Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Страхування Молдова КАСКО,ОСАГО,Медичне страхування.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 
з дисципліни
 

"СТРАХУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА В ТУРИЗМІ"

 
для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"

 

 

 
Таганрог
 
 
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 

Дисципліна "Страхування та безпека в туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з питаннями теорії і практики обов'язкового (державного) і добровільного страхування юридичних і фізичних осіб в сучасних умовах стосовно до сфери туризму.

Завдання дисципліни - вивчити основні питання теорії страхування; усвідомити основні функції, сутність і зміст страхування; вивчити зміст найважливішою вітчизняній і міжнародній страховій термінології, форми страхування, класифікацію страхування, найважливіші умови (правила) особистого і майнового страхування туристів, цивільної відповідальності автотуристів (мандрівників), екологічного страхування та ін; освоїти методологію актуарних розрахунків страхових тарифів, економічного аналізу страхових операцій, питання перестрахування, обчислення страхових тарифів за різними видами страхування та ін; отримати необхідну суму знань з правових відносин страхувальника і страховика, організаційним ознаками побудови страхових організацій, оплату праці і функцій агентів, брокерів, маклерів, дилерів і інших позаштатних і штатних працівників страхових компаній.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Страхування та безпека в туризмі" передбачено на 5 курсі денного відділення (9 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;

- рубіжний контроль, що складається із складання іспиту з дисципліни.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

 
РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1

Введення. Сутність страхування. Основні етапи розвитку страхової справи в Росії і зарубіжних країнах.

1 1
2

Основні поняття і терміни, що застосовуються в страхуванні. Менеджмент в страхуванні.

2 2
3

Форми страхування. Страхові правовідносини сторін.

2 2
4

Класифікація страхування.

2 2
5

Страхування туристів і туристських організацій.

2 2
6

Соціально-економічна сутність та зміст страхування в сучасних умовах.

2 2
7

Методологія актуарних розрахунків страхових тарифів.

2 2
8

Перестрахування.

2 2
9

Страхова організація, її роль і місце в економічній системі.

2 2
Разом Всього 17 17
34ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 
Тема 1. Введення. Сутність страхування. Основні етапи розвитку страхової справи в Росії і зарубіжних країнах

Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин і необхідний елемент виробничих відносин. В умовах сучасного суспільства, страхування перетворилося на універсальний засіб захисту всіх форм власності, життя і здоров'я громадян від стихійного лиха, непередбачених обставин і посягань третіх осіб. Специфічні страхові відносини між людьми і товариством. Предмет страхової науки і предмет вивчення. Завдання навчального курсу - ознайомити студентів з функціями та формами застосування страхування, особливо у сфері туризму; правової і економічної сутністю і змістом страхування; галузями, підгалузями і видами страхування, перестрахування; методологією актуарних розрахунків страхових тарифів, а також організаційними принципами побудови і управління страховими компаніями. Виникнення страхування, його необхідність, сутність і зміст у різні історичні періоди. Страхування в дореволюційний і післяреволюційні періоди. Монополізація і демонополізація страхування. Страхування в перебудовний період. Стан страхування в Російській Федерації на сучасному етапі. Організаційно-правові форми організації страхування в зарубіжних країнах.
 
Тема 2. Основні поняття і терміни, що застосовуються в страхуванні. Менеджмент в страхуванні

Необхідність вивчення основних понять і термінів у страхуванні. Поняття і терміни, що використовуються у вітчизняному страхуванні. Основні поняття і терміни, вживані у міжнародному страхуванні. Особливості менеджменту у страхуванні. Управління ризиком.
 
Тема 3. Форми страхування. Страхові правовідносини сторін

Види форм страхування. Правове регулювання страхової діяльності. Договір страхування. Права і обов'язки страховика і страхувальника.
 
Тема 4. Класифікація страхування

Принцип класифікації страхування. Основний зміст особистого і майнового страхування, а також страхування відповідальності. Основні підгалузі і види, які характерні для страхування туристів. Категорії видів страхування. Екологічне страхування.
 
