Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬСвірідова Наталія Дмитрівна

УДК 330.322:332.14

Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій


Спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наукДонецьк - 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Кліяненко Борис Терентійович, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, директор (м. Луганськ)

Офіційні опоненти:

- доктор економічних наук, професор Власюк Олександр Степанович, Національний інститут стратегічних досліджень, перший заступник директора (м. Київ)
- доктор економічних наук, професор Степанов В’ячеслав Миколайович, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, заступник директора по науковій роботі (м. Одеса)
- доктор економічних наук, професор Гудзь Петро Васильович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем територій зі спеціальним режимом господарювання (м. Донецьк)

Провідна установа – Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва (м. Львів).

Захист відбудеться “26” червня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий “25” травня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Слоква М.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах подальшого соціально-економічного розвитку України пріоритетним напрямом державного регулювання економіки регіонів стає інвестиційна політика. Метою інвестиційної політики є використання всіх можливих вітчизняних і міжнародних джерел фінансування, серед яких саме іноземні інвестиції повинні стати складовою будь-якої регіональної інвестиційної політики і впливати на економічне зростання. Гостра потреба в таких інвестиціях для спрямування їх у реальний сектор економіки регіону, викликана недостатністю власних фінансових ресурсів, призводити до необхідності використання іноземних інвестицій як основної форми інвестування. Їх застосування набуває особливої ваги з погляду на те, що вони не тільки забезпечують економічне зростання регіонів, але й переводять його економіку на новий рівень ефективності, привносячи нові технології, ноу-хау, передовий досвід організації виробництва та управління. При цьому регіональна політика залучення іноземних інвестицій визначається як один із основних факторів, що впливає не тільки на ефективність економічного зростання, але й на зміст і форми входження України у світову економічну систему, а також на розвиток ринкових відносин всередині країни.

Проблеми залучення іноземних інвестицій у регіон, формування і реалізації регіональної інвестиційної політики на їх основі в сучасних умовах розвитку – складні й багатопланові. Більшість досліджень пов’язано з доказом вигідності залучення іноземних інвестицій в економіку України та необхідності створення для них привабливих умов. Методологія сучасної регіональної економіки дозволяє вирішувати комплекс складних питань щодо інвестиційної діяльності в регіоні, але вирішення тих, що пов’язані з залученням іноземних інвестицій на регіональному рівні, носить в основному фрагментарний характер, без застосування інструментів системного аналізу. Однією з невирішених актуальних проблем є недостатня розробленість теоретико-методологічних і практичних положень щодо формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій, до яких відносяться заходи організаційного і економічного характеру, інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності, науково-теоретичне обґрунтування концепції залучення іноземних інвестицій, а також науково-методичні і практичні засади формування механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Потребують подальшої розробки теоретичні підходи, спрямовані на максимальне використання можливостей внутрішнього потенціалу регіону для активізації залучення іноземних інвестицій.

Необхідність розвитку теоретико-методологічних основ і методичного супроводження процесу формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій диктуються сучасними умовами політичного і соціально-економічного розвитку регіонів, а також світовими інтеграційними процесами. Визначення ефективних напрямів залучення іноземних інвестицій, розвиток методології та дослідження практичного досвіду реалізації регіональної інвестиційної політики на основі залучення іноземних інвестицій розглядаються зараз як важлива науково-прикладна проблема, що потребує поглибленого вивчення регіональних аспектів інвестиційної діяльності, а також пошуку нових принципових основ інвестиційної теорії і методології.

Актуальність окреслених теоретичних, методологічних і практичних питань формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій в умовах поглиблення інтеграційних процесів визначили мету, задачі та зміст дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження було виконано згідно до планів науково-дослідних робіт Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ) протягом 2001-2002 рр., а саме за темою “Теоретичні дослідження структурної перебудови великих промислових підприємств та управління в умовах нестабільного макроекономічного середовища” (ДР № 0100U006296), у межах якої здобувачем як співвиконавцем розроблено наукові і практичні рекомендації щодо визначення оцінки інвестиційної привабливості галузей господарського комплексу регіону та їх конкурентних переваг з метою визначення інвестиційної стратегії. Крім того, у межах науково-дослідної роботи Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України протягом 2001-2005 рр. за темою “Організаційне та економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників в Україні” (ДР № 0104U007345) здобувачем як співвиконавцем запропоновано наукові і методичні підходи та принципи розробки механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних, методологічних і методичних положень, наукових і практичних рекомендацій по організаційно-економічному забезпеченню регіональної політики залучення іноземних інвестицій в умовах посилення світових інтеграційних процесів.

Відповідно до мети дослідження було поставлено і розв’язано такі завдання:

- визначено економічний зміст категорій “регіональна інвестиційна політика” та “інвестиції” на основі узагальнення та адаптації відповідного понятійного апарату світової науки й теоретично обґрунтовано їх значення для соціально-економічного розвитку регіону;
- узагальнено сучасні теоретичні та методологічні підходи до формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій з метою визначення впливу на неї територіальної структури виробництва, ресурсної забезпеченості та економічного потенціалу регіону;
- досліджено розвиток теоретичних поглядів з питань залучення іноземних інвестицій та на їх основі узагальнено зарубіжний досвід реалізації регіональної інвестиційної політики з метою визначення можливостей його використання для умов сучасної України;
- проаналізовано стан і визначено тенденції розвитку процесу залучення іноземних інвестицій в економіку Луганської області, а також вплив на нього сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників;
- розроблено поетапний план заходів реалізації інвестиційної стратегії та досліджено проблеми оптимізації інвестиційного процесу регіону;
- удосконалено методичні підходи до визначення оцінки інвестиційної привабливості галузей господарського комплексу регіону з метою залучення та активізації використання іноземних інвестицій;
- досліджено проблеми інвестиційної діяльності в невиробничій сфері, зокрема, в галузі туризму, з метою визначення напрямів інвестування та інвестиційної стратегії в цій сфері;
- запропонована концепція залучення іноземних інвестицій в економіку регіону з урахуванням інвестиційної стратегії, яка базується на визначенні галузевих пріоритетів для інвестування на довгострокову перспективу;
- сформовано механізм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону із визначенням і розкриттям змісту його складових елементів;
- розроблено методичні положення щодо використання економіко-математичної моделі при визначенні пріоритетів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Об’єктом дослідження є процес формування регіональної політики залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Предметом дослідження є теоретичні положення, принципи, методи та прийоми формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система законів та категорій ринкової економіки, економічної теорії, регіоналістики, праці вітчизняних і зарубіжних вчених різних галузей економіки, які присвячені проблемам залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Теоретичні питання впливу іноземних інвестицій на реструктуризацію національної економіки та її економічне зростання розглядались у роботах зарубіжних вчених: К. Акмацу, Л.О. Абалкіна, Р. Вернона, Дж. Даннінга, Д. Дорнбуша, Дж. Кейнса, Б.О. Колтинюка, М.О. Лимітовського, В. Леонтьєва, А. Маршалла, Р. Нарули, Б. Оліна, М. Портера, Д. Рікардо, П. Самуельсона, Дж. Сміта, Д. Терзена, С. Фішера, Р. Шмалензі, Й. Шумпетера, Й. Штейна. Проблеми залучення іноземних інвестицій знайшли відображення у дослідженнях вітчизняних вчених: Б.І. Адамова, В.Н. Амітана, О.І. Амоші, В.Д. Андріанова, І.А. Бланка, В.С. Будкіна, В.М. Василенка, О.С. Власюка, З.В. Герасимчук, П.В. Гудзя, Б.М. Данилишина, М.І. Денисенка, М.І. Долішнього, С.В. Єкимова, Б.Т. Кліяненка, Г.В. Козаченко, В.К. Мамутова, Л.А. Савельєва, В.М. Степанова, Д.М. Стеченка, О.О. Пересади, С.М. Писаренко, В.Г. Федоренка, А.С. Філіпенка, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченка, В.В. Шеремета, М.М. Якубовського та ін.

Основним методом дослідження є системний підхід. Його застосування дало можливість цілісного пізнання суттєвих основ категорій “регіональна інвестиційна політика” та “інвестиції” й виявлення закономірностей формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій.

Дослідження проблем залучення іноземних інвестицій в економіку регіону ґрунтуються на використанні наступних загальнонаукових і спеціальних методів: методи логічного узагальнення, за допомогою яких було забезпечено послідовність проведення наукового дослідження; прийоми порівняльного та статистичного аналізу, які дозволили об’єктивно встановити динаміку інвестиційного розвитку на регіональному рівні; методи економіко-математичного моделювання, які забезпечили наукову обґрунтованість вибору пріоритетів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; інструменти системного аналізу – при розробці моделі регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку регіону та формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій; експертні методи – для оцінки вибору пріоритетів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

У дисертації використані Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативні акти, розпорядження і накази органів державної влади і місцевого самоврядування стосовно економічної й інвестиційної діяльності країни та її регіонів.

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат полягає у розвитку теоретичних, методологічних і методичних підходів до формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій та розробці на їх основі практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності їх використання у соціально-економічному розвитку регіону.

Результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

- обґрунтовано науково-методичний підхід до розробки механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, основу якого складає сукупність конкретних форм, методів і інструментів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності, та використання елементів економіко-математичного моделювання, що забезпечують теоретико-експериментальну базу його реалізації;
- визначено інвестиційну стратегію, що базується на поетапному плані заходів її реалізації (з урахуванням трудових, фінансових, матеріальних, нематеріальних і природних ресурсів), метою якої є активізація залучення іноземних інвестицій в економіку регіону;
- розроблено концепцію залучення іноземних інвестицій на довгострокову перспективу, сутністю якої є визначення галузевих пріоритетів інвестування, що забезпечують ефективність реалізації регіональної інвестиційної політики у соціально-економічному розвитку регіону, та впровадження конкретних форм, та інструментів залучення іноземних інвестицій;

удосконалено:

- методи визначення стратегічних цілей залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, які базуються на оцінці переваг, недоліків, можливостей і загроз, що перешкоджають інвестиційним процесам, з метою вибору типів і напрямів інвестування;
- методи оцінки інвестиційної привабливості галузей господарського комплексу регіону за допомогою інтегральних показників, в якості яких використано основні коефіцієнти ефективної діяльності підприємств галузей, що визначають їх рейтинг і конкурентні переваги при залученні іноземних інвестицій та дозволяють обрати певний тип інвестиційної стратегії;

знайшли подальший розвиток:

- положення системного дослідження соціально-економічного змісту регіональної інвестиційної політики у контексті глобалізації та інтеграції економічних відносин;
- методологічні положення щодо визначення пріоритетів для залучення іноземних інвестицій, які побудовані на виявленні конкурентних переваг галузі і потреб у них на основі портфельного і кластерного аналізу;
- методичні підходи до вибору моделей інвестування та практичного їх застосування, які ґрунтуються на визначенні переваг і недоліків окремих галузей і можливостей регіону;
- методи економіко-математичного моделювання при визначенні пріоритетів залучення іноземних інвестицій у економіку регіону, які дозволяють коригувати елементи інвестиційного середовища.

Практичне значення отриманих результатів. Основні теоретичні положення, обґрунтовані автором у дисертації, доведені до рівня науково-методичних розробок і практичних рекомендацій щодо організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій. Особливу практичну цінність мають: методичні положення щодо впровадження елементів механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; методичні підходи до визначення оцінки привабливості та конкурентних переваг окремих галузей господарського комплексу регіону з метою залучення іноземних інвестицій; рекомендації із організаційного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій.

Рекомендації щодо впровадження концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону та формування і реалізації на цій основі регіональної інвестиційної політики прийняті для практичного використання у поточній законотворчій роботі структурними підрозділами профільних комітетів Верховної Ради України (довідка № 06-8/12-620 від 07.12.2005 р.).

Отримані результати дисертаційної роботи у вигляді теоретичних та методичних положень щодо визначення та впровадження дієвого механізму залучення іноземних інвестицій були використані ХК “Луганськтепловоз” при розробці інвестиційного проекту “Створення перспективних та нарощування обсягів виробництва нових імпортозамінюючих видів рейкового рухомого складу для України” (довідка № 020-43 від 22.09.2005 р.).

Методика оцінки інвестиційної привабливості та конкурентних переваг окремих галузей економіки регіону для залучення іноземних інвестицій була використана при розробці та виконанні регіональних програм підтримки підприємств агропромислового комплексу Луганської області (довідка № 01-13/85-5 від 12.12.2005 р.).

Пропозиції щодо створення у країні сприятливого інвестиційного клімату були використані при підготовці рекомендацій XI Міжнародного науково-практичного семінару “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (довідка №001-01/797-134 від 27.01.2005 р.). При підготовці рекомендацій V Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові і практичні проблеми створення та функціонування туристичних центрів і тематичних парків” були використані пропозиції щодо активізації інвестиційної діяльності в галузі регіонального туризму, а також моделі інвестування об'єктів сфери туризму і можливої області їхнього практичного застосування (довідка № 17/05 від 07.06.2005 р.).

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України, зокрема, при викладанні дисциплін “Інвестування”, “Планування діяльності підприємства”, “Економіка туризму” (довідка №108-115-1582/164 від 20.09.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Особистим внеском здобувача є обґрунтування наукових положень, висновків та рекомендацій щодо розв’язання науково-прикладної проблеми організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій в сучасних умовах соціально-економічного розвитку регіонів та світового інтеграційного процесу.

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача в ці праці вказано у списку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукового дослідження доповідались автором і були схвалені на: VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Університет і регіон” (м. Луганськ, 2002 р.); IX Міжнародній науково-практичній конференції “Університет і регіон” (м. Луганськ, 2004 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень ’2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції “Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози” (м. Київ, 2004 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу ’2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції “Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків” (м. Донецьк, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців” (м. Бердянськ, 2005 р.); XI Міжнародному науково-практичному семінарі “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (м. Донецьк, 2005 р.).

Публікації. Основні ідеї, положення і результати дослідження представлено у 31 опублікованій роботі, з яких – одна особиста монографія, 23 статті у провідних наукових фахових виданнях, 1 стаття в інших виданнях, 7 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 19,2 друк. арк., з яких особисто автору належать 18,5 друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – 352 сторінки комп’ютерного тексту. Дисертація включає 34 таблиці, 25 рисунків, 7 додатків, список використаних джерел із 340 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі наведена характеристика дисертаційної роботи, обґрунтовано вибір теми дослідження і його актуальність, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначені мета, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження, наукова новизна і практичне значення, наведено інформацію про апробацію результатів дослідження та їх впровадження в практику, виділено особистий внесок дисертанта у розробку наукових результатів.

Розділ 1. Теоретичні основи регіональної інвестиційної політики. У розділі досліджено основні положення регіональної інвестиційної політики та запропоновано науковий інструментарій побудови моделі її реалізації; узагальнено теорії іноземних інвестицій та розвиток теоретичних поглядів з метою визначення ролі іноземних інвестицій при формуванні регіональної інвестиційної політики; обґрунтовано значення іноземних інвестицій для соціально-економічного розвитку регіону.

Інвестиційна політика розглядається як складова регіональної політики та її пріоритетний напрямок, який потребує державного регулювання. У ході дослідження визначено, що регіональна інвестиційна політика – це сукупність заходів по регулюванню інвестиційного процесу та система господарських рішень регіональних органів влади, що визначають обсяг, структуру і напрями вкладення інвестицій як у середині цього регіону, так і за його межами, на довгостроковий період з метою розвитку виробництва, підприємництва, одержання прибутку й інших кінцевих результатів та забезпечення на цій основі стійкого соціально-економічного розвитку території.

Процес включення регіонів України до світової економічної системи в умовах глобалізації визначає необхідність використання наукового інструментарію для аналізу процесів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, до якого віднесено: системний, статистичний та діалектичний методи, метод економічного і економіко-математичного аналізу і моделювання. На основі їх комплексного використання у дисертації запропоновано дослідження регіональної інвестиційної політики забезпечувати на основі визначення умов і учасників інвестиційної діяльності в регіонах, інфраструктури ринку інвестицій, організації управління і контролю за процесами залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

На підставі аналізу зарубіжного досвіду визначено основні положення регіональної інвестиційної політики, її характерні риси, головну мету та напрями залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Головна мета інвестиційної політики на регіональному рівні полягає у визначенні (на підставі досконалого аналізу) ситуацій у регіоні та розробці програми дій і організаційно-економічного забезпечення її реалізації з врахуванням ресурсного потенціалу і можливостей інвестування, які реально існують. Згідно з цим виділені основні напрями політики залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, до яких віднесено: перший – створення стартового капіталу через продаж акцій діючих підприємств регіону і на цій основі залучення іноземних інвесторів до спільних проектів; другий – визначення галузей господарського комплексу регіону, що швидко та успішно розвиваються і спроможні дати велику віддачу у вигляді податків в місцеві бюджети, які спрямовувались би на соціально-економічний розвиток. Дослідженням доведено, що в сучасних умовах політичного і соціально-економічного розвитку регіонів України найбільш важливим і прийнятним є другий напрям регіональної політики залучення іноземних інвестицій, який зможе активізувати їх для подальшого розвитку. У зв’язку з цим зазначено, що регіональна інвестиційна політика повинна бути зорієнтована на переважний розвиток промисловості за допомогою іноземних інвестицій, що відіграє важливу роль у відновленні економічного середовища в регіоні.

У ході дослідження різних підходів до формування і реалізації інвестиційної політики визначено, що для побудови моделі реалізації регіональної інвестиційної політики необхідно використовувати системний підхід, у межах якого будуть вирішуватися стратегічні завдання розвитку регіону, а також застосовуватися сучасні ринкові механізми і інструменти залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. В роботі запропонована принципова схема побудови моделі реалізації регіональної інвестиційної політики (рис. 1).

