Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Сорока С.П.
Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - №1 (3).

Регуляторна політика держави у сфері туризму і її реалізація на регіональному рівні

В статті автор показує, що розвиток туризму в регіоні приводить до необхідності державного регулювання даної сфери. Важливим державним інструментом впливу на туристичну діяльність в регіоні є розробка регіональних цільових комплексних програм розвитку туризму.

Ключові слова: туризм, регіональні програми розвитку туризму.

Постановка проблеми. В сучасній світовій економіці туризм відіграє все більш помітну роль. Десята частина світового валового продукту створюється у сфері туристичної діяльності. В багатьох країнах та регіонах туризм є одним із основних джерел доходів. На жаль, туризм в нашій країні не завжди сприймається як повноправна галузь економіки, а частіше асоціюється зі спортом і покращенням здоров’я, ніж з галуззю економіки яка приносить значний дохід.

За останні роки туристична діяльність в Україні розвивається більш впевненими темпами (табл.1).

Таблиця 1

Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі України в 2000-2007 рр. [6, с. 505]
Показники 2000 2005 2006 2007
Кількість громадян України які виїжджали за кордон (тис. чол.) 13422 16454 16875 17335
Кількість іноземних громадян які відвідали Україну (тис. чол.) 6431 17631 18936 23122
Кількість туристів обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності України (тис. чол.) 2014 1826 2206 2864

Одним із інструментів реалізації регіональної туристичної політики, який у сучасних умовах дозволяє сконцентрувати фінансові, матеріально-технічні, трудові і інші ресурси є регіональні програми розвитку туризму.

Розвиток туризму в регіонах призведе до збільшення доходів, що надходять в регіональні і місцеві бюджети і тим самим покращить рівень життя населення. Крім того, це позитивно позначиться на зростанні попиту на продукцію місцевої промисловості, збільшенні об’єктів туризму, стану кон’юктури у будівництві і інфраструктурі в регіоні, дозволить вирішувати проблеми зайнятості і екології.

В умовах розвитку туризму питання державного регулювання цією галуззю є досить актуальними.

Аналіз досліджень з проблеми. Інтерес до проблеми розвитку туризму і його управління зі сторони держави як на макро- так і на мікрорівні з кожним роком зростає, що відображено в працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, проблеми розроблення управлінського механізму підприємствами туризму розглядаються в роботах М.І. Круглова, Г.У. Фокіна, В.В. Герасименко, І.Т. Балабанова; проблемам організації туристичної діяльно сті присвяченні роботи В.Ф. Кифяка, М.П. Сальської, В.І. Цибуха, В.К. Федорченко та ін.

Мета дослідження. Актуальність розвитку туристичної діяльності, необхідність державного регулювання цієї сфери за допомогою використання певних інструментів визначили тему дослідження. Метою даної публікації є визначення напрямів державного управління туристичною діяльністю і розвиток туризму регіону.

Методичною основою проведення досліджень послужили методи порівняльного аналізу і синтезу, економіко-статистичних досліджень.

Виклад основного матеріалу. Сфера туризму одержала розвиток в регіонах, зокрема в Житомирський області, про що свідчать статистичні дані (табл.2).

Таблиця 2

Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі Житомирщини в 2001-2007 рр.
Показники 2001 2005 2006 2007
Кількість туристів обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності 8536 9997 11991 12857
У тому числі іноземні туристи 626 295 13  
туристи громадяни України які виїжджали за кордон 324 1280 2734 3774
внутрішні туристи 7586 8422 9244 9083
кількість екскурсантів 13736 15712 14317 19194

За останні роки в області спостерігається тенденція до збільшення кількості об’єктив туристичної діяльності і зростання обсягу туристичних послуг.

В області є необхідні умови для розвитку індустрії туризму: природно-рекреаційні ресурси, історико-культурне надбання, пам’ятники архітектури і мистецтва. Однак, цей по тенціал не є по пулярним серед т урист ів, так як матеріальна-техн ічна сфера т уриз м у вимагає значних капіталовкладень і розвитку. Аналіз ресурсно-рекреаційного потенціалу Житомирської області показує, що область є депресивною в ресурсно-рекреаційному відношенні. Тим не менше, докорінні зміни що відбулися в економіці за останні роки зачепили і туристично-рекреаційний комплекс регіону. Розвиток ринкових відносин сприяв активному виходу санаторних і туристичних підприємств на ринок платних послуг, посилення тенденції до більшої самостійності і забезпечення рентабельності, більш активного входження їх в ринковий простір.

Для розвитку сфери туризму в Україні і регіонах існують деякі перепони:

- відносно невеликий термін окупності капіталу в цій сфері призводить до того, що в гонитві за швидкими прибутками багато туристичних підприємств працюють без стратегії розвитку на майбутні періоди;
- відсутність інвестицій і інфраструктури туризму;
- фінансування туристичного бізнесу вважається ризиковим;
- відсутність єдиного механізму державного регулювання туристично-рекреаційним сектором економіки та ін.

