Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Степанова Є.В.
Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні:
перспективи культурного та економічного розвитку. - Трускавець, 2000. - 275 с. - С.126-127.

Інформаційні ресурси розвитку рекреаційно-туристичного господарства та природокористування (деякі методологічні та прикладні аспекти)

Розглядаються проблеми та напрями формування системи інформаційної підтримки рекреаційно-туристичної діяльності. Обговорюються питання розвитку наукового базису, використання принципів інформаційної логістики і розробки кадастрів в системі рекреаційно-туристичного господарства та природокористування.

Вступні зауваження

Найважливішою складовою політики реформування національної економіки є всемірне розвиток конкурентоспроможних галузей народного господарства, що особливо підкреслюється в Стратегії економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки» [1]. До числа галузей, потенційно володіють перспективами високої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках є курортно-рекреаційна і туристична галузі. Україна володіє великим курортно-рекреаційним і туристичним потенціалом, який при відповідній організації розглянутої сфери господарської діяльності може бути вельми привабливим для зовнішніх та внутрішніх інвесторів [2].

Розвиток курортно-рекреаційного і туристичного комплексу в повній мірі відповідає регіональної і національної стратегії економічного та соціального розвитку на найближчі роки. Це пов'язано насамперед з тим, що даний комплекс найбільш ефективно забезпечує вирішення завдань збільшення робочих місць і зниження рівня безробіття в регіонах, підвищення соціально-економічного рівня життя населення, поповнення дефіциту місцевого та державного бюджету. Активна рекреаційно-туристична діяльність є важливим фактором розвитку транскордонного співробітництва, розширення і поглиблення економічної та культурної інтеграції регіонів України та України в цілому з іншими країнами [3].

Завдання та напрями інформаційної підтримки розвитку рекреаційно-туристичної індустрії

Важливою умовою формування і сталого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (РТК) є створення дієвої системи інформаційного забезпечення всіх ланок функціонування РТК. Як показує світовий досвід розвитку і впровадження нових інформаційних технологій, найбільший соціально-економічний ефект від їх впровадження наголошується в сфері туристичного бізнесу [4].

Одним з важливих напрямів інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності є створення інтегрованої бази даних про кількісному, якісному і динамічному (ретроспективному і перспективному) стані, про взаємозв'язки ресурсного потенціалу і систем РТК, про потреби для існуючого і прогнозованого розвитку курортно-рекреаційного і туристичного господарства та природокористування.

Загальна система інформаційного забезпечення у сфері рекреаційно-туристичної діяльності, що включає теоретичні і прикладні бази даних, на нашу думку, може бути схематично представлена у вигляді схеми, показаної на малюнку 1.

Система формирования информационного базиса в рекреационно-туристической сфере
Рис 1. Система формування інформаційного базису в рекреаційно-туристичній (РТ) сфері

У загальній системі розвитку напрямів інформатизації рекреаційно-туристичної діяльності (РТД) у даній роботі вважаємо виправданим звернути особливу увагу на наступні напрямки інформатизації РТД і РТК:

- формування нового наукового напряму рекреаційного ресурсоведення;
- використання принципів інформаційної логістики для системного представлення організації рекреаційно-туристичної діяльності та її інформаційної підтримки;
- визначення напрямів розробки рекреаційно-туристичного кадастру як систематизованого зводу інформаційних даних, що включають кількісну і якісну оцінку природних, природно-господарських і інших об'єктів або процесів і явищ, у ряді випадків з урахуванням проведення економіко-екологічних і соціально-економічних оцінок [5].

Рекреаційно-туристичне ресурсознавство

Вивчення ресурсного базису розвитку рекреаційно-туристичної індустрії, на нашу думку, обумовлює необхідність розвитку нового наукового напряму - рекреаційного ресурсоведення. Об'єктом дослідження даного наукового напрямку повинні слугувати, по-перше, інтегральні курортно-рекреаційні та туристичні (КРТ) ресурси і складові його окремі види ресурсів - природних, матеріальних, соціальних (трудових), по-друге, взаємозв'язок всіх ресурсних факторів функціонування курортно-рекреаційного і туристичного комплексу з соціально-економічним розвитком регіону та держави в цілому.

Інтегральні КРТ-ресурси в даному контексті розглядаються в рамках системної сукупності всіх конкретних видів природних, антропогенних, інформаційних та інших ресурсів як факторів ефективного розвитку КРТ-господарства і природокористування.

При цьому зміст інтеграції КРТ-ресурсів передбачає внутрішню взаємозв'язок і взаємозв'язок у системі інтегрального потенціалу розвитку даної сфери суспільного виробництва. Тобто будь-яке кількісне і якісне зміна одного з ресурсів (факторів) веде до певних (помітним або малопомітною) трансформацій інших ресурсів і справляє відповідний вплив на розвиток курортно-рекреаційного і туристичного господарства.

Принципи інформаційної логістики в системі розвитку рекреаційно-туристичної діяльності

При розробці методологічних і методичних аспектів інформаційного забезпечення розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (РТК) може бути корисним використання принципів інформаційної логістики» (ІЛ). Сутність і зміст ІЛ, згідно О.Ю. Попової [6] і Д.А. Цимбала [7], пов'язане з забезпеченням системи цілеспрямованих заходів по управлінню виробництвом інформації, її рухом та збутом з мінімальними витратами.

