Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ПРОГРАМА КУРСУ "ПРАКТИКУМ: ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДО КУРСУ "ПРАКТИКУМ: ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

Назва теми Кількість
годин
1 Основи екскурсійної методики 4
2 Методика підготовки екскурсії 8
3 Методика проведення екскурсії 6
4 Маркетинг у сфері екскурсійного обслуговування 3
5 Організаційно-інстітуційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні 6
  Всього 27

Старший викладач І.А. Скриль

ПРОГРАМА КУРСУ "ПРАКТИКУМ: ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Актуальність. Екскурсії відіграють важливу функціональну роль у задоволенні рекреаційних потреб людини: духовних, естетичних, інформаційних. Вони дозволяють моделювати рекреаційну діяльність людини, пов'язану з пізнанням навколишнього світу: особливостей природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту, традицій, вірувань, творчих здобутків людства.

Як вид діяльності, екскурсія поєднує взаємопов'язані та взаємообумовлені дії. Вони можуть бути різноманітними - рух групи за маршрутом, рух відносно об'єктів, перегляд пам'яток. Поради екскурсовода надають діям екскурсантів цілеспрямованого характеру.

Діяльність екскурсантів виявляється в таких активних формах, як спостереження, вивчення, дослідження об'єктів.

Діяльність екскурсовода складається з ряду дій, головними з яких є підготовка і проведення екскурсії.

Як форма спілкування, екскурсія передбачає взаємозв'язок і взаємодію екскурсовода і екскурсантів на основі їх спільної діяльності. Екскурсії допомагають конкретизувати раніше набуті знання і дати нові, розвивають вміння розуміти природні та суспільні явища і процеси, посилюють інтерес до того, що вивчається і викликають певні чуттєві враження.

Мета курсу. Вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та засобу пізнання рідного краю і виховання патріотизму. Внаслідок вивчення цього курсу студенти повинні оволодіти методикою проведення екскурсій, практичними навичками з розробки нових екскурсійних маршрутів.

Задачі курсу:

- розкрити понятійно-термінологічний апарат екскурсознавства;
- розкрити особливості створення інноваційного екскурсійного продукту;
- висвітлити специфіку методики проведення оглядових і тематичних екскурсій;
- розглянути механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні;
- висвітлити сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності.

Внаслідок вивчення даного спецкурсу студенти повинні вміти:
- підібрати необхідний фактичний матеріал;
- вивчити екскурсійний матеріал;
- підготувати індивідуальний текст екскурсії на конкретну тему;
- скласти технологічну карту екскурсії;
- використовувати методичні прийоми на практиці;
- брати участь у популяризації екскурсійних можливостей свого рідного краю.

Вступ

Предмет курсу "Екскурсознавство". Мета, завдання та зміст курсу. Місце екскурсознавства в системі педагогічної освіти. Освітньо-виховне значення курсу.

ТЕМА 1. Основи екскурсійної методики

1. Екскурсійний метод - сукупність методичних прийомів, які використовуються під час екскурсій. Мета екскурсійного методу - навчання (передача певної системи знань) і виховання (формування всебічно розвиненої особистості).
2. Особливості екскурсійного методу (моторність, предметність, наочність).
3. Сутність екскурсійного аналізу.
4. Екскурсійна методика - сукупність вимог і правил, які висуваються до екскурсій, сума методичних прийомів підготовки і проведення екскурсій різних видів.

Студенти повинні знати:

- в чому полягає сутність екскурсійного методу
- в чому полягає сутність екскурсійної методики
- основні вимоги екскурсійної методики.

Студенти повинні вміти:

- застосовувати на практиці головні складові екскурсійної методики

ТЕМА 2. Методика підготовки екскурсії

1. Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту (стадії: попередня робота, безпосередня розробка, захист).
2. Етапи розробки екскурсії.
- визначення мети, завдань і теми екскурсії
- відбір та вивчення інформаційних джерел
- відбір та вивчення екскурсійних об'єктів
- складання маршруту екскурсії
- підготовка тексту екскурсії
3. Комплектування "портфеля екскурсовода".
4. Складання технологічної карти екскурсії.
5. Документація необхідна для кожної екскурсійної теми.

Студенти повинні знати:

- основні етапи розроблення екскурсії
- яку структуру має екскурсія
- класифікацію екскурсійних об'єктів

Студенти повинні вміти:

- скласти паспорт екскурсійного об'экту
- розробити маршрут екскурсії
- розробити технологічну карту екскурсії

ТЕМА 3. Методика проведення екскурсії

1. Сутність і класифікація методичних прийомів.
2. Показ в екскурсії та його особливості. Показ в екскурсії - це цілеспрямований, послідовний процес ознайомлення екскурсантів з об'єктами, які розкривають тему екскурсії.
3. Розповідь в екскурсії, та основні вимоги до неї (тематичність, конкретність, логічність, стислість, переконливість, доступність).
4. Системна взаємодія елементів і компонентів екскурсійного процесу.

