Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кафедра економіки

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів по курсу

"Міжнародні економічні відносини"

Дрогобич – 2005

Затверджено
на засіданні кафедри економіки
протокол №__від______2005 р.

Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу "Міжнародні економічні відносини" призначені для студентів 2 курсу спеціальності "Менеджмент організацій". Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватися до семінарських (практичних) занять, виконати індивідуальне семестрове завдання, підготуватися до складання заліку, підібрати відповідну літературу для самостійної роботи.

Дане видання містить програму курсу "Міжнародні економічні відносини", плани лекцій та семінарських (практичних) занять, вказівки до підготовки до семінарських занять, зразок оформлення модульної контрольної роботи, методичні поради до виконання індивідуальних семестрових завдань та їх теми, орієнтовний перелік питань до заліку та список рекомендованої літератури, яка доступна у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу.

Автори та укладачі:

- доц. Рибчук А.В. (програма курсу, плани лекцій)
- Миронов Ю.Б. (плани семінарських занять, методичні вказівки до виконання індивідуальних семестрових завдань)
- Скотний П.В. (методичні вказівки до підготовки до семінарських занять, зразок модульної контрольної роботи)

ЗМІСТ

Вступ
Програма курсу "Міжнародні економічні відносини"
Плани лекцій
Плани семінарських (практичних) занять
Методичні вказівки до підготовки до семінарських занять
Зразок модульної контрольної роботи
Теми індивідуальних семестрових завдань
Методичні поради до підготовки індивідуальних завдань
Питання для підготовки до заліку
Список рекомендованих джерел
Додатки

ВСТУП

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети направленні такі завдання вивчення курсу студентами:

- розуміти сутність МЕВ, їх значення і еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;
- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;
- знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
- уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;
- використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

Навчання будується на сполученні лекцій, семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу.

Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;
- модульний контроль, що полягає у виконанні модульної контрольної роботи по закінченню вивчення модуля;
- рубіжний контроль, що полягає у складанні заліку (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка "відмінно" ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть теорій міжнародної економіки;
2. вміє робити порівняльний аналіз різних теорій;
3. правильно робить розрахунки;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка "добре" ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка "незадовільно" ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.

ПРОГРАМА КУРСУ “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини"

Предмет вивчення курсу «МЕВ», його місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання. Значення в підготовці спеціалістів. Мета, завдання і нові підходи до вивчення курсу, його інформаційно-методичне забезпечення.

МЕВ як економічна категорія. Суттєвість МЕВ, їх значення, об'єктивна основа і передумови розвитку .
Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб'єктами діяльності.

Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі. Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв'язків.

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у СГ і МЕВ

Світове господарство: сутність, елементи і суб'єкти, формування, фактори розвитку. Міжнародна господарча взаємодія. Якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. Головні тенденції фор­мування СГ, рівні і цикли його розвитку.

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія. Регіональний принцип групування і головні регіональні групи країн світу.

Соціально-економічний принцип систематизації країн світу. Країни Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР). Країни «Сімки». Три центри економічного розвитку. Малі привілейовані нації. Країни переселенського капіталізму. Країни середнього рівня розвитку.

Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці. Соціально-економічна структура. Країни з перехідною економікою, формування їх економічних угруповань і проблеми інтеграції у світову ринкову економіку. Країни централізованого планування.

Місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Провідне значення промислове розвинутих країн. Проблема ліквідації економічної відсталості і неоколоніальної залежності країн, що розвиваються, особливості їх МЕВ. Реалізація Нового Міжнародного економічного порядку (НМЕП). Проблеми інтеграції у світове господарство країн з перехідною економікою, зміни у розвитку їх МЕВ. Проблеми інтег­рації України у СГ.

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

МЕВ як елемент структури СГ. Формування МЕВ з розвитком СГ. Фактори розвитку МЕВ у системі СГ. МЕВ як необхідна умова розвитку і структурний елемент національних економік. Особливості МЕВ окремих груп країн (промислове розвинутих, перехідних суспільств, країн, що розвиваються). Суб'єкти МЕВ.

Еволюція МЕВ як зміна їх типів. Формування світової ринкової економіки. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) - як концепція перебудови МЕВ.
Форми МЕВ, їх взаємозв'язок.

Проблеми розвитку МЕВ - глобальні і регіональні. Глобалізація СГ і МЕВ як одна з головних ознак сучасного їх розвитку. Загострення діалогу «Швніч-Південь». Якісні зміни діалогу «Схід-Захід» та внутрішньосистемних діалогів.
Місце України в системі МЕВ.

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

Доколоніальний період розвитку МЕВ. Зародження та розвиток міжобщинних господарських зв'язків. Міжнародні торговельні зв'язки стародавнього світу.

Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя. Зов­нішньоторговельні відносини при феодалізмі. Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі та Гетьманської держави. Зовнішньоекономічні зв'язки країн Сходу - Китаю, країн Південних морів, Середньої та Центральної Азії, Арабського Сходу. Колоніальний період формування МЕВ. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля у період первісного нагромадження капіталу. МЕВ монополістичного капіталізму.

Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків. Світогосподарські зв'язки в найновіший період. Зростання єдності світового господарства. Сучасні проблеми розвитку МЕВ.

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ

Поняття середовища МЕВ, його структура і особливості. Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ.

Економічне середовище формування МЕВ, стан ринкових відносини країн і особливості їх взаємовідносин. Економічні регулятори МЕВ.

Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики і економіки в МЕВ. Політичні інтереси країн та регіонів. Політична стабільність і політичні ризики. Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища. Правові регулятори МЕВ.

Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ. Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль транспорту і інформаційно-комунікаційних систем в розвитку МЕВ.

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні. Протилежні сторони в МЕВ.

Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ: інтернаціоналізація господарського життя, закон вартості, міжнародної конкуренції, нерівномірності економічного розвитку, міжнародного поділу праці, економічної інтеграції.

Поняття та система принципів розвитку МЕВ, основні (загальні) і спеціальні принципи.

Тема 7. Міжнародний поділ праці, як об'єктивна основа МЕВ

Система міжнародного поділу праці (МПП) та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах. МПП - вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. МПП як форма прояву суспільного поділу праці. Етапи розвитку МПП. Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції на МПП. Головні організаційно-економічні форми втілення. МПП. Проблеми і передумови участі України в МПП.

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

Глобальні і регіональні проблеми сучасності і загальні проблеми МЕВ.

Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду: від конфронтації до співробітництва. Нові горизонти європейського співробітництва. Країни «третього світу» у системі МЕВ. Суперечності НМЕП та його еволюція. Загострення діалогу «Північ-Південь». Ісламський фактор розвитку МЕВ. Проблеми інтеграції нових незалежних держав (ННД) у світові міжнародні зв'язки. Фактори посилення економічної взаємозалеж­ності країн, спільність конкретних економічних інтересів.

Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ. Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості.

Лібералізація зовнішньої торгівлі - загальна проблема сучасних МЕВ.

Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за діяльністю ТНК. Проблеми розвитку міжсистемних та внутрішньосистемних діалогів.

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

МЕІ - закономірність розвитку СГ і МЕВ. Сутність, цілі і зна­чення МЕІ, основні риси. Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ. Головні учасники і організатори процесу МЕІ, його сучасні особливості. Форми МЕІ. Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань.
Світові інтеграційні процеси і Україна.

Регіональний характер МЕІ як її особливість. Регіональні інтеграційні об'єднання промислове розвинутих країн.

Об'єктивні передумови, політичні і економічні цілі, основні етапи розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції. Єдність економічної системи країн ЕС. Особливості розвитку аграрної сфери. Створення західноєвропейської моделі єдиного промислового і науково-технічного розвитку. Єдина науково-технічна політика. Європейська валютна система. Інституціональна структура і політико-правові механізми ЄС. Політика ЄС відносно третіх країн та їх угруповань. Проблеми подальшого розширення ЄС. Україна і ЄС.
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС - Є АВТ.

Північноамериканська економічна інтеграція. Формування північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). США у світо­вих інтеграційних процесах. Глобальна політика СІЛА щодо процесів європейської економічної інтеграції. Особливості економічних відносин з країнами АТР.

Інтеграційні процеси в економіці країн, що розвиваються. Роль МЕІ у здійсненні НМЕП.

Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. Латиноамериканська асоціація Інтеграції (ЛААІ). Договір басейну Ла-Плати, Андська група і Амазонський пакт. Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР). Співробітництво Карибського басейну (КАРІКОМ). Латиноамериканська економічна система (ЛАЄС). Спільний ринок країн Південного конусу (МЕРКОСУР). Проблеми і перспективи створення системи колективних економічних дій у Латинській Америці.

Проблеми розвитку регіонального економічного співробітниц­тва в Африці. Основні економічні угруповання країн Африки. Економічне співробітництво західноафриканських держав (ЕКОВАС). Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), його трансформація у економічний і валютний союз Центральної Африки (ЕВСЦА). Спільний ринок країн Магрібу. Спільний ринок Східної і Південної Африки (КОМЕСА). Співробітництво розвитку Півдня Африки (САДК). Проблеми формування Африканського економічного співробітництва. (АфЕС).

Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Асоціація регіо­нального співробітництва Південної Азії (СААРК). Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). Рада співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ).

Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропей­ських країнах в нових умовах переходу до ринкової економіки, створення нової моделі економічної інтеграції. Східноєвропейське співробітництво і вільна торгівля (СЕВТ). Вишеградська група. Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі (ЦЕФТА). «Карпатський єврорегіон». Чорноморське економічне співтовариство. Економічний союз країн СНД. Центральноазіатське економічне співробітництво (ЦАЕС). Євразійське економічне співробітництво (ЄврАзЕС). Співтовариство Росія-Білорусь.
Україна і інтеграційні угруповання країн.

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в системі МЕВ. МЕО як проява тенденції багатостороннього еконо­мічного співробітництва. Головні функції, принципи і методи діяль­ності МЕО, механізм управління, фінансові кошти. Участь країн у МЕО як одна з форм реалізації їх суверенітету. Сучасна система МЕО, їх класифікація.

Економічна діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН. Генеральна Асамблея. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні комісії ООН з соціальних і економічних питань.

МЕО поза системою ООН. Організація економічного співробіт­ництва і розвитку (ОЕСР). «Велика сімка». Група десяти «Паризький клуб».

Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються. Організація американських держав (ОАД). Організація африканської єдності (ОАЄ). Організація ісламська конференція (ОІК). Ліга арабських держав (ЛАД).

Міждержавні галузеві організації. Організація держав-експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК). Рада з нафти (АСКОПЕ). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). Асоціація вантажовідправників. Міждержавні організації в галузі сільського господарства (щодо кофе, какао, бананів, цукру та ін.), в галузі промисловості та будівництва (щодо заліза і сталі, бокситів, олова, міді та ін.). <

Міжнародні об'єднання підприємців. Україна і міжнародні економічні організації.

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності. Міжнародний рух капіталу. «Інвестиційний клімат». Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Зміни питомої ваги головних економічних центрів у вивозі капіталів. Основні потоки міжнародного капіталообміну. Особливості регулювання руху капіталу, вплив ТНК на його переміщення. Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності. Іноземні інвестиції в економіці України.

Головні форми виробничого співробітництва. Роль НТР у його поглибленні. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. Співробітництво на компенсаційній основі.

ТНК - головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх суттєвість і еволюція, сучасна стратегія. Типи монопольних об'єднань. Роль внутрішнього корпораційного обміну. Протиріччя між ТНК і національно-державною формою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності ТНК.

Спільні підприємства (СП). Передумови і особливості розвитку спільного підприємництва. Організаційно-правові і економічні форми створення і функціонування СП. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП. Вільні економічні зони. Класифікація ВЕЗ, особливості функціонування. Діяльність ВЕЗ в різних країнах.

Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

Тема 12. Міжнародні науково-технічні відносини

Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ. Традиційні і нові форми НТС країн світу. Вплив НТР на розвиток міжнародного НТС. Міжнародний рух технологій та механізм її передачі. Сумісні наукові дослідження. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Обмін науково-технічними досягненнями і досвідом. Взаємні консультації з основних питань НТС. Розробка науково-технічних прогнозів. Співробітництво в галузі науково-технічної інформації, винахідництва та патентної справи. Сумісні наукові дослідження щодо захисту навколишнього середовища, у медицині, освоєнні космосу і Світового океану. Напрями НТС - електронізація господарства, його автоматизація, роботизація, нові види конструкційних матеріалів, біотехнології, атомна енергетика та ін.

Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.

Інтернаціоналізація НТС. Міжнародні науково-технічні програми. Проблеми НТС в діалозі «Схід-Захід». Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічні зв'язки.

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили

Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили і етапи розвитку. Масштаби, форми і основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Види міжнародної міграції. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації ("золотих комірців") і проблема «відпливу умів». Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових і інженерно-технічних кадрів. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні баланси країн.

Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння і експорту. Міжнародні монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації робочих-іммігрантів. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП) і її роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав трудящих. Програми стимулювання еластичності ринку праці і забезпечення зайнятості населення. Гнучкість ринку праці. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи. Поняття валюти і її види. Конвертованість валют. Валютний курс, його види. Валютний паритет. Крос-курс. Основні валютні операції. Котирування валют.

Еволюція світової валютної системи. Перехід від золотого стандарту до вільного курсу. Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи. Європейська валютна система. Валютно-фінансова система країн ЄС.

Сутність валютно-фінансових відносин і механізм міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура. Ба­ланс міжнародної заборгованості, її види. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних балансів країн світу.

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Сутність міжнародних кре­дитних відносин. Основні види кредитних угод. Умови надання кре­дитів. Кредитні міжбанківські ставки. Класифікація кредитів.

Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Різновиди формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРГГК), його функції. Різновидність операцій на СРПК. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. Операції сек'ютеризації.

Сутність та особливості розвитку євроринку. евровалюта. Фактори розвитку євроринку та його сектори.

Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Податкові гавані. Оффшорні зони. Валютна і інституціональна структура СРПК. Система СВІФТ.

Регіональні зміни у сфері зовнішніх позичань. Проблема за­боргованості і значення іноземних кредитів для економічного роз­витку України.

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин

Міжнародна координація валютних відносин. Сутність міжнародного регулювання та його цілі.

Група Світового банку, мета створення, функції, структура. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БАТІ). Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових: організацій: компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості кредитної діяльності. Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні.

Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання ва­лютно-кредитних відносин. Група десяти ("Паризький клуб"). Лондонський клуб.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Акціонери банку, цілі, умови надання кредитів, фонди ЄБРР. Головні напрями Діяльності ЄБРР в Україні. Європейський Інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності.

Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській Америці, їх роль в кредитуванні країн, що розвиваються.

Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання

Зростання ролі міжнародної (МТ) на сучасному етапі. МТ -найвизначальніша форма МЕВ. Основні фактори зростання міжнародного товарообігу. Особливості розвитку МТ. Вплив НТР на структуру міжнародної торгівлі. Зміни в товарній структурі МТ. Стандартизація товарів на світовому ринку. Міжнародні товарні но­менклатури. Штрихові коди. Міжнародна асоціація товарної нумерації в Європі Е AN International. Асоціація «Е AN-Україна».

Регіональна структура (географічний розподіл) МТ. Структура світового товарообігу за соціально-економічними угрупованнями країн. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі промислове розвинутих країн. Роль країн, що розвиваються в МТ. Місце нових індустріальних країн (НІК) у світовій торгівлі. Країни з перехідною економікою в МТ. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі нових незалежних держав (ННД).

Монополізація світової торгівлі. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку. Види товарних ринків за ступенем монополізації. Закритий і відкритий сектори світового ринку, їх особливості.

Кон'юнктура товарних ринків - сутність, фактори формування і розвитку, система показників вивчення і основні форми проявлення.

Ціноутворення на світовому ринку. Ціна як важливий показник кон'юнктури товарних ринків. Інтернаціональна вартість і світова ціна, її ознаки. Ціноутворюючі фактори. Множинність цін на світовому ринку. Рівні світових цін. Інформаційна система світових цін товарних ринків. Проблеми нееквівалентного обміну. Поняття «умови торгівлі» і його економічний зміст.

