Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Таврійський національний університет ім. В.І. ВернадськогоВЕРШИЦЬКИЙ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

УДК 379.854:65.016.1(477-74)

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТУРИЗМУ В КРИМУСпеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствамиАвтореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наукСімферополь – 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту і маркетингу в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Подсолонко Володимир Андрійович,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор В'юн Валентин Георгійович,
Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародної економіки

кандидат економічних наук, доцент, Дишловий Ігор Миколайович,
Кримський факультет фізичної культури, спорту і туризму Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту (м. Сімферополь)

Провідна установа: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, кафедра фінансів, контролінгу і зовнішньо-економічної діяльності (м. Харків)

Захист відбудеться “21” квітня 2006 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.051.06 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Таврійського  національного університету ім. В.И. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4.

Автореферат розісланий “20” березня 2006 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради
к.е.н., доцент  Цьохла С.Ю.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Туризм є однією з найбільших і найдинамічніших галузей світової економіки, в багатьох країнах туризм став надійним джерелом поповнення бюджету, зайнятості населення, розв’язання багатьох соціально-економічних проблем. Кількість міжнародних прибуттів на туристських напрямах з 2002 по 2005 рік збільшилася на 100 мільйонів і склала в 2005 році 808 млн. чол. В абсолютних цифрах доходи від міжнародного туризму в 2004 році в світі досягли 623 мільярди доларів США.

Ринкова частка України в 2004 році складала 3,8 % міжнародних туристських прибуттів в Європі, при цьому ринкова частка  доходів України від міжнародного туризму складала лише 0,3 %. Це якнайменший показник серед європейських країн. Дохід від міжнародного туризму на 1 мешканця України складає 24,0 дол. США.  

У 2005 році кількість туристів, що прибули до Криму, склала 5,19 млн. чол., з них організованих туристів - 1,14 млн. чол.; частка бюджетних надходжень у 2001-2004 роках від курортно-рекреаційних і туристських підприємств Автономної Республіки Крим складала 7,5-9 % від надходжень до бюджетів всіх рівнів. Кількість туристів, що відвідали АР Крим у 2005 році, в 2,6 рази перевищила чисельність населення республіки, проте бюджетні надходження від курортно-рекреаційних і туристських підприємств на 1 мешканця республіки склали тільки 86,2 грн. В Автономній Республіці Крим у курортно-рекреаційних і туристських підприємствах зайнято менше 4 відсотків працездатного населення.

Таким чином, проблемною ситуацією є низька ефективність функціонування туризму в Криму. Однією з причин розвитку проблемної ситуації є низький рівень організації туризму, в 2005 році організований туризм складав лише 22 % від загального числа туристів в АР Крим.

У цих умовах гостро стоїть задача підвищення ефективності функціонування туризму в Україні і Криму, обґрунтовування стратегічних напрямів розвитку туризму загалом і окремих його видів зокрема. У світі 45 % міжнародних поїздок здійснюється автомобільним транспортом. Автомобільний туризм є одним із популярних і традиційних для Криму видів туризму. Проте останніми роками він зазнав значних змін, його стан і розвиток у Криму в даний час значно відстає і від раніше існуючих рівнів і від вимог міжнародних стандартів.

Окремі аспекти теорії і практики розвитку автомобільного туризму розглянуто низкою авторів. Дослідження Біржакова М.Б. і Нікіфорова В.І. присвячено туристським перевезенням і їх місцю у складі туристського продукту, використовуванню транспортних засобів в цілях туризму, у тому числі як засобів розміщення. У дослідженні Науково-дослідного і проектного інституту містобудування (м. Київ, 1981 р.) розглянуто стан організації відпочинку автомобілістів в Криму, територіальні і екологічні умови формування мережі автомобільних і трейлерних стоянок, кемпінгів і мотелів у приморських районах Криму з погляду містобудівної науки, розроблено пропозиції з розміщення, архітектурно-планувальної організації і типології установ відпочинку автомобілістів. У роботі Котова Г.Г. розглянуто питання підготовки до автоподорожі, спорядження для автомобільного туризму, обслуговування автотуристів у туристських установах, автомобільним туристським маршрутам. Питання організації туристських перевезень розглянуто також у роботах Александрової А.Ю., Гуляєва В.Г., Мальської М.П., Худо В.В., Цибуха В.І., Чудновського О.Д.

Разом із тим, відсутні наукові розробки у сфері концепції розвитку автомобільного туризму в Криму в сучасних умовах, не досліджені і не відображаються в механізмах управління підприємствами автомобільного туризму сучасні вимоги ринку. Незначну увагу в літературі надано питанням організації і ефективності автомобільного туризму і особливо його складових: засобів розміщення автотуристів і підприємств із прокату автомобілів. Також не досліджено питання просування послуг автомобільного туризму на внутрішньому і зовнішньому ринках, використовування сучасних технологій у роботі його підприємств, при плануванні не враховуються і не розробляються перспективні ринки збуту послуг автотуризму, що веде до зниження обсягів реалізації послуг і фінансових втрат.