рисунок недоступний

Рис. 1. Схема побудови моделі реалізації регіональної інвестиційної політики

Співвідношення між національними заощадженнями і національними інвестиціями визначають стан ринку інвестицій, світову господарську кон’юнктуру і глобальну динаміку світового розвитку. Аналіз об’єктивних тенденцій світового економічного розвитку показує, що до кінця 1990-х років у різних державах з розвиненою економікою рівень заощаджень традиційно перевищував обсяг інвестицій у національну економіку (частка національних заощаджень у світовому ВНП у 1990 р. складала 17,3%; частка національних інвестицій – 17,0%). У 2004 р. частка національних заощаджень цих країн у світовому ВНП складала 17,5%, а частка національних інвестицій – 18,0%. Динаміка змін рівнів національних заощаджень та інвестицій країн, що розвиваються, свідчить про скорочення їхніх обсягів: частка національних заощаджень у світовому ВНП у 1990 р. складала 5,0%, а національних інвестицій – 4,5%; у 2004 р. – відповідно – 4,6% і 4,0%. В умовах недостатності власних ресурсів зростає значення іноземних інвестицій для соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів. Міжнародний досвід показує, що високий рівень інвестицій у розвиток національного господарства дозволяє досягти значних темпів приросту ВНП. Так, у дореволюційній Росії (1870-1913 рр.) обсяг іноземних інвестицій у загальних капіталовкладеннях становив 55%. Темпи економічного зростання за цей період склали 19%. Завдяки іноземним інвестиціям, що становили 12% ВНП, Західній Німеччині з 1948 по 1950 рр. удалося збільшити промислове виробництво в 1,8 рази. Темпи зростання в економіці В’єтнаму в 1994 р. за рахунок іноземних інвестицій (23% у загальному обсязі капіталовкладень) становили 8,5%. У дисертації доведено, що іноземні інвестиції сприяють модернізації промисловості, сфери послуг, сільського господарства. Вони дозволяють знизити залежність країни від експорту сировини й імпорту високотехнологічної продукції і збільшити власне виробництво продукції з високою часткою доданої вартості.

Основні підходи до розробки механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону в роботі базуються на підставі аналізу розвитку теоретичних поглядів на питання залучення іноземних інвестицій і визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток, а також можливостей адаптації до вирішення практичних завдань у сфері інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Систематизовано теорії іноземних інвестицій з метою виявлення причин активізації залучення іноземних інвестицій в країнах світу та їх трансформації у виробничі потужності. Зроблено висновок, що існуючі теорії не враховують реалії світової економіки на сучасному етапі розвитку, зокрема умови функціонування країн з економікою, що розвивається, і особливості їх входження до світового ринку інвестицій. Визначено, що, не дивлячись на велику роль іноземних інвестицій в економічному зростанні, яку доводять теорії, фундаментальні розробки в цій галузі фактично відсутні. Це пояснюється тим, що в Україні довгий час не було сприятливого інвестиційного клімату, тобто умов для залучення іноземних інвестицій. В існуючих розробках акцентується увага на сприятливій дії макроекономічної стабільності на приплив іноземних інвестицій. Обґрунтовано, що такий підхід є однобічним, нові інвестиційні концепції повинні враховувати зміни на світовому ринку інвестицій, зв’язки між портфельними і прямими інвестиціями та особливості впливу монетарної, фіскальної і валютної політик органів державної влади у кожній окремій країні.

Розділ 2. Методологічні підходи до залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. У розділі визначено сутність інвестицій; запропоновано методологічні підходи до портфельного інвестування в політиці залучення іноземних інвестицій; доведено необхідність використання кластерного аналізу для визначення галузевих пріоритетів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Визначення економічної сутності категорії “інвестиції” є важливим етапом розробки механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Проведене дослідження існуючих підходів до розкриття економічного змісту цієї категорії дозволило визначити багатогранність і складність теоретичних і прикладних позицій багатьох авторів. Сутність інвестицій найбільш повно розкривають їхні види. У роботі пропонується доповнити схему класифікації інвестицій за видами оновлення об’єктів інвестування. Визначено, що при розробці механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, а саме при визначенні стратегічних цілей і напрямів інвестування, важливим є врахування виду оновлення об’єктів інвестування: нове будівництво; реструктуризація підприємств галузі; розширення виробництва; модернізація галузей, підприємств, обладнання, продукції, що випускається в регіоні; технічне переозброєння або поточне оновлення основних засобів підприємств регіону. Це впливає також на вибір методів та інструментів регіональної політики залучення іноземних інвестицій.

Досліджуючи систему організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій, відзначено, що інвестиційні процеси в СРСР зводилися до відтворення основних виробничих і невиробничих фондів, а інвестиції здійснювалися у формі централізованих капітальних вкладень. Поняття інвестицій, інвестиційного процесу, відтворення в інвестиційній сфері розглядалися вузько і не охоплювали весь процес відтворення, кругообіг інвестицій. При такому підході неможливо обгрунтовано визначити параметри інвестиційного процесу, його структурні елементи, фактори розвитку, розробити механізм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Визначено, що сучасні дослідження визнають двоїсту сутність категорії “інвестиції”. З одного боку, вони відбивають інвестиційний попит – величину нагромадження доходу, а з іншого, – виступають у формі витрат, що визначають приріст вартості капіталу майна. Таким чином, інвестиції виявляють себе як реалізований інвестиційний попит та пропозиція. Під інвестиціями розуміється практично будь-яка форма вкладень капіталу, але при цьому не враховується тривалість очікування прибутку. На цій підставі доповнено визначення інвестицій – це різні форми капіталу, що вкладаються в об’єкти усіх видів діяльності, не заборонених українським законодавством, з метою одержання поточного доходу, забезпечення росту капіталу чи досягнення соціального ефекту у плановому періоді.

У роботі визначено сутність, зміст та задачі портфельного інвестування в політиці залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Аналіз структури світового ринку капіталів показує, що в основному використовуються портфельні інвестиції (табл. 1).

Таблиця 1

Структура світового ринку капіталів, %
Показник 1971-1980 рр. 1981-1990 рр. 1991-2000 рр.
Разом 100 100 100
Прямі інвестиції 45 35 20
Портфельні інвестиції 19 53 70
Банківські кредити 21 6 6
Офіційні кредити 15 6 4

Джерело: Instituto National de Estatistica, Geografia, Informatica, 2001.Це пояснюється, насамперед, тим, що в інвестиційний процес найбільш активно включається приватний капітал, не зайнятий у виробництві. Крім того, недолік інвестицій змушує інвесторів вкладати свої засоби в менш ризиковані проекти, з меншими термінами окупності. І ще не менш важливий фактор переваги портфельних інвестицій: останнім часом виникли й одержали поширення нові інноваційні інструменти і фінансові технології, що дозволили змінити процедуру купівлі-продажу цінних паперів.

То ж, для економіки, що розвивається, важливим джерелом капіталу стають портфельні інвестиції. Проте, цей вид інвестицій не може безпосередньо сприяти модернізації промисловості і впровадженню нових технологій і ноу-хау. Доведено, що основна мета портфельного інвестування – покращити його умови за допомогою надання сукупності цінних паперів таких інвестиційних характеристик, які не можливі з позиції окремого цінного паперу, а можливі тільки при їх комбінації. Тільки у процесі формування портфелю досягається нова інвестиційна якість з необхідними характеристиками. Формування інвестиційного портфелю повинно базуватися з урахуванням принципів самодостатності регіону.

Існуюча концепція інвестиційного зростання базується на трьох структурних позиціях: розвиток внутрішнього ринку, інновації, світова кооперація. З метою вирішення вказаних напрямів зростання в ході залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, а також для визначення пріоритетів залучення іноземних інвестицій в дисертації використані кластерний та портфельний аналіз галузей господарського комплексу регіону і міжгалузевих зв’язків. Для визначення пріоритетів залучення іноземних інвестицій було проведено ранжування галузей, виходячи зі ступеня їх конкурентоспроможності та потреби в інвестиціях.

Саме портфельний аналіз поєднав ці два процеси. Оцінка була здійснена поетапно від галузевого рівня до субсекторального (групового) і сегментного (класового). Галузеві пріоритети розставлялись згідно з їх вагою в економіці регіону. Головне – спрямовувати іноземні інвестиції у ті сектори економіки, які обіцяють гарні збутові перспективи, але частка їх на ринку невелика внаслідок засилля імпорту. На вибір інвестиційної стратегії впливає також стадія життєвого циклу галузі, вивчення якої передбачає портфельний аналіз. Подібний аналіз базується на висновках теорії життєвого циклу товару. Доповнив портфельний аналіз галузей кластерний, який сфокусований на зв’язках і взаємозалежностях між компаніями, що поєднані в мережну структуру для виробництва продукції, послуг, інвестицій, інновацій. При цьому передбачається, що в процесі залучення іноземних інвестицій кожна галузь не може розглядатися окремо від інших, але повинна системно розвиватися у середині кластера вертикально взаємозалежних секторів. Такий підхід дозволяє зміцнити фінансовий стан не тільки конкретної галузі, але і її суміжників.

Розділ 3. Аналіз досвіду залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Досліджено зарубіжний досвід реалізації регіональної інвестиційної політики; визначено особливості залучення іноземних інвестицій в економіку промислового регіону в сучасних умовах (на прикладі Луганської області); досліджено вплив інвестиційної привабливості на активізацію припливу іноземних інвестицій в економіку регіону.

