Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Василиха Н.В.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.279-285.

Методичні підходи до оцінки чинників розвитку ринку туристичних послуг у Західному регіоні

У статті охарактеризовано соціально-економічний вплив туризму на економічну систему України, основні чинники, які впливають на розвиток ринку туристичних послуг Західного регіону.

Ключові слова: туризм, туристичний ринок, туристична послуга, чинники впливу, туристична індустрія.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку соціально-економічних і суспільних відносин туризм є феноменальним явищем, якому притаманні певні характеристики – безліч понятійних означень, сильний вплив на економіку та політику, дуалістичність у внутрішній природі явища. У сучасних умовах туризм як унікальне соціальне явище доступний широким верствам населення, він виступає засобом оздоровлення, забезпечення душевного комфорту людей. Туристична індустрія в економіці багатьох країн світу посідає важливе місце, а в деяких навіть – вирішальне. На частку туризму припадає 6% світового національного продукту, 7% усіх світових інвестицій і близько 11% усіх світових споживчих витрат. Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) прогнозує, що до 2010 р. кількість поїздок становитиме 1006 млн, до 2020 р. – 1560 млн, прибутковість туризму зросте до 1,1 трлн дол. Зрозуміло, не всі території світу, які навіть мають дивні за привабливістю туристичні ресурси, поки що освоєні та доступні масовому туристу. Значну роль відіграють природнокліматичні та політико-економічні чинники, стабільність миру в регіоні, рівень розвитку індустрії туризму [1, ст.11-12 ].

Туризм в Україні характеризується як галузь, яка динамічно розвивається і прагне більш активно включитися в суспільно-економічні процеси сучасного світу. Туризм як важливе соціально-економічне явище сучасності тісно пов’язаний з розвитком суспільства та підпорядковується його об’єктивним законам. Через свої функції він активно впливає на життєдіяльність суспільства і в той же час залежить від нього, стану розвитку його продуктивних сил і виробничих відносин, об’єктивних умов. За даними Всесвітньої туристичної організації, туризм вийшов на перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг.

Розвиток туризму став можливим завдяки науково-технічному та соціально-економічному прогресу суспільства, тобто створенню інфраструктури туризму. Розширюється мережа готелів, ресторанів, з’являються автопрокатні фірми. Мандрівників приваблюють історико-архітектурні пам’ятки, театри, музеї, курорти, що пропонують лікування, катання на лижах і т.ін. Розвитку туризму сприяє реклама, політика уряду, загальні економічні умови, курси валют, конкурентноздатність продукту, безпека і репутація місця подорожі, мода на поїздки та інші чинники [2, ст. 49]. Основними причинами бурхливого розвитку туризму XX ст. і сьогодення є: політичні, економічні, соціальні, культурні чинники, розвиток транспортної інфраструктури і засобів інформації.

Основною метою статті є окреслення чинників, які впливають на становлення і розвиток туристичного ринку з урахуванням туристичної активності Західного регіону. Для досягнення мети поставлено завдання:

- узагальнити чинники розвитку ринку туристичних послуг;
- дослідити основні чинники, які формують ринок туристичних послуг;
- запропонувати ефективні напрями популяризації туристичної активності Західного регіону.

Об’єктом дослідження є ринок туристичних послуг, а предметом – чинники розвитку ринку туристичних послуг Західного регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку вищезазначеним виникає потреба в теоретико-методологічному обґрунтуванні сутності чинників розвитку туристичних послуг, з’ясуваванні причин; наявності сприятливих чинників, які уможливлюють до лідерство окремих регіонів. Розвиток туристичної галузі та її ринку сьогодні активно досліджується в рамках ЮНВТО, ЮНЕСКО. Цій сфері присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців: Квартальнова В.А., Зориної Г.І., Кабушкина Н.І., Школи І.М., Любіцевої О.О., Мальської М.П., Уокер Дж.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення ролі послуг у сучасній економіці, в першу чергу, пов’язане з диверсифікацією виробництва, насиченням ринку товарами повсякденного попиту, підвищенням рівня життя та пропагандою здорового способу життя. Все це є поштовхом позитивного впливу на розвиток туризму і туристичних послуг. Ринок туристичних послуг або туристичний ринок є об’єктивним підґрунтям формування суспільних потреб, суспільного поділу праці. Він є частиною світового ринку послуг. Туристичний ринок – це сфера задоволення потреб населення в послугах, пов’язаних із відпочинком та змістовним проведенням дозвілля в подорожі [3].

