Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Талалаєв М.В.
Сучасні проблеми науки і освіти. - 2012. - №4.

Про розвиток фінансового регулювання підприємництва в сфері туризму в регіонах (на прикладі Республіки Марій Ел)

Введення. Феномен підприємництва в науковій практиці вивчений досить докладно, на відміну від окремих його складових, зокрема - туристичної галузі, яка вимагає певних теоретичних і методичних інструментів державного регулювання на регіональному рівні. Про це свідчать і дані офіційної статистики. На частку туризму припадає більше 3 відсотків світового валового внутрішнього продукту, а з урахуванням мультиплікативного ефекту - понад 9%. У туристської індустрії зайнято близько 8% працюючого населення планети. У ВВП Російської Федерації частка туризму трохи нижче світової - 2,5%, з урахуванням мультиплікативного ефекту - понад 6%. У 2009 році В рейтингу конкурентоспроможності сектора туризму і подорожей Всесвітнього економічного форуму Росія зайняла 59 місце з 133 країн світу, при цьому 5 місце - за наявності природних туристських ресурсів світового значення та 9 місце - за наявності пам'яток культури [1]. Таким чином, перед вітчизняними дослідниками постає проблема вдосконалення чинних та розробки нових підходів до управління сферою туризму, в тому числі на рівні регіону, що, в свою чергу, підтверджує актуальність обраної проблематики.

Мета. Аналіз факторів, що перешкоджають розвитку сфери туризму, та опис комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення механізмів фінансового регулювання підприємництва в сфері туризму на регіональному рівні.

Матеріали і методи дослідження. Методичною і теоретичною основою дослідження послужили офіційні нормативно-правові документи, що регулюють розвиток і підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва, в т.ч. у сфері туризму, і діють на території Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації. У ході дослідження застосовувалися різні прийоми статистико-економічного та економіко-математичного методів дослідження, соціологічні методи і практичний досвід автора, отриманий в ході здійснення професійної діяльності.

Результати дослідження та їх обговорення. При вивченні сфери туризму варто враховувати роль сукупності факторів, які чинять вплив на її розвиток. До числа таких факторів можна включити інституційні (держава, посередники, кінцеві туристи, тощо), психологічні (психотипи клієнтів, поведінка, виховання, тощо), інфраструктурні (дороги, пристані, споруди, будівлі, ресурси, тощо), маркетингові (брендинг, інформаційні кампанії, дослідження, тощо) і т.д. В даній роботі представлений аналіз впливу на розвиток сфери туризму інституційних чинників.

З точки зору інституційного підходу туризм являє собою сукупність суб'єктів і об'єктів сфери туризму, а також відносин, що виникають між ними. Держава виступає основним інститутом, який на основі застосування спеціальних механізмів визначає розвиток сфери.

Спрощена схема структури сфери туризму з точки зору інституціонального підходу представлена на рис. 1.

Структура сферы туризма (институциональный подход)
Рис. 1. Структура сфери туризму (інституціональний підхід)

З точки зору суб'єктно-об'єктних відносин у даній роботі буде розглянуто взаємодію органів державної влади (суб'єкт) і посередників, що надають туристські послуги кінцевому споживачеві (об'єкт). Механізм взаємодії суб'єкта з об'єктом - прийняття нормативних правових актів і створення необхідних для розвитку сфери туризму умов. Саме ці механізми взаємодії виступають в якості інституційних чинників розвитку сфери туризму.

Наведемо класифікацію інституційних чинників з точки зору наявності в них економічну і неекономічну складової (рис. 2).

Классификация институциональных факторов развития сферы туризма по признаку наличия в них экономической составляющей
Рис. 2. Класифікація інституційних чинників розвитку сфери туризму за ознакою наявності в них економічної складової

Наведена класифікація дозволяє визначити основні напрями діяльності органів державної влади в питаннях розвитку сфери туризму. На основі аналізу федеральних нормативних правових актів (Бюджетний Кодекс Російської Федерації, Податковий Кодекс Російської Федерації, федеральні закони) визначимо державні механізми розвитку сфери туризму на регіональному рівні:

1. Зниження адміністративних бар'єрів для підприємств сфери туризму.
2. Будівництво об'єктів інфраструктури.
3. Регулювання тарифів природних монополій на регіональному рівні.
4. Розробка та затвердження регіональних і цільових програм розвитку підприємництва і туризму та інших нормативних правових актів, що регулюють правовідносини в сфері туризму, в т.ч. у сфері безпеки.
5. Регулювання ставок податків і зборів, які зараховуються в консолідовані бюджети регіонів (податок на прибуток, який сплачується в республіканський (крайовий, обласний) бюджет, податок на майно, плата за землю, спрощена система оподаткування, єдиний податок на поставлений дохід, спрощена система оподаткування на основі патенту).
6. Проведення роботи з регіональним банківським сектором з питань зниження процентних ставок по видаваних кредитах, а також участь у різних федеральних програмах, що реалізуються банківським сектором і дозволяють залучати в регіони кредити за зниженими відсотковими ставками.
7. Формування регіонального замовлення на збір і обробку статистичних даних про діяльність підприємств і організацій сфери туризму.
8. Створення регіональних експертних дорадчих і координаційних органів.
9. Розробка та впровадження програм навчання та підвищення кваліфікації кадрів, що працюють у сфері туризму.
10. Розвиток механізмів кредитно-фінансової підтримки підприємств сфери туризму, що надається органами державної влади, в т.ч. через організації інфраструктури підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.
11. Видання каталогів про туристському потенціалі регіону, створення та трансляція роликів на телебаченні, радіо, тощо
12. Брендинг регіонального туризму, створення єдиного бренду кількома туристськими дестинациями, пр.