У дисертації досліджено зарубіжний досвід реалізації регіональної інвестиційної політики з метою визначення теоретичних, методичних і практичних підходів до реалізації ідей, що сформульовані західною наукою про регіон і інвестиційну політику, та використання їх при розробці механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. В результаті дослідження визначено: регіональна інвестиційна політика повинна бути складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку; зростаюча роль самостійності регіонів – процес, який проявив себе на Заході і розвивається на Україні, і це треба враховувати при реалізації регіональної інвестиційної політики. Досвід показує, що важливу роль при залученні іноземних інвестицій в економіку регіону відіграє вибір базових і вторинних галузей територіального комплексу, тобто точок зростання, які дозволяють вивести із стагнації або кризи інші галузі економіки регіону.

Соціально-економічний зміст інвестиційного процесу в регіоні, його структура, темпи і масштаби розвитку визначаються історично змінюваним рівнем і характером розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. На сьогоднішній час Луганська область – великий промисловий регіон з розвинутими добувними, переробними і торгівельними структурами. На базі природних ресурсів створено значні виробничі потужності у різних галузях. На території області зосереджено 5% основних засобів України та стільки же відсотків трудових ресурсів. Частка регіону у загальнонаціональному обсязі валової доданої вартості складає більше ніж 4%. Структура промисловості області складається з таких галузей: виробництво коксу та продуктів нафтопереробки – 33%; металургія – 19%; добувна – 15%; хімічна та нафтохімічна – 11%. За обсягом реалізованої продукції Луганська область займає третє місце серед регіонів України, після Донецької та Дніпропетровської областей.

Маючи потужну економічну базу в Луганській області приділяють особливу увагу процесу інтеграції в світове економічне співтовариство, що відкриває нові стратегічні перспективи і додаткові можливості для розвитку регіону. Основна форма інтеграції регіону – залучення іноземних інвестицій. Аналіз обсягів залучення іноземних інвестицій у Луганську область за 1999-2005 рр. свідчить про їх збільшення (табл.2).

Таблиця 2

Основні показники залучення іноземних інвестицій в економіку Луганської області
Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
Обсяг іноземних інвестицій, млн. дол. США 28,3 31,45 39,3 51,6 57,6 148,9 270,0
Відношення до попереднього року загального обсягу іноземних інвестицій, % (розрахунок) 100,4 111,0 124,9 131,3 111,4 259,2 181,3
Обсяг іноземних інвестицій на одну особу, дол. США (розрахунок) 10,7 12,1 15,3 20,4 23,1 60,6 109,9
Потреба в іноземних інвестиціях для галузей господарського комплексу, млн. дол. США (розрахунок) 36,86 52,66 63,19 73,72 84,25 175,35 296,45

За 2005 р. обсяги іноземних інвестицій виросли відносно до 2004 р. в 1,8 рази. За видами економічної діяльності більшу частку інвестиційних ресурсів вкладено у розвиток виробничої сфери. Так, найбільші темпи зростання іноземних інвестицій досягнуто на підприємствах по виробництву пластмас, де обсяги капіталовкладень зросли у 38 разів, на підприємствах по виробництву виробів зі скла – у 4 рази, на підприємствах металургії та обробки металу – у 3 рази, на виробництві коксопродуктів – у 3 рази.

Іноземні інвестиції поступили з 35 країн світу, найбільші обсяги надано такими країнами-інвесторами, як США – 31,4%; Кіпр – 27,9%; Угорщина – 14,7%; Іспанія – 4,8%; Великобританія – 4,0% та ін.

Оскільки Луганська область промислово розвинутий регіон, то за видами економічної діяльності іноземні інвестиції у 2005 р. надійшли в основному до промисловості – 106,6 млн. дол. США (для порівняння у 2004 р. – 37,3 млн. дол. США), у тому числі: у добувну – 6,0 млн. дол. США (2004 р. – 5,8 млн. дол. США), обробну – 100,6 млн. дол. США (2004 р. – 31,5 млн. дол. США). Крім того транспорт і зв’язок – 29,1 млн. дол. США (2004 р. – 8,2 млн. дол. США); операції з нерухомістю, здавання у найом та послуги юридичним особам – 6,1 млн. дол. США (2004 р. – 5,8 млн. дол. США).

Іноземні інвестиції вкладено у 125 підприємств області. Найбільші обсяги іноземних інвестицій отримано підприємствами Сєвєродонецька (49,9% від загального обсягу іноземних інвестицій, які надійшли до області у 2005 р.), Алчевська (24,8%), Луганська (13,9%), Свердловська (3,7%), Рубіжного (1,5%). Більшу частку вкладень складають витрати на придбання машин, обладнання, устаткування. Витрати на здійснення будівельних і монтажних робіт становили більше ніж 35% усіх інвестицій. Іноземні інвестиції у житлове будівництво в 2005 р. проти 2004 р. збільшились на 16,3%. Прикладом найбільш великих та довгострокових іноземних інвестицій є “Алчевський металургійний комбінат”. Іноземним інвестором було придбано нове технологічне обладнання у межах програми розвитку та реконструкції, що розрахована до 2010 року. Обсяг іноземних інвестицій на реалізацію цієї програми складає близько 1 млрд. дол. США. Наступний об’єкт іноземного інвестування – “Сєвєродонецьке об’єднання “Азот”. Обсяг інвестицій складає 63 млн. дол. США, які спрямовано на модернізацію основних засобів.

Наведені приклади та аналіз статистичних даних, структури інвестицій та об’єктів їх вкладення свідчать про те, що іноземні інвестиції надходять в основному до великих виробництв. За їх допомогою підприємства стали конкурентоспроможними на світовому ринку та було надано поштовх у розвитку соціальної інфраструктури міст. Але це сприяло тільки локальному економічному і соціальному розвитку деяких міст регіону, що посилило диспропорції у розвитку територій області і викривлення структури виробництва. Слід зазначити, що вигідне географічне положення, наявність природно-рекреаційних ресурсів, транспортних магістралей, вихід на нові товарні ринки, науково-технічний та інноваційний потенціал, високий кваліфікований рівень трудових ресурсів Луганської області створюють передумови щодо більш успішного залучення іноземних інвестицій з метою подальшого соціально-економічного розвитку регіону.

Рівень активності інвестиційної діяльності тісно пов’язаний з поняттям інвестиційного клімату країни та її регіонів. Його оцінка є ринковим інструментом оптимізації потоку вкладень капіталу. В розділі досліджено та теоретично обґрунтовано значення інвестиційної привабливості для соціально-економічного розвитку регіону. Доведено, що для розробки діючого механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону необхідно визначити інвестиційну привабливість на різних рівнях управління: держави, окремих регіонів, окремих галузей економіки та окремих підприємств. Інвестиційна привабливість, як одна зі складових інвестиційного клімату країни, неоднорідна і тому вимагає аналізу й оцінки сприятливості. Визначено необхідність використовувати накопичений досвід у сфері розробки методик оцінки інвестиційного клімату при формуванні механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Проведено аналіз основних зарубіжних і вітчизняних методик оцінки інвестиційної привабливості, в ході якого визначено їх загальні переваги та недоліки. Переваги полягають у тому, що всі методики є орієнтиром для іноземних інвестицій. Серед недоліків треба відзначити певний суб’єктивізм та недостатню конкретність і слабку спеціалізацію за галузями. Ці недоліки мають місце у зв’язку з тим, що системи спрямовані на орієнтацію інвестора на початковій стадії інвестиційної діяльності. Вони забезпечують тільки першу ступінь багаторівневого підходу “країна-регіон-галузь”.

У ході дослідження інвестиційної привабливості регіонів доведено, що важливим етапом при розробці механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону є визначення галузевого рівня сприятливості вкладення іноземного капіталу. В дисертації запропоновано методику аналізу інвестиційної привабливості галузей регіону і визначення їх рейтингу (на прикладі Луганської області), а також зроблено порівняння отриманих результатів з реальною інвестиційною ситуацією в регіоні. Ідея полягає в тому, щоб направляти іноземні інвестиції безпосередньо в ті галузі, які обіцяють гарні споживчі перспективи, але ринкова частка їх невелика внаслідок засилля імпорту. Ця методика базується на статистичних показниках, аналізі тенденцій в основних виробничих галузях регіону та висновках теорії життєвого циклу товарів і дозволяє визначити рейтинг і пріоритетність для залучення іноземних інвестицій. В основі методики лежить розрахунок інтегрованих показників, як такі, використані основні коефіцієнти ефективності діяльності підприємств галузі. Тверді критерії допущених значень окремих показників при сучасному стані економіки не можуть бути наведено, а сам по собі рейтинг ще не є свідченням інвестиційної привабливості галузі. Тому в методиці пропонується ввести деякі умови – змоделювати “ідеальну” галузь, інтегральні показники якої будуть виступати як порівняльний еталон. Значення цих показників є найкращими серед тих, що зустрічались у всіх галузях дослідженого регіону. У структурі кожного інтегрального показника визначаються координати точок в багатомірному просторі, які відповідають реальній галузі, розташованій з найменшим віддаленням від “ідеальної” галузі. Найменша відстань у системі окремого показника є кроком рейтингового числа. Кожний наступний крок зменшує рейтинг галузі.

Такий методичний підхід до визначення інвестиційної привабливості галузей було апробовано на прикладі галузей господарського комплексу Луганської області. Результати визначення відображено в матриці інвестиційної привабливості та конкурентних переваг галузей Луганської області (табл. 3).

