Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Ткачова Яна Сергіївна
Креативна економіка. - 2011. - №2(50). - С.105-110.

Характеристика складових інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу регіону

инвестиционная привлекательность туристско-рекреационного комплекса Анотація. У публікації зроблено висновок про те, що визначення інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу необхідно враховувати вплив як факторів інвестиційного потенціалу, так і чинників інвестиційного ризику. Набір аналізованих економічно значимих показників інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику повинен бути сформований з складових як інвестиційної привабливості регіону, так і інвестиційної привабливості профільних підприємств ТРК.

Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, інвестиційна привабливість, інвестиційний потенціал, інвестиційний ризик, рейтинг, туризм, інфраструктура, регіональна економіка.

Створення об'єктивних передумов стійкого зростання російської економіки неможливе без реального інвестування, яке сприяє оновленню і розширеного відтворення основних виробничих фондів, забезпечуючи умови для виробництва конкурентоспроможних послуг, робіт, у тому числі і в туристично-рекреаційній сфері. Основою для припливу інвестицій в економіку країни є формування в російській та регіональній економіці сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості окремих сфер діяльності, народногосподарських комплексів та їх підприємств.

Інвестиційна привабливість туристично-рекреаційного комплексу

Ефективна діяльність підприємств туристично-рекреаційного комплексу (ТРК), забезпечення темпів їх розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності значною мірою визначаються рівнем їх інвестиційної активності. У свою чергу, рівень інвестиційної активності підприємств ТРК характеризується ступенем їх інвестиційної привабливості, яка в даному випадку виступає спонукальним мотивом при виборі інвестором об'єкта інвестування та прийняття рішення про початок інвестування.

У зв'язку з цим інвестиційна привабливість підприємств ТРК набуває значення важливої економічної категорії, а визначення та підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств ТРК необхідно розглядати як самостійні завдання його діяльності в плані залучення інвестицій.

В економічних публікаціях термін «привабливість» з'явився зовсім недавно і використовується переважно в таких поєднаннях [1, С. 29]:

- як «ділова привабливість» - при аналізі, оцінці і виборі партнерських зв'язків і відносин між агентами, яка характеризується якістю здійснених операцій, додержанням норм і зобов'язань, підтриманням певного іміджу;
- як «інфраструктурна привабливість» - при аналізі, оцінці і виборі місця або сфери розміщення бізнесу;
- як «інвестиційна привабливість» при характеристиці та оцінці об'єктів інвестування, здійсненні рейтингових зіставлень, порівняльному аналізі інвестиційних процесів стосовно до різних рівнях господарської ієрархії та етапам економічного розвитку.

Інфраструктурна та ділова привабливість - складові елементи інвестиційної привабливості, тому їх правомірно виділення в рамках аналізу та оцінки інвестиційної привабливості.

При розгляді теоретичних основ інвестиційної діяльності підприємств ТРК велику роль відіграє вироблення єдиної позиції у визначенні сутності таких категорій, як інвестиційна привабливість підприємств ТРК, інвестиційний потенціал підприємств ТРК, інвестиційний ризик підприємств ТРК, так як це є запорукою успішного вирішення пов'язаних з ними питань.

В даний час серед дослідників не сформульовані однозначні визначення цих явищ і процесів. Так, В.В. Комаров визначає інвестиційну привабливість як «очікуване співвідношення прибутковості і ризику інвестицій» [2, С.28], включаючи в це поняття інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал, інвестиційні ризики.

А.Б. Крутік, О.Г. Микільська вважають узагальнюючим показником інвестиційної привабливості «індекс інвестиційного клімату або зворотний йому показник - індекс ризику» [3, С. 144]. Деякі автори вважають, що інвестиційна привабливість визначається інвестиційним потенціалом, інвестиційним ризиком та інвестиційним законодавством [4, С. 48], в той же час Л.В. Казакова ці три складові включає у визначення інвестиційного клімату [5, С. 10].

В інших публікаціях інвестиційна привабливість розглядається з позиції надійності фінансового стану потенційного об'єкта інвестування [6, С. 14]. Необхідно зазначити, що такий підхід звужує визначення даної категорії, замикаючи її лише на одному аспекті. Інша точка зору, запропонована Е.Р. Орлової, визначає інвестиційну привабливість як об'єктивну передумову для інвестування [7, С. 56].

Доцільно звернути увагу на те, що серед вітчизняних дослідників досі немає єдиної думки щодо інвестиційної привабливості регіону. Наприклад, під інвестиційною привабливістю регіонів» у статтях З. Котляра «Інвестиційна привабливість регіонів Росії» і М. Акімова «Дорога моя Русь» мається на увазі «розподіл фактичних обсягів залучених інвестицій в регіони» [8, С. 45] [9, С. 10].

Більшість вітчизняних економістів трактує інвестиційний клімат як «сукупність соціальних, природних, економічних, політичних, правових та інших передумов, що характеризують доцільність інвестування в ту чи іншу економічну систему регіону. Так, наприклад, Е.Р. Орлова характеризує інвестиційну привабливість регіону як «об'єктивні передумови для інвестування»; кількісно вона виражається в обсязі капітальних вкладень, які можуть бути залучені в регіон, виходячи з притаманних йому інвестиційного потенціалу та рівня некомерційних інвестиційних ризиків [7, С. 85].