Тема 5. Страхування туристів і туристських організацій

Особливості страхування туристів і туристських організацій. Схеми страхування туристів. Порядок укладання договорів страхування, страхових виплат і вирішення можливих розбіжностей. Об'єкти страхування, страхові події і випадки. Умови колективного та індивідуального страхування туристів від нещасних випадків, хвороб, смерті, при наданні адміністративної та юридичної допомоги. Взаємодія вітчизняних страхових компаній з сервісними зарубіжними страховими компаніями assistance. Форми необхідних документів при укладенні договору страхування, виробництва страхових виплат (страхового забезпечення і страхового відшкодування). Страхові випадки, що підлягають і не підлягають страховому відшкодуванню при їх настанні. Ризики, що виключаються з страхування туристів. Документи, необхідні для виплати страхових сум при нещасних випадках або хвороби. Розгляд спірних питань. Страхування відповідальності туристичних організацій за невиконання контрактних або договірних умов.
 
Тема 6. Соціально-економічна сутність та зміст страхування в сучасних умовах

Формування страхового фонду і страхових резервів. Маркетинг і реклама в страхуванні: їх сутність і зміст. Страховий ринок та його структура.
 
Тема 7. Методологія актуарних розрахунків страхових тарифів

Страховий тариф, його структура, призначення складових тарифів. Специфіка обчислення страхових тарифів при страхуванні туристичної діяльності. Особливості розрахунків страхових тарифів при особистому і майновому страхуванні туристів.
 
Тема 8. Перестрахування

Сутність і функції перестрахування. Види (форми) договорів перестрахування. Основні завдання та особливості перестрахування туристів і туристських організацій.
 
Тема 9. Страхова організація, її роль і місце в економічній системі

Завдання та функції страхової організації. Працівники страхової організації. Оплата праці страхових працівників. Аквизационная діяльність і посередники страховика. Функції страхового агента (андеррайтера), брокера (маклера), інспектора (кореспондента) та інших. Державний нагляд за страховою діяльністю. Ліцензування. Основи страхової експертизи.
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Що таке безпека поїздки, у чому вона полягає?

2. Що таке безпека туристичної послуги?

3. Що таке страхування при поїздках?

4. Які специфічні види страхування бувають?

5. За яких умов виникає ризик для життя і здоров'я людини під час туристсько-екскурсійного обслуговування?

6. Як у відповідності зі стандартом класифікуються фактори ризику?

7. Які основні заходи сприяють зниженню або усуненню шкідливих впливів (чинників ризику) в туристсько-екскурсійному обслуговуванні?

8. Як здійснювати контроль за виконанням вимог безпеки туристських послуг?

9. Назвіть основні нормативні документи по страхуванню поїздок.

10. Що входить в поняття "страхові ризики"?

11. Міжнародний досвід по розробці заходів безпеки при здійсненні подорожей.

 


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон Російської Федерації "Про страхування". М., 1992.
2. Рейтман Л. В. Страхова справа. Підруч. М.: Банківський і біржовий науково-консультаційний центр, 1992.
3. Коломин Е. В., Шахов Ст. Ст. Словник страхових термінів. М: Фінанси і статистика, 1992.
4. Пилов К. І. Страхова справа в Росії. М: Юридичне видавництво "ЭДМА", 1993.
5. Шахов Ст. Ст. Введення в страхування: Економічний аспект. М: Фінанси і статистика, 1992.
6. Практичне посібник по страховій діяльності: Документи, коментарі, роз'яснення. М.: Дизайн-укр-інвест, 1993.
7. Єфімов С. Л. Організація управління страховою компанією: теорія, практика, зарубіжний досвід. М.: Російський Юридичний видавничий будинок, 1995.
8. Квартальнов В.А. Менеджмент туризму. М.: РМАТ, 1996.
9. Гвозденко А. А. Засади страхування в туризмі. Підручник. М.: РМАТ, 1997.

 
СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.