Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
туры в вену

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯСВИДРУК ІРЕНА ІГОРІВНА

УДК: 65.012.32: 658.84 + 004.738

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ


Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг)

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наукЛьвів - 2007


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту Львівської комерційної академії Укоопспілки.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Хміль Федір Іванович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри менеджменту

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Оліфіров Олександр Васильович, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри комп'ютерних технологій (м. Донецьк);

кандидат економічних наук, доцент Ананьєв Олександр Миколайович, Львівська комерційна академія, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті (м. Львів).

Захист дисертації відбудеться 29 листопада 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.

Автореферат розіслано 26 жовтня 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради   доц. Блонська В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток Інтернету та ринкові перетворення в Україні сприяли зародженню нової форми організації торгівлі - електронної, яка відкриває принципово новий стратегічний напрям розвитку сфери товарного обігу. Відповідно потрібні глибокі зміни в технології, організації торгівлі, механізмах її функціонування, системі управління. Саме управління у сфері електронної торгівлі на етапі її становлення є детермінантом, що визначає темпи і масштаби розвитку електронної торгівлі, рівень її організації і конкурентоспроможності. Проте систему управління вітчизняною електронною торгівлею теоретично не розроблено, вона є не досконалою і малоефективною. Отже, незважаючи на значну Інтернет-аудиторії в Україні; розвинуті комп'ютерні технології, інтернаціоналізацію торгівлі масштаби електронної торгівлі значно менші, ніж за кордоном.

Світова практика показує, що за допомогою електронної торгівлі можна значно розширити товарно-грошовий обмін за рахунок глобальних ринків, забезпечити широкий доступ до торговельних послуг. Досвід розвитку електронної торгівлі свідчить, що функціонування торговельних підприємств, які займаються електронною торгівлею, пов'язане зі швидким темпом зростання конкуренції. Конкурентних переваг набувають підприємства, які здатні значно підвищити ефективність управління електронною торгівлею, науково обгрунтувати раціональні методи здійснення торговельних процесів і управління ними.

Проблематикою управління підприємствами торгівлі в умовах змін у технологіях і організації їх діяльності займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Ананьєв, В. Апопій, І. Балабанов, А. Барбаш, К. Барроу, І. Бланк, А. Береза, В. Герасимчук, Н. Геращенко, В. Глушков, Р. Гудман, І. Евод, Д. Еймор, Т. Затонацька, А. Кантарович, Ю. Кісєльов, Д. Козьє, Р. Костяєв, О. Оліфіров, А. Мазаракі, М. Макарова, Н. Меджибовська, Б. Мізюк, Г. Мінс, В. Плескач, Б. Паньшин, В. Скуріхін, А. Соколова, І. Успенський, Ф. Хміль, В. Царьов, І. Школа, Д. Шнайдер та ін. Однак в опублікованих працях системні наукові дослідження структурних особливостей електронної торгівлі, механізмів розробки системи управління її підприємствами відсутні.

Необхідність забезпечення ефективного управління як на перших етапах запровадження електронної торгівлі, так впродовж подальшого розвитку зумовили вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов'язана із загальнодержавними програмами розвитку комп'ютеризації економіки, зокрема, із програмою стратегічного розвитку Держкомзв'язку "Український сегмент Інтернету", програмою Міжнародного громадського об'єднання із сприяння електронній торгівлі "Електронна торгівля в країнах СНД та східноєвропейських країнах". Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії, в яких автор брав участь як виконавець, а саме:

- держбюджетної науково-дослідної теми "Формування механізму менеджменту в підприємствах невиробничої сфери" (2000 - 2005 рр.), затвердженої
- рішенням Вченої ради Львівської комерційної академії (6/18 - 2000 р.), замовник - Львівська комерційна академія, в якій особисто автором надані пропозиції щодо організації торговельно-технологічних процесів в підприємствах електронної торгівлі;
- госпдоговірної науково-дослідної роботи "Дослідження, розробка та впровадження транснаціональної правової інформаційно-пошукової системи підтримки зовнішньоекономічної діяльності" (номер держреєстрації 019711001136, замовник - науково-виробнича компанія "Інтелектуальні продукти"). Особистий внесок автора, який був виконавцем роботи, полягає в концептуальному розробленні цієї системи та підходів до її використання в процесах електронної торгівлі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі на основі застосування комп'ютерних технологій/Відповідно до цього визначені такі завдання:

- виявити структурні особливості традиційної й електронної торгівлі, визначити основні рівні, інфраструктурне забезпечення, специфіку процесів та систем управління в підприємствах електронної торгівлі;
- проаналізувати, систематизувати та узагальнити особливості поняття "система управління в електронній торгівлі" та розробити основні підходи до створення й функціонування такої системи;
- розробити функціональну схему управління процесами торговельної діяльності підприємств електронної торгівлі, а саме: електронним маркетингом, закупівлями на основі електронних систем, віртуальним торговельно-технологічним процесом, доставкою товарів споживачам за принципами логістики з використанням електронних мереж та традиційним транспортуванням товарів;
- оцінити рівень автоматизації функцій управління у вітчизняних підприємствах електронної торгівлі та запропонувати шляхи його підвищення;
- розробити альтернативні варіанти організації торговельних підприємств для кожного рівня електронної торгівлі.

Об'єктом дослідження є процеси управління в підприємствах електронної торгівлі.

Предметом дослідження є теоретичні положення та прикладні аспекти формування та розвитку систем управління в підприємствах електронної торгівлі.

Методи дослідження. Під час проведення дисертаційного дослідження було використано такі наукові підходи та методи: спостереження (для вивчення стану електронної торгівлі в Україні та основних тенденцій розвитку управління нею); порівняння (під час визначення загальних особливостей електронної торгівлі, для оцінювання рівня автоматизації функцій управління нею); моделювання (для побудови моделей організації традиційної та електронної торгівлі та концептуальної моделі структури вартості підприємств електронної торгівлі); абстрагування (для визначення інфраструктурного забезпечення управління електронною торгівлею та специфіки її управлінських функцій); узагальнення практичного досвіду - за допомогою анкетування (Інтернет-обстеження підприємств електронної торгівлі); аналізу (для вивчення стану електронної торгівлі та управління нею на українських та закордонних підприємствах, правового забезпечення та стандартизації її процесів); індукції (для визначення повного процесу електронної торгівлі, особливостей здійснення кожної із складової цього процесу, для обгрунтування системи управління в електронній торгівлі); емпіричного синтезу (під час дослідження рівнів електронної торгівлі); формалізації (для визначення комплексу основних показників оцінки результатів діяльності підприємств електронної торгівлі); функціонально-системного підходу (визначення інструментарію для удосконалення систем управління в підприємствах електронної торгівлі).