Актуальність теми обумовлена необхідністю підвищення економічної ефективності функціонування автомобільного туризму, управління яким вимагає нових наукових і методичних розробок для оцінки, підвищення його економічної ефективності і розвитку технологій послуг для автотуристів. Принципи функціонування автомобільного туризму, які існували раніше, у даний час застаріли і не відповідають ринковим вимогам. Вимагають дослідження питання нового підходу до формування організаційних структур як форми, яка забезпечує ефективний розвиток автомобільного туризму, підприємств, що входять до його складу, принципів їх функціонування.

Підвищення конкурентоспроможності автомобільного туризму прямо залежить від ефективності функціонування підприємств, що входять до його складу. Конкуренція на внутрішньому і міжнародному туристських ринках визначає необхідність розробки спеціальних методів управління підприємствами, пошуку шляхів формування конкурентноздатної пропозиції, ефективної взаємодії між підприємствами автомобільного туризму, а також ефективної системи просування послуг на туристських ринках.

Тому дослідження механізмів управління підприємствами автомобільного туризму з урахуванням взаємодій між ними, формування і розвитку ефективної мережі підприємств, що задовольняє сучасним вимогам, є особливо актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри менеджменту підприємницької діяльності Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Результати роботи використані при розробці науково-дослідної теми “Розробка стратегії розвитку підприємницької діяльності в кримському регіоні” (номер державної реєстрації 0101U008374).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка організаційно-економічного механізму формування і розвитку мережі підприємств автомобільного туризму як стратегічно важливої і ефективної ланки туризму в Криму. 

Досягнення поставленої мети визначило розв’язання наступних задач:

- розкриття теоретичних основ розвитку туризму і його ефективності в Криму;
- визначення ролі і місця автомобільного туризму у складі індустрії туризму; визначення основних елементів системи автомобільного туризму; виявлення сучасних тенденцій і умов функціонування підприємств автомобільного туризму; оцінка ролі автомобільного туризму в структурі туризму в Криму;
- формулювання теоретичних положень із розв’язання задачі розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності розвитку туризму в Криму;
- вибір форм і методів підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів;
- визначення комплексних методів розв’язання проблем розвитку  автомобільного туризму в Криму;
- обґрунтовування методичних підходів до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму;
- розробка методичних рекомендацій, спрямованих на розвиток інтеграційних зв'язків у автомобільному туризмі, формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму;
- розробка організаційно-економічних основ реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму.

Об'єкт дослідження - процеси розвитку туризму в Криму.

Предмет дослідження – організаційно-економічні аспекти розвитку автомобільного туризму в Криму.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний метод пізнання, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Зокрема для розв’язання поставлених у роботі задач використовувалися наступні методи: аналізу і синтезу – для деталізації об'єкта і предмета дослідження, розділення їх на окремі складові і об'єднання окремих елементів у цілісні процеси (розділ 1, підрозділи 1.1-1.3, розділ 2, підрозділи 2.1, 2.2); історичний метод – для вивчення  виникнення, формування і розвитку автомобільного туризму (розділ 1, підрозділ 1.2); графічний – для наочного зображення динаміки розвитку туризму, підприємств автомобільного туризму, обсягів наданих послуг, динаміки відвідуваності інтернет-сайтів (розділ 1, підрозділи 1.1, 1.2., розділ 2, підрозділ 2.1, 2.2, розділ 3, підрозділ 3.2); економіко-статистичні методи – для характеристики змін у часі показників досліджуваних явищ; метод експертних оцінок – для оцінки стану і проблем розвитку автомобільного туризму (розділ 2, підрозділ 2.3); метод системного аналізу - при розробці механізму формування маркетингової стратегії, визначенні принципів формування і розвитку мережі підприємств автомобільного туризму (розділ 3, підрозділи 3.1-3.3). У процесі дослідження також використовувалися загальнонаукові методи наукового пізнання: порівняння, дедукції, індукції та інші методичні прийоми.

Теоретичною і методологічною основою дисертації є праці вчених зарубіжних країн, держав СНД і України з проблем розвитку туризму загалом, туристського транспорту, функціонування структурних елементів автомобільного туризму. У ході підготовки дисертації використовувалися матеріали Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, дані оперативного і статистичного обліку підприємств автомобільного туризму, аналітичні огляди і статистичні матеріали міжнародних організацій. Інформаційно-правове забезпечення ґрунтувалося на вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтовуванні форм підвищення ефективності автомобільного туризму на основі розвитку мережі підприємств, а також у розробці методичних рекомендацій із вдосконалення механізму управління підприємствами автомобільного туризму.

Наукова новизна одержаних результатів, яка виноситься на захист, полягає в наступному:

вперше:

- обґрунтовано теоретичні положення з розв’язання задач розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності розвитку туризму в Криму;
- обґрунтовано і запропоновано методичні рекомендації, спрямовані на розвиток інтеграційних зв'язків в автомобільному туризмі, формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму як форми підвищення ефективності його функціонування.