Реформування галузі туризму повинне бути комплексним і не зводитись лише до раціонального використання наявного ресурсно-рекреаційного потенціалу регіону. Необхідне якісне покращення кінцевого продукту його функціонування, найбільш повне задоволення потреб населення, створення висококонкурентного турпродукту. В цих умовах визріла необхідність перегляду принципів і пріоритетів у сфері управління туристичною діяльністю, вивчення міжнародного досвіду функціонування туризму. Однак, механічно переносити методи управління туризмом, які існують на Заході в українське середовище не слід без врахування особливостей і умов національного розвитку .

З метою реорганізації сфери туристичної діяльності та зміни механізмів управління на державному, регіональному та місцевому рівнях прийнята державна програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки. Програмою передбачено здійснення комплексних заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, розроблення відповідних нормативно-правових актів, зміцнення існуючої матеріальної бази, залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для розвитку інфраструктури та ін.

Регіональні програми виконують роль активного методу регулювання ринкових процесів та інтеграції державних і регіональних інтересів в туристичній сфері. Представницькі органи влади і державні адміністрації на місцях у межах своїх повноважень і компетенції здійснюють комплексне управління розвитком території і через відповідні нормативно–правові та адміністративні важелі регулюють процеси рекреаційного освоєння її потенціалу на місцях.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, розроблення відповідних нормативно-правових актів, нагромадження на підприємствах туристичної галузі необхідних для здійснення структурних перетворень матеріальних та фінансових ресурсів, зміцнення існуючої матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів.

Основною метою Програми є створення конкурентноспроможного на міжнародному ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечення на цій основі комплексного розвитку регіонів за умов збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Важливими державними інструментами впливу на туристичну діяльність в регіоні є ліцензування, стандартизація і сертифікація послуг сфери туризму.

Основне, що хоче знати споживач турпродукту - це рівень якості послуг і товарів, що надаються, і відповідність їх цін до платоспроможності споживача. Якщо в готельному господарстві існує класифікація місць розміщення за зірками, категоріями, то в турбізнесі системи категорювання підприємств немає. Єдиною гарантією про надійність турфірми для споживача є реклама або думка інших споживачів, які користуються послугами цієї фірми, тому багато туристичних підприємств приділяють основну увагу рекламній діяльності, використовуючи PR-технології, а не прагнуть до покращення якості послуг.

Для залучення туристів в регіон необхідно створити сприятливий імідж регіону і інформаційне середовище в сфері надання туристичних послуг. З цією метою пропонується розробити паспорт туристичного потенціалу регіону. Паспорт повинен мати: інформацію про геополітичний стан регіону; особливості рельєфу; рослинного світу; забезпеченості курортно-рекреаційними ресурсами; ресурсно-рекреаційному рейтингу регіону; характеристику ландшафтів і природних ресурсів; архітектурно-історичних ресурсів; відомі об’єкти; туристичні маршрути; інфраструктуру туризму; екологічний стан регіону; перспективи розвитку туризму і створення нового турпродукту; загальний бал туристичного потенціалу регіону в рейтингу регіонів України.

Такий паспорт туристичного потенціалу регіону розглядається як один із факторів прийняття управлінських рішень в сфері туризму, визначення стратегії і тактики розвитку туризму і ресурсно-рекреаційного потенціалу регіону.

Висновки. В результаті проведених досліджень розвитку сфери туризму регіону виявлена залежність активного зростання туристичного підприємництва від реалізації прийнятих регіональних державних програм підтримки туризму. Розробка регіональних цільо вих комплексних прог рам розвитку рекреації та туризму допоможуть реаліз увати туристичний потенціал регіонів.

Пропонується розробити паспорт туристичного потенціалу регіону з метою залучення туристів і надання повної інформації про цю сферу діяльності регіональної економіки.

Список використаних джерел

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пос. - М., 1999.
2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні – Чернівці, 2003.
3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг - К., 2003.
4. Мальська П.М. та інші. Основи туристичного бізнесу. Навч.пос. - К., 2004.
5. Статистичний щорічник України за 2007 р. - К., 2008.
6. Статистичний щорічник Житомирської області за 2007 р. - Ж., 2008.

Сорока С.П. Регуляторная политика государства в сфере туризма и её реализация на региональном уровне.

В статье автор показывает, что развитие туризма в регеоне приводит к необходимости государственного регулирования данной сферы. Важным государственным инструментом влияния на туристическую деятельность в регионе являеться разработка региональных целевых комплексных програм развития туризма.

Ключевые слова: туризм, региональные программы развития туризма.

Soroka S.P. Regulatory of public policy in the tourism sphere and its realization on regional level.

The article shows tourism development in the region which bring to necessity of this region. Targeted comprehensive tourism development programs are seen as a major instrument to promote tourism activities.

Keywords: tourism, regional programmes of tourism development.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.