Стосовно рекреаційно-туристичної сфери принципи інформаційно-логістичного підходу (ИЛП) можуть розглядатися в різноманітних аспектах. Узагальнення основних напрямків (аспектів) ИЛП в системі РТК наводиться в таблиці 1.

Таблиця 1

Зміст інформаційно-логістичного підходу (ИЛП) в розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (РТК)
Напрями (аспекти) ИЛП в РТК Сутність і зміст напрямків (аспектів) ИЛП в системі РТК
1. Аксіоматичне (РТ-аксіоматика) Використання зводу фундаментальних положень рекреалогії, екології з природокористуванням, економіки і соціології для формування концептуального базису розвитку рекреаційно-туристичного комплексу.
2. Концептуальне Розробка комплексу наукових і прикладних проблем, пов'язаних: з інформатизацією світогляду управлінського персоналу; з урахуванням економіко-екологічної спрямованості; з формуванням інформаційно-логістичної концепції для рекреаційно-туристичного комплексу та його об'єктів.
3. Технічне Формування системи технічного забезпечення, включаючи створення автоматизованих регіональних і локальних комплексів, а також робочих місць.
4. Технологічне Формування системи технологічної обробки інформації, включаючи оцінку її важливості й повноті; проведення ранжування та класифікації інформації за змістом (екологічні, економічні, соціальні та інші фактори тощо).
5. Організаційне Формування організаційної системи функціонування інформаційних потоків у взаємозв'язку з організацією маркетингу і менеджменту в рекреаційно-туристичній сфері.
6. Фінансове та інвестиційне Формування ефективного ринку рекреаційно-туристичних інформаційних ресурсів.
Обмін інформацією на комерційній основі.
Контроль рентабельності функціонування інформаційної системи.

На закінчення ще раз особливо підкреслюємо, що інформатизація рекреаційно-туристичної індустрії України є важливим чинником реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави. При цьому вкрай важливо прискорити процеси інформатизації національного рекреаційно-туристичного комплексу, що не в останню чергу обумовлюється такими факторами, як входження України до складу Всесвітньої туристичної організації і підписання більше 30 угод про розвиток туризму з провідними туристичними фірмами світу і державними організаціями інших країн [8]. Перспективи підвищення економічної і соціальної ефективності розвитку цієї сфери економіки значною мірою пов'язані з розробкою спеціальних програм і проектів інформатизації, що може бути здійснено за умови всесвітньої державної підтримки.

Рекреаційно-туристичні кадастри

В даній роботі рекреаційно-туристичні кадастри (РТК) розглядаються як інформаційна база даних про ресурси (фактори) розвитку рекреаційно-туристичної індустрії. Розробка комплексного рекреаційно-туристичного кадастру, на нашу думку, повинна включати спеціалізовану інформацію про такі об'єкти, системи, явища:

1) об'єкти високої рекреаційно-туристичної аттрактивности - морська берегова зона та її окремі регіони, річки та їх гирлові зони (естуарії), лимани, озера;
2) особливо охоронювані об'єкти - заповідники, природні парки, заказники, парки-пам'ятники, пам'ятники природи;
3) традиційні природні ресурси ( компоненти природно-рекреаційного потенціалу) - прісні і морські води (поверхневі, підземні, у т. ч. мінеральні), біологічні, мінеральні, лісові та інші природні ресурси;
4) нетрадиційні природні ресурси, пов'язані з корисними властивостями природних процесів, які можуть розглядатися як ресурси розвитку. До них можна віднести: кліматичні, нетрадиційні енергетичні (енергія сонця, вітру, припливів, течій, хвиль та ін); гидрофизические, биопродуктивные, біохімічні, самоочищення;
5) соціально-економічні ресурси розвитку - трудові ресурси, соціально-економічні об'єкти та інфраструктурні системи, продовольчі ресурси;
6) культурно-історичні, естетичні та інші соціально значущі ресурси, привабливі для розвитку рекреаційно-туристичного бізнесу;
7) небезпечні зони (з точки зору ризику прояву надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які можуть стримувати розвиток рекреаційно-туристичної діяльності.

Література

1. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. (Послання Президента України) // Урядовий кур'єр. - 2000. - №16. - с.5-12.
2. Туристичні ресурси України / ред. О.І. Лугова. - К.:Федерація профспілок та Український Інститут туризму, 1996. -352 с.
3. Лендєл М. Туризм як стимул розвитку. Перспектива цієї галузі в контексті інтересів регіонів і громад України // Розвиток громад та регіонів України / Ред. С. Максіменко. - К: Логос, 1999. - 164 с.
4. Гуляєв В.Г. Нові інформаційні технології в туризмі. - М: Вид-во ПРІОР, 1998. - 144 с.
5. Реймерс М.Ф Природокористування. Словник-довідник. - М: Думка, 1990. - 637 с.
6. Попова О.Ю. Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності. - Донецьк: Ін-т економіки пром-ті НАН України, 1998. - 270 с. (Розділ 4.3. Інформаційне забезпечення в управлінні ризиками, с. 236-244).
7. Цимбал Д.А. Синергетика інформаційних процесів. Закон інформативності та його наслідки. - М: Наука, 1995. -119 с.
8. Цибух Ст. Туризм - справа державна // Голос України, 1999, № 152, с. 6.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.