Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Столяренко О.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №238. - С.93-95.

Ефективність діяльності санаторно-курортного комплексу: методологічні засади

санаторно-курортный комплекс Актуальність дослідження. Переорієнтація моделі господарювання в Україні на ринкову, а також інтеграція України вихід у світовий економічний простір акцентує увагу на пошук нових форм і методів, що підвищують ефективність функціонування підприємств. Проблема ефективності функціонування підприємств і завжди була актуальною в низці першорядних завдань економічної науки. Відомо, що санаторно-курортний комплекс АР Криму на сучасному етапі переживає складний період розвитку і вимагає перегляду існуючих методів управління санаторно-курортними підприємствами, адекватних сучасним умовам, що в свою чергу сприяло б підвищенню ефективності роботи суб'єктів даної підприємницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню даної проблеми присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як: Цьохла С.Ю., Кобанец Л.А., Мармуль Л.О. Сарапіна О.А., Терещенко О.О., Лігоненко Л.О. та ін

Метою даної роботи є дослідження існуючих методів впливають на ефективне функціонування підприємств санаторно-курортного комплексу.

Результати дослідження. Територія АР Крим насичена різноманітними природно-рекреаційними ресурсами, які необхідні для лікування і оздоровлення і відпочинку людей. Але в наш час слід констатувати, що підприємства санаторно-курортного комплексу не відповідають всім існуючим соціально-економічним вимогам.

Курортна індустрія передбачає організацію роботи по формуванню санаторно-курортного продукту, в основі якого - лікувальна або оздоровча технологія поліпшує якість життя населення [7].

Як показують дослідження останніх років, існують наступні тенденції: курорти Криму повністю завантажені лише протягом півтора місяців (липень-серпень); завантаження курортів в літній період забезпечують люди, які потребують рекреації, а не у реабілітації та лікуванні; попитом у відпочиваючих користуються спеціалізовані курортні установи, а не приватний сектор, в результаті чого санаторії у літній період перетворюються в заклади відпочинку. Навесні і восени в них переважають особи, які потребують реабілітації та лікування, але вони не забезпечують навіть 50% від запланованого обсягу. Взимку більшість санаторіїв закрито. І таким чином на рік лікувально-профілактичний потенціал підприємств санаторно-курортного комплексу затребуваний максимум на 30%[4].

На нашу думку така ситуація пов'язана з низькою потребою, яка виражається в першу чергу в якості надаваних послуг; у співвідношенні цієї якості з вартістю; у досить низькою інформаційної доступності та інших негативних факторах, що в свою чергу негативно впливає на ефективність функціонування підприємств санаторно-курортного комплексу Автономної Республіки Крим.

Відомо, що ефективність - відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, витратам, що зумовив, що забезпечили його отримання[3].

Поняття ефективність, як зазначає М.В. Миколаїв, це «одна з найважливіших загальних категорій економічної науки і разом з тим є ключовим поняттям господарської практики. В даній категорії виражається сукупність найбільш загальних суттєвих і стійких зв'язків та відносин з приводу одержання результатів господарської діяльності і зроблених в її ході витрат. В ній втілюється узагальнений підсумок використання факторів виробництва, якості і плідність їх з'єднання. Як економічна категорія ефективність дає єдину якісно - кількісну характеристику результативності господарювання. Вона властива всьому виробничому процесу в цілому і всіх його фазах: виробництва, розподілу, обміну і споживання і знаходить своє вираження і реальне втілення у діяльності будь-якого господарського ланки і господарських систем всіх рівнів, будь це окрема фірма, підприємство, домогосподарство, галузь, регіон або вся економіка в цілому»[2].

Ефективність роботи підприємств санаторно-курортного комплексу в першу чергу проявляється у ступеня задоволення потреб пов'язаних з оздоровленням та лікуванням за рахунок споживання санаторно-курортних продуктів. На другому місці і як наслідок задоволення потреб рекреантів варто економічна ефективність, тобто розмір одержуваного прибутку.

На сучасному етапі існує безліч методів, що підвищують ефективність роботи санаторно-курортних підприємств, які в повній мірі не застосовуються до тієї чи іншої виникає економічної ситуації.

Метод (від гр. methodos - шлях исследовадния, теорія, вчення) - прийом, спосіб або образ дії [8] спрямованого на досягнення кінцевої мети.

Проведені дослідження ряду наукових праць [1, 5, 6 , 7] дозволили нам визначити і виділити наступні основні методи, що впливають на ефективність роботи санаторно-курортного комплексу (Таблиця1).

Таблиця 1.