Види і форми МТ. Зустрічна торгівля. Міжнародні торги (тен­дери). Міжнародні ярмарки і виставки. Міжнародні аукціони. Особ­ливості біржової торгівлі, її еволюція, організація і функції. Біржові товари. Найбільші міжнародні товарні біржі, їх вплив на міжнародну торгівлю. Види біржових угод. Консигнаційна торгівля.

Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Засоби зовнішньоторговельної політики. Прояви дискримінації в МТ. Регіональне торговельне співробітництво.

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торгових організацій. ГАТТ (Генеральна угода щодо тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку). Перетворення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ). Реорганізація КОКОМ (Координаційна Рада з експортного контролю). Значення торгових договорів і угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торгової палати.

Передумови і особливості участі України в МТ.

Тема 18. МЕВ у сфері послуг

Значення світового ринку послуг, передумови його формування. Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні напрямки.

Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та «ноу-хау». Види ліцензійних угод. Сучасні умови 1 фактори міжнародного обміну технологіями, форми їх передачі. Значення і обсяги міжнародної торгівлі ліцензіями. Особливості підготовки, оформлення і реалізації ліцензійних угод, головні країни-експортери ліцензій. Внутріфірмова ліцензійна торгівля.

Міжнародний лізинг, його види. Лізинг за терміном оренди. Особливості рентінгу. Головні країни-експортери лізингових послуг. Значення міжнародного лізингу. Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги. Туристські послуги на світовому ринку. Міжнародні туристські потоки. Фактори розвитку міжнародного туризму. Страхові послуги. Франчайзинг в системі міжнародних послуг. Франчайз «торгова марка». Регулювання умов використання товарних знаків, Мадридська угода про їх міжнародну реєстрацію.

Україна на міжнародному ринку послуг.

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини

Роль транспорту в МЕВ. Види міжнародних сполучень, Міжнародні перевезення. Структура морських вантажів. Основні міжнародні морські вантажопотоки. Міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні перевезення вантажів. Фактори вибору транспорту для міжнародних перевезень. Міжнародні пасажирські
сполучення.

Етапи і основні операції міжнародного перевезення вантажу. Суб'єкти міжнародних транспортних відносин. Особливості і умови міжнародних транспортних перевезень. Міжнародний договір перевезень. Міжнародні правила перевезень «Інкотермс - 1990». Транспортно-експедиторське посередництво.

Світовий фрахтовий ринок. Умови фрахтування. Чартерні угоди, їх види. Кон'юнктура світових цін на транспортні послуги -фрахтові ставки і тарифи. Особливості світових ринків фрахтування за видами транспорту.

Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними транспортними організаціями та конвенціями.

Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах.

Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв'язків

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови входження України до світового економічного простору. Проблеми економічної безпеки. Трансформація структури зовнішньої торгівлі. Реалізація конкурентних переваг. Стабілізація виробництва та його структурна перебудова, залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного середовища. Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Зменшення рівня бартерного обміну.

Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіо­нальні, субрегіональні і локальні. Головні напрями розвитку МЕВ:

розвиток двосторонніх міжнародних відносин, розширення участі у європейському регіональному співробітництві, співробітництво в межах СНД. членство в міжнародних організаціях. Пріоритети України в регіональному співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями зовнішньоеко­номічних зв'язків України. Приєднання України до COT як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. Роль НТР в зближенні якісних характеристик сучасного виробництва Дематеріалізація і інтелектуалізація виробництва, зміна моделі економічного розвитку. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установленні зв'язків національних економік зі світовим господарством і у формуванні елементів глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. Рушійні сили і особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми. Моделі економічного розвитку. Транснаціоналізація світової економіки. Глобальні інвестиційні цикли. Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Шляхи розв'язання глобальної продовольчої проблеми. Глобальна ресурсовоенергетична проблема. Безпека світової економіки. Координація міжнародної економічної політики.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародні економічні відносини"

1. Предмет та завдання курсу “МЕВ”, його зв’язок з іншими дисциплінами.
2. Сутність категорії МЕВ. Види та особливості МЕВ.
3. Рівні розвитку МЕВ
4. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.

Лекція 2. Світове господарство та особливості його розвитку

1. Світове господарство: сутність, елементи, суб'єкти.
2. Типологія країн світу.
3. Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці.
4. Значення промислово розвинутих країн.

Лекція 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

1. МЕВ як елемент структури світового господарства.
2. Умови розвитку сучасних МЕВ
3. Форми міжнародних економічних відносин.
4. Глобалізація СГ і МЕВ

Лекція 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

1. Доколоніальний період розвитку МЕВ.
2. Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя.
3. Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків.

Лекція 5. Середовище розвитку МЕВ.

1. Поняття середовища МЕВ. Природно-географічне середовище МЕВ.
2. Економічне середовище формування МЕВ.
3. Політико-правове середовище МЕВ.
4. Соціально-культурне середовище МЕВ.

Лекція 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.
2. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ
3. Поняття та система принципів розвитку МЕВ.

Лекція 7. Міжнародний поділ праці, як об'єктивна основа МЕВ

1. Система міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку.
2. Етапи розвитку МПП.
3. Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції на МПП.

Лекція 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

1. Глобальні і регіональні проблеми сучасності і проблеми МЕВ.
2. Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду:
3. Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ.
4. Лібералізація зовнішньої торгівлі як загальна проблема сучасних МЕВ.
5. Проблеми розвитку транснаціонального бізнесу.

Лекція 9. Міжнародна економічна інтеграція

1. Сутність, цілі, зна­чення та основні риси МЕІ.
2. Передумови та цілі розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції.
3. Північноамериканська економічна інтеграція.

4. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки.
5. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітниц­тва в Африці.
6. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії.
7. Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропей­ських країнах.
 

Лекція 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

1. МЕО, їх роль та функції у системі МЕВ.
2. Економічна діяльність ООН та її рівні.
3. МЕО поза системою ООН: ОЕСР, “Велика сімка”.
4. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.
5. Міждержавні галузеві організації.
 

 Лекція 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

1. Передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності.
2. Головні форми виробничого співробітництва.
3. Місце та роль ТНК в міжнародній виробничій та інвестиційній діяльності.
4. Спільні підприємства у системі МЕВ

Лекція 12. Міжнародні науково-технічні відносини

1. Науково-технічне співробітництво: передумови розвитку, форми, напрями.
2. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.
3. Міжнародні науково-технічні програми.

 

Лекція 13. Міжнародна міграція робочої сили

1. Міжнародна міграція робочої сили: поняття, види та етапи розвитку.
2. Основні регіони тяжіння мігрантів.
3. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.
4. Міжнародне регулювання трудової міграції.

Лекція 14. Світова валютна система і міжнародні валютні відносини

1. Світова валютна система, її сутність та елементи.
2. Еволюція світової валютної системи.
3. Міжнародний валютний ринок.
4. Система валютних курсів.

Лекція 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

1. Міжнародний кредит та його роль у світовій економіці.
2. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
3. Сутність та особливості розвитку євроринку.

4. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування.

Лекція 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин

1. Сутність та цілі міжнародного регулювання валютних відносин.
2. Група Світового банку.
3. Банк міжнародних розрахунків у системі регулювання ва­лютно-кредитних відносин.
4. Європейський банк реконструкції та напрями його діяльності в Україні.
5. Європейський Інвестиційний банк і особливості його діяльності.
6. Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській Америці.

 

Лекція 17. Міжнародна торгівля як форма МЕВ та її регулювання

1. Поняття та особливості розвитку МТ.
2. Регіональна структура МТ.
3. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку.
4. Особливості ціноутворення на світовому ринку.

5. Види і форми МТ.
6. Зовнішньоторговельна політика держав.
7. Регулювання міжнародних торговельних відносин.

 

Лекція 18. МЕВ у сфері послуг

1. Передумови формування та значення світового ринку послуг.
2. Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та “ноу-хау”.
3. Міжнародний лізинг і його види. Значення міжнародного лізингу.

4. Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.
5. Туристичні послуги на світовому ринку.
6. Франчайзинг в системі міжнародних послуг.

 

Лекція 19. Міжнародні транспортні відносини

1. Роль транспорту в МЕВ. Суб’єкти міжнародних транспортних відносин.
2. Особливості і умови міжнародних транспортних перевезень.
3. Світовий фрахтовий ринок.
4. Регулювання міжнародних транспортних відносин.
 

