Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Сметанко О.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2001. - №24. - С.54-57.

Особливості обліку витрат та формування собівартості туристичної поїздки

У зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку та туристичним фірмам підприємствам була надана можливість самостійно розробляти прийоми і методи включення витрат у собівартість туристичної продукції. Прийняті туристичною організацією прийоми та методи обліку витрат і калькулювання собівартості повинні знайти відображення в наказі про облікову політику підприємства. Наказ не повинен суперечити чинному Закону України "Про бухгалтерський обліку та фінансової звітності в Україні", інструкції №291 та стандартам бухгалтерського обліку.

При формуванні собівартості туристичного продукту організації можуть використовувати один з наступних методів обліку витрат:

- нормативний метод;
- позамовний метод;
- метод "директ-кост".

На підставі застосовуваних методів туроператор може використовувати наступні прийоми калькулювання собівартості туристичної поїздки (походу, маршруту):

- спосіб підсумовування витрат (витратний);
- нормативний спосіб калькулювання;
- комбінований спосіб калькулювання;
- облік цін конкурентів на аналогічні послуги.

Під прийомом калькулювання розуміють розподіл витрат між об'єктами калькулювання.

Організації, що надають послуги в пішохідному та спелеотуризме, для обліку витрат і калькулювання собівартості туристичної продукції застосовують нормативний або позамовний метод. Більшість невеликих туристичних фірм використовують або західний метод обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту - директ-кост, або вітчизняний - позамовний метод калькулювання собівартості обслуговування одного туриста (послуг). І в тому і в в іншому випадку розробляються нормативи і складається планова калькуляція.

На підставі затверджених в обліковій політиці підприємства методів і прийомів включення витрат у собівартість туристичного продукту туроператор розробляє калькуляційну картку туристичного маршруту. У калькуляційній картці відображаються такі статті витрат: вартість проїзду туристів в обидва кінця, вартість харчування та проживання, екскурсійні витрати, послуги інструкторів, господарські та інші витрати. Множенням отриманої суми витрат з калькуляційної картки на кількість осіб в групі отримують фактичну собівартість туристського маршруту або туру. До фактичної собівартості туру або маршруту туроператор робить надбавку, яка є оподатковуваним прибутком, закладає суму місцевих податків і зборів з подальшим множенням отриманої суми на ставку ПДВ.

Використовуючи розглянуті методи і прийоми, розрахуємо собівартість одного туру.

По техніці безпеки рекомендована кількість осіб в групі проведення походу або спелеотура не повинна перевищувати 20 осіб.

Основні статті витрат турів і маршрутів можуть складатися з наступних елементів:

1. вартості продуктів харчування;
2. амортизації спорядження;
3. вартості перевезення (наприклад, вартість квитків на літак);
4. витрат на оплату праці та соціальні відрахування;
5. інших операційних витрат;
6. місцевих податків і зборів (курортний збір, податок на землю тощо).

Згрупувавши витрати за певними ознаками в калькуляційній картці, отримують фактичну (нормативну) вартість маршруту або туру. Отриману вартість туроператор збільшує на величину планованого прибутку, після чого вартість туру з урахуванням закладеної прибутку множиться на ставку ПДВ. Дані розрахунки можна представити у вигляді формули:

Рб= (Фз + Рп +Мн ) + (Фз + Рп +Мн )*Кндс (1)

де: Рб - ціна туру (маршруту);
Фз - сума фактичних витрат;
Мн - місцеві податки і збори, інші податки;
Кндс - ставка ПДВ;
Рп - сума очікуваного прибутку.

Слід зазначити, що відповідно до листа № 56 Міністерства економіки України від 20.10.96 р. № 56-88/385 та закону України "Про податок на додану вартість" діяльність турагента надає перелік туристичних послуг іноземним туристам, оподатковується за ставкою 0 %.

Дана ставка оподаткування поширюється на організації, що надають туристичні, транспортні та інші послуги іноземним громадянам і організаціям, які знаходяться на території України. Однак це не стосується турагентів, які надають послуги іншого роду, а саме - щодо реалізації чужого туристичного продукту. Якщо турагент реалізує чужі туристичні або транспортні послуги іноземним туристам, то їх вартість обкладається ПДВ за ставкою 0 %, а сума комісійної винагороди за ставкою 20 %.

Основними статтями витрат при калькулюванні туристичної поїздки є витрати на харчування, на оплату праці, проїзд, соціальні відрахування, амортизаційні відрахування, податки та збори.

На підставі розроблених нормативів розраховується вартість продуктів харчування на одну чоло-століття в добу, виходячи з ринкових цін. Дані розрахунків в скороченому вигляді наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Формування собівартості продуктів харчування на одного туриста
Найменування продуктів харчування Кількість продуктів на людину, кг Ціна продуктів на ринку, грн/кг.* Вартість продуктів харчування на особу, грн.
фрукти, овочі 0,35 1,45 0,501
масло 0,02 2,5 0,05
консерви 0,7 2,8 1,96
хліб 1,53 1,5 2,30
вермішель 0,2 2,5 0,5
крупа 0,1 3,3 0,33
чай, кава 0,03 2,5 0,01
згущене молоко, цукор 0,05 2 0,1
сир 0,07 8 0,56
інші продукти     5,63
РАЗОМ     12,00

*Ціни і складу продуктів харчування в таблиці розглянуті умовно

З таблиці видно, що вартість продуктів харчування на людину становить 12 грн, а на групу з 12 осіб - 12 грн.*12 чол. = 144 грн.
Розрахуємо амортизацію туристського спорядження за формулою:

Ам = ((Соф*Сам)/ Кдг)* Нд (2)

де: Ам - сума амортизаційних відрахувань;
Соф - вартість, яка амортизується, основних засобів і нематеріальних активів;
Сам - норма амортизаційних відрахувань;
Кдг - кількість днів у році;
Нд - кількість днів туру.