Ринок послуг в Україні має велике значення для національної економіки. І сьогодні туристичний бізнес розглядається як найбільш перспективний напрям розвитку цього ринку. Україна посідає одне з помітних місць у світі щодо наявності унікальних туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів. Потенційний турист під час вибору тієї чи іншої країни для поїздки бере до уваги такі чинники, як політична та економічна стабільність, ціни, рівень сервісного обслуговування, наявність туристично-рекреаційного потенціалу, характер транспортних зв’язків, реклама, географічні, природні, кліматичні, культурні й релігійні характеристики території. За оцінками експертів, основними мотивами для туристичних мандрівок в Україну є її культура, можливість оздоровлення, красоти природи, спорт і відпочинок. Отже, ці чинники є найбільш вагомими складовими туристичного продукту нашої країни, які потребують особливої уваги з боку фахівців туристичного бізнесу [2, ст. 159].

Україна, маючи вигідне геополітичне розташування, має значний туристсько-рекреаційний потенціал – сприятливі кліматичними умови, рівнинний та гірський ландшафти, багату флору і фауну, розвинуту мережу транспортного сполучення, велику кількість історичних пам'яток культури й архітектури. На її державному обліку перебуває понад 130 тис. пам'яток. Функціонує 61 історико-культурний заповідник [4].

Як відомо, 2008 р. був проголошений Президентом України Роком туризму і курортів у нашій державі. Це рішення було ухвалене з метою організації державної підтримки розвитку галузі через подальше удосконалення державної політики в сфері туризму і курортів, формування в Україні цивілізованого туристичного ринку, активізацію створення та модернізації туристичної інфраструктури, забезпечення захисту прав споживачів туристичних послуг. За підсумками 9 місяців 2008 р., зафіксовано збільшення кількісних та якісних показників розвитку туристичної сфери. Чинними були 5711 ліцензій на туристичну діяльність (1745 – туроператори та 3966 – турагенти). Упродовж цього періоду туристичні підприємства обслуговували 2,4 млн туристів (на 17% більше, ніж в аналогічному періоді 2007 р.) та 1,9 млн. екскурсантів (на 17% більше), в т.ч. за видами туризму: в’їзний – 313,5 тис., виїзний – 1 млн. осіб, внутрішній – 1,1 млн. осіб. Обсяг наданих туристичних послуг ліцензіатами за 9 місяців 2008 р. збільшився, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, на 62% і становив майже 6,3 млрд. грн [5].

Західний регіон на туристичному ринку в 2006/2007 рр. мав:

- 728 санаторно-курортних і оздоровчих закладів;
- 234 об’єкти готельного типу [6].

Туризм як вид діяльності розвивається під упливом зовнішніх і внутрішніх чинників, властивих лише туристичній індустрії, і характеризується динамічністю туристичних послуг. Він являє собою тимчасове переміщення людей (туристів) з місць постійного проживання в місця відпочинку (або місця туристичного призначення).

Автори енциклопедичного словника-довідника термін “фактор” (чинник) у туризмі трактують так: момент, суттєва обставина туристської практики. Розрізняють чинники зовнішні та внутрішні. Зовнішні (екзогенні) чинники впливають на туризм за допомогою демографічних і соціальних змін; економічного і фінансового розвитку; змін політичного та правового регулювання; технологічних змін; торгового розвитку; транспортної інфраструктури і безпеки подорожей. Внутрішні (ендогенні) чинники – це, насамперед, чинники ринку: процеси попиту, пропозиції і розповсюдження; сегментація ринку; простір, в якому розвивається туристський продукт; власне маркетинг; туристський приватний сектор і людський чинник. Особливості сучасних чинників: попит стає постійним запитом, а не привілеями; більше уваги приділяється індивідуальному туризму; зростає частка канікул, особливо в закордонних відвідуваннях [7, с.339].

Так, ВТО виділяє екзогенні чинники, які розвивають туризм і формують направленість туристичних потоків, це:

- демографічні та соціальні зміни;
- розвиток торгівлі;
- зміни в політиці, законодавстві та регулятивних сферах;
- економічні й фінансові зміни;
- стан транспортної інфраструктури і сфери інформаційного забезпечення;
- безпека подорожі.

Коротко охарактеризуємо деякі вищевказані чинники.

