Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Захарова К.В.
керiвник: д.е.н. Василенко В.А.

Використання сучасних інформаційних технологій в туристичній галузі Криму

Постановка проблеми. Сучасне суспільство характеризується швидким розповсюдженням нових інформаційних технологій і радикальними змінами соціально-економічного життя під впливом цих процесів. Останнє десятиріччя ознаменувалися стійкою тенденцією розвитку інформатизації процесів управління підприємствами туристичної сфери. Туризм сьогодні - це глобальний компьютерізований бізнес, у якому приймають участь крупні авіакомпаніі, готелі та туристичні корпораціі всього світу. Активне впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, оператівність і висока швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. Крупні капитальні вкладення у нові технології приведуть до вертикальної, горизонтальної та діагональної інтеграції турістичних підприємств. Інформаційні технологіі забеспечують значний рост продуктивності у сфері послуг, а також у туризмі. Туризм у Криму - одна з найперспективніших індустрій. Зупиняючим фактором для бурного та якісного розвитку туризму у Криму є низка інформаційна грамотність та слабкі коммунікації. Саме тому питання розвитку інформаційних технологій у туризмі дуже актуально для кримських туристичних фірм в умовах глобалізації економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ефективного використання інформаційних технологій у туризмі присвячені наукові розробки вітчизняних та закордонних вчених.

Наприклад, у монографіі С.В. Мельниченко висвітлено теоретико-методологічні основи та практичний інструментарій застосування інформаційних технологій у туристичному бізнесі. Також, визначено роль і місце інформаційних технологій у менеджменті і маркетингу туристичних підприємств. Надані практичні рекомендації щодо модіфікації організаційних структур управління туристичними підприємствами та системи менеджменту в цілому, під впливом інформаційних технологій [3, с. 5].

М. Желєні розглядає аспект розвитку технологій у туризмі, акцентуючи увагу на тому, що зростання ролі інформації у туризмі супроводжувалося появою різноманітних технологій. Метою сучасних туристичних фірм є сберігання та захист мереж підтримки технологій, забеспечення їх стабільності [1, с. 206].

За визначенням В.А. Квартальнова, нові інформаційні технологіі та ефективні комунікації забеспечують стрімкий розвиток ринку міжнародного турізму. Велике значеня у туризмі приймають глобальні компьютерні мережи. Завдяки інформаційним технологіям зросте ефективність маркетингу у турізмі, споживач зможе швидко отримувати необхідну якісну інформацію о туристичному продукті не виходячи з дому [2, с. 275].

У праці Скопеня М.М. акцентована увага на процесі автоматизаціі фірми за допомогою офісних програм, компьютерної техникі, яка застосовується у работі туристичної фірми, створені ефективних сайтов та серверов турістичної фірми в Інтернеті, а також на стані та перспективі використання Інтернету в туристичному бізнесі [4, с. 87].

Вітчизняні підприємства, стикаючись з проблемами забезпечення конкурентоспроможності туристичних послуг, не ефективно використовують вироблений зарубіжними туристичними фірмами інструментарій сучасних інформаційних технологій.

У зв'язку з цим, метою написання статті є дослідження ефективності та переваг використання сучасних інформаційних технологій та перспективи їх застосування на підприємствах туристичної галузі Криму.

Виходячи з мети, були поставлені наступні задачи:

1) виявленя основних проблем, з якими стикаються туристичні фірми Криму;
2) пропозиція, по використанню новітніх інформаційних технологій туристичними фірмами Криму;
3) аналіз ефективності та переваг глобальних систем резервування (Global Distribution System - GDS) та виявлення можливостей застосування цих систем на кримських туристичних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Зростання рівня життя, особистого доходу, рівня освіти підвищує інтерес людини до подорожей та можливостей здійснювати їх як у своєї країни, та за її межами, а висока якість туристичного продукту робить туризм привабливим для багатьох людей.

Глобалізація - один з основних напрямків в індустрії міжнародного турізму, який супроводжується концентрацією долі ринку та впливу в руках крупних компаній. Ці компанії, крім економії у великих масштабах, мають можливості розподіляти ризик між різними ринками, застосовувати сучасні маркетингові схеми доступу на міжнародний ринок труда, а також виграють від активного використання нових технологій [2, с. 277].