вдосконалено:

- визначення місця автомобільного туризму у складі індустрії туризму, основних елементів системи автомобільного туризму, сучасних тенденцій і умов функціонування підприємств автомобільного туризму та оцінки місця автомобільного туризму в структурі туризму в Криму;
- методичні рекомендації за оцінкою ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів;
- форми і методи підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів;

- комплексні методи розв’язання проблем розвитку  автомобільного туризму як складової туризму в Криму;
- методичні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму в сучасних економічних умовах.

одержали подальший розвиток:

- теоретичні основи розвитку туризму і його ефективності в Криму; уточнено понятійний апарат: “туризм”, “автомобільний туризм” з погляду системного підходу;
- організаційно-економічні основи реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму, методика використовування лізингового механізму інвестування розвитку автомобільного туризму.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність дисертації полягає в розробці рекомендацій що до підвищення наукового обґрунтовування управлінських рішень в автомобільному туризмі, які приймають підприємства, можливості використовування запропонованих методів і показників для формування високоефективної системи автомобільного туризму, що відповідає світовим стандартам. Практичне значення мають такі розробки, як: методичні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму; методичні рекомендації, які спрямовані на розвиток інтеграційних зв’язків в автомобільному туризмі, формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму; організаційно-економічні основи механізму інвестування розвитку автомобільного туризму.

Наукові розробки і практичні рекомендації, одержані в дисертаційній роботі, схвалені і використовуються на підприємстві з іноземними інвестиціями “ВІП-Рент” (акт упровадження № 1/12 від 06.12.2005 р.).

Запропоновані шляхи формування маркетингової стратегії з просування послуг автотуризму, формування структури підприємств автомобільного туризму можуть бути ефективно використані на підприємствах автомобільного туризму і при розробці нових інвестиційних проектів. Упровадження даних рекомендацій було здійснено в Національній туристичній організації України (акт упровадження № 12  від  16.01.2006 р.).

Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим рекомендує запропоновані науково-методичні положення до упровадження на підприємствах автомобільного туризму АР Крим (акт упровадження № 01-29/219 від 13.12.2005 р.).

Постійна комісія з санаторно-курортного, рекреаційного комплексів та туризму Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняла до відома пропозиції автора з розвитку автомобільного туризму в Криму і вважає за доцільне використовувати представлені рекомендації при розробці програм подальшого розвитку туризму в Криму (акт упровадження від 15.11.2005 р.).

Окремі положення дисертації можуть використовуватися в навчальному процесі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського при викладанні дисциплін “Маркетинг”, “Системи технологій” (довідка від 07.12.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота і опубліковані наукові статті є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації і пропозиції зроблені автором самостійно на підставі проведених досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідались автором на Міжнародній конференції з розповсюдження результатів сумісного європейського проекту “Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами в Криму” (14-15 березня 2005 р., м. Ялта), Республіканській науково-практичній конференції “Туризм, курорти і наука” (3 грудня 2005 р., м. Сімферополь). Одержані результати наукових досліджень докладалися і дістали схвалення на XXXIII, XXXIV науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (2004-2005 рр., м. Сімферополь).

Публікації. За результатами досліджень автором опубліковані 6 наукових праць, загальним обсягом 2,3 д.а., з них 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, обсягом 1.9 д.а.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 142 найменувань, додатків. Робота виконана на 172 сторінках машинописного тексту, ілюстрованого 28 таблицями, 35 рисунками, 4 додатками.

Основний зміст дисертації

У першому розділі “Теоретичні основи розвитку туризму в Криму” досліджено теоретичні основи розвитку туризму, ефективності його функціонування в Криму; визначено роль і місце автомобільного туризму у складі індустрії туризму; структуровано основні елементи системи автомобільного туризму; виявлено сучасні тенденції і умови функціонування підприємств автомобільного туризму; оцінено роль автомобільного туризму в структурі туризму в Криму; обґрунтовано теоретичні положення з розв’язання задачі розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності розвитку туризму в Криму.

Результати дослідження розвитку туризму в Криму дозволяють стверджувати про неефективність його функціонування. Сучасний стан туризму в Криму характеризується відсутністю комплексності в розвитку туризму, низьким рівнем організації зовнішнього турпотоку, нерівномірним розподілом засобів розміщення і туристів на території Криму (таблиця 1), високою їх концентрацією на найбільш засвоєних територіях, невідповідністю більшості засобів розміщення зарубіжним стандартам.

Таблиця 1
Показники функціонування курортно-рекреаційних і туристських підприємств Автономної Республіки Крим за станом на 01.01.2005 р.


 
Кількість місць максималь-ного розгортання, од. у тому числі  ціло-річних Середньо-спискова кількість працюючих, чол. Кількість відпочиваючих у 2004 р., чол. Кількість місцевого населення
Алушта 17997 7185 6930 162487 51161
Бахчисарайський р-н 2111 60 878 35544 90681
Євпаторія 29449 11819 11412 228706 118670
Керч 5645 125 355 19540 153858
Ленінський р-н 5291 0 385 14342 66261
Роздольненський р-н 6694 0 127 11264 35545
Саки 4189 4011 3810 41943 26242
Сакський р-н 12471 0 363 7476 79153
Сімферопольський р-н 4511 100 842 33161 150179
Судак 2463 1888 1952 56562 29801
Феодосія 4299 2565 2790 78128 106839
Чорноморський р-н 4821 52 368 22201 32698
Ялта 35020 21260 15847 417324 137837
Разом: 134961 49065 46059 1128678 1985495

Також стан туризму в Криму характеризується високими цінами на послуги, чітко вираженою сезонністю, низькими темпами зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму, слабкою транспортною забезпеченістю, недостатністю інноваційних проектів і досліджень із питань розвитку перспективних видів туризму.