Методи, що впливають на ефективність роботи підприємств санаторно-курортного комплексу.
Метод Зміст методу
Економічний Фінансова стабілізація підприємства, підвищення конкурентоспроможності, вибір джерел фінансування витрат, наявність матеріальної зацікавленості працівників у наданні послуг, підвищення рівня продуктивності праці та інше.
Соціальний Забезпечення державної підтримки населення з метою оздоровлення, відпочинку, реабілітації; підвищення духовно-культурного виховання; підвищення кваліфікації персоналу, кадрова забезпеченість, соціальна активність працівників, і інше.
Психологічний Формування психологічного клімату у колективі, мотивація праці та інше.
Технічний Своєчасне оновлення обладнання, автоматизація процесу виробництва санаторно-курортного продукту та інше.
Технологічний Удосконалення існуючих технологій і впровадження нових з обслуговування відпочиваючих.
Збутової Приведення у відповідність співвідношення ціни і якості на санаторно-курортний продукт; поліпшення контакту зі споживачами та ін.
Маркетинговий Дослідження попиту на послуги, пошук нових ринків збуту, реклама та інше.
Екологічний Ефективне використання, охорона та відновлення природно-рекреаційних ресурсів, мінімізація антропогенного впливу на навколишнє середовище та інше.
Правової Правове регулювання діяльності підприємств та інше.
Організаційний Вдосконалення організаційно виробничого процесу.

З метою досягнення максимального ефекту від використання того чи іншого методу в цілях підвищення ефективності роботи санаторно-курортного підприємства, на нашу думку, необхідно визначити мету конкретного методу і спосіб впливу суб'єкта управління на об'єкт.

В якості об'єкта у нашому випадку виступає санаторно-курортне підприємство. Мета впливу - підвищення ефективності роботи даного підприємства. Спосіб впливу - це ті інструменти і важелі, за рахунок яких буде застосовуватися той чи інший метод. Способи впливу (інструменти) на об'єкт з метою підвищення ефективності роботи представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Способи впливу (інструменти) на підприємства санаторно-курортного комплексу.
Метод Спосіб впливу
Економічний Ціноутворення, оподаткування, кредитування, інвестування, оплата праці та інше.
Соціальний Пільгові програми, мотивація праці та інше.
Психологічний Мінімізація психологічних конфліктів (скандалів, стреси); психологічна орієнтація на «кар'єрну драбину» та інше.
Технічний Нове обладнання, транспорт, ремонт приміщень та ін
Технологічний Впровадження нових програмних продуктів, нових технологій ефективного використання природно-рекреаційних ресурсів та ін
Збутової Застосування інноваційної реклами, гнучка система знижок та ін.
Маркетинговий Анкетування, аналіз ринкових можливостей підприємства, вивчення поведінки конкурентів та інше.
Екологічний Створення «зелених територій».
Правової Законодавчі акти, нормативні документи; встановлення правил, що регулюють діяльність персоналу і інше.
Організаційний Інструктування, регламентування.

Висновки. Застосування того чи іншого методу залежить від конкретного економічного, соціального та іншого становища підприємства, у відповідності з яким буде визначено мету і способи її досягнення.

У цілому всі запропоновані вище методи являють собою механізм управління функціонуванням підприємства санаторно-курортного комплексу, який містить в собі сукупність методів, важелів та інструментів, спрямований на реалізацію підприємствами даного комплексу своїх основних функцій: лікування, оздоровлення, виконання економічних функцій та інші.

Джерела та література

1. Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним управління підприємства / М.В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С.219.
2. Миколаїв М.В. Зміст категорії «ефективність»: [Електронний ресурс] / М.В. Миколаїв. - Режим доступу: http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990193_West_econ_finans_2005_1%287%29/97 .pdf
3. Райзберг Б.А. Сучасний економічний словник / Райзберг Б.А., Л.Ш. Лозовський, Е.Б Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М: ІНФРА-М, 1999. - С. 479.
4. Слепакуров А.С. Інноваційна діяльність в Криму: перспективи розвитку / А.С. Слепакуров, С.А. Єфімов, С.М. Пастушок // Додаток до збірника «Питання розвитку Криму». - Сімферополь: Таврія, 1998. - С. 118.
5. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О.О. Терещенко - К: КНЕУ, 2000. - 412 с.
6. Транченко Л.В. Методи та інструменти помилення впливу механізму управління на діяльність підприємтсв / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3.- С.192.
7. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток ринку курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз та шляхи удосконалення): монографія / С.Ю. Цьохла. - Сімферополь: Таврія, 2008. - 352 с.
8. Економічний та юридичний словник / ред. О.М. Азріліяна. - М.: Ін-т нової економіки, 2004. - 1088 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.