Лекція 20. Проблеми інтеграції України у систему світогосподарських зв'язків

1. Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ.
2. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ
3. Проблеми співробітництва України з ЄС.
4. Приєднання України до COT як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

 

Лекція 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ

1. Проблеми формування економічної єдності світу.
2. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.
3. Транснаціоналізація світової економіки.
4. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.
5. Безпека світової економіки та координація міжнародної економічної політики.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародні економічні відносини"

1. Предмет та завдання курсу “МЕВ”, його зв’язок з іншими дисциплінами.
2. Сутність категорії МЕВ. Види та особливості МЕВ.
3. Рівні розвитку МЕВ
4. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.

 

Реферат.

Сутність та переваги відкритої економіки.

Література:

[1], [8], [16], [22], [4], [11], [17], [26], [7], [12], [18]

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку

1. Світове господарство: сутність, елементи, суб'єкти.
2. Типологія країн світу.
3. Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці.
4. Значення промислово розвинутих країн.

Реферат.

Проблеми інтег­рації України у систему світового господарства.


Література.

[1] – С.305-319 [20] – С.112-120
[5] – С.4-12

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

1. МЕВ як елемент структури світового господарства.
2. Умови розвитку сучасних МЕВ
3. Форми міжнародних економічних відносин.
4. Глобалізація СГ і МЕВ

Реферат.

Місце України у системі міжнародних економічних відносин.

Література.

[5] – С.14-32 [16] – С.126-136
[7] – С.17-32 [17] – С.138-145

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

1. Доколоніальний період розвитку МЕВ.
2. Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя.
3. Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків.

Реферат.

Сучасні проблеми розвитку МЕВ.

Література.

[1] – С.22-23 [12] – С.36-37
  Тема 5. Середовище розвитку МЕВ.

1. Поняття середовища МЕВ. Природно-географічне середовище МЕВ.
2. Економічне середовище формування МЕВ.
3. Політико-правове середовище МЕВ.
4. Соціально-культурне середовище МЕВ.

Література.

[8] – С.42-44

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.
2. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ
3. Поняття та система принципів розвитку МЕВ.

Література.

[8] – С.69-78

Тема 7. Міжнародний поділ праці, як об'єктивна основа МЕВ

1. Система міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку.
2. Етапи розвитку МПП.
3. Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції на МПП.

Реферат.

Проблеми і передумови участі України в МПП.

Література.

[1] – С.39-53 [18] – С.16-41, 92-148
[7] – С.9-13 [22] – С.50-53, 66-82
[12] – С.11-18

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

1. Глобальні і регіональні проблеми сучасності і проблеми МЕВ.
2. Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду:
3. Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ.
4. Лібералізація зовнішньої торгівлі як загальна проблема сучасних МЕВ.
5. Проблеми розвитку транснаціонального бізнесу.

Реферат.

Зовнішній борг України.

Література.

[17] – С.23-33

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція

1. Сутність, цілі, зна­чення та основні риси МЕІ.
2. Передумови та цілі розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції.
3. Північноамериканська економічна інтеграція.

4. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки.
5. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітниц­тва в Африці.
6. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії.
7. Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропей­ських країнах.

Реферат.

Роль та місце України у світових інтеграційних процесах.

Література.

[5] – С.32-36 [16] – С.212-318
[7] – С.392-426 [17] – С.224-324
[12] – С.234-255 [18] – С.428-462
 

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

1. МЕО, їх роль та функції у системі МЕВ.
2. Економічна діяльність ООН та її рівні.
3. МЕО поза системою ООН: ОЕСР, “Велика сімка”.
4. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.
5. Міждержавні галузеві організації.
 

Реферат.

Україна і міжнародні економічні організації.

Література.

[6] – С.427-456 [18] – С.409-426
[16] – С.400-414 [21] – С.148-192
[17] – С.409-421

 Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

1. Передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності.
2. Головні форми виробничого співробітництва.
3. Місце та роль ТНК в міжнародній виробничій та інвестиційній діяльності.
4. Спільні підприємства у системі МЕВ

Реферат.

Іноземні інвестиції в економіці України.

Література.

[17] – С.190-205 [18] – С.42-73, 325-369

Тема 12. Міжнародні науково-технічні відносини

1. Науково-технічне співробітництво: передумови розвитку, форми, напрями.
2. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.
3. Міжнародні науково-технічні програми.


Реферат.

Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічні зв'язки.


Література.

[1] – С.200-211 [15] – С.351-386

[12] – С.285-290


Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили

1. Міжнародна міграція робочої сили: поняття, види та етапи розвитку.
2. Основні регіони тяжіння мігрантів.
3. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.
4. Міжнародне регулювання трудової міграції.

Реферат.

Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

 
Література.

[1] – С.181-195 [17] – С.208-220
[10] – С.157-169 [18] – С.284-300
[12] – С.223-233 [22] – С.113-131
[15] – С.255-281 [23] – С.202-231

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютні відносини

1. Світова валютна система, її сутність та елементи.
2. Еволюція світової валютної системи.
3. Міжнародний валютний ринок.
4. Система валютних курсів.


Реферат.

Платіжний баланс та його структура.

Література.

[1] – С.237-276 [12] – С.71-199, 257-272 [21] – С.8-85
[2] – С.45-169, 249-296 [14] – С.334-367 [22] – С.145-160
[4] – С.83-134 [15] – С.387-430, 444-467[23] – С.296-334
[5] – С.46-83 [16] – С.340-357 [25] – С.249-259
[10] – С.170-204 [17] – С.348-372

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

1. Міжнародний кредит та його роль у світовій економіці.
2. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
3. Сутність та особливості розвитку євроринку.

4. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування.
 

Реферат.

Проблема зовнішньої заборгованості України.

Література.

[1] – С.107-127 [15] – С.293-350
[2] – С.171-185 [16] – С.363-367
[3] – С.115-142 [17] – С.155-190, 455-470
[7] – С.270-314 [18] – С.235-251
[12] – С.201-222, 272-283 [21] – С.113-147

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин

1. Сутність та цілі міжнародного регулювання валютних відносин.
2. Група Світового банку.
3. Банк міжнародних розрахунків у системі регулювання ва­лютно-кредитних відносин.
4. Європейський банк реконструкції та напрями його діяльності в Україні.
5. Європейський Інвестиційний банк і особливості його діяльності.
6. Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській Америці.

Реферат.

Напрями діяльності ЄБРР в Україні.

Література.

[3] – С.153-176 [16] – С.368-380

Тема 17. Міжнародна торгівля як форма МЕВ та її регулювання

1. Поняття та особливості розвитку МТ.
2. Регіональна структура МТ.
3. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку.
4. Особливості ціноутворення на світовому ринку.

5. Види і форми МТ.
6. Зовнішньоторговельна політика держав.
7. Регулювання міжнародних торговельних відносин.

 

Реферати.

Теорії міжнародної торгівлі.
Переваги та недоліки протекціонізму.

Література.

[1] – С.61-100 [15] – С.54-239
[4] – С.7-87 [16] – С.54-73, 153-166, 320-335
[7] – С.58-103 [18] – С.150-216
[12] – С.41-153

Тема 18. МЕВ у сфері послуг

1. Передумови формування та значення світового ринку послуг.
2. Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та “ноу-хау”.
3. Міжнародний лізинг і його види. Значення міжнародного лізингу.

4. Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.
5. Туристичні послуги на світовому ринку.
6. Франчайзинг в системі міжнародних послуг.

Реферат.

Україна на міжнародному ринку послуг.

Література.

[1] – С.81-88 [16] – С.167-173
[7] – С.216-269 [18] – С.217-234
[12] – С.155-170

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини

1. Роль транспорту в МЕВ. Суб’єкти міжнародних транспортних відносин.
2. Особливості і умови міжнародних транспортних перевезень.
3. Світовий фрахтовий ринок.
4. Регулювання міжнародних транспортних відносин.
 

Реферат.

Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах.

Література.

[6] – С.144-154 [18] – С.223-224
[13] – С.371-391 [19] – С.188-199

Тема 20. Проблеми інтеграції України у систему світогосподарських зв'язків

1. Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ.
2. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ
3. Проблеми співробітництва України з ЄС.
4. Приєднання України до COT як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

Реферат.