Таблиця 3

Матриця інвестиційної привабливості та конкурентних переваг галузей господарського комплексу Луганської області
Інвестиційна привабливість висока Номінанти
(рейтинг 0,8-0,9)

Легка і харчова промисловості
“Лідери”
(рейтинг > 0,9)

Целюлозно-паперова промисловість
між низькою та середньою Аутсайдери
(рейтинг до 0,7)

Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки, виробництво газу, води, електроенергії, добувна промисловість, машинобудування
Донори
(рейтинг до 0,8)

Хімічна і нафтохімічна промисловість, виробництво інших неметалевих і мінеральних виробів, металургія
  між низькою та середньою висока
Конкурентна перевага

Для систематизації процесу відбору важливих завдань з поліпшення інвестиційного клімату в регіонах запропонована організаційна система його моніторингу і методичне забезпечення аналізу. Обґрунтовано основні етапи проведення моніторингу інвестиційного клімату в регіоні: визначення мети проведення моніторингу; виявлення причин виникнення проблем інвестиційного розвитку регіону; аналіз соціально-економічної ситуації в регіоні та чинників, що впливають на її зміну; проведення SWOT-аналізу компонентів інвестиційного клімату регіону; розробка пропозицій та заходів з поліпшення інвестиційного клімату в регіоні. Проведено SWOT-аналіз компонентів інвестиційного клімату Луганської області з метою визначення впливу соціально-економічних змін у регіоні на інвестиційний клімат, а також встановлення зв’язку між цими змінами і складовими інвестиційного клімату: інвестиційним потенціалом і інвестиційним ризиком. Результати такого аналізу дали можливість визначити стратегічні завдання з поліпшення умов інвестування в області.

Розділ 4. Визначення стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. В розділі розроблено науково-теоретичне обґрунтування концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; розглянуто принципи формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; визначено вплив світових регіональних ринків на інвестиційну стратегію регіону; розглянуто інвестиційну діяльність у невиробничій сфері, зокрема у галузі туризму, та визначено основні напрями інвестиційної стратегії цієї галузі.

Визначено основні складові інвестиційної стратегії, які включають: постійний і ретельний аналіз головних конкурентів (великих ринків, що розвиваються, джерел інвестицій); аналіз галузей господарського комплексу регіону і їхніх потреб у інвестиціях; виявлення пріоритетів і цілей залучення інвестицій; розробку ефективних інструментів пошуку та залучення необхідних форм і видів інвестування; реалізацію інвестиційної політики і контроль її виконання з боку державних структур. Виходячи з дослідження світового досвіду формування інвестиційної стратегії доведено, що для регіонів України найбільш сприятливим є комбінований підхід до визначення інвестиційної стратегії, який полягає в оптимізації горизонтального і секторального розвитку і включає регіональні елементи. Зазначено, що оскільки господарське середовище постійно змінюється, в основу розробки інвестиційної стратегії повинно бути покладено модель динамічного економічного розвитку з урахуванням процесів глобалізації. Інвестиційна стратегія не може бути орієнтована тільки на замкнену макроекономічну модель розвитку економіки, тому вона має переходити на мікрорівень, бо що це саме те середовище, де будуть функціонувати іноземні інвестиції.

Для ефективного розвитку інвестиційна стратегія регіону повинна бути наступальною і спрямована на промисловий (секторальний) і соціально-економічний (горизонтальний) розвиток. Для активізації припливу іноземних інвестицій в регіон в дисертації розроблено поетапний план заходів реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням трудових, фінансових, технічних та інших ресурсів регіону (табл. 4).

Таблиця 4

Етапи реалізації інвестиційної стратегії
Етапи реалізації Найменування етапу Зміст етапу
Етап 1 Аналіз факторів впливу на вибір інвестиційної стратегії Вивчення зовнішнього оточення: тенденції економічного, промислового і технологічного розвитку в країнах світу; інвестиційні потоки; інвестиційні стратегії і мотивації ТНК;
аналіз конкурентів: інвестиційна політика, правове забезпечення, стан промисловості;
оцінка внутрішнього потенціалу регіону: ресурси і можливості у порівнянні з конкурентами
Етап 2 Вибір виду і напряму інвестиційної стратегії Вибір виду інвестиційної стратегії: захисної, наступальної, секторальної, горизонтальної, комбінованої;
визначення щорічних інвестиційних припливів та на душу населення, співвідношення іноземних інвестицій до ВВП та іноземних інвестицій до національних
Етап 3 Визначення мети регіональної інвестиційної стратегії Визначення стратегічних цілей регіональної інвестиційної політики;
вибір пріоритетних галузей для іноземних інвестицій;
визначення гарантій і захисту національних інтересів;
визначення стратегічних технологій ТНК в країнах, що експортують інвестиції
Етап 4 Реалізація регіональної інвестиційної політики Оцінка стратегічних альтернатив промислової модернізації регіону: цільове розміщення бюджетних засобів, диверсифікованість, створення кластерів, реструктуризація, скорочення витрат, експансія за допомогою іноземних інвестицій;
створення сприятливих умов для іноземних інвестицій: правова база, фіскальна і монетарна політика;
розробка привабливих спонукальних механізмів;
розробка заходів щодо створення привабливого іміджу, інформаційних, консалтингових служб;
фінансовий інжиніринг
Етап 5 Контроль і координація реалізації регіональної інвестиційної політики Створення інституціональних інвестиційних служб;
планування і розміщення необхідних ресурсів для збільшення припливів інвестицій;
моніторинг і оцінка результатів;
інвестиційна кооперація на національному і міжнародному рівні з метою зміцнення регіональної інвестиційної позиції;
урахування глобальних тенденцій і змін на світовому ринку інвестицій

В основу такого плану покладено постійний моніторинг руху іноземних інвестицій й оцінку досягнень господарського комплексу регіону. Знання стану регіональної промисловості є передумовою для забезпечення політики залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. План діє у твердих часових межах і враховує вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на інвестиційні процеси в регіоні.

Доведено, що при розробці організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій, після визначення її напрямів і пріоритетів, важливим є аналіз позицій країн-конкурентів для регіонів України. Процес інвестування може бути ефективним тільки в тому випадку, якщо політика дозволить обійти конкурентів у боротьбі за іноземні інвестиції. З метою визначення позицій конкурентів на світовому ринку інвестицій у розділі проаналізовано зовнішні фактори і політику урядів, що дозволяє цим країнам збільшувати припливи іноземних інвестицій. Визначено необхідність використання досвіду цих країн при розробці механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Важливим стратегічним завданням економіки регіону є створення ефективного виробничо-господарського комплексу, який мав би потенціал збалансованого й стійкого розвитку. Доведено, що вирішенню цієї проблеми може сприяти побудова нової концепції залучення іноземних інвестицій в регіон. У роботі розроблено таку концепцію, визначено її мету, заходи досягнення цієї мети, а також основні складові.

Під концепцією залучення іноземних інвестицій в економіку регіону розуміється система уявлень, яка визначає єдиний, загальний задум залучення іноземних інвестицій в регіон, що ураховує стратегічні цілі і пріоритети регіональної інвестиційної політики та засоби реалізації вказаних цілей. Стратегічною метою концепції є визначення пріоритетів залучення іноземних інвестицій, що забезпечує ефективність реалізації регіональної інвестиційної політики і соціально-економічний розвиток регіону в цілому.

Основний зміст концепції полягає в обґрунтуванні комплексу аналітичних, правових, економічних і організаційних заходів по залученню іноземних інвестицій. Складові концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону подано на рис. 2.

рисунок недоступний

Рис. 2. Основні складові концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону

Інвестиційні ресурси в стратегії розглядаються не як разові вкладення, а як довгострокова доктрина включення регіонів до світової економічної системи рівноправних партнерів.

Як методологічну передумову формування змісту концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону розкрито сутність принципів, яким вона повинна відповідати. Дотримання розглянутих принципів формування концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону дозволяє забезпечити життєздатність і ефективність її використання при реалізації регіональної інвестиційної політики. Концепція, що пропонується, з метою досягнення оптимального результату при визначенні пріоритетів інвестування передбачає урахування переваг і недоліків економічного розвитку регіону, а також можливостей та інтересів іноземного інвестора.

У розділі розглянуто проблеми і тенденції інвестиційної діяльності у невиробничій сфері, зокрема, в галузі туризму. Доведено, що розвиток цієї галузі повинен бути об’єктом державного регулювання і напрямом інвестиційної політики. Підтримка держави потрібна не тільки у розвитку інфраструктури сфери, але й у зміцненні позицій туристичних підприємств на ринку внутрішнього і в’їздного туризму. Саме ці два види туризму повинні стати основним напрямом розвитку регіонального туризму й одержувати найбільшою мірою державну підтримку, використовуючи усі форми інвестиційної діяльності. Визначено необхідність використання світового досвіду розвитку й інвестиційної діяльності в галузі туризму. На цій основі зроблено висновок про те, що інвестиційна політика повинна формуватися на підставі вимоги забезпечення економічної рентабельності туристичних підприємств і створення сприятливої соціально-економічної ситуації в регіоні. Досвід інвестиційної діяльності розвинутих країн у сфері туризму показав можливість успішного сполучення механізмів ринкової економіки з державним регулюванням. Застаріла матеріально-технічна база сфери туризму, невідповідність вимогам міжнародних стандартів – все це свідчить про необхідність активізації процесів інвестування в цю галузь господарського комплексу регіону. В розділі проведено дослідження різних моделей інвестування в сферу туризму і області їх практичного використання. Вибір моделі залежить від наявності в регіоні природно-рекреаційних, матеріально-технічних і інформаційних ресурсів.

