Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Скрипко Т.О., Ланда О.О.
Вісник НЛТУУ. - 2007. - Вип. 17.3. - С.289-292.

Туристичний продукт як об'єкт управління

У статті йдеться про сутність туристичного продукту та туристичної послуги, визначені їх основні схожі і відмінні риси, проведена структуризація туристичних послуг, визначені основні загальні та специфічні особливості, що притаманні туристичній послузі.

Серед науковців і практиків туристичної галузі немає єдиної думки щодо змісту дефініції туристичний продукт та туристична послуга. Засновник науки маркетингу професор Ф. Котлер вважає що продукт - це сукупність всього того, що можливо запропонувати на ринку споживачам для придбання, використання, споживання та здатних задовольнити певну потребу чи бажання [6,с.232]. В цьому визначенні підкреслюється різноманітність продуктів, оскільки ними можуть бути фізичні об'єкти, послуги, ідеї тощо.

У туристичній галузі основним об'єктом пропозиції і попиту на ринку виступає туристичний продукт. Закон України "Про туризм" визначає туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі [1, с.2]. На нашу думку, це визначення обмежене, оскільки поняття "послуга" та "продукт" ототожнюються.

Вітчизняні фахівці з туризму Мальська М.П. та Худо В.В. визначають туристичний продукт, як упорядковану сукупність туристичних послуг, робіт і товарів (пакет туристичних послуг), що складається як мінімум з двох, або більше одиничних чи множинних туристичних послуг, робіт, товарів і засобів забезпечення, інших туристичних ресурсів, достатніх для задоволення потреб туристом в процесі із метою туризму [7, с. 106]. Це визначення, на нашу думку більш широко охоплює зміст поняття туристичного продукту, та водночас тлумачення не чітке та містить повторення.

О.О. Бейдик у словнику - довіднику з географії туризму наводить наступне визначення: туристичний продукт - це набір послуг, що входять у вартість туристичної поїздки за певним маршрутом з комплексним обслуговуванням [3, с.94]. за нашим переконанням таке тлумачення не враховує той факт, що послуги надаються не тільки під час туристичної поїздки, але і в процесі підготовки до неї. Також існує внутрішній туризм, який інколи не потребує переміщення споживача за допомогою транспортних засобів.

Російський дослідник Ісмаєв Д.К. вважає туристичний продукт будь-якою послугою, що задовольняє ті чи інші вимоги туристів під час їхньої подорожі та підлягає оплаті з їхнього боку, а основним туристичним продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг що продається туристам в одному пакеті [4, с.52]. Це визначення саме по собі є суперечливим, оскільки перша його частина не відповідає змісту другої.

Найбільш повне визначення туристичного продукту, на наш погляд подано доктором історичних наук, професором, ректором Російської міжнародної академії Туризму Квартальновим В.О.: "Туристичний продукт - це сукупність речових (предметів споживання) і неречових (у формі послуги) споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туристів, що виникають під час подорожі" [5,с.106].

Мета статті полягає у вивченні та систематизації різних підходів до понять туристичний продукт та туристична послуга. Відповідно до мети, нами були поставлені наступні завдання:

- дати визначення поняттям "туристичний продукт" та "туристична послуга";
- визначити їх основні схожі і відмінні риси;
- провести структуризацію туристичних послуг;
- визначити основні загальні та специфічні особливості, що притаманні туристичній послузі.

Об'єктом нашого дослідження виступає туристичний продукт. Необхідною складовою ефективного управління ним є впровадження новітніх концепцій та принципів управління якістю в туристичній сфері. Особливість туристичної діяльності полягає у наданні специфічних видів послуг.

Перелічені вище визначення різняться між собою з основних трьох причин:

1) до складу туристичного продукту входять як послуги, так і товари;
2) одні автори підходять до поняття туристичного продукту з точки зору виробника, а інші - споживача;
3) туристичний продукт ототожнюють з іншими поняттями (тур, туристичний пакет тощо).

Проаналізувавши існуючі визначення, ми подаємо наступне:

"Туристичний продукт являє собою сукупність товарів та послуг, що надаються споживачу до, під час і після подорожі".