Зростання економіки Криму значною мірою залежить від успішного вирішення вище перерахованих напрямів.

За наслідками проведених теоретичних досліджень було виявлено відсутність єдиного підходу до визначення поняття “автомобільний туризм”.

На підставі аналізу наукових робіт у контексті теми дослідження, узагальнення і систематизації наявних положень визначено місце автомобільного туризму  у складі індустрії туризму, розглянуто основні складові автомобільного туризму, подано комплексне визначення поняття “автомобільний туризм”, під яким розуміється система підприємств, що забезпечують перебування туристів, що подорожують на власному або орендованому автомобільному транспорті. У ході дисертаційної роботи показано, що автомобільний туризм є одним із найважливіших видів туризму в Криму. Його структуру наведено на рис. 1.

Результати дослідження підтвердили, що Крим має значний потенціал для розвитку автомобільного туризму і його реалізація є потенційною можливістю одержати вагоме джерело додаткових надходжень до державного бюджету, зайнятості населення і розвитку туризму.

Комплексна структура автомобільного туризму
Рис. 1. Комплексна структура автомобільного туризму

Функціонування підприємств автомобільного туризму є цілісним процесом господарської діяльності, спрямованим на задоволення потреб у послугах – відпочинку автотуристів на території Криму.

Дана діяльність включає зв'язки із зовнішнім середовищем і управління діяльністю підприємств автотуризму. Особливе місце в автомобільному туризмі відводиться засобам розміщення автотуристів  і системі прокату транспортних засобів.

В АР Крим тільки 3 відсотки баз розміщення безпосередньо орієнтовано на обслуговування автотуристів, згідно з формою статистичної звітності № 1- Тур у 2001-2004 роках у кемпінгах і мотелях-кемпінгах в Криму розміщувалося 1,0; 2,2; 2,0; 0,5 % туристів.

Також існує безліч стоянок для проживання автотуристів на узбережжі морів, що не враховуються в статистичній звітності, для яких особливо актуальна розробка методів ефективного управління і підвищення ефективності функціонування.

У Криму є великі резерви і невикористані можливості для розвитку автомобільного туризму. На підставі проведеного аналізу і оцінки стану системи автотуризму автором запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення діяльності її основних елементів, передусім засобів розміщення автотуристів і підприємств із прокату автомобілів. Реалізація таких заходів забезпечить подальше підвищення обсягів туристських послуг, а також підвищення ефективності діяльності підприємств.

 Ефективність функціонування засобів розміщення автотуристів включає 3 складових: економічну, соціальну і екологічну ефективність.

Економічна ефективність автомобільного туризму характеризується прямою дією через витрати туристів, обсягами надходжень податків до бюджетів всіх рівнів, коефіцієнтом сезонності функціонування підприємств.

Загальною характеристикою розвитку автотуризму може служити кількість автотуристів (Ка), що прибувають до Криму:

Ка = Квласн + Коренд,   (1)

де Квласн – кількість туристів, що прибувають до Криму на власному транспорті;

Коренд – кількість туристів, що використовують орендований (прокатний транспорт).

Раніше в’їзний потік автотуристів до Криму складав: у 1979 році 310 тис. автомобілів, у 1980 - 400 тис., в 1981 – 420 тис. автомобілів. У 2004 році в’їзний потік можна оцінити в 190 тис. автомобілів.

На рівні підприємств економічна ефективність розвитку туризму характеризується системою економічних показників, що відображають обсяг реалізації туристських послуг і їх якість.

Також показниками економічної ефективності розвитку є величина туристських витрат, стан і розвиток матеріально-технічної бази, показники фінансово-економічної діяльності.

Соціальна ефективність виражається в зайнятості місцевого населення, збільшенні рівня оплати праці працівників, збільшенні прибутку туристських організацій. Екологічна ефективність може бути охарактеризована величиною дії на природні території, ландшафти, забруднення атмосферного повітря вихлопними газами транспорту, нерівномірністю використовування курортних територій.

Таким чином, встановлено, що стан автомобільного туризму в Криму не відповідає сучасним вимогам і в його розвитку недостатньо  враховується зарубіжний досвід. Результати аналізу дозволили сформулювати напрями розвитку автомобільного туризму в Криму.

Другий розділ “Методи і форми забезпечення розвитку автомобільного туризму в Криму” присвячено вибору форм і методів підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів, визначенню комплексних методів розв’язання проблем розвитку  автомобільного туризму в Криму.

Проведений у роботі аналіз розвитку мотелів, кемпінгів, а також ринку прокату автомобілів в Криму дозволив оцінити обсяги наданих послуг, структуру і динаміку попиту на послуги автотуризму, результати і основні економічні показники діяльності.