Розділ 5. Організаційно-економічні заходи залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. У розділі визначено особливості вибору стратегічних цілей залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; розглянуто основний інструментарій стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; розроблено організаційні та економічні заходи залучення іноземних інвестицій, а також науково-методичні та практичні засади формування механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону та запропоновано економіко-математичну модель для вибору пріоритетів залучення іноземних інвестицій.

Політика залучення іноземних інвестицій в економіку регіону залежить від визначення довгострокових інвестиційних цілей, формування яких вимагає чіткого визначення регіональних і секторальних пріоритетів. У ході досліджень виявлено, що головне при визначенні цілей інвестування є заохочення інвестицій в ключові галузі з метою формування кластерів і розвитку як галузей-постачальників, так і галузей-споживачів. Обирати треба такі галузі, розвиток яких може зробити значний мультиплікативний вплив на економічне зростання. Обґрунтовано, що вибір стратегічних цілей інвестування необхідно проводити на підставі SWOT- аналізу економічного розвитку регіону з метою виявлення переваг і недоліків, можливостей і загроз, які перешкоджають інвестиційним процесам. Доведено, що залучення іноземних інвестицій залежить, в основному, від проведення в межах окремої інвестиційної політики стратегічних заходів з використанням спеціальних інструментів. У дисертації розглянуто основні інструменти регіональної інвестиційної політики, до яких віднесено: стимулюючі заходи (фіскальні, фінансові, не фінансові); рівень реальної процентної ставки; норма амортизаційних відрахувань; податкові і кредитні пільги; державні гарантії інвесторам; фінансовий інжиніринг; правове забезпечення; інформаційна система для інвесторів; діяльність промоуторських компаній та консалтингових груп.

Розроблені науково-методичні та практичні засади формування механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону (рис. 3), який являє собою організаційно-економічну форму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Вказана форма визначається як комплекс організаційних, ресурсних, правових, методичних та інших складових, спеціально розроблених і законодавчо закріплених форм і методів їх дії, а також послідовність їх реалізації у інвестиційній сфері. Зміст механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону розкрито за допомогою основних зв’язків структурних елементів: економіко-правового забезпечення дії механізму, методичного забезпечення, регуляторів процесу залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, узгодження і прийняття інвестиційних рішень, коригування в ході залучення іноземних інвестицій та розробки рекомендацій по підвищенню ефективності інвестиційної політики. Кінцева мета механізму – активізація залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, а також максимізація позитивної їх ролі в соціально-економічному розвитку регіонів і оптимізація їх впливу на відтворювальний процес.

рисунок недоступний

Рис. 3. Основні елементи механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону

Основними завданнями функціонування цього механізму є: формування сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, а також для реалізації позитивних ефектів і здійснення заходів по ліквідації негативних ефектів дії іноземних інвестицій для розвитку регіону; удосконалення структури форм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Структурно механізм розділено на три основні блоки: методологічний, аналітичний і процесний, кожен з яких має свої особливості формування і функціонування. Розглянуто та розкрито сутність і зміст основних елементів механізму. Його розробка дозволяє вирішити важливе питання по визначенню організаційної системи залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Завдяки такій системі реалізуються дві основні функції механізму: підготовки нормативних документів, які регулюють режим діяльності іноземних інвесторів і контроль їх виконання; робота з потенційними і реальними іноземними інвесторами, стосовно питань, пов’язаних з початком, вступом і завершенням інвестиційної діяльності в регіоні Логічним завершенням оформлення цього механізму став алгоритм визначення інвестиційної привабливості галузей господарського комплексу регіону (рис. 4).

рисунок недоступний

Рис. 4. Алгоритм визначення інвестиційної привабливості галузей господарського комплексу регіону

Для визначення пріоритетів інвестування використана економіко-математична модель, критерієм оптимальності якої є максимізація залучення іноземних інвестицій з урахуванням певних обмежень, що існують у регіоні.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на підставі проведених наукових досліджень наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми по організаційно-економічному забезпеченню регіональної політики залучення іноземних інвестицій в умовах інтеграції до світової економіки.

Результати проведеного дослідження дозволили зробити висновки і пропозиції теоретичного, методичного і науково-практичного характеру, основні з яких зводяться до наступного.

1. У процесі дослідження економічної сутності категорії “регіональна інвестиційна політика” обґрунтовано, що вона становить сукупність заходів по регулюванню інвестиційного процесу, а також систему господарських рішень регіональних органів влади, які визначають обсяги, структуру і напрями вкладень інвестицій як у середині цього регіону, так і за його межами на довгостроковий період з метою розвитку виробництва, підприємництва, одержання прибутку й інших кінцевих результатів та забезпечення на цій основі стійкого соціально-економічного розвитку території. Проведені дослідження показали, що інвестиційна, промислова політика і політика розвитку зовнішньої торгівлі промислового регіону взаємозалежні і повинні бути скоординовані. Головна мета інвестиційної політики на регіональному рівні полягає у визначенні (на підставі досконалого аналізу) ситуацій у регіоні та розробці заходів і організаційно-економічного забезпечення їх реалізації, з урахуванням ресурсного потенціалу і можливостей інвестування.

2. Визначено, що для побудови моделі реалізації регіональної інвестиційної політики необхідно використовувати системний підхід (у межах якого можуть вирішуватися стратегічні завдання розвитку регіону, (а також сучасні ринкові механізми та інструменти залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Запропоновано принципова схема побудови моделі реалізації регіональної інвестиційної політики на підставі переважного стратегічного розвитку галузей промисловості регіону за допомогою іноземних інвестицій. Досліджено: визначення категорій “інвестиції” та “регіональна інвестиційна політика”, які отримано в результаті уточнення їх теоретико-методологічних основ, матеріалів аналізу нормативного законодавства і практичної діяльності у інвестиційній сфері (на прикладі Луганської області).

3. Формування організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій передбачає включення до світових потоків інвестицій, максимізуючи національні вигоди. На основі аналізу теорій руху капіталу визначено мету та інтереси іноземних інвесторів, які потрібно враховувати при формуванні регіональної політики залучення іноземних інвестицій. Основні підходи оптимізації процесу збільшення припливів іноземного капіталу в економіку регіону, починаючи з аналізу стратегічного планування і закінчуючи етапом реалізації регіональної інвестиційної політики, визначено на підставі узагальнення теорій іноземних інвестицій і оцінки зарубіжного досвіду. Обґрунтовано, що нові інвестиційні концепції повинні враховувати зміни на світовому ринку інвестицій та зв’язки між портфельними і прямими інвестиціями, а також містити визначення дії монетарних, фіскальних і валютних політик на іноземні інвестиції, які є важелем економічного розвитку і, тому повинні бути об’єктом державної політики.

4. Уточнене поняття “інвестиції” повинно враховувати фактор часу при вкладанні капіталу в об’єкти всіх видів діяльності, не заборонених українським законодавством. У ході дослідження різних схем класифікація інвестицій уточнена за різними ознаками, що визначено специфікою їхнього відтворення в сучасних умовах розвитку економіки. Обґрунтовано, що при визначенні стратегічних цілей і напрямів інвестування, важливим є урахування характеру відтворення об’єктів інвестування: нове будівництво; реконструкція; розширення виробництва; модернізація галузей, обладнання або продукція, що випускається; технічне переозброєння або поточне оновлення основних засобів підприємств регіону. Це також впливає на вибір інструментів регіональної політики залучення іноземних інвестицій.

5. З метою оцінки стану галузей господарського комплексу регіону для залучення іноземних інвестицій використано кластерний аналіз галузей і міжгалузевих зв’язків, що дозволило визначити їх конкурентні переваги і потребу в іноземних інвестиціях. Кластерна концепція фокусується на зв’язках і взаємозалежностях між компаніями, об’єднаними в мережну структуру для виробництва продукції, послуг, інвестицій. Нею передбачено, що в процесі залучення іноземних інвестицій кожна галузь не може розглядатися окремо від інших, але повинна системно розвиватися у середині кластера вертикально взаємозалежних секторів. Для визначення пріоритетів залучення проведено портфельний аналіз галузей, який доповнив кластерний аналіз, і дозволив провести ранжування галузей за ступенем їх привабливості і потреб в інвестиціях. Така оцінка здійснюється поетапно від галузевого рівня до субсекторального і сегментного.

6. Визначено основні напрями інвестиційної стратегії і доведено, що вона повинна бути, в основному, наступальною, спрямованою на промисловий (секторальний) і соціально-економічний (горизонтальний) розвиток. Для активізації припливу іноземних інвестицій до регіону в роботі розроблено поетапний план заходів реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням трудових, фінансових, технічних та інших ресурсів регіону.