За теоретичну основу дослідження було взято класичні та сучасні економічні теорії, теорії управління, праці визнаних у світовій науці вчених.

Інформаційною базою дослідження слугували нормативні акти загальноєвропейського характеру, національні акти законодавчої і виконавчої влади, дані статистичних довідників Державного комітету статистики України, дані Держкомзв'язку "Український сегмент Інтернету", річні звіти Міжнародного громадського об'єднання із сприяння електронній торгівлі "Електронна торгівля в країнах СНД та східноєвропейських країнах" і матеріали періодичної преси та Інтернет-видань з досліджуваних питань.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вирішено важливе наукове завдання удосконалення системи управління в підприємствах електронної торгівлі в умовах розвитку інформаційної інфраструктури та ринкових перетворень в Україні. Основні положення наукової новизни, що виносяться на захист, полягають у такому:

вперше:

- розроблено концептуальні основи створення системи управління в підприємствах електронної торгівлі різних рівнів на основі специфічних принципів і законів соціально-економічних систем, а також прийомів ефективного функціонування електронної торгівлі, що дає змогу якнайкраще реалізувати завдання суб'єктів електронної торгівлі і розвивати їх у межах загальної стратегії внутрішньої торгівлі;
- обгрунтовано методичний підхід до створення комп'ютерної системи правової підтримки електронної торгівлі на основі наскрізного забезпечення необхідною правовою інформацією про зовнішньоекономічне торговельне законодавство країн-партнерів у доступній для користувачів формі, що дає можливість проведення трансакцій підприємств електронної торгівлі у правовому просторі;

удосконалено:

- понятійний апарат системи управління в електронній торгівлі, який дав змогу забезпечити цілісність та структуризацію системи управління і контролювати її функціонування;
- класифікацію електронної торгівлі із врахуванням можливостей електронної торгівлі здійснювати фінансово-господарську діяльність на різних етапах її розвитку за ступенем застосування засобів електронної торгівлі, що дасть змогу підвищити ефективність її функціонування;
- функціональну схему управління процесами діяльності підприємств електронної торгівлі: електронним маркетингом, закупівлями на основі електронних систем, віртуальним торговельно-технологічним процесом, доставкою товарів споживачам за принципами логістики з використанням електронних мереж та традиційним транспортуванням товарів, на основі системного аналізу особливостей загальних функцій управління в електронній торгівлі та, відповідно, конкретних функцій, що сприяє розгляду їх у взаємозв'язку з метою розроблення заходів з підвищення ефективності їх реалізації;

набули подальшого розвитку:

- основні складники інфраструктурного забезпечення управління електронною торгівлею (система технологій і програмних засобів для електронної торгівлі, система правової підтримки управління, система стандартизації функцій управління процесами електронної торгівлі);
- основні напрями процесів автоматизації функцій управління для трьох рівнів електронної торгівлі (визначено основні умови функціонування та можливості процесів автоматизації управлінських функцій, розроблено інструментарій для удосконалення процесів управління).

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні методичних положень щодо створення та функціонування систем управління в підприємствах електронної торгівлі, а саме: в обгрунтуванні моделі організації електронної торгівлі, яка є альтернативою традиційної і забезпечує прискорення реалізації інновацій та гнучкість процесів продажу; визначенні складу інфраструктурного забезпечення управління електронною торгівлею для її подальшого розвитку; формуванні комплексу специфічних підходів до створення й функціонування систем управління в підприємствах електронної торгівлі; актуалізації питання створення єдиної системи правової підтримки як традиційної, так і електронної торгівлі; розробленні пропозицій щодо використання стандартів управління та уніфікації процесів обробки даних в діяльності вітчизняних підприємств електронної торгівлі.

Результати дослідження використано в практичній діяльності низки підприємств, зокрема: ПП "АБАК" (довідка №217 від 07.09.2004 р.), НТП "ДЕСИС" (акт впровадження №2010-1/05 від 20.10.2005 р.), ТзОВ "Екопласт" (акт впровадження №А/29 від 09.02.2005 р.), НВК "ІнтелПродукт" (акт впровадження №81-В від 24.12.2004 р.).

Матеріали дисертаційної роботи використано під час розроблення комп'ютерної програми "Комп'ютерна багатомовна система правової підтримки міжнародної електронної торгівлі" ("КБС "E-TRADE LAW") (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 11643 від 29.11.2004 р.).

Матеріали дисертації використовуються під час викладання навчального курсу "Електронна комерція" у Львівській комерційній академії (довідка № 136/022 від 29.12.2004 р.).

Особистий внесок дисертанта. Наукові положення, висновки, які виносяться на захист, одержані дисертантом самостійно. Наукові публікації видані автором одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Одержані результати наукових досліджень доповідалися на: IV Міжнародній конференції "Електронна торгівля в країнах СНД та східноєвропейських країнах: аукціони, тендери, логістика, документообіг, безпека (ЕТ'2002)" (Білорусь, м. Мінськ, 2002 р.); Міжнародній конференції "Компанія на зламі: ефективна стратегія і тактика подолання криз та завоювання нового лідерства на ринку" (м. Київ, 2002 р.); II Українсько-польській науково-практичній конференції "Управління великим містом: адміністрування і безпосередня демократія" (м. Львів, 2003 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть" (м. Тернопіль, 2003 р.); науково-практичній конференції "Менеджмент і маркетинг. Стратегія розвитку національної економіки України" (м. Львів, 2004 р.); конференціях професорсько-викладацького складу Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи за 2000 - 2006 рр. Результати дослідження розміщені на Веб-сайті http://www.defes.lviv.ua.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 12 наукових праць (10 у фахових виданнях), з них 10 статей - у збірниках наукових праць обсягом 3,5 друк. арк. та 2 наукові праці - у матеріалах наукових конференцій обсягом 0,4 друк. арк. Загальний обсяг публікацій 3,9 друк. арк.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 229 с, зокрема основного тексту 154 с. У дисертації міститься 35 рисунків, 10 таблиць, 10 додатків (52 с). Список використаних джерел нараховує 145 найменувань (11 с).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертації, її зв'язок із загальнодержавними програмами реформування економіки та з науковими темами Львівської комерційної академії. Сформульовано мету й завдання дослідження, визначено об'єкт, предмет і методи наукового дослідження, інформаційну базу, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано відомості про їх апробацію.