Студенти повинні знати:

- зміст понять "методичні прийоми", "методика проведення екскурсії"
- в чому полягають особливості показу і розповіді в екскурсії

Студенти повинні вміти:

- застосовувати на практиці основні методичні прийоми розповіді і показу

ТЕМА 4. Маркетинг у сфері екскурсійного обслуговування

1. Сучасний маркетинг - орієнтація на споживача. Основна мета маркетингу в екскурсійній справі - цілеспрямований вплив на формування потреб, попиту, цін, сегментаціо ринку, розвиток асортименту екскурсійних послуг, їх просування, рекламу і збут.
2. Маркетинговий аналіз середовища екскурсійної діяльності.
3. Ціна і ціноутворення в туризмі і екскурсійному обслуговуванні.

Студенти повинні знати:

- цілі і функції маркетингу екскурсійних послуг
- основні компоненти маркетинг-мікс
- основні етапи аналізу маркетингового середовища
- умови і фактори ціноутворення в туризмі та екскурсійному обслуговуванні

Студенти повинні вміти:

- розрахувати вартість екскурсії

ТЕМА 5. Організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні

1. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні.
2. Загальні положення законодавства України щодо екскурсійної діяльності.
3. Правовий статус екскурсанта. Страхування та медична допомога.
4. Вдосконалення екскурсійної діяльності в контексті Державної програми розвитку туризму до 2010 року.

Студенти повинні знати:

- зміст основних документів, які регулюють туристсько-екскурсійну діяльність в Україні

Студенти повинні вміти:

- охарактеризувати ключові аспекти, на яких ґрунтується модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні в сучасних умовах

ПЕРЕЛІК
екскурсійних об"єктів для самостійного опису студентами

1. Архітектурний ансамбль пл.Свободи.
2. В.Н.Каразін і Харківський університет.
3. Сад ім.Т.Г.Шевченка.
4. Пам"ятник великому Кобзарю.
5. Дзеркальний струмінь - символ Харкова.
6. Рекреаційні зони Харкова (центральний парк культури та відпочинку - Лісопарк).
7. Вулиця Сумська - головна вулиця першої столиці.
8. Від театру "Березіль" до українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка.
9. Площа: Миколаївська - Тевєлєва - Радянської України - Конституції.
10. Університетська гірка.
11. Свято-Покровський собор.
12. Бекєтовські споруди на пл. Конституції.
13. Історія Успенської дзвіниці.
14. Держпром - "Незваний гість".

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

1. Закон України "Про туризм" від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР.
2. В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007.
3. Дементьєва Т.П. Методические рекомендации по проведению экскурсий со школьниками. М., Турист, 1974.
4. Емельянов Б.В. Основы экскурсоведения. М., Просвещение, 1985.
5. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: методика, опыт., М., Профиздат, 1984.
6. Емельянов Б.В. Организация работы экскурсовода. Методические рекомендации. М., Турист, 1977.
7. Илюхин М.М. Особенности и средства показа в экскурсии. Методические рекомендации. М., Турист, 1982.
8. Пасечный П.С. Туризм и экскурсии. М., Турист, 1982.
9. Плахова Л.С. В помощь экскурсоводу. Сборник методических и справочных материалов. М., РМ АТ, 1998.
10. Строев К.Ф. Краеведение. 2-е изд., М., Просвещение, 1974.
11. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні. К., Вища школа, 2002.
12. Шолохов В.Н. Организация и проведение экскурсий. М., Профиздат, 1965.

СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

1. Александров Ю.Н. Подготовка и проведение экскурсий. Метод.рекомендации ЦРИБ "Турист", М., 1974
2. Бабинина О.В. Наглядность в экскурсии. Метод.рекомендации. ЦРИБ "Турист", М., 1976.
3. Иванов А.Е., Хозиев Б.И., Малышев А.А. Элементы педагогики в экскурсионной работе. Метод.рекомендации ЦРИБ "Турист", М., 1976.
4. Минаев Д.А. Подготовка и проведение экскурсий на военно-исторические темы. Метод.рекомендации ЦРИБ "Турист", М., 1973.
5. Смирнов И.Г. Использование краеведческих материалов в экскурсиях. Метод.рекомендации ЦРИБ "Турист", М.. 1975.
6. Успенский В.М., Илларионова Н.В. Производственная экскурсия. Метод.рекомендации ЦРИБ "Турист", М., 1984.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ


Максимальна кількість балів - 200

1. Письмовий контроль за окремими модулями (під час практичних і семінарських занять - по 10 балів) - 40 балів
1. Підготовка та захист рефератів - 60 балів
2. Практичні роботи (за кожну - 5 балів) - 30 балів
3. За активну участь у дискусіях (по 5 балів за 1 семінарське заняття) - 50 балів
4. За комп'ютерну обробку матеріалів - 20 балів

Оцінювання за кількістю одержаних балів:

170 - 200 балів - "відмінно"
140-170 балів - "добре"
100-140 балів - "задовільно"
менше 100 балів - "незадовільно" (студент складає письмовий залік)
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.