Напрямки інтеграції України у світовий економічний простір.


Література.

[12] – С.282-283

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ

1. Проблеми формування економічної єдності світу.
2. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.
3. Транснаціоналізація світової економіки.
4. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.
5. Безпека світової економіки та координація міжнародної економічної політики.

Реферат.

Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.


Література.

[7] – С.457-480 [16] – С.18-29

[12] – С.39-40

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародні економічні відносини”.

Вивчаючи дану тему, в наступних питаннях слід розглянути: 1. Предмет та завдання курсу “МЕВ”. Його зв’язок з іншими дисциплінами.
– що являє собою МЕВ;
– провідні тенденції розвитку МЕВ;
– взаємозалежності з іншими науками; 2. Сутність категорії МЕВ. Види та особливості МЕВ.
– виділити сутність загальних та специфічних економічних категорій;
– охарактеризувати основні особливості розвитку сучасних МЕВ: тенденція до глобалізації виробництва і капіталу, до поглиблення розвитку національних господарств в умовах глобального середовища. 3. Рівні розвитку МЕВ.
– розглянути чотири етапи розвитку світової економіки;
– детально розглянути учасників світової економіки на усіх чотирьох етапах;
– охарактеризувати зв’язки між учасниками світової економіки на всіх етапах; 4. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.
– розглянути МЕВ в умовах соціально-економічних змін, прискореного розвитку продуктивних сил суспільства, росту взаємозалежності учасників світового співробітництва.

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку.

1. Світове господарство: сутність, елементи, суб’єкти.
– визначити сутність та економічний зміст категорії “світове господарство”;
– чітко визначити структурні елементи світового господарства;
– показати роль кожного суб’єкта світового господарства. 2. Типологія країн світу.
– визначити критерії, за якими проводиться класифікація країн світу;
– чітко визначити особливості розвинутих країн з ринковою економікою, країн, що розвиваються, країн з перехідною економікою;
–  охарактеризувати частки світової економіки за даними групами (кількість країн кожної групи, їх населення, території, ВВП). 3. Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці.
– виділити три підгрупи країн, що розвиваються та охарактеризувати їх;
– розкрити основні риси та тенденції країн, які входять до даних підгруп. 4. Значення промислово розвинутих країн.
– розглянути підгрупи великих промислово розвинутих країн;
– окремо розглянути сім країн з найбільшим обсягом ВВП в групі розвинутих країн з ринковою економікою;
– охарактеризувати дану групу країн з погляду трьох головних центрів світової економіки (США, Японія, Західна Європа).

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку.

1. МЕВ як елемент структури світового господарства.
– розкрити організаційно-економічну структур сучасного світового господарства, яка визначає поєднання регіональної та функціональної підструктур;
– визначити зміст та принципи даних підструктур (регіональна та функціональна).
2. Умови розвитку сучасних МЕВ.
– визначити основні фактори впливу на розвиток МЕВ;
– розкрити еволюційні процеси, які переживає сучасне світове господарство.
3. Форми МЕВ.
– розглянути становлення нового феномену світового господарства, який виник внаслідок процесів інтеграції і транснаціоналізації та розкривається в наступних формах: світогосподарський поділ праці, транснаціональна спеціалізація та кооперування, світове господарство як єдиний наднаціональний простір;
– розкрити структуру єдиного світогосподарського простору за наступними підсистемами: технологічна, економічна, правова, соціально-культурна.
4. Глобалізація світового господарства та МЕВ.
– розкрити сутність, елементи, суб’єкти та предмет глобалізації;
– охарактеризувати основні тенденції глобальних процесів в сучасних МЕВ;
– показати наслідки глобалізації на сучасному етапі розвитку економіки, а також відкрити її тенденції розвитку.

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ.

1. Доколоніальний період розвитку МЕВ.
– охарактеризувати еволюційні періоди, їх часові межі та основні характеристики;
– розкрити начала формування МЕВ у Стародавньому Світі: описати розвиток економічних відносин на прикладі торгівельних відносин найдавніших державних утворень в долині Нілу та в межиріччі Тигру та Євфрату;
– визначити роль металів як міри вартості в розвитку економічних відносин того часу.
2. МЕВ епохи Середньовіччя.
– розглянути епоху Середньовіччя з погляду становлення ранньокапіталістичних відносин, наголосити на основні тенденції еволюції МЕВ даного періоду;
– розкрити зміст формування МЕВ на території сучасної України.
3. Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв’язків.
– охарактеризувати роль колоніальної експансії та пов’язане з нею збагачення, посилення та могутність колоніальних держав на прикладі держав, що мали могутній морський флот;
– розкрити роль розвитку промисловості та технічного прогресу у формуванні МЕВ.

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ.

1 .Поняття середовища МЕВ. Природно-географічне середовище.
– розкрити сутність та об’єкти середовища МЕВ;
– охарактеризувати основні природно-географічні фактори МЕВ, а також розкрити регіональну структуру світового господарства;
– розглянути п’ять великих районів регіональної інтеграції: Європейський, Північноамериканський, Латиноамериканський, Азіатсько-Тихоокеанський.
2. Економічне середовище формування МЕВ.
– розкрити економічне середовище як елемент розвитку МЕВ, як обов’язковий компонент світового господарства;
– охарактеризувати економічні чинники розвитку держави в системі МЕВ.
3. Політико-правове середовище МЕВ.
– розкрити зміст політико-правових чинників, які впливають на середовище МЕВ;
– розглянути МЕВ крізь призму політичних систем держав.
4. Соціально-культурне середовище МЕВ.
– розкрити суть та зміст понять “соціальна політика”, “економічна культура” та “ділова етика”;
– охарактеризувати вплив та особливості культури на МЕВ і міжнародний бізнес;
– охарактеризувати особливості суспільства та суспільної поведінки в системі міжнародних відносин.

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ.

1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.
– суть та принципи правової системи МЕВ, права і норми господарської поведінки;
– економічний закон як елемент Міжнародного економічного права.
2. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.
– правові економічні принципи розвитку СГ і МЕВ;
– правові шляхи регулювання економіки держави;
– бюджет як основний документ розвитку економіки держави.
3. Поняття та система принципів розвитку МЕВ.
– основні принципи міжнародних економічних організацій щодо розвитку МЕВ та ведення міжнародного бізнесу.

Тема 7. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ.

1. Система міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку.
– визначити предмет та об’єкти міжнародного поділу праці;
– охарактеризувати міжнародний поділ праці у його двох основних формах: міжнародні спеціалізації та міжнародне виробниче кооперування;
2. Етапи розвитку МПП.
– охарактеризувати історію розвитку міжнародного поділу праці;
– розкрити теорію міжнародного поділу праці через обґрунтування розвитку в класичній школі економіки А.Сміта та Д.Рікардо;
– розглянути сучасні тенденції МПП як глобальну господарську систему, що ґрунтується на міжнародному і наднаціональному світогосподарському поділі праці.
3. Фактори поглиблення МПП, вплив технологічної революції на МПП.
– визначити та охарактеризувати основні фактори впливу на МПП, такі як інтернаціоналізація та інтеграція виробництва і обігу, які функціонують на принципах ринкової економіки;
– описати прояви й основні чинники технологічної революції та її вплив на МПП;
– розглянути МПП на прикладах конкретних галузей крізь призму технологічної революції.

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ.

1. Глобальні і регіональні проблеми сучасності і проблеми МЕВ.
– основні тенденції розвитку бізнесу та його вплив на МЕВ. Проблема екології та обмежених ресурсів у МЕВ;
– єврорегіони, тенденції їх розвитку та роль в МЕВ.
2. Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду.
– формування єдиного підходу до соціально-економічної політики, досягнення більш високого загального рівня життя;
– вплив соціуму на ключові проблеми МЕВ;
– роль та місце профсоюзів у веденні міжнародного бізнесу.
3. Проблема зовнішньої заборгованості в МЕВ.
– сукупний борг країн світу, причини світової кризи заборгованості;
– реструктуризація боргу по лінії Паризького та Лондонського клубів;
– проблеми зовнішньої заборгованості України.
4. Лібералізація зовнішньої торгівлі як загальна проблема сучасних МЕВ.
– специфічні риси міжнародної торгівлі;
– міжнародна практика лібералізації зовнішньої торгівлі на прикладах ЄС та СОТ.
5. Проблеми розвитку транснаціонального бізнесу.
– роль та місце ТНК в світовому бізнесі і МЕВ, критерії транснаціональності корпорації;
– сучасні форми організаційної структури ТНК;
– специфіка зовнішнього середовища ТНК. “Практична філософія” управління ТНК.