У першому розділі "Теоретико-методичні засади управління електронною торгівлею" розглянуто сучасні моделі організації торгівлі та особливості їх функціонування, проаналізовано різні погляди та сформовано авторське бачення класифікації електронної торгівлі за її організаційними рівнями, розкрито теоретичні засади побудови управління підприємствами електронної торгівлі, суть та складники його інфраструктурного забезпечення. Інфраструктурне забезпечення управління електронною торгівлею визначено як сукупність систем, засобів, галузей та видів діяльності, що керують процесами в електронній торгівлі та обслуговують їх.

Традиційна торговельна діяльність потребує залучення матеріально-технічної бази значних розмірів, високої оборотності запасів. Для підприємств електронної торгівлі основними елементами вартості є інтелектуально-інформаційні активи, бази даних, програмні засоби, ноу-хау, торгова марка, цінності реакції споживачів на їх запити у товарах та послугах.

На основі аналізу структури й послідовності операцій торговельно-технологічного процесу в традиційному та електронному торговельному підприємстві (рисі), нових форм й методів роботи з покупцями, нових послуг визначено, що електронна торгівля забезпечує швидкість реалізації інновацій та гнучкість процесу продажу. Обгрунтовано необхідність переходу від традиційної до декапіталізованої моделі електронної торгівлі.

Структура і послідовність операцій торговельно-технологічного процесу в підприємствах електронної торгівлі
Рис. 1. Структура і послідовність операцій торговельно-технологічного процесу в підприємствах електронної торгівлі

У зв'язку з великою різноманітністю і різнотипністю підприємств електронної торгівлі виникає необхідність їх класифікації з метою розроблення стандартних методів управління процесами цих підприємств. На нашу думку, класифікувати електронну торгівлю потрібно залежно від можливостей її реалізації на різних етапах становлення та функціонування. При цьому за класифікаційну ознаку взято ступінь застосування засобів електронної торгівлі. Під рівнем електронної торгівлі будемо розуміти спосіб її функціонування залежно від наявності та стану певних елементів цього функціонування. Згідно з цією ознакою автором виокремлено три рівні електронної торгівлі: перший -початкової конфігурації, що є сукупністю каталогу, системи навігації та оформлення замовлення з передаванням його менеджеру для подальшої обробки; другий - стандартної конфігурації, який дає змогу замовляти продукцію та послуги просто на сайті, а потім отримувати їх традиційним шляхом чи пересиланням каналами Інтернету; третій - інтегровані торговельні електронні системи: глобальне ділове середовище, що охоплює елементи як внутрішніх, так і міжнародних комерційних операцій, починаючи із купівлі-продажу товарів і закінчуючи факторингом, лізингом, інвестиційними контрактами, страхуванням, банківськими послугами тощо.

Управління електронною торгівлею здійснюється за допомогою сукупності систем, кожна з яких містить основні елементи, що відповідають заданим умовам. Необхідною умовою функціонування системи управління електронною торгівлею є наявність відповідного інфраструктурного забезпечення. До цього забезпечення входять: система технологій та програмних засобів для електронної торгівлі; платіжна система; система правової підтримки управління; система стандартизації функцій управління процесами електронної торгівлі тощо.

Узагальнюючи визначення різних науковців, ми вважаємо, що процес управління в електронній торгівлі полягає у виконанні взаємопов'язаних функцій, які мають здатність змінювати своє наповнення та зв'язки між собою залежно від інструментарію, застосованого менеджерами електронної торгівлі, рівня автоматизації робіт та динамічних чинників Інтернет-середовища. Процес електронної торгівлі охоплює такі локальні процеси: електронний маркетинг, закупівлі на основі електронних систем, віртуальний торговельно-технологічний процес, процес доставки товарів споживачам за принципами логістики з використанням електронних мереж та традиційне транспортування товарів. Визначено, що особливістю процесу електронної торгівлі є відмінність його локальних складників від наповнення традиційної торгівлі, що пов'язано з автоматизацією відповідних операцій.

Управління електронною торгівлею після визначення цілей передбачає такі основні загальні функції: планування, організацію, контроль. Вони втілюються в конкретних функціях відповідно до структури процесу електронної торгівлі (рис.2). При цьому в процесі електронної торгівлі скорочується кількість фахівців, оскільки більшість конкретних функцій інтегрується у певного керівника.

Схема загальних та конкретних функцій управління електронною торгівлею
Рис.2. Схема загальних та конкретних функцій управління електронною торгівлею

Ефективність електронної торгівлі, враховуючи специфіку кожної загальної функції управління в ній, залежить від певних умов та методики. Найістотніші відмінності між традиційною та електронною торгівлею полягають у процесі здійснення віртуального торговельно-технологічного процесу в підприємствах електронної торгівлі (рис.1).

Автором обгрунтовано, що система управління в електронній торгівлі - це автоматизована система управління, яка об'єднує персонал, склад та порядок взаємодії якого орієнтований на інформаційне Інтериет-забезпечення, а також програмно-технічний інструментарій, що ефективно реалізує загальні та конкретні функції управління. Специфіка функціонування підприємств електронної торгівлі полягає в тому, що керуюча і керована підсистеми досить інтегровані внаслідок високого ступеня синтезу функцій, виконуваних у процесі цієї діяльності.

У другому розділі "Дослідження процесів управління в підприємствах електронної торгівлі" проаналізовано стан розвитку вітчизняної електронної торгівлі, функції та особливості управління процесами діяльності підприємств електронної торгівлі.