Таким чином, можна зробити висновок, що до відсталості регіонів у сфері туризму приводить відсутність сукупності інституційних чинників на регіональному рівні або їх нерозвинутість, на підставі чого неможливе застосування зазначених вище механізмів.

Для підтвердження даного висновку було проведено дослідження сфери туризму в регіонах Приволзького федерального округу на підставі діючих регіональних цільових програм розвитку туризму і даних офіційної статистики. Враховуючи обмежений обсяг публікації, автор вважає можливим викласти лише результати проведеного дослідження на прикладі трьох регіонів (Республіка Татарстан, Чуваська Республіка, Республіка Марій Ел):

1. У Республіці Татарстан сфера туризму досить розвинена, що обумовлено, в першу чергу, фінансовими можливостями регіону (розвинена інфраструктура, існує регіональна цільова програма розвитку туризму, ведеться активне інформування про туристському потенціалі регіону);
2. У Чуваської Республіці сфера розвивається менш успішно. У 2009 році на розвиток сфери туризму відбилися наслідки світової фінансової нестабільності. У той же час активна увага в республіці приділяється розвитку внутрішнього і в'їзного туризму.
3. Республіка Марій Ел - найбільш відстала з порівнюваних регіонів республіка. До закінчення 2010 року була відсутня цільова програма розвитку туризму. Кількість туристичних фірм невелика. Обсяги продажів нижче, ніж у регіонів - конкурентів.
4. Загальним для регіонів є переважання серед господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері туризму, малих і середніх підприємств

Вказані висновки підтверджуються і даними офіційної статистики, представленими в таблиці 1 [3, 4, 5].

Таблиця 1.

Основні показники діяльності туристських фірм регіонів Приволзького федерального округу за 2008-2010 роки
Найменування показника Республіка Татарстан Чуваська республіка Республіка Марій Ел
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Число туристських фірм (на кінець року) - всього, одиниць 279 256 296 59 63 71 26 27 31
у тому числі займалися:                  
- туроператорської діяльністю 14 14 15 1 - 2 1 1 -
- турагентської діяльністю 258 230 273 57 62 69 25 26 28
- тільки екскурсійною діяльністю      

1

- - - - -
- іншою туристичною діяльністю         1 - - - 3
Середня чисельність працівників (включаючи зовнішніх сумісників і працівників несписочного складу), осіб 1151 1069 1216 178 163 198 109 100 152
Кількість реалізованих населенню туристських путівок - усього, штук 103000 106600 137400 48211 24457 31213 7213 7481 6953
у тому числі:                  
- по території Росії 47200 31400 47300 40054 18529 22929 2648 1577 1485
- за зарубіжним країнам 55800 75200 90100 8157 5928 8284 4565 5904 5468
Вартість реалізованих населенню туристських путівок - всього, млн. руб. 3328,0 3562,6 5010,7 499,4 397,0 533,5 258,5 231,0 317,6

Беручи до уваги найбільшу відсталість Республіки Марій Ел серед порівнюваних регіонів, автором описані фінансові механізми, здатні прямо чи опосередковано регулювати розвиток сфери туризму в даному регіоні. Описані механізми знайшли відображення в роботі міністерств і відомств Республіки Марій Ел, навчальних закладів, у роботі підприємств і організацій сфери туризму і суміжних з ним галузей. В даний час в Республіці Марій Ел реалізовані або реалізуються наступні механізми:

1. Будівництво об'єктів інфраструктури (розпорядження Голови Республіки Марій Ел від 29 липня 2011 роки № 65-рг «Питання фінансів»).
2. Розробка та затвердження регіональних і цільових програм розвитку підприємництва і туризму та інших нормативних правових актів, що регулюють правовідносини в сфері туризму, в т.ч. у сфері безпеки (постанова Уряду Республіки Марій Ел від 24 грудня 2010 року «Про республіканської цільової програмі «Розвиток туризму в Республіці Марій Ел на 2011 - 2016 роки»).
3. Регулювання ставок податків і зборів, які зараховуються в консолідовані бюджети регіонів (податок на прибуток, який сплачується в республіканський (крайовий, обласний) бюджет, податок на майно, плата за землю, спрощена система оподаткування, єдиний податок на поставлений дохід, спрощена система оподаткування на основі патенту) (Закон Республіки Марій Ел від 27 жовтня 2011 року № 59-З «Про регулювання відносин у сфері податків і зборів в Республіці Марій Ел»).
4. Проведення роботи з регіональним банківським сектором з питань зниження процентних ставок по видаваних кредитах, а також участь у різних федеральних програмах, що реалізуються банківським сектором і дозволяють залучати в регіони кредити за зниженими відсотковими ставками (залучення в республіку грошових коштів у рамках заходів, що реалізуються ВАТ «МСП Банк», колишнє ВАТ «РосБР»).
5. Формування регіонального замовлення на збір і обробку статистичних даних про діяльність підприємств і організацій сфери туризму (у 2011 році сформовано регіональний держзамовлення на обробку інформації про діяльність підприємств сфери туризму).
6. Створення регіональних експертних дорадчих і координаційних органів (розпорядження Уряду Республіки Марій Ел від 19 липня 2011 року № 440-р «Про робочу групу з розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в Республіці Марій Ел», розпорядження Уряду Республіки Марій Ел від 31 серпня 2011 року № 529-р «Про визначення уповноваженого органу державної влади Республіки Марій Ел з акредитації організацій, що здійснюють класифікацію об'єктів туристської індустрії»).
7. Розробка та впровадження програм навчання та підвищення кваліфікації кадрів, що працюють у сфері туризму (прийнято рішення про підготовку спеціалізованих екскурсоводів).
8. Розвиток механізмів кредитно-фінансової підтримки підприємств сфери туризму, що надається органами державної влади, в т.ч. через організації інфраструктури підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва (розпорядження Уряду Республіки Марій Ел від 19 липня 2011 року № 439-р «Про заходи державної підтримки туризму в Республіці Марій Ел», постанова Уряду Республіки Марій Ел від 7 вересня 2011 року № 285 «Про затвердження Положення про порядок і умови надання субсидій суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у сфері туризму», постанова Уряду Республіки Марій Ел від 1 вересня 2011 року № 277 «Про республіканської цільової програмі «Розвиток малого і середнього підприємництва в Республіці Марій Ел на 2012 - 2016 роки», постанова Уряду Республіки Марій Ел від 16 травня 2012 року № 162 «Про гранти Глави Республіки Марій Ел на модернізацію виробництва суб'єктів малого і середнього підприємництва у 2012 році»).
9. Видання каталогів про туристському потенціалі регіону, створення та трансляція роликів на телебаченні, радіо, пр. (автором статті розроблено 2 каталогу туристських ресурсів, що були офіційними каталогами туристських ресурсів Республіки Марій Ел в 2009 - 2010 рр.) (рис. 3).
10. Брендинг регіонального туризму, створення єдиного бренду кількома туристськими дестинациями, пр. (проведена робота по включенню республіканського турпродукту в медрегиональный бренд «Велика Волга»).

Официальные каталоги туристских ресурсов Республики Марий Эл Официальные каталоги туристских ресурсов Республики Марий Эл
Рис. 3. Офіційні каталоги туристських ресурсів Республіки Марій Ел

Крім цього, ведеться активна робота з пошуку інвесторів для реалізації проекту по будівництву пристані в п. Кокшайск, що знаходиться на березі р .. Волги, по формуванню непрямих фінансових механізмів, спрямованих на залучення інвесторів. Наявність пристані дозволить значно збільшити приплив круїзних туристів в республіку.

Висновки (висновок). Підсумком проведеного аналізу є описана система заходів, спрямованих на підтримку сфери туризму в Республіці Марій Ел. Визначено структуру сфери туризму з точки зору інституціонального підходу, виявлено інституційні чинники, що впливають на розвиток сфери туризму, а також описано механізми їх реалізації на регіональному рівні. Крім цього, запропонована класифікація інституційних чинників розвитку сфери туризму на основі наявності економічну і неекономічну складової. На погляд автора, запропоновані зміни в нормативні правові акти Республіки Марій Ел позитивно вплинуть на розвиток сфери туризму на регіональному рівні.

Практичну значущість має той факт, що описані механізми універсальні для територій всіх регіонів Російської Федерації і можуть застосовуватися повсюдно.

Пристатейні списки літератури

1. Про республіканської цільової програмі «Розвиток туризму в Республіці Марій Ел на 2011 - 2016 роки»: Постанова Уряду Республіки Марій Ел 359 від 24.12.2010 // Збори законодавства Республіки Марій Ел. - 2011.- №1 (частина I). - С.11.
2. Про республіканської цільової програмі «Розвиток малого і середнього підприємництва в Республіці Марій Ел на 2011 - 2016 роки»: Постанова Уряду Республіки Марій Ел 277 від 01.09.2011 // Збори законодавства Республіки Марій Ел. - 2011. - №10, ст. 524.
3. Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Марій Ел. Республіка Марій Ел // Статистичний щорічник. - Йошкар-Ола, 2011. - С.172-178.
4. Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Татарстан. Республіка Татарстан. Статистичний щорічник 2010 // Статистичний збірник. - 2011. - С.241-249.
5. Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Чуваської Республіці. Статистичний щорічник Чуваської Республіки [Електронний ресурс]: / Электрон.ст. - Режим доступу до ст. http://chuvash.gks.ru/Bgd/Free/WEBGOD/Main.htm


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.