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція.

1. Сутність, ціль і значення та основні риси МЕІ.
– визначити поняття інтеграції, міжнародної економічної інтеграції, валютної інтеграції тощо;
– розглянути основні рівні міжнародної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, вільний торгівельний простір, митний союз, спільний ринок, економічний союз.
2. Передумови та цілі розвитку західноєвропейської економічної інтеграції.
– розглянути інтеграційні процеси, які розпочалися у Західній Європі після закінчення Другої світової війни;
– розглянути історію формування та становлення Європейського Союзу з часів його формування до наших днів.
3. Північноамериканська економічна інтеграція.
– розглянути особливості розвитку економічних інтеграційних зв’язків у Північній Америці на прикладі Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА);
– визначити основні цілі, напрями діяльності, економічні показники НАФТА.
4. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки.
– охарактеризувати три моделі інтеграції в Латинській Америці: спільний ринок, зони вільної торгівлі, модель часткових економічних преференсів на прикладах Андської групи, Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі (ЛАВТ), Карибської асоціації вільної торгівлі (КАРАФТА), Спільного ринку країн Південного Конуса (МЕРКОСУР).
5. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітництва в Африці.
– охарактеризувати основні особливості інтеграційних процесів, що розвиваються на Африканському континенті на прикладі Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), Митного економічного союзу Центральної Африки (ЮДЕАК), Спільного ринку Східної і Південної Африки (КОМЕСА), Південноафриканського співтовариства розвитку (САДК).
6. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії.
– визначити основні цілі, етапи розвитку та мету Асоціації Південно-Східної Азії (АСЕАН);
– розглянути інтеграційні об’єднання Азії та Азійсько-Тихоокеанського регіону: “План Коломбо” і Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК).
7. Проблеми розвитку економічної інтеграції в Східноєвропейських країнах.
– охарактеризувати специфіку інтеграції східноєвропейських країн на прикладах Співдружності Незалежних Держав (СНД), Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), Єдиний Економічний Простір (ЄЕП), Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю (ЦЕФТА) та Рада держав Балтійського моря (РДБМ).

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві та регулюванні МЕВ.

1. МЕО, їх роль та функції в системі МЕВ.
– визначити основні ознаки та особливості МЕО;
– охарактеризувати роль МЕО у МЕВ;
2. Економічна діяльність ООН та її рівні.
– визначити основні передумови виникнення та розвитку ООН;
– дослідити економічну діяльність ООН через Конференцію Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), наголосити на її основні цілі, принципи та організаційну структуру;
– охарактеризувати співпрацю ООН та СОТ на прикладі Міжнародного торгівельного центру ЮНКТАД/СОТ (МТЦ), наголосити на її основні цілі, принципи та організаційну структуру.
3. МЕО поза системою ООН: ОЕСР, “Велика сімка”.
– охарактеризувати МЕО на світовій арені, розкрити їх особливості та тенденції розвитку на прикладі ОЕСР і “Великої сімки”.
4. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.
– розглянути роль держави в економічних і політичних організаціях, охарактеризувати позитивні та негативні чинники для цих країн на прикладі країн, що розвиваються;
5. Міждержавні галузеві організації.
– визначити основні цілі та завдання міждержавних галузевих організацій;
– охарактеризувати тенденції розвитку та фактори, які сприяють формуванню міждержавних галузевих організацій.

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво.

1. Передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності.
– визначити передумови та основні чинники міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності;
– охарактеризувати прямі та портфельні інвестиції, дати визначення капіталу в широкому понятті (офіційний, приватний, підприємницький, позичковий, короткостроковий капітал тощо);
2. Головні форми виробничого співробітництва.
– визначити чинники, що безпосередньо впливають на виробниче співробітництво: інвестиційний клімат, вартісні чинники, торгівельні обмеження, маркетингові чинники тощо.
3. Місце та роль ТНК в міжнародній виробничій та інвестиційній діяльності.
– розкрити зміст ТНК, розглянути передумови виникнення та проаналізувати кілька ТНК на реальному прикладі;
– роль ТНК в інвестиційній та виробничій діяльності.
4. Спільні підприємства у системі МЕВ.
– дати визначення поняття “спільне підприємство”;
– навести основні стимули заснування СП, їх переваги та недоліки.

Тема 12. Міжнародні науково-технічні відносини.

1. Науково-технічне співробітництво: передумови розвитку, форми, напрями.
– форми технологій, що підлягають міжнародному обміну на комерційній основі, основні три види та їх характеристика;
– некомерційні форми технологічного обміну;
– розвиток науково-технічного ринку, десять головних технологічних галузей.
2. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.
– особливості міжнародної ліцензійної торгівлі, чинники, що стимулюють фірми продавати і купувати ліцензії на світовому ринку. Недоліки та негативні наслідки міжнародного ліцензування;
– об’єкти ліцензій. Сутність міжнародних ліцензійних угод. Форми ліцензійних платежів;
– захист інтелектуальної власності в рамках компетенції СОТ, ЄПО та СОІВ.
3. Міжнародні науково-технічні програми.
– роль та місце міжнародних науково-технічних програм у світі;
– розвиток науково-технічних програм на прикладі космічної та атомної галузей.

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили.

1. Міжнародна міграція робочої сили: поняття, види та етапи розвитку.
– визначити поняття “еміграції” та “імміграції”. Розглянути основні форми міграційних процесів: постійна міграція, тимчасова міграція, нелегальна міграція;
– розглянути переміщення трудових ресурсів, їх основні чотири етапи.
2. Основні регіони тяжіння мігрантів.
– сучасні центри притягання робочої сили, причини та наслідки;
– структура мігруючої робочої сили. Міграція робочої сили між країнами, що розвиваються, міграція між самими розвинутими країнами. Аналіз міграційних процесів на світовій арені.
3. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.
– наслідки переміщення трудових ресурсів для країн, що приймають робочу силу;
– вигоди та недоліки країни-експортера робочої сили.
4. Міжнародне регулювання трудової міграції.
– Міжнародна Організація Праці (МОП): головна мета, функції, організаційна структура.

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютні відносини.

1 .Світова валютна система, її сутність та елементи.
– характеристика поняття “валютні відносини” та “світова валютна система”;
– види валют, валюта і валютний курс, визначення: національна валюта, іноземна валюта, міжнародна валюта та резервна валюта;
– учасники світової валютної системи.
2. Еволюція світової валютної системи.
– еволюція розвитку світової валютної системи;
– система “золотого стандарту”. Бреттон-вудська валютна система;
– принципи Ямайської валютної системи;
– валютна політика України.
3. Міжнародний валютний ринок.
– суть та види валютного ринку;
– тир рівні світової системи валютного ринку;
– основні функції валютного ринку.
4. Система валютних курсів.
– спотовий ринок та обмінний курс “спот”;
– форвардний ринок та форвардний курс;
– ф’ючерсний ринок та ф’ючерсний курс;
– валютні опціони, спекулятивні валютні операції.


Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу.

1. Міжнародний кредит та його роль у світовій економіці.
– поняття міжнародного кредиту, умови ефективності міжнародного кредиту;
– основні форми міжнародного кредиту: міжнародний комерційний кредит, банківське кредитування, експортний кредит та інші;
– сучасні форми міжнародного кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг.
2. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
– структура світового ринку позичкового капіталу: світовий кредитний ринок, світовий фінансовий ринок.
3. Сутність та особливості розвитку євроринку.
– еволюція розвитку євроринку;
– специфіка євроринку; вісім факторів євроринку.
4. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування.
– міжнародні фінансові центри: їх роль та характеристика;
– Міжнародний валютний фонд, основні характеристики та цілі.

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин.