В опублікованій доповіді ООН зазначено, що серед 211 країн світу у 2006 р. Україна за кількістю користувачів Інтернету займала 36 місце із 4,5 мільйонами користувачів (порівняно із 2001 р. кількість користувачів Інтернету збільшилася у 1,7 раза). За даними Держкомстату, станом на листопад 2006 р. в Україні зафіксовано не більше 700 тисяч користувачів Інтернету; згідно з статистичною інформацією багатьох аналітичних компаній, ця цифра становить близько 2 мільйонів.

Про розширення обсягів електронної торгівлі в Україні свідчать показники, що характеризують обсяги ринків інформаційних послуг. За різними джерелами (дані національної асоціації учасників електронної торгівлі, асоціації експертів електронної комерції України, Інтернет-статистики) обсяги ринку інформаційних послуг в Україні станом на кінець 2003 р. - початок 2004 р. становили 50 млн. доларів; на початок 2006 р. ці показники зросли - 80 млн. доларів. Таким чином, за рік обсяги ринку інформаційних послуг збільшилися на 60%.

Проведене нами Інтернет-обстеження вітчизняних підприємств електронної торгівлі станом на початок 2004 р. свідчить, що на час обстеження близько 75% з них працюють на першому рівні електронної торгівлі, 24 % - на другому рівні. Третього рівня електронної торгівлі в Україні практично не існує (1%). Зазначено, що близько 24,7% загальної кількості обстежених підприємств електронної торгівлі в Україні мають Інтернет-магазини. Проведене через два роки повторне обстеження вітчизняних підприємств електронної торгівлі показало динаміку кількості і структури підприємств електронної торгівлі. Кількість підприємств другого рівня збільшилася на 15% порівняно з 2003 р.

Якісним показником стану електронної торгівлі є асортимент товарів в українських Інтернет-магазинах: за аналізований період він значно розширився. Асортимент товарів Інтернет-магазинів другого рівня на кінець 2005 р. був обмежений, але певні кількісні і якісні його зміни порівняно з 2003 р. відбулися: у 2003 р. переважали такі товарні групи, як комп'ютери та побутова техніка, інформаційні товари, квіти, спортивні товари, інше; у 2005 р. перші три товарні групи також переважають та навіть збільшили свою частку, інші групи - зменшили свою частку більше ніж вдвічі; з'явилися також нові групи: посуд, іграшки тощо (табл.1).

Таблиця 1.

Структура товарних груп Інтернет-магазинів в Україні за 2003 р. та 2005 р.
№з/п Назва товарних груп 2003 р. (%) 2005 р. (%)
1 Запчастини та устаткування 3,8 2,7
2 Книги та канцтовари 9,7 13,3
3 ПК та побутова техніка 21,5 25,2
4 Інформаційні товари 6,5 8
5 Засоби мобільного зв'язку 8,1 10,5
6 Будматеріали та інструменти 3,3 0,9
7 Меблі 3,9 1,2
8 Косметика та парфумерія 3,4 5,2
9 Квіти, подарунки 9,9 10,7
10 Посуд 0 1,6
11 Одяг, білизна 1,9 2,3
12 Медикаменти 5,2 2,9
13 Спортивні товари 8,8 1,7
14 Мистецькі вироби 1,4 0,4
15 Товари для дорослих 2,8 2,5
16 Продукти харчування, напої 3,7 5,7
17 Іграшки 0 2
18 Інше 6,1 3,2
  Разом 100 100

Результати досліджень свідчать, що у 2001 р. кількість Інтернет-магазинів зростала в середньому на 10%, за 2002 р. - на 30%, 2003 р. - на 30% порівняно з попереднім періодом. Сьогодні спостерігається стабільне зростання кількості нових Інтернет-магазинів. Практично всі Інтернет-магазини створені у складі торговельних підприємств, в яких форма електронної торгівлі діє паралельно з традиційною і становить в середньому десять відсотків від загального товарообігу.

Проведене багаторічне дослідження дає можливість стверджувати, що головною умовою ефективного здійснення процесу управління в електронній торгівлі, враховуючи її специфіку, є автоматизація управлінських функцій. Аналіз

рівня автоматизації управлінських функцій в електронній торгівлі (рис.3), проведений на двадцяти підприємствах електронної торгівлі: "Интертек", "Скіф лід", "em.com.ua", "Candy Bouquet Ukraine", Інтернет-аптека "Біокон", "Интех", Зовнішпосилторг, "Афонін", Служба "Янголятко", "ЛІКОН", "Бел вест", "Венера", Центр навчальної літератури, "Стиль-В", "Максим", "Центр паркету", ПП Зуділіна, "Дігма", "Капро", "Інтернет-аптека" (Київ, Одеса, Донецьк, Кіровоград, Сімферополь, Харьків), показав, що сьогодні в Інтернет-магазинах найбільш автоматизовані функції управління процесами закупівлі товарів і становлять 57,3% від функціональної повноти рівня автоматизації; управління торговельно-технологічними процесами продажу - 30,5%; управління процесами доставки товарів споживачам - 22,9% від свого потенціалу; управління маркетинговою діяльністю - 9,1%. Останнє місце за ознакою автоматизації займає управління процесами транспортування товарів у торговельне підприємство - 5,1%. Незаповнений простір автоматизації функцій управління в електронній торгівлі в середньому становить близько 75%, що свідчить про необхідність їх подальшої автоматизації.

Рівень автоматизації управління маркетинговою діяльністю у вітчизняних підприємствах електронної торгівлі
Рис.3. Рівень автоматизації управління маркетинговою діяльністю у вітчизняних підприємствах електронної торгівлі

Результати дослідження показали, що є значні резерви підвищення ефективності управління і функціонування електронної торгівлі в Україні, а отже, і перспективності її розвитку.

У роботі визначено особливості кожного з локальних процесів електронної торгівлі і управління ними. Управління маркетинговою діяльністю в електронній торгівлі має такі особливості й переваги порівняно із традиційною:

скорочення трудомісткості збору і обробки інформації; обов'язковість автоматизації процесу розроблення маркетингових стратегій і програм; безперервне та необмежене (онлайнове) просування товарів в Інтернеті; оперативна гнучкість і безперервність процесу ціноутворення та формування каналів реалізації товарів засобами Інтернету тощо. Всі ці особливості обумовлюють економію витрат на отримання і оброблення інформації та витрат на заробітну платню; економію часу та скорочення залишків нереалізованих товарів, а також приріст продажу товарів.