Демографічні і соціальні зміни проявляються в тому, що все більше людей намагаються виділити гроші й час на подорож. До цих змін можна віднести: вік населення, збільшення кількості працюючих жінок; тенденція до більш пізнього шлюбу; зростання частки самотніх людей; збільшення сімейного доходу; збільшення оплачувальних відпусток; зростання усвідомлення можливостей туризму; зменшення імміграційних обмежень.

Економічні та фінансові зміни. Туризм відчуває, на якій стадії розвитку чи спаду знаходится економіка. Зміни валютних курсів, фінансова нестабільність також впливають на туристичну активність.

Стан транспортної інфраструктури і сфери інформаційного забезпечення. Використання більш сучасних видів транспорту, засобів інформаційного забезпечення, а також формування турів через комп’ютер спрощують організацію поїздок і подорож туристів до місця.

Таким чином, туристичні мотиви, як суттєвий компонент попиту і вибору туристичного продукту, є об’єктом цілої низки впливів, до яких відносять зовнішні чинники, не пов’язані безпосередньо з туризмом [8].

Науковці виділяють п’ять груп чинників, які впливають на формування туристичних потреб, а отже, і на успішне функціонування туристичного центру і туристичного підприємництва.

1. Природні чинники – природні багатства, доступні для туристів (географічні позитивні місця відпочинку, клімат, флора, фауна, комфортабельні та привабливі, гарні природні об’єкти та ін.).
2. Соціально-економічні чинники – розвинуті місця відпочинку (мова, економічний і культурний рівень країни).
3. Матеріальна база туристичної індустрії – основні будівлі для задоволення потреб туристів з точки зору зручностей і естетичного сприйняття.
4. Інфраструктура місць відпочинку – комунікації, дороги, стоянки та ін.
5. Туристична пропозиція – ресурси гостинності [9, с.22].

Усю сукупність чинників, які впливають на характер та особливості ринку туристичних послуг у сучасній економічній системі, можна розділити на зовнішні та внутрішні (рис. 1).

Чинники впливу на ринок туристичних послуг
Рис. 1. Чинники впливу на ринок туристичних послуг

Отже, важливим зовнішнім чинником формування та функціонування туристичного ринку можна вважати політичну стабільність держави, а також фінансово-економічну підтримку туристичної галузі. Процес взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників сприяє розвитку конкуренції на ринку туристичних послуг і сприяння розвитку суб’єктів туристичного бізнесу, які вивчають ринок і розподіляють його на окремі сегменти, вивчають пропозиції споживачів туристичного ринку.

Туристична галузь, на відміну від інших, найбільш чутлива до впливу багатьох як прогнозованих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності підприємств, так і не передбачуваних обставин. Тобто частина чинників мають як екзогенний, так і ендогенний характер. Це характерно тоді, коли підприємства туристичної галузі обирають одну й ту саму стратегію. За таких умов на діяльність підприємств будуть впливати як внутрішні, так і зовнішні чинники.

Щодо привабливості туристичної активності Західного регіону до розвитку туристичного ринку, об’єктивно вважати, що регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку міжнародного і внутрішнього туризму. Це підтверджують такі аргументи: наявність історичних пам’яток культури, вигідне геополітичне розташування, наявність санаторно-курортних закладів, мінерально-лікувальні води, кліматичні умови (таблиця 1).

Таблиця 1

Чинники впливу на рівень туристичної активності для туристів Західного регіону України
Область Чинники привабливості західних областей на туристичному ринку
Закарпатська наявність старовинних замків; бальнеологічні курорти; історичні пам’ятки культури мінеральні води
Львівська наявність історико-архітектурних заповідників, пам’ятків фольклору
Івано-Франківська унікальні та естетично привабливі природні ландшафти; етнографічні туристичні центри; унікальні гірські краєвиди; своєрідна культура і побут гуцулів
Чернівецька наявність заказників, наявність історичних та архітектурних пам’ятників, релігійних споруд

Як бачимо, всі перераховані аспекти є реальним підґрунтям для успішного розвитку туризму в Західних регіонах, яке має такі позитивні наслідки: зростання економіки регіону і країни; створення нових робочих місць; розвитку готельного та курортного бізнесу; збільшення доходів сільського населення завдяки розвиток сільського туризму, що надає можливість зберегти українські традиції та звичаї, розвивати туризм усіх видів.

Західний регіон є одним з найперспективніших туристичних регіонів на українському туристичному ринку. В цьому контексті особливо актуальним є пошук нових підходів до управління туристичною галуззю, а особливо проектування нових туристичних маршрутів і рекреаційних зон, оцінка природно-територіальних ресурсів для туристично-рекреаційного освоєння територій.