7. Обґрунтовано наукові основи розробки концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону з урахуванням методологічних принципів і моделей вибору інвестиційної стратегії, визначено її мету, заходи досягнення цієї мети, а також основні складові концепції. Метою розробки концепції є визначення пріоритетів залучення іноземних інвестицій, що забезпечує ефективність інвестиційної політики і соціально-економічний розвиток регіону в цілому. Як методологічну передумову формування змісту концепції залучення іноземних інвестицій в регіон розкрито сутність визначених принципів, яким повинна відповідати ця концепція. До них віднесено: комплексність та цілісність, пріоритетність, конкретність мети, забезпеченість законодавчою базою.

8. Розглянуто проблеми і тенденції інвестиційної діяльності в невиробничій сфері, зокрема у галузі туризму, з метою визначення основних напрямів інвестиційної стратегії. Визначено необхідність використання світового досвіду розвитку туризму та інвестиційної діяльності в цій сфері. Зроблено висновок про те, що інвестиційна політика повинна формуватися на основі вимог забезпечення економічної рентабельності туристичних підприємств і створення сприятливої соціально-економічної ситуації в регіоні, можливостей туризму в міжнародному обміні, забезпечення балансу зовнішньоекономічної діяльності регіону, підвищення рівня та якості життя населення. Проведено дослідження різних моделей інвестування в сфері туризму і можливої області їх практичного використання. Вибір моделі залежить від природно-рекреаційного потенціалу регіону, його інвестиційної привабливості, рівня економічного розвитку регіону, політичної і соціальної стабільності та інших факторів.

9. Розроблено організаційно-економічне забезпечення реалізації регіональної політики залучення іноземних інвестицій, до якого віднесено: заходи організаційного і економічного характеру; формування інвестиційної стратегії, що базується на поетапному плані заходів її реалізації з урахуванням можливостей і ресурсного потенціалу регіону; інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності; науково-теоретичне обґрунтування концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону, а також науково-методичні і практичні засади формування механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону та використання процесів економіко-математичного моделювання, що створює необхідну теоретико-експериментальну базу його реалізації.

10. Запропонований механізм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону являє собою організаційно-економічну форму здійснення інвестування і визначається як комплекс організаційних, ресурсних, правових, методичних та інших складових, спеціально розроблених і законодавчо закріплених у відповідних документах де передбачається відповідна послідовність їх реалізації в інвестиційній сфері. Механізм складається з основних структурних елементів: економіко-правове забезпечення функціонування механізму, методичне забезпечення, методи управління та інструменти регіональної інвестиційної політики, заходи по активізації залучення іноземних інвестицій, коригування і оцінка результатів інвестиційної діяльності та розробка рекомендацій по підвищенню ефективності політики залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

11. Розроблено методичні положення щодо використання економіко-математичної моделі для визначення пріоритетів залучення іноземних інвестицій та оцінки привабливості та конкурентних переваг окремих галузей господарського комплексу регіону за допомогою інтегральних показників, що дозволяє встановити критерії оптимальності, тобто забезпечити максимізацію залучення іноземних інвестицій з урахуванням певних обмежень, які існують у регіоні. Математичне моделювання спрямовано на пошук причинної залежності ефективної роботи галузей регіону на основі аналізу показників їх господарської діяльності.

Одержані за результатом дослідження залежності, розроблені методи, сформульовані визначення і визначені принципи організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій визначають його теоретичну наукову новизну. Обґрунтовані пропозиції, отримані результати та розроблені заходи до організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій у своїй сукупності, зумовленості та взаємозалежності становлять прикладний аспект наукової новизни виконаного дослідження.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – 169 с.*
2. Свиридова Н.Д. Интеграция Украины в мировую экономику: проблемы регионального развития // Экономика и право. – 2002. – № 2(3). – С. 29-31.
3. Свиридова Н.Д. Эффективность международной экономической интеграции // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2002. – № 12 (58). – Ч. 2. – С. 153-155.
4. Свиридова Н.Д. Теории прямых иностранных инвестиций в экономику как методологическая основа инвестиционной политики государства // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – Вип.180. – С. 287-294.
5. Свиридова Н.Д., Борулько Н.М., Соловьев А.Е. Создание условий инвестиционной привлекательности региона // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – № 2 (60). – С. 204-209. (Особистий внесок здобувача: розроблено пропозиції щодо поліпшення інвестиційної привабливості регіону на прикладі Луганської області).
6. Свиридова Н.Д., Борулько Н.М. Методологические основы оценки инвестиционной привлекательности отраслей промышленности // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – Вип. 184. – Т. II. – С. 302-310. (Особистий внесок здобувача: розроблено методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості галузей, яка базується на визначенні інтегральних показників, і побудовано матрицю привабливості та конкурентних переваг галузей промисловості Луганської області).
7. Свиридова Н.Д. Теоретические аспекты инвестиционного процесса // Экономика и право. – 2003. – № 2 (6). – С. 29-31.
8. Свиридова Н.Д. Особенности реализации целей инвестиционной стратегии // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип. 190. – Т. I. – С. 175-180.
9. Свиридова Н.Д. Совершенствование механизма привлечения прямых иностранных инвестиций в региональную экономику // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – № 10 (80). – Ч.I. – С. 131-135.
10. Свиридова Н.Д. Особенности определения стратегических целей привлечения прямых иностранных инвестиций в региональную экономику // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк: ДонНУ. – 2005. – Ч. II. – С. 458-462.
11. Свиридова Н.Д. Развитие туризма в регионе как объект государственного управления // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2 (44). – С. 18-21.
12. Свиридова Н.Д. Проблемы инвестирования в сферу туризма // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. – № 2 (84). – Ч. 2. – С. 198-201.
13. Свиридова Н.Д. Инвестиционный климат как условие активизации притока прямых иностранных инвестиций в регион // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Вип. 200. – Том III. – С. 651-656.
14. Свірідова Н.Д. Кластерний аналіз у процесі залучення іноземних інвестицій // Економіка промисловості. – 2005. – № 3 (29). – С. 105-109.
15. Свірідова Н.Д. Объекты инвестирование в сфере туризма региона // Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації. – Донецьк: ІЕПД НАН України. – 2005. – С. 90-100.
16. Свиридова Н.Д., Овсепян И.А. Анализ инвестиционных рисков в сфере гостиничного хозяйства // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Вип. 206. – Т. IV. – С. 2101-2106. (Особистий внесок здобувача: розглянуто та обґрунтовано методи оцінки інвестиційних ризиків в готельному господарстві, а також проведено групування методів кількісного аналізу ризиків інвестицій у цієї сфері).
17. Свірідова Н.Д. Аналіз світового досвіду інвестиційної політики держави в сфері туризму // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. – № 12 (94). – С. 181-185.
18. Свірідова Н.Д. Інвестиційна діяльність як форма розвитку регіонального туризму // Прометей. – Донецьк: ІЕПД НАН України, ДЕГІ. – 2005. – Вип. 2(17). – С. 232-236.
19. Гончаров В.Н., Свиридова Н.Д. Тематический парк в сфере туризма как экономическая категория предпринимательства в регионе // Менеджер. – 2005. – № 4(34). – С. 155-158. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано необхідність створення тематичних парків в регіоні з метою активізації залучення інвестицій в ході реалізації регіональної інвестиційної політики).
20. Свиридова Н.Д., Овсепян И.А. Основные принципы портфельного инвестирования в региональной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – № 5 (99). – С. 182-185. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано визначення категорії “портфельне інвестування” та його основні принципи, які необхідно враховувати при розробці механізму забезпечення реалізації регіональної інвестиційної політики).
21. Свиридова Н.Д. Формирование инвестиционной стратегии: основные принципы и подходы к выбору отраслей и инвесторов // Вестник национального технического университета “ХПИ”. Сер.: Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков: НТУ “ХПИ”. – 2003. – № 20. – С. 26-28.
22. Свиридова Н.Д. Основные проблемы интеграционного процесса на современном этапе // Организатор производства. – 2003. – № 1 (16). – С. 75-77.
23. Свиридова Н.Д. Организация инвестиционных процессов в регионе // Организатор производства. – 2005. – № 1 (24). – С. 83-84.
24. Свиридова Н.Д. Основные положения региональной инвестиционной политики // Збірник наукових праць Регіонального інституту менеджменту. – Луганськ: Вид-во РІМ. – 2004. – № 1. – С. 19-23.
25. Свиридова Н.Д., Белоусова Л.И. Проблемы инвестиционной региональной политики на современном этапе // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. “Університет і регіон”. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2002. – Ч. 2. – С. 143-144. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано роль держави і необхідність державного регулювання інвестиційною політикою в Україні).
26. Свірідова Н.Д. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень ‘2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т.38. – С. 47-48.
27. Свиридова Н.Д. Основные принципы и подходы к выбору отраслей промышленности как реципиентов иностранных инвестиций // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем вищої школи “Університет і регіон”. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2004. – Ч. 2. – С. 99-100.
28. Свиридова Н.Д. Методологические подходы к анализу отраслей промышленности при формировании инвестиционной стратегии // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т. III. – С. 178-180.
29. Свиридова Н.Д. Основные инструменты инвестиционной политики // Матеріали I Між-нар. наук.-практ. конф. “Науковий потенціал світу ‘2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т.12. – С. 19-23.
30. Свірідова Н.Д., Овсепян І.А. Особливості готельного господарства України як об’єкт інвестування // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози”. – К.: КУТЕП. – 2005. – С. 526-531. (Особистий внесок здобувача: проаналізовано стан матеріально-технічної бази готельного господарства України та обґрунтовано напрями інвестування в галузь).
31. Свиридова Н.Д. Экономические аспекты развития туризма: туризм как сфера инвестиционной деятельности // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. “Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків”. – Донецьк: ДІТБ. – 2005. – С. 72-73.