Управління процесами закупівлі економить час і трудомісткість операцій із закупівлі товарів, надає можливість оперативного контакту з постачальниками в режимі реального часу. Засоби автоматизованого управління сприяють економії часу, витрат на зв'язок і ведення транспортної логістики. Управління віртуальними торговельно-технологічними процесами продажу ґрунтується на автоматизації значної кількості операцій (планування обсягу, структури реалізації товарів, оперативного опосередкованого ознайомлення покупця з товарами, торговельним процесом, процесом матеріально-технічного забезпечення тощо). Процесом вибору оптимального способу доставки товару споживачеві управляють автоматизовано, що економить витрати засобом здійсненням транспортної логістики та передаванням інформаційноємних продуктів за електронними мережами і приносить додаткові вигоди споживачам.

У третьому розділі "Розвиток та удосконалення управління в підприємствах електронної торгівлі" запропоновано раціональні варіанти створення підприємств для кожного рівня електронної торгівлі, підходи до створення й функціонування систем управління в підприємствах електронної торгівлі та наведено рекомендації щодо розвитку правового забезпечення і стандартизації управління.

Початковим етапом формування систем управління в електронній торгівлі є вибір варіанта створення підприємств (рис.4).

Варіанти створення підприємств електронної торгівлі
Рис.4. Варіанти створення підприємств електронної торгівлі

Рекомендується використовувати для підприємств першого рівня електронної торгівлі на початку розгортання діяльності в Інтернеті оренду готової Веб-вітрини, а в процесі подальшого функціонування підприємства електронної торгівлі - власне розроблення Веб-вітрини; на другому рівні оптимальним є придбання готової системи (повного рішення для функціонування Інтернет-магазину) або програмних продуктів для її конфігурування. Для підприємств третього рівня електронної торгівлі не існує спеціально розроблених програмних продуктів, що потребує замовлення системи зовнішньому розробнику.

Сучасний стан управління електронною торгівлею в Україні потребує пошуку інструментарію для підвищення рівня автоматизації управлінських функцій у підприємствах електронної торгівлі. У зв'язку з тим, що практично всі Інтернет-магазини створені у складі традиційних торговельних підприємств, цей інструментарій повинен відповідати таким критеріям: задовольняти обидві форми організації торгівлі: традиційну та електронну; забезпечувати автоматизацію максимальної кількості функцій управління в електронній торгівлі; відповідати фінансовим можливостям підприємства щодо ціни варіанта та його обслуговування; бути простим стосовно реалізації програмних засобів і зручності засобів ведення торгівлі.

Підприємствам першого рівня електронної торгівлі рекомендується використовувати для автоматизації управління взаємовідносинами з клієнтами програму "ТеггазоЛ СЯМ"; для автоматизації ділових процесів управління та завдань обліку в підприємстві - програму "Бізнес-Експерт". На другому рівні оптимальне готове рішення - ЮТЕКЗНОР 3 та пакет програмних засобів визначення замовлень в інтерактивній торгівлі для конфігурування систем управління в електронній торгівлі. Доцільно рекомендувати надалі вибирати програмне забезпечення за низкою критеріїв оптимальності, що були використані нами: простота реалізації програмного засобу, рівень толерантності інтерфейсу та засобів ведення торгівлі, швидкість обробки платежів, рівень технічної підтримки, рівень автоматизації функцій управління електронною торгівлею, якість документального оформлення, політика підтримки, вартість обслуговування.

Для побудови та удосконалення систем управління в підприємствах електронної торгівлі пропонується трансформування принципів і прийомів усталеного управління. Систематизацією традиційних та нових принципів встановлено принципи і прийоми, притаманні лише електронній торгівлі: принцип спадковості усталеного управління; принцип екстериторіальності; принцип толерантності; принцип обов'язкової індивідуалізації менеджера електронної торгівлі; принцип обмеженої відповідальності провайдерів; прийом "моментальна реакція"; прийом "створення простих і дешевих рішень"; прийом "гнучке ціноутворення" тощо.

Одним із важливих шляхів удосконалення управління в підприємствах електронної торгівлі повинно бути оцінювання економічної ефективності заходів з удосконалення електронної торгівлі.

Сьогодні не існує загальноприйнятої у світі методики визначення економічної ефективності створення, функціонування і майнової оцінки (вартості бізнесу) систем електронної торгівлі. У спеціальній літературі і в публікаціях в мережі Інтернет зустрічаються окремі методичні пропозиції, які полягають у тому, що загальновідомі методи оцінювання ефективності впровадження бізнес-проектів намагаються застосовувати (не завжди коректно) до специфічної сфери електронної торгівлі. Погоджуючись з можливістю використання різноманітних методик розрахунків ефективності управління в традиційних торговельних підприємствах, автор зосереджує увагу на специфічних аспектах електронної торгівлі, які впливають на ефективність управління її підприємств.

Автором запропоновано оцінювати ефективність діяльності підприємств електронної торгівлі за якісними показниками на організаційних рівнях. Так, економічну доцільність удосконалення управління підприємствами першого рівня оцінюють за основними особливостями цього рівня: параметрами створеного Веб-сайту (Веб-вітрини як основи цього рівня) в процесі його розвитку, а саме: забезпечення багатовіконного інтерфейсу, наявність зручних режимів перегляду і пошуку необхідної інформації, завдяки яким досягають високої маневреності; швидкість доступу (швидкість завантаження Веб-сторінок); реальна можливість у будь-який момент користуватися службою допомоги; забезпечення ефективної підтримки системи, розрахованої на режим роботи з багатьма користувачами одночасно; досягнення високої якості документів, що друкуються; повна відповідність Веб-вузла його назві; ефективність специфічних засобів залучення відвідувачів до Веб-сайту; застосування програмного забезпечення, яке дає змогу автоматизувати певні операції.