Характеристика туристичних ресурсів і ринкових умов суб’єктів туристичних комплексів Західному регіону дали можливість нам систематизувати найбільш значимі чинники, які впливають на розвиток в’їзного туризму і популяризації регіону (рис. 2).

Чинники впливу на розвиток ринку туристичних послуг Західного регіону
Рис. 2. Чинники впливу на розвиток ринку туристичних послуг Західного регіону

Перераховані у рис. 2 чинники привабливості туристичних регіонів дають можливість виділити найбільш ефективні напрями для соціально-економічного розвитку регіону, створюють основу подальшого розвитку туристичної галузі. Виходячи з пріоритетності розвитку туристичного бізнесу, варто зазначити роль державної місцевих влад щодо проведення ефективних дій рекламних заходів, презентування туристичних можливостей усіх регіонів України.

1. Україна розпочинає світову рекламну кампанію на телеканалі CNN International;
2. На Закарпатті відкривають міжнародний туристичний маршрут – „Карпатський Єврорегіон”;
3. На Львівщині презентували новий маркований туристичний шлях;
4. На Івано-Франківщині презентували туристичний потенціал Долинського району.

Висновки. Узагальнивши чинники розвитку ринку туристичних послуг, можна зробити такі висновки:

1. На розвиток ринку туристичних послуг впливає досить широкий спектр соціальних, демографічних, економічних, політичних чинників, які мають виражену регіональну специфіку. Наявність сприятливих чинників підвищує конкурентоспроможність регіону і країни в цілому, і навпаки, небажані знижують туристичну активність розвитку ринку туристичних послуг.
2. Найважливішими чинниками, що обумовлюють розвиток туризму і ринок туристичних послуг є політична та економічна стабільність, наявність вільного часу і рівень доходів населення.
3. Туристична привабливість Західного регіону включає: геополітичне розташування, наявні туристично-рекреаційні ресурси, що дає можливість для розвитку різних видів туризму: лікувального, рекреаційного, спортивного, пізнавального, релігійного і тим самим привабити туристів, як місцевих, так і закордонних, які шукають нові місця для оздоровлення та відпочинку.

У результаті дослідження систематизовано чинники попиту (купівельна спроможність, усвідомлення туристичних можливостей, збільшення вільного часу) та чинники пропозиції (забезпеченість територій рекреаційно-туристичними ресурсами, розвинена інфраструктура, рівень розвитку мобільності та реклами), впливу на розвиток ринку туристичних послуг Західного регіону.

Ураховуючи основні умови впливу на ринок туристичних послуг, пропонуються наступні чинники : демографічні та соціальні, економічні й фінансові, політичні та попит і пропозиція на туристичному ринку, сегментація туристичного ринку, маркетингова політика суб’єктів ринку туристичної галузі.

Науковою новизною даного дослідження є визначення розвитку ринку туристичних по слуг в Україні і Західному регіоні, що зумовлюється всім комплексом зовнішніх та внутрішніх чинників, які сприяють розвитку туристичної індустрії і тим самим продуктують туристичний продукт, здатний задовольняти потреби людей в проведенні дозвілля в подорожі шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення.

Список використаних джерел

1. Мунін Г.Б. Маркетинг туризму: навчалний посібник / Г.Б. Мунін, З.І. Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. Змійов. – Ч.І. – К.: Європейський ун-т, 2006. – 324 с.
2. Румянцев А.П. Світовий ринок послуг: навчалний посібник / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – 2-ге вид., пероб. та доповн. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.
4. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 // Офіційний вісник України.
5. Підведення підсумків розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.day.kiev.ua
6. Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К.: Держ. комітет статистики України, 2008. – 576 с.
7. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух: передмова В.М. Литвина. – К.: Слово, 2006. – 372 с.
8. Квартальнов В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
9. Зорина Г.И. Основы туристкой деятельности: учебник / Г.И. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга. – М.: Советский спорт, 2004. – 200 с.

В статье дана характеристика социально-экономического влияния туризма на экономическую систему Украины, основные факторы, влияющие на развитие рынка туристических услуг Западного региона.

Ключевые слова: туризм, туристический рынок, туристическая услуга, факторы влияния, туристическая индустрия.

The social and economic influence of tourism on the economical system of Ukraine is characterized in the article. The description of the main factors which have an impact on the tourist service market development of western region is carried out.

Keywords: tourism, tourist market, tourist service, influence factors, tourist industry.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.