АНОТАЦІЯ

Свірідова Н.Д. Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2006.

Дисертацію присвячено проблемам організаційно-економічного забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій. Досліджено особливості політики залучення іноземних інвестицій та її значення для соціально-економічного розвитку регіонів в сучасних умовах, а також економічний зміст категорій “інвестиції” та “регіональна інвестиційна політика”. Проведено аналіз теорій іноземних інвестицій та трансформацій теоретичних поглядів з метою визначення ролі іноземних інвестицій в соціально-економічному розвитку регіонів; досліджено зарубіжний досвід проблем реалізації регіональної інвестиційної політики. Визначено основні положення, головна мета, задачі і напрями регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах політичного і соціально-економічного розвитку регіонів та розглянуто принципи побудови моделі її реалізації. Доведено необхідність кластерного аналізу в процесі залучення іноземних інвестицій в економіку регіону; визначено принципи портфельного інвестування в регіональній політиці залучення іноземних інвестицій. Розглянуто інвестиційну діяльність у невиробничій сфері, зокрема у галузі туризму, з метою визначення інвестиційної стратегії та напрямів інвестування в цієї сфері. Обґрунтовано теоретичні положення і розроблено наукове забезпечення формування стратегії залучення іноземних інвестицій. Запропоновано науково-теоретичне обґрунтування концепції залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Сформовано механізм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Розроблено організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій, до якого віднесено: заходи організаційного і економічного характеру; інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності в регіоні; науково-теоретичне обґрунтування концепції залучення іноземних інвестицій, а також науково-методичні і практичні засади формування механізму залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Розроблено методичні положення і практичні рекомендації щодо використання економіко-математичного моделювання дії механізму, що пропонується.

Ключові слова: регіон, інвестиційна політика, іноземні інвестиції, інвестиційна стратегія, галузь промисловості, концепція залучення, організаційно-економічний механізм.

АННОТАЦИЯ

Свиридова Н.Д. Организационно-экономическое обеспечение региональной политики привлечения иностранных инвестиций. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.10.01 – Размещение производительных сил и региональная экономика. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2006.

Диссертация посвящена решению проблем организационно-экономического обеспечения региональной политики привлечения иностранных инвестиций. Исследовано экономическое содержание категорий “инвестиции” и “региональная инвестиционная политика”, а также особенности политики привлечения иностранных инвестиций и ее значение для социально-экономического развития региона в современных условиях. Проведен анализ теорий иностранных инвестиций и трансформации теоретических взглядов с целью определения роли иностранных инвестиций в социально-экономическом развитии регионов и возможностей адаптации по решению практических задач в сфере инвестиционной деятельности на региональном уровне. По результатам анализа сделан вывод, что существующие теории не учитывают реалии мировой экономики на современном этапе развития, в частности, функционирования стран с развивающейся экономикой и особенности их включения в мировой рынок инвестиций. Современные концепции привлечения иностранных инвестиций должны учитывать изменения на мировом рынке инвестиций, связи между портфельными и прямыми инвестициями, а также действия монетарной, фискальной и валютных политик региональных органов власти. Проведено исследование зарубежного опыта реализации региональной инвестиционной политики с целью возможного его использования при формировании механизма привлечения иностранных инвестиций в экономику региона. Обоснованы основные положения региональной инвестиционной политики, определены ее главная цель, задачи и направления в современных условиях политического и социально-экономического развития регионов, а также предложена схема построения модели ее реализации.

Обосновано, что региональная инвестиционная политика должна быть составляющей частью национальной стратегии социально-экономического развития в условиях возрастающей роли самостоятельности регионов, что необходимо учитывать при формировании организационно-экономического обеспечения региональной политики привлечения иностранных инвестиций. В ходе формирования и реализации региональной политики привлечения иностранных инвестиций предложено использование кластерного анализа межотраслевых связей и портфельного анализа отраслей хозяйственного комплекса региона с целью определения направлений инвестирования. Это дает возможность определить технологические звенья производства, развитие которых с помощью инвестиций позволит модернизировать весь процесс. В диссертации определены сущность, задачи и содержание портфельного инвестирования, что является важным направлением реализации региональной политики привлечения иностранных инвестиций. Определено, что целью такого инвестирования является улучшение его условий с помощью предоставления совокупности ценных бумаг, таких инвестиционных характеристик, которые не возможны с позиции отдельной ценной бумаги, а возможны только при их комбинации. Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с необходимыми характеристиками.

Рассмотрены проблемы инвестиционной деятельности в непроизводственной сфере, в частности в сфере туризма, с целью определения инвестиционной стратегии в этой отрасли и включения ее в направления реализации региональной политики привлечения иностранных инвестиций. Исследованы различные модели инвестирования в сферу туризма и определены практические области их применения. Обосновано, что выбор модели инвестирования зависит от различных факторов: уровень социально-экономического развития региона, наличие природно-рекреационных ресурсов, туристический имидж региона, уровень развития рыночной инфраструктуры, материально-техническая база сферы туризма и др.

Обоснованы теоретические положения и разработано научное обеспечение формирования стратегии привлечения иностранных инвестиций. Предложен план реализации инвестиционной стратегии в регионе. При разработке организационно-экономического обеспечения региональной политики привлечения иностранных инвестиций после определения ее направлений и приоритетов, важным является анализ позиций стран-конкурентов по привлечению иностранного капитала. Определена необходимость использования опыта стран мира в области привлечения иностранных инвестиций.

Исследовано влияние инвестиционной привлекательности регионов на активизацию привлечения иностранного капитала и реализацию региональной инвестиционной политики. Рассмотрены методики оценки инвестиционной привлекательности регионов; предложена методика анализа инвестиционной привлекательности отраслей и определения их рейтинга и конкурентных преимуществ для иностранных инвестиций на примере Луганской области; разработаны рекомендации по улучшению условий инвестирования в регионе.

Предложено научно-теоретическое обоснование концепции привлечения иностранных инвестиций в экономику региона, целью которой является определение приоритетов привлечения, что обеспечивает эффективность региональной политики. Определены особенности выбора стратегических целей привлечения иностранных инвестиций в экономику региона. Рассмотрены основные инструменты региональной инвестиционной политики.

Разработан механизм привлечения иностранных инвестиций в экономику региона, представляющий собой организационно-экономическую форму осуществления региональной политики привлечения иностранных инвестиций. Конечная цель механизма – активизация процесса привлечения иностранных инвестиций в экономику региона и максимизация положительной их роли в его социально-экономическом развитии, а также оптимизация влияния инвестиций на воспроизводственный процесс.

Разработаны методические положения по применению экономико-математической модели определения приоритетов привлечения иностранных инвестиций и оценки инвестиционной привлекательности и конкурентных преимуществ отраслей хозяйственного комплекса региона с помощью интегральных показателей, что позволяет установить критерии оптимальности, т.е. максимизацию иностранных инвестиций в экономику региона с учетом определенных ограничений, которые существуют в данном регионе.

Ключевые слова: регион, инвестиционная политика, иностранные инвестиции, инвестиционная стратегия, отрасль промышленности, концепция привлечения, организационно-экономический механизм.

SUMMARY

Sviridova N.D. Organization and economic maintenance of regional policy in attraction of foreign investments. – Manuscript.

Thesis for the doctor degree in economics by speciality 08.10.01 – Productive forces dislocation and regional economy. – Institute for Economic and Legal Researches of NAS of Ukraine, Donetsk, 2006.

The thesis is devoted to the problems of organization and economic maintenance of regional policy in attraction of foreign investments. The main features of the policy in attraction of foreign investments and its meaning for social and economic development of the regions in modern conditions, meaning and economic determination of the “investments” and its classification structure, “foreign investments” and “regional investments policy” are investigated. The analyses of the theories of foreign investments and transformation of theoretical view for determination of the role of foreign investments in social and economic development of the region are made; the foreign experience of the problems of realization of regional investment policy is investigated. The main conditions, goal, aims and directions of the regional investments policy in modern conditions of political, social and economic development of the regions are determined; the principles of model building and its realization are viewed. The necessity of cluster analyses in the process of foreign investments attraction to the economy of the region is argued; the principles of portfolio investments in regional policy of foreign investments attraction are determined. The investment activity in nonproductive sphere, including tourist sphere, for determination of investment strategy and direction of investments are examined. The theoretical states are grounded and scientific maintenance of the forming of the strategy in foreign investment attraction are made. Scientific and theoretical ground of the conception of foreign investments attraction to economy of the region is proposed. Organization and economic mechanism of foreign investment attraction to the economy of the region are formed. The methodic recommendations according the using of economic and mathematic modeling of the proposed mechanism are developed.

Key words: region, investment policy, foreign investments, branch of the industry, investment strategy, conception of attraction, organization and economic mechanism.


* На монографію “Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України” опубліковано позитивний відзив у журналі “Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління”. – 2005. – №3(33). – С. 230-231.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.