Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Трегубенко О.М.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина ІІІ. - 2013. - №18 (277). - С.91-96.

Реалізація принципу гуманізації навчання в підготовці майбутніх вчителів географії

гуманізація навчання в підготовці майбутніх вчителів географії Розкрито сутність і значення втілення принципу гуманізації навчання в підготовку майбутніх вчителів географії. Відзначено, що одним з шляхів реалізації принципу гуманізації навчання є формування надпредметного складника вищої географічної освіти – досвіду творчої діяльності. Обґрунтовано реалізацію принципу гуманізації навчання в фаховій підготовці майбутніх вчителів географії через систему краєзнавчої діяльності. Важливим пунктом реалізації принципу гуманізації процесу підготовки майбутніх фахівців-географів визначено розширення мотивації навчання географії.

Ключові слова: принцип гуманізації навчання, підготовка вчителів географії.

Професійна підготовка вчителів географії є однією з найактуальніших і соціально значущих проблем сучасної системи вищої освіти, провідною метою якої є формування конкурентоспроможного фахівця, здатного з максимальною користю для суспільства реалізовувати свій творчий потенціал, ефективно вирішувати життєві проблеми.

Одним з основних шляхів виконання завдань формування висококваліфікованого, обізнаного вчителя є реалізація в педагогічному процесі вищого навчального закладу принципу гуманізації навчання географії. Цей принцип є визначальним у системі фахової підготовки майбутніх вчителів географії, бо його сутність полягає у визнанні самоцінності кожної людини, забезпеченні її особистісної свободи й можливостей максимальної реалізації творчого потенціалу.

Педагогічні умови гуманізації навчання майбутніх фахівців різних напрямів підготовки визначено у роботах М. Криловця, В. Обозного, І. Тимчук, О. Тімець, О. Топузова та ін. Аналізу можливостей забезпечення гуманізації навчально-виховного процесу вітчизняної загальноосвітньої школи присвячені праці К. Батремус, В. Мазуріної, І. Родригіної, М. Семенова та ін.

Мета статті – визначити шляхи реалізації принципу гуманізації навчання в процесі підготовки майбутніх вчителів географії.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає процес гуманізації освіти як основний напрямок її ґенези в сучасному суспільстві. При цьому основним завданням вітчизняного освітнього простору виступає не передача знань, а всебічний розвиток особистості [1]. Гуманізація підготовки майбутніх вчителів географії полягає в орієнтації процесу навчання на особистісний ріст студента, забезпечення його всебічного, загальнокультурного, соціально-морального й професійного розвитку. Викладання фахових і методичних дисциплін при цьому виступає не як трансляція інформації, а як активізація й стимуляція процесу самостійного пошуку власної позиції відносно навколишнього світу, формування світогляду, розвитку світосприйняття молоді, забезпечення розуміння студентом пріоритетності загальнолюдських цінностей і гармонійності відносин людини й довкілля.

Гуманізація вищої географічної освіти вимагає перегляду змісту й технології освітнього процесу. Реалізація цього принципу навчання в підготовці майбутніх вчителів географії має забезпечувати засвоєння не тільки програмних компонентів змісту географічної освіти – загальнонавчальних та фахових знань, умінь і навичок, а й складників його надпредметної частини – досвіду творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного відношення до навколишньої дійсності.

У нових умовах реформування сучасного освітнього простору й актуалізації необхідності формування особистості творчого типу в змісті вищої географічної освіти пріоритетні позиції займає досвід творчої діяльності представлений розумовими діями різного характеру, уміннями застосувати географічні знання в нестандартних ситуаціях, здійснювати творчу діяльність.

Аналіз педагогічної теорії та практики вищої географічної освіти дає можливість визначити одним із найефективніших засобів формування досвіду творчої діяльності організацію реальних проблемних ситуацій. Вони можуть бути спрямовані на порівняння об’єктів і явищ; виявлення їх суттєвих ознак; установлення причинно-наслідкової залежності досліджуваного явища, що забезпечує вивчення рідного краю шляхом спостереження природних об’єктів та явищ, аналіз їхніх очевидних ознак, оцінка цих ознак на підставі поставленого питання, прийняття певного рішення, обґрунтування власної позиції з цього питання, переживання потреби в знаннях про досліджуваний об’єкт чи явище і, як наслідок, розуміння їхнього значення. Участь студентів у вирішенні реальних проблемних ситуацій сприяє логічному та цілісному сприйняттю ними навколишньої дійсності, формуванню вміння визначати й розв’язувати життєві завдання, розвитку творчих рис особистості – цілеспрямованості, самостійності, допитливості, наполегливості, оригінальності, винахідливості тощо.

Ефективним прийомом формування в студентів досвіду творчої діяльності є включення молоді в науково-дослідну, пошукову діяльність, що передбачає поширення наукових знань та їх перетворення в інструмент творчого освоєння світу, забезпечує оптимальні умови для розширення й поглиблення засобами географії вагомих для кожного студента способів практичних і розумових дій у його навчальній і майбутній професійній діяльності, сприяє постійному зростанню потенціалу творчої діяльності – прагненню систематично здобувати нові інтелектуальні й практичні географічні знання та уміння, творчо їх використовувати, експериментувати, досліджувати, брати участь в охороні місцевої природи. Власний досвід роботи в системі вищої географічної освіти свідчить, що залучення майбутніх фахівців до виконання завдань дослідницького характеру, які орієнтують на творче пізнання найближчого навколишнього середовища, може відігравати важливу роль у засвоєнні компонентів змісту географічної освіти за умови розробки серії програм науково-дослідної роботи студентів.