Слід зазначити, що сума амортизації розраховується на кожен окремо взятий об'єкт основних засобів відповідно до П(С)БО-7.

Умовно представимо суму амортизаційних відрахувань туристського спорядження на групу з 12 осіб у розмірі 120 грн., відповідно, на одну людину - 12 грн.

Вартість перевезення туристів залежить від ціни квитка або оренди транспортних коштів. У нашому випадку група бере в оренду автобус з розцінкою 35 грн. в годину. Кількість годин оренди становить 4 години. Отже, вартість оренди автобуса становить 35 грн.*4 години = 140 грн. на групу або 11,67 грн. на одного людини.

Витрати на оплату праці інструкторів та обслуговуючого персоналу включаються у вартість туру разом з нарахуваннями на фонд оплати праці (37%).

Річний фонд оплати праці становить 3000 грн., сума нарахувань - 1100 грн. Разом річний ФОП з нарахуваннями становить 4110 грн. Розрахуємо суму витрат на оплату праці, що включається у вартість туру за формулою:

Зоп = (ФОП/Кд)*Кт (3)

Зоп - сума витрат на оплату праці, що включається у вартість туру;
ФОП - фонд оплати праці і сума нарахувань;
Кд - кількість днів сезону в році (150 днів);
Кт - тривалість туру, днів.

Використовуючи формулу, проведемо розрахунок суми витрат на оплату праці, що включаються в вартість туру:

(3000+1110)/150 дн. = 27,4 грн - вартість одного дня туру на групу.
27,4 грн./12 ос = 2,28 грн. - на одну людину.

Інші прямі витрати: місцеві податки і збори, страхування від нещасного випадку, медикаменти і т.д.

Тепер, коли відомі практично всі витрати на тур, всі дані можна згрупувати в калькуляційній картці туру.

Групування витрат і визначення собівартості турпослуги, грн.

Таблиця 2.

Групування витрат за економічними елементами
Стаття витрат, грн. Сума витрат, грн.
на групу на людину
Продукти харчування 144,00 12,00
Амортизація спорядження 120,00 12,00
Витрати на перевезення 140,00 11,67
ФОП з відрахуваннями 27,4 2,28
Інші витрати 80,00 6,67
РАЗОМ 511,40 44,62

Таким чином, собівартість послуги дорівнює 511,40 грн - на групу і 44,62 грн.- на одну людину.

До собівартості послуги підприємству необхідно робити певну надбавку, так вона є умовою отримання прибутку. Пропонуються наступні надбавки до фактичної собівартості туру: 30, 40 і 50%.

Таблиця 3.

Визначення ціни турпродукту з різними надбавками.
Показники
30% 40% 50%
на групу на людину на групу на людину на групу на людину
Собівартість, грн. 511,40 44,62 511,40 44,62 511,40 44,62
Очікуваний прибуток, грн. 153,42 12,79 204,56 17,05 255,7 21,31
Остаточна вартість туристичного ваучера (туру), грн. 797,784 68,892 930,748 80,171 1150,65 98,895

*Очікуваний прибуток встановлюватися фірмою самостійно, з урахуванням сформованих ринкових цін на наданий вид туристичних послуг, популярністю і складністю маршруту і т.д.

Щоб вибрати, яку саме ціну треба встановити, підприємству необхідно ознайомитися з цінами конкурентів на аналогічні послуги. У будь-якому випадку, при повної комплектації груп, встановлюючи одну з цін, що підприємство отримає дохід.
Особливістю формування собівартості є те, що облік витрат може вестися на одній з наступних рахунків: 23 "Виробництво" або 39 "Витрати майбутніх періодів".

Витрати, які знайшли відображення на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", надалі списуються на собівартість рівномірними сумами. Для цього туроператор (турагент) здійснює спеціальний розрахунок таких витрат і встановлює порядок віднесення їх на собівартість туристичного продукту або послуг по обслуговуванню туристів.

У нашому випадку облік витрат та формування собівартості туристичного продукту відображається за дебетом субрахунка 231 "Виробництво туру", 232 "Екскурсійна діяльність" і кредиту рахунків 13, 20, 22, 65, 66 і т.д. Остаточна вартість туру буде відображатися закриттям субрахунку 231 "Виробництво туру" в дебет субрахунки 9031 "Собівартість реалізації туру". В кінці звітного періоду рахунок 90 "Собівартість реалізації" списується в дебет рахунку 79 "Фінансові результати". У свою чергу, сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" списується на рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)". Слід зазначити, що з введенням в дію інструкції № 291 туристичні підприємства можуть вести облік витрат на рахунках класу 8 "Витрати за елементами" і 9 "Витрати діяльності".

Вищенаведена методика включення витрат у собівартість туристичної продукції дозволить ефективно управляти витратами та отримувати достовірну інформацію про фактичної собівартості туристичного продукту.

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р № 996-XIV.
2. Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324/95-ВР.
3. Наказ Мінфіну України від 27.04.2000 р. "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби".
4. Наказ Мінфіну України від 31.12.99 р. за №318 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 "Витрати ".
5. Балабанов І.Т., Балабанов А.І Економіка туризму: Учеб. Посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. -167 с.: іл.
6. Яновська Н.В. Туризм: організація і облік. - 2-ге вид., перераб. Х.: Фактор, 2000. - 229 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.