Результати проведених досліджень туристсько-оздоровчого комплексу “Поляна казок”, м. Ялта (раніше мотель-кемпінг “Поляна казок”),  автокемпінгів "Бон" і "Лазурний", м. Феодосія свідчать, що в 2001-2005 роках:

- розвиток засобів розміщення автотуристів носить нестійкий характер (рис. 2);

Кількість туристів, обслужених на даних підприємствах в 2001-2005 рр.
Рис. 2. Кількість туристів, обслужених на даних підприємствах в 2001-2005 рр.

- питома вага громадян України і країн СНД у структурі клієнтів у кемпінгах складає 96-100 відсотків, в ТОК “Поляна казок” - 88-95 %;

- засоби розміщення автотуристів працюють неефективно (рис. 3); ТОК “Поляна казок” за даний період був прибутковим тільки в 2001 і 2004 роках, рентабельність витрат при цьому склала 0,2 і 1,3 % відповідно. Рівнем рентабельності, що покриває зростання інфляції, характеризується тільки автокемпінг “Лазурний”.  

Прибуток засобів розміщення автотуристів у 2001-2005 рр.
Рис. 3. Прибуток засобів розміщення автотуристів у 2001-2005 рр.

Ринок прокату автомобілів є ринком монополістичної конкуренції, що складається з відносно великого числа фірм, що пропонують свої послуги за цінами, які коливаються у великому діапазоні. Послуги не цілком взаємозамінні і розрізняються не тільки за фізичними характеристиками, якістю, але і за споживацькими перевагами. Ринок прокату автомобілів характеризується поступовим зростанням, оцінюваним в 10-15 % на рік, починаючи з 2002 року щорічно в Криму відкривається по одному представництву прокатних компаній міжнародних мереж: Hertz, Avis, Europcar, Sixt.

Також у Криму діють місцеві прокатні компанії: ПП Мороз (м. Севастополь), ВАТ “Кримтаксосервіс” (м. Сімферополь), автопрокат “Білі скакуни” (м. Севастополь), ТОВ “Сімферопольська транспортна компанія”.

Перспективність розвитку ринку прокату автомобілів підтверджують дані дослідження європейського ринку, оцінюючі дохід від прокату машин на п'яти головних європейських ринках: Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії в 7 млрд. євро на рік.

Ринку прокату автомобілів властиві три характерні риси, властиві ринкам монополістичної конкуренції: висока конкуренція між фірмами; диференціація послуг, що надаються, за споживацькими властивостями і додатковими послугами; порівняльна легкість проникнення на ринок.

Особливість маркетингу в умовах ринку монополістичної конкуренції полягає у виявленні специфічних потреб покупців різних сегментів ринку. Велику роль при цьому відіграють реклама послуг і присвоєння товарам марочних найменувань.

Критерії вибору прокатної компанії для кожної категорії клієнтів різні. Іноземці в значно більшому ступені орієнтуються на популярність тієї або іншої фірми, її репутацію на світовому ринку. Тому для оренди автомобіля вони вважають за краще звертатися у відомі міжнародні компанії Avis, Hertz, Europcar, Sixt. Наприклад, в кримському представництві компанії Avis (ПІІ “ВІП-Рент”) частка клієнтів із далекого зарубіжжя в 2004 році складала 56 %, в 2005 році - 65 % (рис. 4).

<недоступно на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua>

Рис. 4. Структура клієнтів кримського представництва ПІІ “ВІП-Рент” по країнах в 2004, 2005 роках

Ринок прокату автомобілів у Криму характеризується високою сезонністю. Близько 90 % операцій припадає на період з травня по вересень.

У ході аналізу виявлено основні чинники, що впливають на розвиток автомобільного туризму.

На фоні збільшення кількості туристів у Криму неефективна робота підприємств автомобільного туризму свідчить про значні невикористані резерви і перспективи розвитку автотуризму, значну потребу в розвитку якісної пропозиції установ розміщення автотуристів.

У ході дослідження виявлено основні чинники, що впливають на розвиток автотуризму. Їх можна розділити на керовані і некеровані з погляду підприємств автомобільного туризму. За оцінками експертів основними проблемами розвитку підприємств автомобільного туризму є недостатня організаційна робота власників існуючих підприємств у залученні вітчизняних і зарубіжних автотуристів, екологічні проблеми, забрудненість узбережжя, прибережних територій і засобів розміщення, висока вартість послуг, відсутність інфраструктури, розрахованої на цілорічне перебування. До групи проблем, які вимагають розв’язання на державному і регіональному рівнях можна віднести: якість автодоріг, комунікацій, вартість проїзду до Криму громадськими видами транспорту, відсутність державної підтримки розвитку автотуризму. Необхідно враховувати вплив цих чинників при плануванні діяльності підприємств, що сприятиме підвищенню ефективності їх функціонування при відповідному управлінні керованими чинниками.