Визначаємо інвестиційний потенціал підприємств ТРК

Особливої уваги заслуговують дослідження, в яких наводиться рейтинг інвестиційного потенціалу різних соціально-економічних систем [10]. Визначаючи кількісну оцінку складових цього потенціалу у вигляді трудового, споживчого, виробничого, фінансового, інституційного, інноваційного, інфраструктурного, природоресурсного потенціалів, автори сукупності встановлюють кількісне значення інвестиційного потенціалу. У розглянутих роботах можна відмітити ряд недоліків: відсутність єдиного підходу у визначенні поняття «інвестиційний потенціал», недостатня обґрунтованість принципів оцінки його параметрів (наприклад, інституційного, інноваційного), присутність суб'єктивного (експертного) підходу при визначенні набору показників і різних вагових коефіцієнтів.

На думку автора, інвестиційний потенціал підприємств ТРК - це сукупність інвестиційних ресурсів ТРК і умов їх застосування, що забезпечують максимальну можливість інвестування.

Фактор ризику

Об'єктивним, постійно діючим фактором при функціонуванні ТРК є ризик, що супроводжує інвестиційну діяльність. З підвищенням рівня прибутковості інвестицій, застосуванням нових інвестиційних технологій, диверсифікацією інвестиційної діяльності його рівень зростає. Тому другий невід'ємною складовою інвестиційної привабливості є інвестиційний ризик.

На нашу думку, основними складовими інвестиційної привабливості ТРК є інвестиційний потенціал та інвестиційний ризик. На наш погляд, інвестиційна привабливість підприємств ТРК представляє ступінь пріоритетності підприємств ТРК для можливих інвесторів, утворена їх інвестиційним потенціалом та інвестиційним ризиком. В даному контексті буде доцільним навести особливості та здійснити градацію інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу та його підприємств.

Особливості формування інвестиційної привабливості ТРК

Інвестиційна привабливість туристично-рекреаційного комплексу формується з урахуванням таких особливостей:

- політичної стабільності і її передбачуваності на майбутнє;
- макроекономічних показників (рівня інфляції, темпів зростання ВВП, процентної ставки рефінансування ЦБ РФ та ін) та їх прогнозу на майбутнє;
- наявності та ступеня досконалості нормативних актів у сфері інвестиційної діяльності та податкової системи в країні;
- соціальної ситуації (стиль життя, рівень злочинності і відносини всередині і між соціальними групами тощо);
- рівня інвестиційного ризику та ін.

Інвестиційна привабливість туристично-рекреаційного комплексу створює фон для інвестиційної привабливості на регіональному рівні та на рівні окремих підприємств ТРК. У той же час інвестиційна привабливість підприємств ТРК може суттєво відрізнятися від загального фону з-за вступу в силу кілька інших факторів, що впливають. Інвестиційна привабливість регіонального ТРК обумовлена, насамперед, ступенем його індустріального розвитку, географічним розташуванням і його природноклиматическими умовами, а також рівнем розвитку інфраструктури, в тому числі для інвестиційної діяльності, суттєвістю наявних пільг для інвесторів і т.д.

Виходячи з цих міркувань, під інвестиційною привабливістю туристично-рекреаційного комплексу пропонуємо розуміти сукупність об'єктивних передумов (ознак, факторів, засобів і можливостей ТРК, що обумовлюють платоспроможний попит на капиталообразующие інвестиції, що можуть бути залучені у ПРК з метою розвитку, виходячи з властивого йому інвестиційного потенціалу та рівня інвестиційних ризиків. Іншими словами, інвестиційна привабливість ТРК являє собою узагальнену характеристику інвестиційного потенціалу з точки зору перспективності, вигідності, ефективності його використання та мінімізації ризику вкладення інвестицій в розвиток ТРК за рахунок власних коштів та коштів інвесторів.

Висновок. Таким чином, на думку автора, при визначенні інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу необхідно враховувати вплив як факторів інвестиційного потенціалу, так і чинників інвестиційного ризику. Більш того, набір аналізованих економічно значимих показників інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику повинен бути сформований з складових як інвестиційної привабливості регіону, так і інвестиційної привабливості профільних підприємств туристскорекреационного комплексу.

Література

1. Валинурова К.С. Управління інвестиційною діяльністю: Підручник [Текст] / К.С. Валинурова, О.К. Казакова. - КНОРУС, 2005.
2. Комаров В.В. Інвестиції та лізинг в СНД [Текст]. - М: Фінанси і статистика, 2001.
3. Крутік А.Б. Інвестиції і економічне зростання підприємництва [Текст] / А.Б. Крутік, О.Г. Нікольська. - СПб.: Лань, 2000.
4. Грачова, М.В. Аналіз проектних ризиків: Навчальний посібник для вузів [Текст]. - М: Финстатинформ, 1999.
5. Козакова Л.В. Управління інвестиціями на рівні суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень [Текст] // Фінанси та кредит, 2004. - №8.
6. Крилов Э.И. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / Э.И. Крилов, В.М. Власов, М.Г. Марченко - М: Фінанси і статистика, 2003. - 608 с.
7. Орлова Е.Р. Інвестиції [Текст] - М: Омега - Л, 2003.
8. Котлер Ф.О. Залучення інвесторів. Маркетинговий підхід до пошуку джерел фінансування [Текст]. - М: Альпина Паблишер, 2008.
9. Акімов М.А. Дорога моя Русь (таблиця інвестиційної привабливості регіонів Росії) [Текст]. - М.: Профіль, 1997.
10. Інвестиційний рейтинг регіонів Росії [Елек тронний ресурс]. - http://raexpert.ru/rankings/regions.

Yana S. Tkacheva. Characteristic of components of investment attractiveness of tourist and recreation complex enterprises

Abstract. The draws a conclusion that investment attractiveness of tourist and recreation complex (TRC) is formed by such factors as investment potential and investment risk. A set of economically important indices of investment potential and investment risk should be formed components of such as investment attractiveness of the region and investment attractiveness of core enterprises of TRC.

Key words: tourist and recreation complex, investment attractiveness, investment potential, investment risk, rating.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.