1989. - 254 с.
10. Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 327 с.
11. Котлер Ф., Армстронг И. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. -2-е изд. - К., М., СПб.: Издат. дом "Вильянс", 1998. - 105 с.
12. Пересада Л.Л. Інвестиційний процес в Україні. - Київ: Ліра, 1998. -338с.
13. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва. - Львів: Оксарт, 1996.-416с.
14. Пилипенко А.Я Господарське право. - К.: Вентурі, 1996. - 782 с.
15. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - У 2 т.-К.: Хвиля-Прес, 1995.-280 с.
16. ПруссоваЛ.Г.Основырыночной экономики.-К.: РПО "Полиграфкнига", 1993. - 304 с.
17. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. - К.: КНЕУ, 2000. -528с.
18. ПокропивнийС.Ф.,Колот В.М.Підприємництво:стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. -352с.
19. Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. - М.: -Перспектива, 1997. - 124 с.
20. Самуельсон П. Економіка. - Львів: Світ, 1993. - 495 с.
21. Стоянова. Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. - М.: Перспектива, 1996. - 194 с.
22. Уткин Э.А. Управление компанией. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1997. - 304 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.