1. Сутність та цілі міжнародного регулювання валютних відносин.
– основні тенденції міжнародного регулювання валютних відносин;
– світові кризи та проблеми зовнішньої заборгованості.
2. Група Світового банку.
– основні цілі та характеристика Світового банку;
– Міжнародний Банк реконструкції та розвитку;
– Міжнародна асоціація розвитку;
– Міжнародна фінансова корпорація;
– Багатостороннє агентство гарантії інвестицій.
3. Банк міжнародних розрахунків у системі регулювання валютно-кредитних відносин.
– історія розвитку, основні функції та характеристики Банку міжнародних розрахунків;
– Банк міжнародних розрахунків як центральний банк для більшості національних центральних банків європейських країн.
4. Європейський банк реконструкцій та напрями його діяльності в Україні.
– історія розвитку, основні функції та характеристики Європейського банку реконструкцій;
– співпраця України з Європейським банком реконструкцій.
5. Європейський інвестиційний банк та особливості його діяльності.
– історія розвитку, основні функцій та характеристики Європейського інвестиційного банку;
– Європейський інвестиційний банк як неприбуткова фінансово-кредитна організація країн ЄС для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів.
5. Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці, Азії, Латинській Америці.
– Міжамериканський банк розвитку;
– Африканський банк розвитку;
– Азійський банк розвитку.

Тема 17. Міжнародна торгівля як форма МЕВ та її регулювання.

1. Поняття та особливості розвитку МТ.
– суть і значення міжнародної торгівлі, економічна основа міжнародної торгівлі;
– теорії міжнародної торгівлі: спеціалізація та порівняльні переваги, класична теорія торгівлі, теорія відносної забезпеченості чинниками виробництва.
2. Регіональна структура МТ.
– промислово-розвинуті країни з ринковою економікою та високим рівнем доходів населення – їх торгівельна політика;
– проблеми орієнтації торгівельної політики країн, що розвиваються;
– торгівельна політика країн з перехідною економікою.
3. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку.
– Роль конкуренції на світовому ринку, поняття демпінгу;
– практика ведення міжнародної торгівлі ТНК, частка ТНК в міжнародній торгівлі.
4. Особливості ціноутворення на світовому ринку.
– протекціонізм як фактор ціноутворення;
– чинники впливу ціноутворення на світовому ринку: тарифні та нетарифні бар’єри.
5. Види і форми міжнародної торгівлі.
– структура міжнародної торгівлі за групами та видами продукції;
– структура міжнародної торгівлі за товарними формами.
6. Зовнішньо-торгівельна політика держав.
– дві тенденції в міжнародній торгівельній політиці: вільна торгівля та протекціонізм;
– торгівельна політика України.
7. Регулювання міжнародних торгівельних відносин.
– роль СОТ в міжнародних торгівельних відносинах: торгівля товарами, послугами, торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Тема 18. МЕВ у сфері послуг.

1. Передумови формування та значення світового ринку послуг.
– роль та значення сфери послуг в МЕВ, основні види послуг;
– роль СОТ в торгівлі послугами.
2. Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та ноу-хау.
– перспективи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями та ноу-хау;
– основні покупці та продавці на ринку ліцензіями та ноу-хау.
3. Міжнародний лізинг та його види. Значення міжнародного лізингу.
– суть та значення лізингу;
– основні види лізингу: фінансовий, строковий, відновлюваний, стандартний, зворотній та інші.
4. Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.
– суть міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами, історія виникнення;
– основні чинники впливу на розвиток міжнародного ринку інжинірингових послуг;
– сутність міжнародного договору на консультативний інжиніринг;
– умови надання інжинірингових послуг.
5. Туристичні послуги на світовому ринку.
– значення туристичних послуг на світовому ринку;
–  види туризму та їх особливості.
6. Франчайзинг в системі міжнародних послуг.
– суть та зміст франчайзингу в міжнародному бізнесі;
– розглянути конкретні приклади франчайзингу.

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини.

1. Роль транспорту в МЕВ. Суб’єкти міжнародних транспортних відносин.
– місце та роль транспорту в системі МЕВ. Види та особливості транспорту: повітряний, залізничний, автомобільний, водяний та трубопровідний транспорт.
2. Особливості і умови міжнародних транспортних перевезень.
– мета і сфера застосування правил ІНКОТЕРМС;
– ІНКОТЕРМС 2000.
3. Світовий фрахтовий ринок
– суть та зміст фрахту в міжнародних транспортних перевезеннях;
– Особливості фрахту кожного виду транспорту.
4. Регулювання міжнародних транспортних відносин.
– роль міжнародних транспортних організацій в регулюванні транспортних відносин;
– роль держави в транспортній політиці, на прикладі України.

Тема 20. Проблеми інтеграції України у систему світогосподарських зв’язків.

1. Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ.
– об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему;
– внутрішньо та зовнішньоекономічні чинники включення України в міжнародну економічну систему.
2. Національні економічні інтереси України в сфері МЕВ.
– стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки;
– нові форми залучення України в міжнародну економічну систему.
3. Проблеми співробітництва України з ЄС.
– історія розвитку співробітництва України з ЄС;
– позитивні та негативні чинники інтеграції України до ЄС;
– перспективи вступу України до ЄС.
4. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного розвитку.
– історія розвитку співпраці з СОТ;
– позитивні та негативні чинники вступу України до СОТ;
– перспективи вступу України до СОТ.

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ.

1. Проблеми формування економічної єдності світу.
– світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність;
– асиметричність розвитку країн як одна з найбільших проблем формування економічної єдності світу.
2. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.
– зміст та особливості світової економічної рівноваги;
– основні механізми регулювання світової економічної рівноваги.
3. Транснаціоналізація світової економіки.
– вплив транснаціоналізації на світову конкуренцію і розвиток МЕВ;
– транснаціональність капіталу і діяльності як основна риса ТНК.
4. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.
– основні проблеми пов’язані з глобалізацією в бізнес середовищі;
– проблема альтернативних джерел енергії, перспективи їх розвитку.
5. Безпека світової економіки та координація міжнародної економічної політики.
– безпека як один з основних ризиків світової економіки;
– вплив війни у країнах світу на ведення міжнародного бізнесу;
– основна робота щодо забезпечення безпеки в МЕВ.

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант ______

1.Впишіть номер визначення кожного терміну (вірна відповідь оцінюється у 2 бала)

  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІН
1 Продаж товарів нижче витрат на міжнародних ринках А. Фірма
2 Переміщення товарів між двома або більше країнами світового господарства B. Міжнародний золотий стандарт
3 Політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень в торгівлі C. Податки
4 Ціна грошової одиниці валюти виражена в грошових одиницях іншої країни D. Протекціонізм
5 Картель, який утворено в 1970 році з 30 країн-експортерів нафти, з метою контролю ціни і кількості сирої нафти, яку експортують його члени E. Демпінг
6 Відокремлена господарська одиниця зареєстрована в країні місцезнаходження F. Номінальна ціна
7 Міжнародна валютна система, що існувала в ХІХ на початку ХХ ст., в якій кожна країна виражала вартість своєї грошової одиниці у певній кількості золота G. Міжнародний золотий стандарт
8 Світові ціни на товари, які публікуються в прайс-листах H. Валютний курс
9  Обов’язкові платежі, які стягуються державою з населення, організацій, установ у законодавчому порядку I. ОПЕК
10 Міжнародна валютна система, що існувала в ХІХ на початку ХХ ст., в якій кожна країна виражала вартість своєї грошової одиниці у певній кількості золота J. Транспортне забезпечення

2.Чи правильні такі твердження? ( правильна відповідь оцінюється у 2 бала )
1. Сот включає в себе 64 країни-члени
Так Ні
2. Залежність від іноземного капіталу, високі темпи зростання є ознаками країн що розвиваються
Так Ні
3. Європейський союз створений у 1956 році в Берліні
Так Ні
4. Право на інтелектуальну власність зберігається лише в межах однієї держави
Так Ні
5. Виробники з Німеччини та Франції сплачують однакове мито при імпорті товарів у Голландію.
Так Ні
6. Знецінення долара позитивно впливає на експорт США
Так Ні
7. Ефект масштабу ніяк не впливає на інтеграційні процеси
Так Ні
8. За планом Маршала допомога надавалась усім країнам, які постраждали під час Другої світової війни окрім Німеччини та СРСР.
Так Ні
9. Україна є членом СОТ
Так Ні
10. Під час інтеграції двох держав більшу користь отримує багатша
Так Ні

3. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ (відповідь оцінюється у 10 балів)
1. Наслідки глобалізації для світового господарства.
2. Міграція робочої сили: позитивні та негативні сторони.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Міжнародні економічні відносини у сучасному світі.
2. Місце та роль МЕВ у розвитку національної економіки.
3. Роль МЕВ у процесі інтеграції України у систему світогосподарських зв’язків.
4. Структура міжнародної економіки.
5. Сутність, значення та показники відкритої економіки.
6. Виникнення і розвиток світового ринку.
7. Сучасне світове господарство.
8. Нові індустріальні країни та їх роль у сучасному світі.
9. Напрямки подолання відсталості країн, що розвиваються.
10. Напрямки та перспективи інтеграції України у систему світового господарства.
11. Форми міжнародних економічних відносин.
12. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин.
13. Глобалізація.
14. Еволюція міжнародних економічних відносин.
15. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин.
16. Закони розвитку світового господарства.
17. Показники та фактори розвитку міжнародного поділу праці.
18. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва.
19. Напрямки подолання зовнішньої заборгованості країн світу.
20. Міжнародна економічна інтеграція.
21. Європейський союз: етапи становлення, умови участі.
22. Україна і Євросоюз.
23. ООН та система органів ООН.
24. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні.
25. Фінансово-промислові групи.
26. Діяльність ТНК в Україні.
27. Міжнародна підприємницька діяльність в Україні.
28. Особливості діяльності спільних підприємств в Україні.
29. Світовий досвід функціонування спеціальних економічних зон.
30. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні.
31. Міжнародне співробітництво в галузі науки і техніки.
32. Міжнародна торгівля технологіями.
33. Міжнародна трудова міграція.
34. Роль МОП у вирішенні питань безробіття та захисту прав трудящих.
35. Міграційна політика країн світу (країни на вибір студента).
36. Еволюція світової валютної системи.
37. Європейська валютна система.
38. Система валютних курсів.
39. Резервні валюти.
40. Платіжний баланс та шляхи його збалансування.
41. Особливості валютного регулювання в Україні.
42. Міжнародний банк реконструкції і розвитку.
43. Діяльність ЄБРР в Україні.
44. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
45. Діяльність МВФ в Україні.
46. Вивіз капіталу: позитивні і негативні сторони.
47. Значення іноземних кредитів для економічного розвитку України.
48. Шляхи подолання зовнішньої заборгованості України.
49. Передумови і особливості участі України в міжнародній торгівлі.
50. Теорії абсолютних та порівняльних переваг.
51. Теорія Хекшера-Оліна і парадокс Леонтьєва.
52. Теорія конкуренції Майкла Портера.
53. Протекціонізм.
54. Антимонопольне законодавство країн світу.
55. Міжнародна біржова діяльність.
56. Особливості формування цін на світовому ринку.
57. Торговельна політика та регулювання міжнародної торгівлі.
58. Особливості митно-тарифного регулювання в Україні.
59. Міжнародний туризм: стан та перспективи розвитку.
60. Міжнародний в’їзний туризм в Україні.
61. Міжнародні лізингові відносини.
62. Міжнародні транспортні відносини.
63. Система міжнародних правил перевезень “ІНКОТЕРМС”.
64. Франчайзинг.
65. Напрямки участі України у СОТ.
66. Моделі економічного розвитку світу.
67. Основні принципи міжнародного права.
68. Національна безпека.
69. Міжнародний тероризм та шляхи боротьби з ним.
70. Роль МЕВ у вирішенні глобальних економічних проблем.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальне семестрове завдання набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг індивідуального завдання повинен становити 15-20 сторінок тексту.

При оформленні семестрового завдання слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Першою сторінкою індивідуального семестрового завдання є титульна сторінка. Зразок її оформлення наведено у додатку 1.

Текст завдання поділяють на відповідні підрозділи:
1. Вступ.
2. Основна частина (2-3 підрозділи).
3. Висновки.
4. Список використаних джерел.
5. Додатки.

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми роботи, проаналізувати стан дослідженості проблеми. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні рішення досліджуваної проблеми. Аналіз слід проводити з використанням реальних статистичних даних. На основі викладеного матеріалу слід зробити відповідні висновки і пропозиції. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати двох сторінок. Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші джерела (ресурси Інтернету, інформація на CD-дисках), які реально використовувались у роботі. До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен починатися з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На першій та другій сторінках номери не проставляються.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток 2).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток 2).

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад:


(1)

Під час написання індивідуального семестрового завдання студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис.1. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (1) ...”. На всі таблиці в тексті індивідуального завдання повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел повинен містити не менше десяти використаних позицій. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел наведено у додатку 3.

Додатки нумерують великими українськими літерами А, Б, В, і т.д. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, розміщений угорі посередині сторінки.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Сутність категорії “міжнародні економічні відносини”.
2. Назвіть рівні міжнародних економічних відносин.
3. Об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин.
4. Сутність відкритої економіки.
5. Світове господарство та його суб’єкти.
6. Типологія країн світу.
7. Нові індустріальні країни.
8. Форми міжнародних економічних відносин.
9. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин.
10. Еволюційні періоди формування МЕВ.
11. Поняття середовища міжнародних економічних відносин.
12. Основні закони МЕВ та світового господарства.
13. Міжнародний поділ праці.
14. Міжнародна економічна інтеграція – цілі, значення, учасники.
15. Західноєвропейська економічна інтеграція.
16. Міжнародні економічні організації – їх роль та функції.
17. ООН та система органів ООН.
18. ТНК та їх роль в міжнародній виробничій та інвестиційній діяльності.
19. Спільні підприємства у системі МЕВ.
20. Місце та роль іноземних інвестицій в економіці України.
21. Види міжнародної міграції робочої сили.
22. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції .
23. Еволюція світової валютної системи.
24. Міжнародний валютний ринок.
25. Система валютних курсів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 368 с.
2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, КОО, 2001. – 305 с.
3. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К.: Сирин, 2000. – 196 с.
4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.
5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
6. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
7. Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с.
8. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград: Калининградский университет, 2000. – 82 с.
9. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
10. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с.
11. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2001. – 277 с.
12. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 406 с.
13. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 448 с.
14. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
15. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с.
16. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 503 с.
17. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519 с.
18. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с.
19. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Теорія, методологія, практика. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 284 с.
20. Філіпенко А.С., Вергун В.А., Бураківський І.В. та ін. Економіка зарубіжних країн. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.
21. Філіпенко А.С., Мазуренко В.І., Сікора В.Д. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
22. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
23. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
24. Фомишин С.В., Фомишина В.Н., Тищенко А.И., Градиль А.И. Международные экономические отношения: Практикум. Учебное пособие. – Херсон: Дніпро, 2002. – 248 с.
25. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994. – 736 с.
26. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2003. – 589 с.

ДОДАТОК 1
Зразок оформлення титульного аркушу індивідуального завдання

Міністерство освіти та науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра економіки


ІНДИВІДУАЛЬНЕ СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ
з курсу "Міжнародні економічні відносини" на тему:
_________________________________________
_________________________________________

Виконав:

студент групи МО-23

___________________
Дрогобич - 2005 


ДОДАТОК 2 Зразок оформлення ілюстрацій та таблицьКриві трансформації виробничих потужностей

Рис. 1. Криві трансформації виробничих потужностей.

Таблиця 2.

Динаміка світового ринку послуг
  1990 1994 1996 1998
Усі види послуг 853,2 1100 1260 1290
Транспорт 209,2 250,4 315 324
Подорожі 246,9 321,1 415 422
Урядові послуги 47,0 49,5 - -
Інші види послуг 349,9 479,1 530 544

ДОДАТОК 3

Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел
Характеристика джерела Зразок оформлення
Монографії, підручники Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. – 241 с.
Статті Синцеров Л. Длинные волны глобальной интеграции // МЭ и МО. – 2000. – №5. – С.56.
Інтернет-сторінки Банк Англии снизил учетную ставку // www.korrespondent.net.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.