Послуги підприємств автотуризму розрізнені, відсутній комплексний туристський продукт. Як можливий напрям розвитку автомобільного туризму пропонується формування мережі підприємств, що передбачає інтеграцію в мережу засобів розміщення автотуристів, а також інтеграцію їх з прокатними компаніями, туроператорами для формування комплексного турпродукту і його просування на внутрішньому і зовнішньому ринках. Реалізація цих проектів вимагає залучення інвестицій для реконструкції і розвитку наявних підприємств розміщення, формування мережі підприємств, що забезпечують сервіс, відповідно до європейських вимог і стандартів, підвищення ефективності діяльності підприємств автомобільного туризму.

У третьому розділі дисертації “Забезпечення формування і розвитку автомобільного туризму в Криму” обґрунтовано методичні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму; розроблено методичні рекомендації, спрямовані на розвиток інтеграційних зв'язків в автомобільному туризмі, формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму;           розроблено організаційно-економічні основи реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму.

Автором запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення стратегії розвитку автомобільного туризму, врахування маркетингових принципів і інструментарію. Аналіз структури потоків в’їжджаючих іноземних туристів за 2001-2004 рр. приводить до висновку, що споживацькі переваги і вибір Криму як об'єкта відвідування достатньо стабільні. За вказаний період частка Російської Федерації у в’їзному потоці до Криму складала мінімум 74,0 % в 2001 році і максимум 81,2 % в 2004 році; частка Республіки Білорусь за цей період знизилася з 11,0 % в 2001 році до 3,3 % у 2004 році; зросла частка Німеччини з 2,0 % в 2001 році до 2,9 % у 2004 році.

Задачею маркетингової стратегії є збільшення кількості автотуристів за рахунок розвитку ринку країн СНД і виходу на нові ринки. Решта задач маркетингової стратегії тісно пов’язана з пріоритетною і тісно взаємозв'язана між собою: розвиток існуючих і створення нових послуг; поліпшення якості; формування нового іміджу; продовження туристського сезону.

Маркетингова стратегія розвитку автомобільного туризму повинна формуватися за наступними етапами:

- вивчення міжнародного ринку автомобільного туризму;
- обґрунтовування необхідності і доцільності розширення пропозиції підприємств автотуризму Криму;
- вибір методів освоєння нових напрямів діяльності, основним з яких є формування конкурентноздатної мережі автомобільного туризму;
- оцінка комплексу маркетингової стратегії;
- реалізація маркетингової стратегії.

Загальні напрями маркетингової діяльності підприємств мережі автотуризму за відношенням до цільових ринків можна представити за допомогою рис. 5.

Напрями маркетингової діяльності підприємств мережі автотуризму за відношенням до цільових ринків
Рис. 5. Напрями маркетингової діяльності підприємств мережі автотуризму за відношенням до цільових ринків

Стратегія туристського підприємства розробляється залежно від стадії життєвого циклу туристського продукту. Важливим для підприємств розміщення автотуристів є визначення чіткої стратегії взаємодії з прокатними компаніями.

До принципів розвитку мережі підприємств автомобільного туризму належать: принцип послідовного розвитку, що передбачає послідовне освоєння нових територій із поступовим переведенням засобів розміщення на цілорічну роботу, врахування сучасних підходів до вирішення екологічних проблем, використовування сучасних інформаційних технологій для просування послуг автомобільного туризму.

Інформаційні технології дозволяють значно розширити систему комунікацій, доповнивши традиційні способи передачі інформації новими носіями. Вони також дозволяють створювати мережі, які об’єднують між собою не тільки споживачів і виробників, але й потенційних конкурентів.

Задачами з просування послуг автомобільного туризму, які можуть бути розв’язані за допомогою Інтернет, є розповсюдження інформації про автотуризм у Криму, залучення додаткових автотуристів, сприяння в раціональному перерозподілі потоків автотуристів по регіонах півострова шляхом надання інформації про наявність вільних місць і ціни, забезпечення планування подорожей і бронювання місць на стоянках, у кемпінгах, мотелях, замовлення автомобілів.

Розвиток підприємств автомобільного туризму стикається з низкою проблем, однією з найгостріших при цьому є брак інвестицій. Потенційним джерелом фінансування оновлення основних фундацій може стати лізинг. Особливого значення набувають лізингові схеми для малого і середнього бізнесу. Саме цим підприємствам найбільш складно одержати банківські кредити для придбання устаткування, транспортних засобів через відсутність нормальної кредитної історії, достатніх активів для забезпечення кредиту. В Україні частка лізингу в інвестиціях в основні засоби складає 1,55%, тоді як за рубежем середній показник складає від 15 до 30%. До переваг лізингового механізму належать швидке отримання устаткування, оплата вартості послуг частинами за гнучким графіком із урахуванням сезонності, можливість викупу устаткування після закінчення терміну дії договору лізингу.

Створення і відповідний розвиток автомобільного туризму сприятиме збільшенню обсягів туристських послуг і товарів, залученню додаткових доходів до бюджетів всіх рівнів, позитивних змін у структурі зайнятості населення.

Висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і розв’язання наукової задачі формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування автомобільного туризму на основі формування і розвитку мережі підприємств автомобільного туризму.

