Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Тиришкіна Є.М.

Сучасний стан і тенденції розвитку санаторно-курортного комплексу Російської Федерації

санаторно-курортный комплекс России Санаторно-курортний комплекс, безумовно, є однією з найважливіших галузей сфери послуг не тільки в Росії, але і в багатьох країнах світу. Необхідно відзначити відсутність у літературі єдиного підходу до визначення сфери послуг і безпосередньо до самого терміну «послуга». В рамках нашого дослідження, під послугою будемо розуміти «продукт праці, який виступає, насамперед у вигляді процесу досягнення результату, а не тільки самого результату, що характеризується наявністю взаємодії у цьому процесі продавця і покупця, що володіє такими специфічними властивостями як невідчутність, невіддільність від джерела, мінливість якості, несохраняемость» [3].

На нашу думку, під дане визначення в широкому сенсі підпадають та санаторно-курортні послуги, однак через наявність у них ряду специфічних характеристик, необхідно дати визначення, що враховує відмінні риси послуг даного виду. У питанні виділення особливостей санаторно-курортної послуги вчені щодо одностайні. Так, узагальнивши ряд досліджень, можна говорити про такі її якості, як невідчутність, невіддільність від джерела, нездатність до зберігання, комплексність. Остання характеристика означає, що санаторно-курортна послуга являє собою комплексний пакет послуг, що включає проживання, лікування, відпочинок, дозвілля.

Таким чином, під санаторно-курортної послугою ми розуміємо такий вид послуг, що надаються спеціалізованими підприємствами санаторно-курортної сфери відпочиваючим з метою задоволення комплексу потреб у лікуванні та оздоровчому відпочинку.

Сучасний стан санаторно-курортного комплексу Росії є наслідком структурних перетворень економіки країни, що сталися під час переходу держави до ринкових відносин. За даними на кінець 2008 року курортний комплекс РФ представлений 4484 санаторно-курортними організаціями та організаціями відпочинку на 753331 ліжко-місць, з них санаторіїв і пансіонатів з лікуванням - 1361 і 569 дитячих установ. Кількісні дані, що характеризують динаміку чисельності організацій галузі та чисельність осіб, які отримали курортні та туристичні послуги наведено в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Санаторно-курортні організації та організації відпочинку (на кінець року)
Роки Кількість санаторно-курортних організацій та організацій відпочинку, всього В них ліжко-місць В тому числі санаторіїв і пансіонатів з лікуванням В них ліжко-місць У тому числі дитячі санаторії В них ліжко-місць
1990 7431 129847 1176 296653 619 81069
2000 4876 754461 1192 287518 528 81510
2002 4709 754025 1279 326169 553 106618
2004 4579 796475 1319 340696 579 112052
2006 4490 761841 1321 354316 580 123021
2008 4484 753331 1361 359460 569 117978

Складено на підставі даних Держкомстату: www.gks.ru.

Таблиця 2

Чисельність осіб, розміщених у готелях, санаторно-курортних організаціях та організаціях відпочинку, тис.осіб
  Чисельність розміщених осіб, всього
2000 2005 2008
Всього: 25073,4 28410,9 35454,8
У тому числі:
Готелі та аналогічні засоби розміщення 165559,3 18546,8 24757,6
Санаторно-курортні організації та організації відпочинку, всього: 8514,1 9864,1 10697,3
З них:
Санаторно-курортні організації 4583,7 5941,2 6356,5
Організації відпочинку 3345,8 3411,0 3798,9
Туристські бази 584,6 313,6 364,8

На сьогоднішній день санаторно-курортна галузь країни не має єдиної структури і розосереджена між різними міністерствами, відомствами, акціонерними товариствами, громадськими організаціями. У зв'язку з цим розвиток санаторних організацій відбувається безсистемно, відокремлено, головним критерієм і напрямним вектором тут виступають лише інтереси і можливості власників. Однак, незалежно від відомчої приналежності та організаційно-правової форми, санаторно-курортна галузь являє собою єдиний комплекс, який потребує організаційно-методичного забезпечення та управління.

В сучасних економічних умовах в структурі санаторно-курортного комплексу країни можна виділити кілька груп. У першу групу входять некомерційні лікувально-профілактичні заклади з державною і муніципальною формою власності, які функціонують за «госпітальному» принципом, надають переважно медичні та обмежений перелік додаткових послуг. Ці установи складають приблизно 38% від загальної кількості підприємств галузі.

Другу категорію здравниць (близько 5%) складають структури відомств і фінансово-промислових груп у вигляді оздоровчих центрів, найчастіше представляють собою готельні комплекси з розвиненою лікувально-діагностичною базою. Крім того, високорозвинена система надання супутніх послуг: харчування, дозвілля, побутових, екскурсійних і т.п.

