Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти та науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Я. Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки

ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу

Мiжнароднi економiчнi вiдносини

Дрогобич – 2003
 

Затверджено

Вченою Радою університету

протокол № ___

від “___” __________ 2003 р.

 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

Основною метою вивчення дисципліни “Міжнародні економічні відносини” є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети направленні такі завдання вивчення курсу студентами:

- розуміти сутність МЕВ, їх значення і еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;
- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;
- знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
- уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;
- використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

Плани семінарських занять розраховані для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”.
 

Затверджено

на засідання кафедри економіки

протокол № ___

від “___” __________ 2003 р.
 
 
Укладачі: к.е.н., доц. Рибчук А.В., викл. Миронов Ю.Б.
 
Рецензент: Румянцев А.П., д.е.н., професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка

 

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародні економічні відносини"

1. Предмет та завдання курсу “МЕВ”, його зв’язок з іншими дисциплінами.
2. Сутність категорії МЕВ. Види та особливості МЕВ.
3. Рівні розвитку МЕВ
4. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.
 

Реферат.
Сутність та переваги відкритої економіки.
 

Література.

 

[1]                                          [11]                                          [17]

[4]                                          [12]                                          [18]

[7]                                          [16]                                          [22]

 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку

 

1.Світове господарство: сутність, елементи, суб'єкти.

2.Типологія країн світу.

3. Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці.

4.Значення промислово розвинутих країн.

 

Реферат.

Проблеми інтег­рації України у систему світового господарства.

 

Література.

[1] – С.305-319                     [20] – С.112-120

[5] – С.4-12                              

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

 

1. МЕВ як елемент структури світового господарства.
2. Умови розвитку сучасних МЕВ
3. Форми міжнародних економічних відносин.
4. Глобалізація СГ і МЕВ

Реферат.
Місце України у системі міжнародних економічних відносин.

Література. [5] – С.14-32                         [16] – С.126-136 [7] – С.17-32                         [17] – С.138-145

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

 

1.Доколоніальний період розвитку МЕВ.

2.Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя.

3.Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків.

 

Реферат.
Сучасні проблеми розвитку МЕВ.
 

Література. [1] – С.22-23                         [12] – С.36-37

 

 

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ.

 

1. Поняття середовища МЕВ. Природно-географічне середовище МЕВ.

2. Економічне середовище формування МЕВ.

3. Політико-правове середовище МЕВ.

4. Соціально-культурне середовище МЕВ.

Література.
[8] – С.42-44

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

 

1.Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.

2. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ

3. Поняття та система принципів розвитку МЕВ.  

Література. [8] – С.69-78  

Тема 7. Міжнародний поділ праці, як об'єктивна основа МЕВ

 

1.Система міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку.

2.Етапи розвитку МПП.

3.  Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції на МПП.  

Реферат.
Проблеми і передумови участі України в МПП.

Література.
[1] – С.39-53                         [18] – С.16-41, 92-148
[7] – С.9-13                           [22] – С.50-53, 66-82
[12] – С.11-18                                  

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

 

1.Глобальні і регіональні проблеми сучасності і проблеми МЕВ.

2. Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду:

3. Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ.

4. Лібералізація зовнішньої торгівлі як загальна проблема сучасних МЕВ.

5. Проблеми розвитку транснаціонального бізнесу.

Реферат. Зовнішній борг України.

 

Література. [17] – С.23-33

 

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція

 

1. Сутність, цілі, зна­чення та основні риси МЕІ.
2. Передумови та цілі розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції.
3. Північноамериканська економічна інтеграція.
4. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки.
5. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітниц­тва в Африці.
6. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії.
7. Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропей­ських країнах.

 

Реферат.
Роль та місце України у світових інтеграційних процесах.

Література.
[5] – С.32-36                         [16] – С.212-318
[7] – С.392-426                     [17] – С.224-324
[12] – С.234-255                   [18] – С.428-462

 Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

 

1.МЕО, їх роль та функції у системі МЕВ.

2. Економічна діяльність ООН та її рівні.

3. МЕО поза системою ООН: ОЕСР, “Велика сімка”.

4. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.

5. Міждержавні галузеві організації.
 

Реферат.
Україна і міжнародні економічні організації.

Література.
[6] – С.427-456                     [18] – С.409-426
[16] – С.400-414                   [21] – С.148-192
[17] – С.409-421                  

 

 Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

 

1.Передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності.

2. Головні форми виробничого співробітництва.

3. Місце та роль ТНК в міжнародній виробничій та інвестиційній діяльності.

4. Спільні підприємства у системі МЕВ

 

Реферат.

Іноземні інвестиції в економіці України.  