У розвинених країнах світу водночас, доповнюючи одна одну, відбуваються зміни в інформаційних технологіях і в турістичному бізнесі, на відміну від Криму, де такі перетворення характеризуються відсутністю злагодженості. У зв'язку з цим процес впровадження інформаційних технологій у діяльність суб'єктів господарювання у сферу туризму Криму стикається з рядом проблем.

Дослідження основних проблем туристичних фірм у Криму дають наступні результати:

1. Слабкі комунікації. Більшість сайтів туристичних підприємств використовуються як інформаційно-рекламний канал, який надає актуальну інформацію, що постійно оновлюється. Але, проведені дослідження довели, що в середньому тільки 12,3% туристичних фірм Криму мають власний сайт [3, с.250]. В інших він взагалі відсутний або з моменту створення не оновлювался і утримує застарілу інформацію. Крім того, сайти кримських турістичних фірм утримують у собі обмежений обсяг інформаціі, є однотипними та характеризуються відсутністю явної спрямованості на розвиток комплекса в цілом. (табл.1) [7, с.86].

Таблиця 2

Туристичні підприємства України, що мають власні сайти
Місто (область) Число туристичних фірм Число туристичних фірм,
що мають власний сайт
Частка, %
м. Київ 688 97 14,1
АР Крим 81 10 12,3
Вінницька 6 1 16,7
Волинська 11 1 9,1
Дніпропетровська 74 12 16,2
Донецька 66 11 16,7
Житомирська 1 - -
Закарпатська 21 2 9,5
Запорізька 16 4 25,0
Івано – Франківська 23 2 8,7
Київська 16 5 31,3
Кіровоградська 7 1 14,3
Луганська 15 3 20,0
Львівська 176 53 30,1
Миколаївська 12 2 16,7
Одеська 46 12 26,1
Полтавська 10 2 20,0
Рівненська 8 2 25,0
м. Севастополь 27 4 14,8
Сумська 12 2 16,7
Тернопільська 21 2 9,5
Харьківська 38 6 15,8
Херсонська 11 2 18,2
Хмельницька 16 3 6,3
Черкаська 20 3 15,0
Чернівецька 51 8 15,7
Чернігівська 12 2 16,7
Всього 1485 252 17,0

З таблиці 1 видно, що лише 17% турістичних фірм України мають свій власний сайт, що свідчить про недосконалість механизму інформаційного обміну суб'єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мережі Інтернет.

2. Недостатній рівень підготовки менеджерів з інформаційних технологій та низка інформаційна грамотність. Основною проблемою при установці програмного забезпечення на кримських турістичних підприємствах, крім техничних питань, є недостатня кваліфікованність персоналу. Переважна кількість робітників туристичної галузі має гумунітарну освіту, що викликає певні труднощі в роботі з комп'ютером та Інтернетом. Навчання співробітників або найм професіоналів потребує додаткових фінансових коштів та далеко не всі туристичні підприємства Криму можуть дозволити собі утримувати у штаті фахівців з інформаційних технологій.

3. Більшість кримських туристичних фірм дають далеко не повну інформацію кліентам на своїх сайтах щодо місця расположення готелю або пансіонату (дуже часто відсутня інформація що до місцязнаходження об'єктів від морю), також інформація про вартість пропозіціоних послуг нерідко буває застарілою та неточною.

4. Значні недоліки у системі бронування та резервування готельних номерів. Найбільше росповсюдження отримала система резервування номерів, коли турист придбає номер у готелі (чотирьох, трьох чи п'яти зірковому - як вказано у прайсі), але не знає назви цього готелю до самого приїзду. Така система назвається у різних операторів по-різному: ROULETTE, TEZ-EXPRESS та інші. Багато хто віддає перевагу такий системі, тому що вона дозволяє значно заощаджувати бюджет на поїздку та, якщо пощастить, попасти у гарний готель. Найчастіше, результат не віправдовує сподівань туриста.

5. Відсутність державної електороної системи забезпечення суб'єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи та ін.

Таким чином, виявлення основних проблем туристичних фірм у Криму вказує на доцільність розробки цільової програми розвитку інформаційних технологій у діяльності підприємств туристичної сфери, яка, в свою чергу, дасть можливість урахувати комплекс заходів щодо поліпщення діючої системи використання різноманітних видів інформаційних технологій та сприяти розвитку нових механизмів державного регулювання у цій сфері. Для кримських туристичних компаній існує багато шляхів підвищення ефективності діяльності.