Реалізація принципу гуманізації навчання в підготовці майбутніх вчителів географії має базуватися на застосуванні й поєднанні різноманітних активних форм і методів навчальної діяльності, які підвищують пізнавальну активність студентів, збуджують інтерес до загальнонаукових і професійних знань, озброюють інтелектуально-практичними прийомами, розвивають творчі здібності, сприяють формуванню основних життєвих настанов. Серед них важливе місце займає краєзнавча діяльність, яка забезпечує усебічне, комплексне вивчення природи, населення й господарства рідного краю, їхніх взаємозв’язків, закономірностей функціонування й розвитку.

Особливість краєзнавства полягає у використанні таких форм і методів пізнання своєї місцевості, які можуть сприяти гармонізації стосунків особистості з довкіллям, забезпечити задоволення освітніх потреб студентів, розвиток їхньої ціннісно-мотиваційної сфери, стимулювання й реалізацію духовного й творчого потенціалу майбутніх вчителів, розвиток їхніх психофізичних ресурсів, зміцнення здоров’я, задоволення потреб у професійному самовизначенні.

При правильній організації, застосуванні й поєднанні різноманітних активних методів і форм краєзнавства – польових спостережень, дослідів, виконання конструктивних і творчих завдань, імітаційних та рольових ігор, різноманітних видів моделювання природних та суспільних процесів, вирішення реальних проблемних ситуацій, проективної діяльності, практичних робіт на місцевості, екскурсій – процес засвоєння компонентів географічної освіти може досягти максимальної ефективності.

Важливим шляхом реалізації принципу гуманізації навчання в підготовці майбутніх вчителів географії є розширення мотивації навчання географії, розвиток емоційно-особистісного ставлення студентів до географії як складової частини культури людини, яке має бути супроводжене акцентом на практичне значення географічних знань і вмінь, їх використання для професійної підготовки, висвітлення значущості фахових та методичних знань у розвитку здатності студентів освоювати нову інформацію, приймати обґрунтовані рішення, брати участь у перетворенні довкілля.

Функція підтримки навчально-виховного процесу в розширенні мотивації навчання географії може здійснюватися шляхом оптимального використання фахівцями-викладачами сучасних методик і технологій навчання (проблемної технології, методу проектів, технології диференційного навчання, технології організації самостійної діяльності, групової роботи, сучасних інформаційних технологій тощо), спрямованих на набуття студентами професійних знань, формування відкритого навчального середовища, де географічні знання стають підґрунтям для вирішення реальних життєвих проблем, основою становлення та виявлення компетентностей майбутніх учителів-географів.

Таким чином, втілення принципу гуманізації навчання в процес підготовки майбутніх вчителів географії обумовлює пріоритетну постановку завдань самореалізації особистості студента, створює умови для задоволення його освітніх потреб, розкриття творчих здібностей, професійного самовизначення, розвитку громадянських, моральних, інтелектуальних якостей, які забезпечували б йому соціальну захищеність, безпечне й комфортне існування.

Ефективними шляхами реалізації принципу гуманізації навчання виступають:

- формування надпредметного складника вищої географічної освіти – досвіду творчої діяльності (через організацію реальних проблемних ситуацій та включення студентської молоді в науково-дослідну, пошукову діяльність);
- застосування й поєднання активних форм і методів краєзнавчої роботи;
- розширення мотивації навчання, розвиток емоційно-особистісного ставлення студентів до географії шляхом оптимального використання фахівцями-викладачами сучасних методик і технологій навчання (проблемної технології, методу проектів, технології диференційного навчання, технології організації самостійної діяльності, групової роботи, сучасних інформаційних технологій тощо).

Перспективним напрямком подальших досліджень буде визначення шляхів реалізації принципу національної спрямованості навчання в підготовці майбутніх фахівців-географів.

Список використаної літератури

1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 18 липня 2001. – №29. – С.4-6.

Трегубенко Е.Н. Реализация принципа гуманизации обучения в подготовке будущих учителей географии

Раскрыта сущность и значение реализации принципа гуманизации обучения в подготовке будущих учителей географии. Отмечено, что одним из путей реализации принципа гуманизации обучения является формирование надпредметной составляющей высшего географического образования – опыта творческой деятельности. Обоснована реализация принципа гуманизации образования в профессиональной подготовке будущих учителей географии через систему краеведческой деятельности. Важным пунктом реализации принципа гуманизации процесса подготовки будущих специалистов-географов определено расширение мотивации обучения географии.

Ключевые слова: принцип гуманизации обучения, подготовка учителей географии.

Tregubenko E.N. Realization of the Principle of Humanization of the Education in the Preparation of Future Teachers of Geography

An essence and importance of the realization of the principle educational of humanization in the preparation of future teachers of Geography have been revealed. It was mentioned that the realization of the educational principle of humanization in the teaching of Geography makes conditional upon prioritized formulation of points in the student’s personality development, makes conditionals for satisfaction of his educational needs, for reveal of his creativity, professional self-determination, for development of high civil, ethic, intellectual qualities, which might provide him social protection, safe and comfortable existence. Organizing of the over the subject matter part in the higher Geographical education - experience of creative activity has been determined as one of the approaches at the realization of the principle of humanization in the education. Organizing of the real problematic situations and comprising students into scientific and research activity have been included into approaches of formation the experience in creative activity. Realization of the principle of humanization of the education in the preparation of future teachers of Geography has been substantiated with the system of the local lore activity. Broadening of the motivation in learning of Geography, development of student’s emotional and personal attitude to Geography as important part of human culture have been determined as important points of realization of the principle of humanization at the process of the preparation specialists in Geography.

Key words: principle of humanization of the education, preparation of future teachers of Geography.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.