Література. [17] – С.190-205                   [18] – С.42-73, 325-369

 

Тема 12. Міжнародні науково-технічні відносини

 

1.Науково-технічне співробітництво: передумови розвитку, форми, напрями.

2. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.

3.Міжнародні науково-технічні програми.

 

Реферат.

Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічні зв'язки.

 

Література.

[1] – С.200-211                     [15] – С.351-386

[12] – С.285-290

 

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили

 

1. Міжнародна міграція робочої сили: поняття, види та етапи розвитку.
2. Основні регіони тяжіння мігрантів.
3. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.
4. Міжнародне регулювання трудової міграції.

Реферат.
Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

 
Література.

[1] – С.181-195                     [17] – С.208-220
[10] – С.157-169                   [18] – С.284-300
[12] – С.223-233                   [22] – С.113-131
[15] – С.255-281                   [23] – С.202-231

 

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютні відносини

 
1.Світова валютна система, її сутність та елементи.
2.Еволюція світової валютної системи.
3.Міжнародний валютний ринок.
4.Система валютних курсів.

 

Реферат.

Платіжний баланс та його структура.

Література.
[1] – С.237-276              [12] – С.71-199, 257-272  [21] – С.8-85
[2] – С.45-169, 249-296 [14] – С.334-367              [22] – С.145-160
[4] – С.83-134                [15] – С.387-430, 444-467            [23] – С.296-334
[5] – С.46-83                  [16] – С.340-357               [25] – С.249-259

[10] – С.170-204        [17] – С.348-372                  

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

 

1. Міжнародний кредит та його роль у світовій економіці.
2. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
3. Сутність та особливості розвитку євроринку.
4. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування.
 

Реферат.

Проблема зовнішньої заборгованості України.

Література.
[1] – С.107-127                     [15] – С.293-350
[2] – С.171-185                     [16] – С.363-367
[3] – С.115-142                     [17] – С.155-190, 455-470
[7] – С.270-314                     [18] – С.235-251
[12] – С.201-222, 272-283    [21] – С.113-147  

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин

1. Сутність та цілі міжнародного регулювання валютних відносин.
2. Група Світового банку.
3. Банк міжнародних розрахунків у системі регулювання ва­лютно-кредитних відносин.
4. Європейський банк реконструкції та напрями його діяльності в Україні.
5. Європейський Інвестиційний банк і особливості його діяльності.
6. Регіональні   банки   реконструкції   та   розвитку   в   Африці.   Азії, Латинській Америці.

 

Реферат.

Напрями діяльності ЄБРР в Україні.

Література.
[3] – С.153-176                     [16] – С.368-380

Тема 17. Міжнародна торгівля як форма МЕВ та її регулювання

 

1.Поняття та особливості розвитку МТ.

2. Регіональна структура МТ.

3. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку.

4. Особливості ціноутворення на світовому ринку.

5. Види і форми МТ.

6. Зовнішньоторговельна політика держав.

7. Регулювання міжнародних торговельних відносин.

 

Реферати.

Теорії міжнародної торгівлі.

Переваги та недоліки протекціонізму.

Література.
[1] – С.61-100                       [15] – С.54-239
[4] – С.7-87                           [16] – С.54-73, 153-166, 320-335
[7] – С.58-103                       [18] – С.150-216
[12] – С.41-153                                

Тема 18. МЕВ у сфері послуг

1.Передумови формування та значення світового ринку послуг.
2. Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та “ноу-хау”.
3.Міжнародний лізинг і його види. Значення міжнародного лізингу.
4.Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.
5.Туристичні послуги на світовому ринку.
6. Франчайзинг в системі міжнародних послуг.

Реферат.
Україна на міжнародному ринку послуг.

Література.
[1] – С.81-88                         [16] – С.167-173
[7] – С.216-269                     [18] – С.217-234
[12] – С.155-170  

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини

 

1. Роль транспорту в МЕВ. Суб’єкти міжнародних транспортних відносин.
2. Особливості і умови міжнародних транспортних перевезень.
3. Світовий фрахтовий ринок.
4. Регулювання міжнародних транспортних відносин.
 

Реферат.
Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах.

Література.
[6] – С.144-154                     [18] – С.223-224
[13] – С.371-391                   [19] – С.188-199

Тема 20. Проблеми інтеграції України у систему світогосподарських зв'язків

1.Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ.
2.Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ
3.Проблеми співробітництва України з ЄС.
4. Приєднання України до COT як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

Реферат.

Напрямки інтеграції України у світовий економічний простір.

 

Література.
[12] – С.282-283

 

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ

 

1.Проблеми формування економічної єдності світу.

2. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.

