Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки

Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Дрогобич: Коло, 2006. - 326 с.

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано результати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педагогічні проблеми розвитку особистості.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, педагогів, вихователів, усіх, хто має відношення до освіти і виховання.

ЗМІСТ

Омелян Вишневський. Теоретичні основи сучасної української педагогіки

Від автора
Переднє слово до другого видання

ВСТУП

Розділ 1. Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія
Педагогіка як наука. Базові педагогічні терміни і поняття. Система педагогічних дисциплін. Міжпредметні зв’язки педагогіки. Методи педагогічних досліджень. Педагогіка як професія.
Розділ 2. Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки
Першопричина кризи. Людина у фокусі сучасних українських реформ. Нове соціальне замовлення. Педагогіка у вакуумі ідеалів. Вибір стратегії сучасної української педагогіки. Проблема повернення до традиційно-християнських засад. Національний характер освіти і виховання.

ЧАСТИНА ПЕРША. ОСВІТА І НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Розділ 3. Сучасна українська освіта і головні напрямки її реформування
Структура освіти. Головні особливості успадкованої Україною системи освіти. Концептуальні засади реформування освіти. Демократизація компонентів системи. На старті реформ.
Розділ 4. Процес едукації і шляхи його демократизації
Поняття структури процесу едукації. Учень і учитель як суб’єкти діяльності. Діяльність учня. Діяльність учителя. Педагогіка співробітництва.
Розділ 5. Інформативна функція процесу едукації
Роль інформації у життєдіяльності людини. Знання, вміння, навички як рівні засвоєння інформації. Процес засвоєння інформації. Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок. Функції вчителя.
Розділ 6. Виховна функція процесу едукації
Поняття виховання і вихованості. Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок. Виховні можливості уроку. Функції вчителя.
Розділ 7. Розвиваюча функція процесу едукації
Розвиток як аспект едукації. Задача як педагогічний засіб розвитку учня. Процес вирішення навчальних задач, навчальна задача в контексті уроку.
Розділ 8. Зміст едукації та головні напрямки його демократизації
Поняття змісту едукації і два різні підходи до його визначення. Діяльнісний компонент змісту едукації. Інформативний компонент змісту едукації. Реформування змісту освіти.
Розділ 9. Основні дидактичні принципи
Про поняття дидактичних принципів. Традиційний підхід у визначенні принципів дидактики. Нове соціальне замовлення і принципи дидактики.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Розділ 10. Організаційні форми навчання
Класно-урочна система. Удосконалення класно-урочної системи. Традиційні вимоги до уроку. Питання типології уроків. Сучасні вимоги до уроку. Позаурочні форми навчання.
Розділ 11. Діяльність на уроці: методи, форми і засоби
Навчальна діяльність і проблема методів. Фронтальні форми роботи. Самостійна діяльність учнів. Засоби навчання.
Розділ 12. Передумови успішної діяльності учнів на уроці
Формування мотивації навчання. Диференціація навчання. Психологічний клімат на уроці. Організаційний аспект діяльності учнів на уроці. Профілактика труднощів.
Розділ 13. Контроль і оцінювання досягнень учнів
Функції контролю. Види контролю. Особливості нової шкали оцінювання. Застосування нової шкали оцінювання. Контроль досягнень учнів у контексті вимог освітніх реформ.

ЧАСТИНА ДРУГА. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ

Розділ 14. Пошук систем
Головні компоненти системи. Функції компонентів структури. Крах системи і пошуки головного ідеалу. Відновлення духовного поля.
Розділ 15. Людина в контексті традиційно-християнського виховання
Людина як "витвір природи". Людина - творіння Боже. Людина в контексті завдань сучасної української педагогіки.
Розділ 16. Віра і виховання та розвиток
Головна проблема виховання. Віра як форма пізнання. Християнська віра як передумова гармонії. Предмет віри. Віруючі, "невіруючі" та атеїсти. "Не кожному духові вірте" Педагогіка в пошуках духовності. Естетичне прагнення як складова духовності. Духовність і моральне мужніння людини. Відродження віри.
Розділ 17. Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання і розвитку
Природа цінностей виховання і розвитку. Опредмечення цінностей. Система цінностей та напрямки виховання і розвитку. Ідеологія в системі цінностей. Кодекс цінностей виховання і розвитку. Чистота і гармонія цінностей у системі виховання і розвитку.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ

Розділ 18. Моральний аспект змісту виховання
Повернення моралі. Питання походження моралі. Трактування моралі. Цінності морального виховання. Гуманізм.
Розділ 19. Національно-патріотичний аспект змісту виховання
Двозначність терміну "національне виховання". Нація і національна ідея. Дух нації. Цінності національно-патріотичного виховання. Націоналізм, шовінізм та "інтернаціоналізм" - світогляд і почуття. Патріотизм. Процес становлення національного самоусвідомлення. Український виховний ідеал. Національне як чинник виховання. Українське патріотичне виховання і національні меншини.
Розділ 20. Громадянський (цивільний) аспект змісту виховання
Свобода як потреба і як обов’язок громадянина. Громадянське суспільство і держава. Громадянське суспільство і соціальний прогрес. На шляху до гармонії громадянського суспільства. Громадянські вартості в українській традиції. Базові вартості сучасного громадянського суспільства.
Розділ 21. Родинний аспект змісту виховання
Сім’я як елемент суспільного організму. Про поняття сімейного виховання. Двоєдина природа родини. Деякі традиційні особливості української родини. Ціннісні засади української родини. Деградація родинного життя і виховання. Повернення до традицій. Актуальні завдання сучасного родинного виховання.
Розділ 22. Валео-екологічний аспект змісту виховання
Єдність людини і природи. Людина - "споживач природи". Людина і її власне здоров’я. Види здоров’я. Головні чинники догляду за здоров’ям. Фізична культура і здоров’я. Особиста гігієна. У пошуках джерел здоров’я. "Нова модель здоров’я і хвороби". До нових засад спілкування з Природою. Пізнання довкілля. Природа - виховник людини.

ЗМІСТ РОЗВИТКУ

Розділ 23. Концептуальні основи педагогіки розвитку
Самовизначення педагогіки розвитку. Розвиток як предмет педагогіки. Етнопсихологічний аспект розвитку. Класифікація цінностей розвитку.
Розділ 24. Цінності розвитку особистості
Життєспрямованість і мотивація життєдіяльності. Чинники осмислення дії. Чинники динаміки і особливостей перебігу дії. Периферійні специфічні якості діяча.
Розділ 25. Характер як предмет педагогіки розвитку
"Характерологія" - імператив нового соціального замовлення. Структура характеру. Ядро характеру. Периферія характеру. Становлення характеру: педагогічне трактування. Безхарактерність.

ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ

Розділ 26. Нове педагогічне мислення
Від авторитаризму до партнерства. Гуманізм у педагогіці. Місія виховника. Педагогічне спілкування. З арсеналу традиційно-християнських поглядів. Чинники виховання та розвитку.
Розділ 27. Інститути виховання і розвитку
Сім’я як головний інститут виховання і розвитку. Дошкілля і школа. Роль Церкви у вихованні і розвитку.
Розділ 28. Методи виховання і розвитку
Навчання цінностей. Метод переорієнтації зусиль вихованця. Метод приучування. Переконування і сугестія. Схвалення і осудження.
Розділ 29. Методи самовиховання і саморозвитку
Самостійність діяльності. Духовний саморозвиток. Самовиховання і саморозвиток на основі прикладу. Долання перепон і труднощів. Розвиток самодисципліни і самоопанування. Статева стриманість. Моральний гарт характеру. Участь у доброчинній діяльності і жертовність.
Розділ 30. Зовнішні чинники виховання і розвитку
Власна діяльність вихованця. Гра. Спорт. Рідна мова. Українознавство. Мистецтво. Засоби масової інформації. Громадське життя.

Завантажити книгу "Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки": [ завантажити ]
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.