Основні науково-практичні результати дисертаційної роботи дозволили зробити наступні висновки:

1. Розвиток туризму в Криму створив проблемну ситуацію, яка характеризується низькою віддачею від розвитку туризму, невеликою часткою бюджетних надходжень від курортно-рекреаційних і туристських підприємств, високою сезонністю роботи підприємств, що веде до низької економічної ефективності їх функціонування, нерівномірним розподілом підприємств по території півострова і їх зосередженням на найбільш засвоєних територіях, низьким рівнем зайнятості місцевого населення в туризмі.  

2. Забезпечення підвищення ефективності функціонування туризму можливе за рахунок розвитку перспективних видів туризму, одним із яких є автомобільний туризм. Елементами автомобільного туризму є підприємства, що забезпечують перебування туристів, які подорожують на власному або орендованому автомобільному транспорті. Найважливішими з них є засоби розміщення автотуристів і підприємства з прокату автомобілів. У даний час відбувається відновлення потоку автотуристів до Криму, проте воно ще більш ніж в два рази відстає від максимальних рівнів, досягнутих в 80-х роках минулого століття.

3. Ефективність розвитку автомобільного туризму можна забезпечити шляхом використовування комплексного і системного підходів до розвитку на основі маркетингу. Методика оцінки ефективності функціонування  автомобільного туризму на двох рівнях: на регіональному рівні і на рівні підприємств. Показниками ефективності на регіональному рівні є величина податкових надходжень, зайнятість населення, коефіцієнт нерівномірності послуг автотуризму, розподілу потоку автотуристів по регіонах і видах засобів розміщення; на рівні підприємств: показники обсягу туристських послуг, прибутку, рентабельності діяльності.

4. Удосконалення системи автомобільного туризму припускає вдосконалення функціонування її основних елементів – розвитку підприємств прокату і засобів розміщення автотуристів і взаємозв'язків між ними. Функціонування засобів розміщення автотуристів у Криму в даний час неефективне, підприємства працюють нестійко, що визначається несформованістю послуг автотуризму і неструктурованим попитом на них. Діюча система стандартів не регламентує вимоги до засобів розміщення автотуристів, у зв'язку з чим рекомендована розробка Положення про майданчики для кемпінгу, їх устаткування і управління, розробку форми статистичної звітності для обліку послуг, що надаються ними.  Система прокату автомобілів в Криму будується за міжнародними стандартами, проте, у зв'язку з тим, що ринок прокату є ще достатньо новим для умов Криму, обсяги реалізації послуг невисокі і потрібен активний розвиток даного ринку.

5. До числа найважливіших комплексних методів розв’язання проблем розвитку  автомобільного туризму в Криму віднесено формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму, розробку і реалізацію маркетингової стратегії пропонованої мережі підприємств, використовування інструментів інтернет-маркетингу для просування послуг автотуризму, реалізацію методичних рекомендацій з удосконалення послуг автотуризму відповідно до міжнародних стандартів;

6. Задачами маркетингової стратегії є збільшення кількості автотуристів за рахунок розвитку ринку країн СНД і виходу на нові ринки; розвиток наявних і створення нових послуг; поліпшення якості; формування нового іміджу; продовження туристського сезону.

7.  Формування мережі підприємств автомобільного туризму планується  в контексті інтеграції діяльності її окремих елементів.

8. Лізинговий механізм інвестування розвитку автомобільного туризму здатний стати інструментом оновлення і набуття основних фундацій підприємств автомобільного туризму. Особливий інтерес лізинг представляє в умовах сезонності шляхом використовування оперативного лізингу транспортних засобів. 

Перелік опублікованих праць з теми дисертації

У наукових фахових виданнях:

1. Вершицкий А.В. Развитие автомобильного туризма в Крыму // Культура народов Причерноморья. - № 71. – Симферополь, 2005. – С. 101-105.
2. Вершицкий А.В. Проблемы эффективности развития туризма в Крыму // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Экономика”. – Том 18 (57). – Симферополь: ТНУ, 2005. – С. 7-15.
3. Вершицкий А.В. Экономические инструменты экологической политики туризма в Крыму // Культура народов Причерноморья. - № 58. – Симферополь, 2005. – С. 133-138.
4. Вершицкий А.В. Эффективность функционирования системы проката автомобилей в Крыму // Культура народов Причерноморья. - № 74. – Симферополь, 2006. – С. 7-11.
5. Вершицкий А.В. Обеспечение продвижения автомобильного туризма с помощью Интернет-маркетинга // Культура народов Причерноморья. - № 73. – Симферополь, 2006. – С. 7-10.

В інших наукових виданнях:

6. Вершицкий А.В. Экологический менеджмент на предприятиях гостиничного бизнеса // Вестник физиологии и курортологии. - Том II. – Евпатория, 2005. – С. 135-138.

Анотація

Вершицький А.В. Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2006.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню системи автомобільного туризму та діяльності підприємств автомобільного туризму як її складових елементів.

Розкрита сутність поняття “автомобільний туризм”, визначені його основні елементи. Узагальнені та систематизовані існуючі підходи і розроблена нова методика оцінки ефективності автомобільного туризму.