3. Транснаціоналізація світової економіки.

4. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.

5. Безпека світової економіки та координація міжнародної економічної політики.

Реферат.

Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

 

Література.
[7] – С.457-480                     [16] – С.18-29

[12] – С.39-40           

 

Індивідуальні семестрові завдання.

 
1. Міжнародні економічні відносини у сучасному світі.
2. Місце та роль МЕВ у розвитку національної економіки.
3. Роль МЕВ у процесі інтеграції України у систему світогосподарських зв’язків.
4. Структура міжнародної економіки.
5. Сутність, значення та показники відкритої економіки.
6. Виникнення і розвиток світового ринку.
7. Сучасне світове господарство.
8. Нові індустріальні країни та їх роль у сучасному світі.
9. Напрямки подолання відсталості країн, що розвиваються.
10. Напрямки та перспективи інтеграції України у систему світового господарства.
11. Форми міжнародних економічних відносин.
12. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин.
13. Глобалізація.
14. Еволюція міжнародних економічних відносин.
15. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин.
16. Закони розвитку світового господарства.
17. Показники та фактори розвитку міжнародного поділу праці.
18. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва.
19. Напрямки подолання зовнішньої заборгованості країн світу.
20. Міжнародна економічна інтеграція.
21. Європейський союз: етапи становлення, умови участі.
22. Україна і Євросоюз.
23. ООН та система органів ООН.
24. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні.
25. Фінансово-промислові групи.
26. Діяльність ТНК в Україні.
27. Міжнародна підприємницька діяльність в Україні.
28. Особливості діяльності спільних підприємств в Україні.
29. Світовий досвід функціонування спеціальних економічних зон.
30. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні.
31. Міжнародне співробітництво в галузі науки і техніки.
32. Міжнародна торгівля технологіями.
33. Міжнародна трудова міграція.
34. Роль МОП у вирішенні питань безробіття та захисту прав трудящих.
35. Міграційна політика країн світу (країни на вибір студента).
36. Еволюція світової валютної системи.
37. Європейська валютна система.
38. Система валютних курсів.
39. Резервні валюти.
40. Платіжний баланс та шляхи його збалансування.
41. Особливості валютного регулювання в Україні.
42. Міжнародний банк реконструкції і розвитку.
43. Діяльність ЄБРР в Україні.
44. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
45. Діяльність МВФ в Україні.
46. Вивіз капіталу: позитивні і негативні сторони.
47. Значення іноземних кредитів для економічного розвитку України.
48. Шляхи подолання зовнішньої заборгованості України.
49. Передумови і особливості участі України в міжнародній торгівлі.
50. Теорії абсолютних та порівняльних переваг.
51. Теорія Хекшера-Оліна і парадокс Леонтьєва.
52. Теорія конкуренції Майкла Портера.
53. Протекціонізм.
54. Антимонопольне законодавство країн світу (країни на вибір студента).
55. Міжнародна біржова діяльність.
56. Особливості формування цін на світовому ринку.
57. Торговельна політика та регулювання міжнародної торгівлі.
58. Особливості митно-тарифного регулювання в Україні.
59. Міжнародний туризм: стан та перспективи розвитку.
60. Міжнародний в’їзний туризм в Україні.
61. Міжнародні лізингові відносини.
62. Міжнародні транспортні відносини.
63. Система міжнародних правил перевезень “ІНКОТЕРМС”.
64. Франчайзинг.
65. Напрямки участі України у СОТ.
66. Моделі економічного розвитку світу.
67. Основні принципи міжнародного права.
68. Національна безпека.
69. Міжнародний тероризм та шляхи боротьби з ним.
70. Роль МЕВ у вирішенні глобальних економічних проблем.

 

Література.

 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 368 с.
2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, КОО, 2001. – 305 с.
3. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К.: Сирин, 2000. – 196 с.
4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.
5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
6. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
7. Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с.
8. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград: Калининградский университет, 2000. – 82 с.
9. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
10. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с.
11. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2001. – 277 с.
12. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 406 с.
13. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 448 с.
14. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
15. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с.
16. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 503 с.
17. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519 с.
18. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с.
19. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Теорія, методологія, практика. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 284 с.
20. Філіпенко А.С., Вергун В.А., Бураківський І.В. та ін. Економіка зарубіжних країн. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.
21. Філіпенко А.С., Мазуренко В.І., Сікора В.Д. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
22. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
23. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
24. Фомишин С.В., Фомишина В.Н., Тищенко А.И., Градиль А.И. Международные экономические отношения: Практикум. Учебное пособие. – Херсон: Дніпро, 2002. – 248 с.
25. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994. – 736 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.