Решта підприємств санаторно-курортної галузі - це комерційні підприємства різних організаційно-правових форм, їх близько 57%. Частина підприємств даної групи продовжує функціонувати за принципами медичних установ, залучаючи для санаторно-курортного лікування фонди підприємств та організацій і особисті кошти громадян, а також кошти Фонду соціального страхування. Таким чином, процеси, що нині відбуваються в санаторно-курортній галузі, являють собою певний перехід від безкоштовної пільгової медицини до медицини, функціонує на комерційній основі.

У ракурсі досліджуваної проблеми необхідно зупиниться на питанні про місце санаторно-курортної галузі в ринкових умовах господарювання. У всьому світі санаторно-курортна галузь традиційно розглядається як складова частина сфери туризму, яка є однією з найбільших, високоприбуткових і динамічних галузей сучасної світової економіки. Так, на сферу туризму припадає 11% світового валового національного продукту (ВНП), 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче місце, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень [2].

Проте, думки вітчизняних вчених у цьому питанні не настільки однозначні. Так, Б.М. Семенов вважає, що санаторій - це лікування в обрамленні різноманітних приємних складових (природа, клімат, здоровий режим, зміна обстановки, відпочинок, екскурсії тощо). Власне санаторне лікування, більш приємне і комфортне, також викликає позитивні емоції навіть при наявності можливого погіршення самопочуття (адаптація, бальнеореакция тощо).

Протилежною точкою зору в цій дискусії виступають думки ряду дослідників (О.М. Разумов, І.П. Бобровницкий, Е.Р. Яшина, І.Б. Петрунь), які вважають, що орієнтація виключно на контингент хворих людей в якості основної цільової аудиторії, невідповідність світовим стандартам за якістю обслуговування, відсікає від відпочинку в вітчизняних курортних організаціях цілого ряду потенційних клієнтів, таких як «практично здорові люди», і в першу чергу, молодь.

Прихильники цієї позиції вважають, що істотну роль у розвитку санаторно-курортної галузі країни може зіграти додаток до традиційних медичних послуг, пропонованих курортними організаціями, широкого комплексу сучасних лікувально-профілактичних послуг у поєднанні з побутовими, досуговыми, послугами харчування. Також, необхідно запозичати ряд елементів туристичного бізнесу - потужної індустрії відпочинку і розваг. Так, опитування відпочиваючих на російських курортах показав ослаблення інтересу до медичної складової. Для основної частини респондентів метою поїздки є відпочинок, і лише 25% опитаних відзначають пріоритетність санаторно-курортного лікування. Якщо ще 5-7 років тому аналогічні опитування показували переважання лікувально-оздоровчої складової, то в даний час очевидна зміна пріоритетів [1].

Ще однією тенденцією, характерною для сучасного етапу розвитку курортної сфери є надання більш коротких, порівняно з традиційними термінами курсів санаторно-курортного лікування. В даний час більше 30% хворих керуючись економічними міркуваннями надходять на санаторно-курортне лікування на короткі терміни (від 10 до 14 днів). Санаторно-курортні установи, враховуючи запити споживачів, змушені реалізовувати свої послуги частково, в кожному конкретному випадку розробляючи такий їхній комплекс, який відповідав би вимогам клієнтів. Між тим, незважаючи на всі існуючі проблеми в санаторно-курортній сфері, не можна не підкреслити наявність у нашій країні потужного потенціалу розвитку галузі (різні кліматичні зони, цінні рекреаційні ресурси, багатство природного світу, історико-культурна спадщина країни).

З урахуванням усього вищевикладеного, на наш погляд, правомірно говорити про необхідність переходу санаторно-курортних організацій на якісно нову модель поведінки на ринку, коли пріоритетним стає створення комплексу рекреаційних і дозвіллєвих послуг, здатних задовольнити платоспроможний попит населення з урахуванням індивідуального підходу до кожного клієнта і прийнятності самої послуги по співвідношенню «ціна-якість».

Бібліографічний список

1. Ветитнев А.М.. - Oriented концепція управління санаторно-курортними организациямив ринкових умовах: дисертація... доктора економічних наук: 08.00.05. - Москва, 2005.
2. Лобова С.В., Пяткова О.М. Розвиток сфери туристських послуг в Алтайському краї // Регіональна економіка: теорія і практика.- 2010. - №2 (137).
3. Ветитнев А.М. Курортне справа: навчальний посібник. - М: КНОРУС, 2007.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.