Оцінювання економічної доцільності удосконалення управління підприємств другого рівня пропонується здійснювати за такими специфічними основними параметрами: якість дизайну Веб-сторінок; зручність Веб-сайту для вибору покупцем потрібного йому товару; можливість адаптації розробленого проекту створення електронного магазину для будь-яких специфічних об'єктів автоматизації (наприклад, для користування інформацією оптових торгових баз); забезпечення можливості швидкої одночасної обробки великої кількості замовлень; наявність відомостей достатньої повноти щодо споживчих властивостей товару (послуги); рівень пропонованих цін на товари (визначається щодо цін на аналогічну продукцію у конкурентів); рівень обробки замовлення покупця (якість/зручність віртуального кошика); відправлення рахунку покупцю і надання можливості оплати у зручній для нього формі (банківська картка; електронний чи паперовий чек; звичайні, цифрові чи електронні гроші); масштаб сервісної підтримки клієнтів тощо.

У роботі зазначено, що необхідною умовою розвитку електронної торгівлі є спеціальна законодавча її регламентація, яка поєднувала б застосування традиційних базових юридичних норм і правил (положень Цивільного та Господарського кодексів України) та створення нових правових інститутів та процедур для цієї форми організації торгівлі:, оподаткування, тарифи, вимоги до форм укладення контрактів, захист інформації та використання електронних підписів, захист прав споживачів, захист інтелектуальної власності та низка інших. Система правового забезпечення електронної торгівлі потребує удосконалення у двох аспектах: правових засад функціонування системи електронної торгівлі (законодавчо-нормативної бази) і правової підтримки проведення операцій в системах електронної торгівлі (інформаційно-правової підтримки процесу електронної торгівлі).

В Україні юридична практика останніх років визнала електронну торгівлю постфактум. Створена міжвідомча робоча група з питань спрощення і модернізації процедур в управлінні, торгівлі та транспорті при Міністерстві економіки і питань європейської інтеграції України та прийняті Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", а також низка Постанов KM України та наказів ДПА України тощо. Проведене дослідження показало, що сьогодні в Україні немає цілої низки законів та підзаконних актів, спрямованих на регулювання різноманітних аспектів діяльності в Інтернеті. Насамперед відповідні норми необхідні стосовно ведення електронної торгівлі.

Для правового забезпечення електронної торгівлі в Україні вкрай необхідним є прийняття Закону "Про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису" (проект Закону від 29.12.2006 № 2850) та "Про електронну торгівлю" (проект Закону від 12.09.2006 № 2137). Однак ці проекти досі не розглянуті і перспективи їх прийняття досить невизначені. Крім того, названі проекти потребують, на нашу думку, доопрацювання. Вважаємо, що метою Закону "Про електронну торгівлю" повинно стати забезпечення юридичного визнання угод, що здійснюються засобами електронних повідомлень; спрощення процедури переміщення товарів крізь міждержавні кордони; забезпечення гарантії дійсності угод в електронному вигляді, захист від несанкціонованого доступу до інформації, охорона прав споживачів у галузі електронної торгівлі.

Напрям інформаційно-правової підтримки процесу електронної торгівлі повинен забезпечувати учасників електронної торгівлі повною інформацією щодо правових засад здійснення операцій в цій галузі; зокрема як належить виконувати ці операції тощо, тобто має надавати відповіді на питання, які виникають під час процесу електронної торгівлі (наприклад, питання щодо укладення договорів, відповідальності сторін, податків, мита тощо). Цей аспект повинен реалізовуватися у двох частинах інформаційно-правового забезпечення (ІПЗ): внутрішньому (ІПЗ усередині країни) та міжнародному (ІПЗ на рівні міжнародних взаємовідносин).

Сьогодні внутрішнє ІПЗ країни відповідає сучасним потребам підприємств. У міжнародному аспекті таке забезпечення не можна визнати достатнім. Вітчизняні підприємства змушені користуватися наявними комп'ютерними інформаційно-пошуковими системами, які мають істотний недолік -одностороннє забезпечення нормативно-правовою інформацією тільки власної країни. У зв'язку з цим актуальним є питання створення єдиної (за структурою та інтерфейсом) системи правової підтримки як традиційної, так і електронної торгівлі для забезпечення необхідною правовою інформацією про зовнішньоекономічне торговельне законодавство країн-партнерів у доступній для користувачів формі. Вирішенням проблеми є розроблення за участю автора методики концептуального програмного забезпечення транснаціональної багатомовної комп'ютерної системи правової підтримки зовнішньоекономічних операцій "Україна - Країни-партнери" - КБС "E-TRADE LAW". Для реалізації цієї системи необхідно залучення матеріальних і трудових ресурсів значних

масштабів. З цією метою автором запропонований бізнес-план проекту створення та функціонування КБС "E-TRADE LAW", яка охоплює (на першому етапі) зовнішньоекономічне законодавство таких торговельних партнерів, як Білорусія, Казахстан, Латвія, Литва, Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Естонія.

Іншим важливим елементом інфраструктурного забезпечення управління електронною торгівлею є стандарти і уніфікація процесів обробки даних. Для виходу України на світовий ринок електронної торгівлі необхідно, щоб українська продукція відповідала стандартам IETF (Internet Engineering Task Force - Робоча група інженерів Інтернету). Потрібно на підприємствах електронної торгівлі в Україні впроваджувати стандарти прийому та обробки електронних документів з одночасним їх удосконаленням у напрямі технологічних змін з урахуванням легкості відображення корпоративних даних в XML-форматі та універсальності його сприйняття. Дотримання вимог цих стандартів дасть змогу українським підприємствам електронної торгівлі інтегрувати планування ресурсів у межах ланцюгів постачання та отримати доступ до інформації про стан справ своїх торговельних партнерів.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі поставлено й вирішено науково-практичне завдання удосконалення управління підприємствами електронної торгівлі, що дає змогу сформулювати такі висновки та пропозиції.

1. Модель електронної торгівлі є важливим доповненням і разом з тим альтернативою стосовно традиційної і ґрунтується на інтелектуально-інформаційних активах підприємства. Ця модель забезпечує прискорення реалізації інновацій, гнучкість процесу продажу, приріст прибутковості торговельної діяльності.

2. У роботі визначено три рівні електронної торгівлі, які орієнтують розвиток відповідного бізнесу з урахуванням наявного підприємницького потенціалу, інтеграції торговельних систем, використання корпоративних та глобальних мереж: перший - початкової конфігурації, другий - стандартної конфігурації, третій - інтегровані торговельні електронні системи.