У дисертаційній роботі запропоновано заходи щодо удосконалення стратегії розвитку підприємств автомобільного туризму, розроблений комплекс організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи автомобільного туризму, шляхом формування та розвитку мережі підприємств автомобільного туризму, формування нової якісної пропозиції і просування її на внутрішній і зовнішній ринки.

Ключові слова: автомобільний туризм, ефективність підприємств автомобільного туризму, стратегія маркетингу, просування послуг автомобільного туризму, формування і розвиток мережі підприємств автотуризму.

Аннотация

Вершицкий А.В. Формирование и развитие сети предприятий автомобильного туризма в Крыму – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – экономика, организация и управление предприятиями. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2006.

Диссертационная работа посвящена изучению системы автомобильного туризма и деятельности предприятий автомобильного туризма как ее составных элементов.

В первом разделе “Теоретические основы развития туризма в Крыму” исследована сущность и специфика автомобильного туризма в Крыму, определено место автомобильного туризма  в составе индустрии туризма, рассмотрены основные элементы автомобильного туризма, дано комплексное определение понятия “автомобильный туризм”. Выявлены основные проблемы развития туризма на полуострове, показано, что автомобильный туризм является одним их важнейших видов туризма в Крыму. Рассмотрены основные элементы системы автомобильного туризма: средства размещения автотуристов  и система проката транспортных средств. На основании проведенного анализа и оценки состояния системы автомобильного туризма предложен комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности ее основных элементов. Рассмотрены показатели эффективности функционирования средств размещения автотуристов: экономические, социальные и экологические.

Во втором разделе “Методы и формы обеспечения развития автомобильного туризма в Крыму” проведен анализ деятельности предприятий автомобильного туризма, исследована среда их функционирования. Большое внимание уделено состоянию и перспективам развития мотелей, кемпингов, рынка проката автомобилей в Крыму.

В ходе исследования выявлены основные факторы, влияющие на развитие автотуризма. Их можно разделить на управляемые и неуправляемые с точки зрения предприятий автомобильного туризма. По оценкам экспертов основными проблемами развития предприятий автомобильного туризма являются: недостаточная организационная работа владельцев существующих предприятий в привлечении отечественных и зарубежных автотуристов, экологические проблемы, загрязненность побережья, прибрежных территорий и средств размещения, удаленность Крыма от основных стран происхождения автотуристов, отсутствие инфраструктуры, рассчитанной на круглогодичное пребывание, высокая стоимость пассажирских перевозок в Крым. Необходимо учитывать влияние этих факторов при планировании деятельности предприятий, что будет содействовать повышению эффективности их функционирования при соответствующем управлении управляемыми факторами. В качестве возможного направления развития автомобильного туризма предложено формирование сети предприятий, интеграция в сети средств размещения автотуристов, а также интеграция их с прокатными компаниями и  туроператорами для формирования комплексного турпродукта и его продвижения на внутреннем и внешнем рынках. 

В третьем разделе диссертации “Обеспечение формирования и развития автомобильного туризма в Крыму” по результатам теоретического и практического исследования функционирования предприятий автомобильного туризма обоснован ряд положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование их функционирования. Определены задачи маркетинговой стратегии, среди которых: увеличение количества автотуристов за счет развития рынка стран СНГ и выхода на новые рынки; развитие существующих и создание новых услуг; улучшение качества; формирование нового имиджа; продление туристского сезона. Определены принципы стратегии взаимодействия средств размещения автотуристов с прокатными компаниями, формирования и развития сети предприятий автомобильного туризма, включающие принцип последовательного развития, с постепенным переводом средств размещения на круглогодичную работу; учета современных подходов к решению экологических проблем. Разработаны предложения по использованию Интернет-маркетинга для продвижения услуг автомобильного туризма. Рассмотрен лизинговый механизм инвестирования развития автотуризма.

Ключевые слова: автомобильный туризм, эффективность предприятий автомобильного туризма, стратегия маркетинга, продвижение услуг автомобильного туризма, формирование и развитие сети предприятий автотуризма.

Annotation

Vershyts’ky A.V. Formation and development of enterprises network of automobile tourism in Crimea. -  Manuscript.

Thesis for a candidate degree in economics by speciality 08.06.01 – Еconomy, organization and management of enterprises. - Taurida National University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, 2006.

The dissertation is devoted to studying the system of automobile tourism and activity of the enterprises of automobile tourism as its components.

The complex definition of the concept “automobile tourism” is worked out, its basic elements are determined. Existing approaches are generalized and systematized, and a new technique of efficiency estimation of automobile tourism is developed.

In the dissertation the actions on improvement of development strategy of the enterprises of automobile tourism are offered, the complex of economic and organizational actions to increase the efficiency of functioning  of automobile tourism system, by formation and development of enterprises network, formation of a new qualitative offer and its promotion on internal and  foreign markets is developed.

Key words: automobile tourism, efficiency of the enterprises of automobile tourism, marketing strategy, promotion of services of automobile tourism, formation and development of enterprises network of autotourism.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.