Виходячи з проблем малої наявністі сайтів у туристичних компаній Криму (зі 108 туристичних фірм лише 14 мають власний сайт) можна запропонувати напрямки по вдосконаленню системи інформування:

- розширення переліку та обсягу інформації;
- зміна дізайну сайтів регіонального та національного призначення;
- стимулювання приватних підприємств (суб'єктів туристичної діяльності) для створення сайтів регіонального призначення;
- здійснення контролю за об'єктивністю інформації;
- включення у бюджет витрат на використання комп'ютерних технологій з метою розвитку туризму у Криму [5, с. 131].

Конкуренція на кримському ринку туристичних послуг також обумовлює підвищені вимоги до професійних якостей керівників та спеціалістів, що, насамперед, передбачає оволодіння фундаментальними знаннями теорії і практики управління з урахуванням галузевої специфіки, а також умінням активно використовувати інформаційні технології у своїй професійній діяльності. Саме тому, активне впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність кримських туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері.

Одним з головних факторів ефективної роботи кримських туроператорських і турагентських компаній є кількість і якість продаж. Вплинути на продажі, покращити їх якість, максимально підвищити ефективність роботи можливо шляхом застосування систем бронювання і резервування в діяльності підприємств туристичного бізнесу Криму.

На думку автора, резервування - це аренда (запас) частки місць оптом у готелях, санаторіях, транспортних засобах, тощо промiжним продавцем (турагентом, туроператором) для подальшої їх роздрiбної реалізації клієнтам (туристам та бiзнесменам). Фактори часу та умови повинні бути відображені у договорі.

Бронювання - поняття дещо вужче. Це закріплення за клієнтом (туристом) конкретного місця у готелях, санаторіях, транспортних засобах, яке вiдбувається за допомогою iнтернету, телефону, тощо з частковою чи повною передоплатою.

Взаємозв'язок систем бронювання и резервування зображен автором на рис. 1.

Взаємозв'язок систем бронювання и резервування
Рисунок 1. Взаємозв'язок систем бронювання и резервування

Загальносвітовою тенденцією розвитку туристичного ринку провайдерських послуг є надання готелям пакету послуг, пов'язаних з просуванням на різних ринках з акцентом на глобальні сістеми бронювання (Global Distribution System - GDS). Детальніше GDS показані у таблиці 2 [3, с.46].

Таблиця 2

Глобальні системи бронювання (Global Distribution System - GDS)
Показники Sabre Amadeus Galileo Worldspan
Кількість працівників 9000 3654 Дані відсутні 3200
Розподіл Понад 59000 турагенств 54405 турагенств у 198 країнах Більше 52000 турагенств у 118 країнах 20210 турагенств у 60 країнах
Доходи 2,5 млрд дол. США 1,6 млрд євро 1,6 млрд дол. США Дані відсутні
Кількість бронювань 467,1 млн 393,9 млн 345,1 млн Дані відсутні
Постачальники 450 авіакомпаній, 53000 готелів, 54 компанії з прокату автомобілів 480 авіакомпаній, 54641 готель, 47 компаній з прокату автомобілів 425 авіакомпаній, 60000 готелів, 23 компанії з прокату автомобілів, 430 туроператорів 533 авіакомпанії, 47000 готелів, 45 компанії з прокату автомобілів

Постачальники 450 авіакомпаній, 53000 готелів, 54 компанії з прокату автомобілів 480 авіакомпаній, 54641 готель, 47 компаній з прокату автомобілів 425 авіакомпаній, 60000 готелів, 23 компанії з прокату автомобілів, 430 туроператорів 533 авіакомпанії, 47000 готелів, 45 компанії з прокату автомобілів