3. Необхідною умовою функціонування системи управління електронної торгівлі є наявність відповідного інфраструктурного забезпечення управління електронною торгівлею у такому складі: система технологій і програмних засобів для управління електронною торгівлею; платіжні системи; система правової підтримки управління; система стандартизації функцій управління процесами електронної торгівлі.

4. Система управління в електронній торгівлі - це автоматизована система управління, яка об'єднує персонал, склад та порядок взаємодії якого орієнтований на інформаційне Інтернет-забезпечення, а також програмно-технічний інструментарій, що ефективно реалізує загальні та конкретні функції управління. Специфіка функціонування підприємств електронної торгівлі полягає в тому, що керуюча і керована підсистеми досить інтегровані внаслідок високого ступеня синтезу функцій, виконуваних у процесі цієї діяльності.

5. Виявлено особливості здійснення кожного процесу торговельної діяльності підприємств електронної торгівлі, які охоплює функціональна схема управління в електронній торгівлі: електронного маркетингу, закупівлі на основі електронних систем, віртуального торговельно-технологічного процесу, доставки товарів споживачам за принципами логістики з використанням електронних мереж та традиційного транспортування товарів.

6. Визначено, що практично всі Інтернет-магазини створені у складі торговельних'підприємств, в яких форма електронної торгівлі діє паралельно з традиційною і становить в середньому десять відсотків від загального товарообігу; запропоновано шляхи розвитку та інструментарій для удосконалення систем управління в електронній торгівлі, які б задовольняли дві форми торгівлі: традиційну та електронну. Пропонується трансформування принципів і прийомів усталеного управління і використання систематизованих нами, притаманних лише електронній торгівлі: принципу спадковості усталеного управління; принципу обов'язкової індивідуалізації менеджера електронної торгівлі; принципу обмеженої відповідальності провайдерів; прийому "моментальна реакція"; прийому "створення простих і дешевих рішень"; прийому "гнучке ціноутворення" тощо.

7. Важливою проблемою є вибір варіанта створення підприємств. Запропоновано підприємствам першого рівня електронної торгівлі: оренда готової Веб-вітрини та власне розроблення Веб-вітрини; другого рівня -придбання готової системи або програмних продуктів для її конфігурування; третього рівня - замовлення системи у зовнішнього розробника.

8. Незаповнений простір автоматизації функцій управління у вітчизняних підприємствах електронної торгівлі в середньому становить близько 75%, що обумовлює необхідність пошуку шляхів зменшення цього простору. Для підприємств першого рівні електронної торгівлі рекомендовано використовувати програми "Terrasoft CRM" та "Бізнес-Експерт". Для підприємств другого рівня оптимальне готове рішення - INTERSHOP 3 та пакет програмних засобів визначення замовлень в інтерактивній торгівлі для конфігурування систем управління в електронній торгівлі.

9. Необхідною передумовою ефективного розвитку електронної торгівлі є спеціальна законодавча її регламентація, яка повинна поєднувати застосування традиційних базових юридичних норм і правил та створення нових правових інститутів та процедур для електронної торгівлі. Систему правового забезпечення електронної торгівлі необхідно розвивати у двох аспектах: як правові засади функціонування системи електронної торгівлі і як правову підтримку проведення операцій в системах електронної торгівлі. З цієї позиції пропонується створення єдиної комп'ютерної системи правової підтримки як традиційної, так і електронної торгівлі. Одним із напрямів вирішення проблеми є розроблення за участю автора програмного комплексу "Комп'ютерна багатомовна система правової підтримки міжнародної електронної торгівлі" (КБС "E-TRADE LAW").

10. Важливою умовою розвитку систем управління в електронній торгівлі є стандарти і уніфікація процесів обробки даних. Стандарти Інтернету мають дорадчий характер, але для виходу України на світовий ринок електронної торгівлі необхідно, щоб українська продукція відповідала стандартам IETF. Дотримання вимог цих стандартів дасть змогу українським підприємствам електронної торгівлі інтегрувати планування ресурсів у межах ланцюгів постачання та отримати доступ до інформації про стан справ торговельних партнерів. 11. Основні висновки і пропозиції можуть знайти застосування в діяльності Міністерства економіки і питань європейської інтеграції України, Міжнародного громадського об'єднання із сприяння електронній торгівлі та рекомендуються безпосередньо підприємствам електронної торгівлі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях

1. Свидрук І.І. Актуальність та необхідність дослідження процесів менеджменту та інфраструктури систем електронного бізнесу // Торгівля, комерція, підприємництво: 36. наук, праць. -Львів: Вид-во ЛКА, 2001. - № 5. С. 127-132.
2. Свидрук І.І. Вибір варіанта організації підприємств електронної торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво: 36. наук, праць. - Львів: Вид-во ЛКА, 2005.-№ 7. С. 56-60.
3. Свидрук І.І. Засади створення системи менеджменту в електронній торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво: 36. наук, праць. г Львів: Вид-во ЛКА, 2003. - № 6. - С. 51 - 55.
4. Свидрук І.І. Інформаційне забезпечення діяльності Інтернет-магазинів в Україні : 36. наук, праць "Економіка: проблеми теорії та практики". В 4-х т. Т.4. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Вип. 199. - С. 1000 - 1007.
5. Свидрук І.І. Особливості Інтернет-маркетингу: 36. наук, праць Міжнар. наук.-практ. конф. "Стратегія інноваційного розвитку підприємств України". Т.2.-К., 2003.-С. 81-85.
6. Свидрук І.І. Особливості менеджменту електронної торгівлі: 36. наук, праць "Економіка: проблеми теорії та практики". В 4-х т. Т.2. -Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - Вип. 185. - С. 261 - 269.
7. Свидрук І.І. Особливості організації традиційної та електронної торгівлі // 36. наук, праць Національного лісотехнічного університету України -Львів: Вид-во НЛУУ, 2007. - С. 404-412.
8. Свидрук І.І. Правове забезпечення електронної торгівлі // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №10. - С. 35 - 37.
9. Свидрук І.І. Розвиток стандартів та стандартизація процесів обробки даних в менеджменті систем електронної торгівлі // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління. - № 448. - Львів: вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - С. 264 - 269.
10. Свидрук І.І. Стан електронної торгівлі на Україні: 36. наук, праць ДонДАУ: "Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту": Сер. Державне управління. - Т.4. -Донецьк: Вид-во ДонДАУ, 2003. - Вип.19. -С. 404 - 412.