Наступною дефініцією, яка вимагає уточнення є поняття туристичної послуги та туристичного продукту. У літературі поняття туристичного продукту та туристичної послуги чітко не розмежовані. Українські автори Бабарицька В.К. та Малиновська О.Ю. [2, с.39] повторюють думки Квартальнова В.О. [5, с.105]: основна відмінність туристичного продукту від туристичної послуги полягає у тому, що послуга може бути купленою та спожитою за місцем її виробництва. Туристичний продукт можна придбати за місцем проживання, але спожити тільки в місті виробництва туристичних послуг.

Структура туристичних послуг, за зазначеними вище авторами являє собою інтегровану систему таких складових як:

1) основні послуги - це готельні послуги, послуги підприємств громадського харчування, транспортних підприємств;
2) додаткові - охоплюють екскурсійну діяльність, медичні заклади, спортивні, побутові, телефон, пошту, послуги з прокату, страхування;
3) супутні - послуги місцевого інфраструктурного комплексу.

На думку інших авторів, страхові послуги відносять до основних, а до додаткових включають послуги індустрії розваг. Також виокремлюють четверту групу послуг - спеціалізовані, до яких відносять послуги що надають підприємства посередники - туристичні бюро, туристичні агенції, екскурсійні бюро тощо.

На нашу думку, більш конкретний поділ послуг що надаються в туристичній галузі можна зробити використовуючи ознаку участі суб'єктів господарювання у секторах виробництва, а саме:

1. Галузі первинного циклу. Послуги з перевезення споживачів, готельні послуги та послуги закладів харчування.
2. Галузі вторинного циклу. Посередники між виробниками послуг і споживачами - туристичні агенції, туристичні бюро, туристичні оператори.
3. Галузі третинного циклу. Надають послуги необхідні для функціонування перших двох секторів: страхові та юридичні компанії, банки, медичні установи, екскурсійні бюро, спортивно-оздоровчі та побутові послуги.
4. Галузі четвертого циклу. Підприємства, що надають довідково - інформаційні послуги.

Запропонований нами поділ дає змогу чіткіше диференціювати спектр послуг які надаються підприємствами, що тісно співпрацюють з галуззю туризму, але безпосередньо до неї не входять.

Проаналізувавши існуючі точки зору на відмінності між базовими поняттями "туристичний продукт" та "туристична послуга" можна визначити дві основні особливості:

1. Туристичний продукт є більш широким поняттям, ніж туристична послуга (яка є лише його складовою).
2. Туристична послуга споживається тільки за місцем виробництва. Туристичний продукт може бути придбаний у будь-якому місці, а спожитий з моменту укладання угоди до моменту закінчення її дії.

Розглянувши результати досліджень науковців, ми вважаємо, що туристична послуга це - комплекс дій суб'єктів туристичної галузі, спрямованих на задоволення потреб споживача (туриста).

Нерозривність процесу виробництва та споживання являє собою саме той фактор, який дійсно відрізняє послуги, від товару в матеріальній формі. На нашу думку, туристичній послузі властиві як загальні, так і специфічні особливості. До загальних можна віднести ті, що відрізняють послуги від товарів, а саме: неможливість зберігання, складування, транспортування, недосяжність послуги до моменту її отримання, змінність якості.

Разом з тим, специфічними рисами слід вважати: територіальну розрізненість виробника, реалізатора і споживача, висока ступінь індивідуалізації послуги, інформаційна насиченість, життєвий цикл, мультиплікаційний ефект від споживання туристичної послуги, а також процесний аспект одержання послуги.

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

1. Не можна ототожнювати поняття "туристичний продукт" та "туристична послуга";
2. Туристична послуга є лише складовою туристичного продукту;
3. Поділ туристичних послуг за галузевою ознакою дає змогу чітко диференціювати їх види.

У перспективі, на основі виконаних наукових розробок, з'являється можливість привести до загального знаменника існуючі системи класифікації туристичного продукту.

Список літератури

1. Закон України "Про туризм" // Урядовий кур'єр. - 1995. - 15.10.1995.
2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Київ: "Альтерпрес", 2004.
3. Бейдик О.О. Словник - довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. Київ: "Палітра", 1998.
4. Исмаев Д.К. Международное гостиничное хозяйство. Москва: НОУ "Луч", 1998.
5. Квартальнов В.А. Менеджмент туризма. Москва: "Финансы и статистика", 2002.
6. Котлер Ф., Боуен Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. / Пер. с анг. Под ред. Ноздревой Р.Б. - Москва: "ЮНИТИ", 1998.
7. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Київ: "Знання", 2003.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.