До глобальних відносять чотири основні системи бронювання: Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan (табл. 2). Разом ці системи нараховують приблизно 500 000 терміналів, встановленних у готелях по всьому світу, що составляє біль 90% ринку, невипадково їх називають "золотою четвіркою". 10% займають регіональні системи резервування та системи, які знаходяться у стадії злияння з однією з вищеперерахованих. Кожна GDS, хоча й є глобальною, має свій арсенал росповсюдження. Для Amadeus та Galileo - це передусім Європа, для Sabre та Worldspan - Америка. Цікаво, що система Galileo використовується у 116 країнах світу, біль ніж 45 тисячами агенств. По ітогам 2008 року Galileo має найбільш прочні позиції у Великобританії, Італії, Греції, Швейцарії, Португалії. В цілом, частка цієї системи на ринку Європи - 29,8% (друге місце). Таких результатів Galileo досягло за три роки праці на світовому ринку. Система Galileo дозволяє забезпечувати туриста та туагента інформацією про туристичні продукти і послуги, автоматизувати процес бронювання авіаквітків, прямий обмін повідомленнями та замовлення додаткових послуг. На сьогодні цією системою активно користується 89 агенств в Росії та Азербайджані, але не користуються в Криму. [6, с.236].

Не менш відома у світі система бронювання Sabre, яка надає туристу інформацію про наання послуг перекладачів, оренди автомобілів, бронювання місць у готелях, організацію екскурсій, прогноз погоди, курси валют, забезпечує демонстрацію географічних карт, відео- та фото з місць відпочинку та багато ін. Використання даної системи у туристичних фірмах Криму дозволило б упровадити систему з досупом до широкого спектра туристичних послуг, здійснювати продаж туристичних продуктів, дистрибуцію і розробку технологічних рішень для туристичної сфери Криму.

Комп'ютерна система бронювання Worldspan здійснює резервування місць на авіатранспорті, в театрах та інших закладах культури, номерів у готелях, екскурсій, компаіях по сдачі в аренду автомобілів, надає додаткову інформацію, пов'язану з туризмом. На початку XXI ст. Worldspan активно просуває туристичні Інтернет-технології у сфері електронної комерції. Програма Dates&Destinations дозволяє створити Інтернет Booking Engine - систему бронювання через Worldspan на сайті туристичного агенства в Інтернет. Впровадження цієї системи у діяльність кримських туристичних компаній дозволило б клієнтам самостійно обирати авіарейс, готель і здійснювати їх бронювання.

З вищеперерахованих систем бронювання на туристичних фірмах Криму користуються лише системою Amadeus. Останнім часом система Amadeus активно виходить на український ринок туристичних послуг і є однією із комп'ютерних систем бронювання, які динамічно розвиваються в Україні та Криму.

Висновки. У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне веденя туристичного бізнесу без впровадження і застосування новітніх інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці забезпечує дотримання суб'єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що формують якість туристичних послуг.

Таким чином, запропоноване впровадження систем бронювання GDS у туристичну галузь Криму дозволить туристичним підприємствам суттєво скоротити час на обслуговування клієнтів, забезпечити резервування в режимі он-лайн, знизити собівартість послуг, оптимізувати формування маршруту туристів за ціною, часом польоту та іншими завданнями та значно підвищити якість туристичних послуг.

Менеджмент, персонал та автоматизація - все це дає шанс обійти конкурента, та забезпечити турфірмі успіх в умовах риночних відносин. Використовуючи переваги комп'ютерних технологій, сучасна туристична компанія впевненно та успішно працює сьогодні, закладаючи фудамент завтрашнього процвітання.

Джерела та література

1. Информационные технологии в бизнесе. Энциклопедия / Под ред. Милана Желены. - Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск: ПИТЕР, 2002. - 1120 с.
2. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. / Квартальнов В.А. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.
3. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 493 с.
4. Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі./ Скопень М.М. - К.: Кондор, 2005. - 301 с.
5. Соловьев А.А. Интернет как средство развития туризма в Крыму // Культура народов причерноморья- Научный журнал.- 2008 г.- №137.- С. 130-133.
6. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с.
7. Туризм в Україні: Стат. зб. - К.: Кондор, 2005. - 184 с.

Annotation to the article

Zakharova K.V. on the theme: “The use of modern information technologies in tourists industry of the Crimea”.

The article deals with the actual questions of the use of modern information technologies in tourists industry of Crimea.

The main problems and perspectives of information technologies usage at tourists enterprises of the Crimea are stressed, by the author. The definitions of the terms “reserving” and “backuping” are given in the article, also the usage of global systems of reserving is offered at the tourists enterprises of the Crimea.

Keywords: information technologies, globalization, reserving, backuping, tourists favour, tourists product, communication, computer network, integration.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.