За матеріалами наукових конференцій

11. Свидрук І.І. Принципи створення системи управління електронною торгівлею // Тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2003.-С 363.
12. Свидрук І.І. Фактори результативності створення та функціонування системи менеджменту електронної торгівлі: 36. наук, праць Міжнар. наук,-практ. конф. "Ринкова трансформація України: теорія, практика, перспективи". -Львів, 2003.-С 239-240.

АНОТАЦІЯ

Свидрук І.І. Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. - Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг). - Львівська комерційна академія. Львів, 2007.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних аспектів та практики формування й розвитку систем управління в українських підприємствах електронної торгівлі. Містить нові теоретичні узагальнення та нові методичні підходи до створення систем управління в підприємствах електронної торгівлі. Запропоновано трирівневу класифікацію електронної торгівлі залежно від її можливостей реалізовувати фінансово-господарську діяльність на різних етапах свого застосування. Визначено поняття інфраструктурного забезпечення управління електронною торгівлею та її складників. Обґрунтовано поняття "система управління в електронній торгівлі" та визначено основні підходи до її створення та ефективного функціонування. Розроблено функціональну схему управління процесами торговельної діяльності підприємств електронної торгівлі: електронним маркетингом, закупівлями на основі електронних систем, віртуальним торговельно-технологічним процесом, доставкою товарів споживачам за принципами логістики з використанням електронних мереж та традиційним транспортуванням товарів.

На основі результатів проведеного Інтернет-дослідження зроблено висновки про стан електронної торгівлі та її управління в Україні і запропоновано шляхи його удосконалення.

Ключові слова: електронна торгівля, управління, система управління, функції управління, процес, рівень, підприємство електронної торгівлі, автоматизація, інструментарій, принцип, Інтернет-дослідження.

АНОТАЦИЯ

Свидрук И.И. Формирование систем управления на предприятиях электронной торговли. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04. - Экономика и управление предприятиями (экономика торговли и услуг). - Львовская коммерческая академия. Львов, 2007.

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических аспектов и практики формирования, развития систем управления на украинских предприятиях электронной торговли. Содержит новые теоретические обобщения и методические подходы к созданию систем управления на предприятиях электронной торговли.

Выявлены структурные особенности традиционной и электронной торговли и специфика управления на предприятиях электронной торговли. Традиционная торговая деятельность основана на привлечении материально-технической базы больших размеров, высокой оборотности запасов. Для предприятий электронной торговли основными элементами стоимости являются интеллектуально-информационные активы, базы данных, программные средства, ноу-хау, торговая марка, ценности реакции потребителей на их запросы о товарах и услугах. Обоснована необходимость перехода от традиционной к декапитализированной модели электронной торговли.

Предложена классификация электронной торговли в зависимости от ее возможностей реализовывать собственные функции на разных этапах своего применения. В соответствии с этими этапами в работе определенно три уровня электронной торговли.

Определено понятие инфраструктурного обеспечения управления электронной торговлей и его элементы. Обосновано понятие "система управления в электронной торговле" и определены основные подходы к ее созданию и эффективному функционированию.

Установлено, что процесс управления в электронной торговле заключается в исполнении взаимосвязанных функций, которые способны изменять свое наполнение и взаимосвязи в зависимости от инструментария, применяемого менеджерами электронной торговли, уровня автоматизации работ и динамических факторов Интернет-среды. Процесс электронной торговли охватывает такие локальные процессы: электронный маркетинг, закупки на основе электронных систем, виртуальный торгово-технологический процесс, процесс доставки товаров потребителям на принципах логистики с использованием электронных сетей и традиционную транспортировку. Определено, что особенностью процесса электронной торговли является отличие его локальных составляющих частей от наполнения традиционной торговли. В соответствие с этим разработана функциональная схема управления процессами торговой деятельности предприятий электронной торговли.

На основе результатов проведенного Интернет-исследования сделаны выводы о состоянии электронной торговли и ее управления в Украине и предложены пути его усовершенствования. Предложены альтернативные варианты организации торговых предприятий для трех уровней электронной торговли. Определены концептуальные подходы к развитию процессов автоматизации функций управления для трех уровней электронной торговли, а также предложен инструментарий для усовершенствования этих процессов; выявлены наименее развитые элементы инфраструктурного обеспечения управления электронной торговлей, - правовое обеспечение и стандартизация процессов деятельности и определены пути их развития. Обоснована необходимость и разработан программный комплекс "Компьютерная многоязыковая система правовой поддержки международной электронной торговли".

Ключевые слова: электронная торговля, управление, система управления, функции управления, процесс, инфраструктурное обеспечение, уровень, предприятие электронной торговли, автоматизация, инструментарий, принцип, Интернет-исследование.

ANNOTATION

Svidruk I.I. Formation of manegement's systems in the enterprises of electronic trade. - Manuscript.

Thesis of the receipt of scientific degree of candidate in economic sciences on speciality 08.00.04. - Economy and management of enterprises (economy of trade and services). - Lvov commercial academy. Lvov, 2007.

The work is dedicated to complex research of theoretical aspects and practice of formation and development of control systems in the Ukrainian enterprises of the electronic trade. It includes the new theoretical generalizations and new methodological approaches to creation of systems of management in the enterprises of electronic trade. Classification of the electronic trade by three levels is offered depending on its opportunities of realization of the certain functions at different stages of the application. The concept of the infrastructural providing of management of the electronic trade and its elements is determined. The concept "systems of management in the electronic trade" is grounded, and basic approaches are certain to its creation and functioning are offered. The function chart of management of processes control of trading activity of enterprises of electronic trade is developed: electronic marketing, wholesale purchases on the basis of the electronic systems, virtual trading-technological process, delivery of the goods to consumers on principles of logistic with the use of electronic networks and tradition transportation.

On the basis of results of the carried out Internet - research conclusions on a status of the electronic trade and its management in Ukraine are made, ways of improvement of management are offered by the electronic trade.

Key words: electronic trade, management, system of management, function of management, process, infrastructure providing, level, enterprise of the electronic trade, automation, instrument, principle, Internet - research.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.