Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Скобкин Сергій Сергійович
Російське підприємництво. - 2012. - №21(219). - С.130-135.

Індустрія гостинності або туризму? Хто правий?

Анотація. У статті сформульовані основні відмінності між поняттями «діяльність в індустрії гостинності» і «туристська діяльність», уточнено склад галузей, що входять в індустрію гостинності і взаємодіючих з нею. Запропонована карта-схема індустрії гостинності.

Ключові слова: індустрія гостинності, туристська діяльність, підприємства, що надають послуги гостинності, підприємства, що підтримують індустрію гостеприимств.

У сучасній науковій та професійній літературі широко застосовується термін «індустрія гостинності», що входить у поняття сфери послуг.

Іноземні та російські фахівці по-різному трактують поняття «індустрія гостинності». Деякі автори намагаються об'єднати ці поняття, інші ж підміняють одне поняття іншим, що призводить до змішування цих двох категорій і певної плутанини. Більше того, така неясність ускладнює визначити межі ринку, стан попиту і пропозиції в кожній з цих категорій, що негативно позначається на стратегічному плануванні в цій сфері економічної діяльності. Для того щоб сформулювати відмінності між поняттями «індустрія туризму» та «індустрія гостинності» уточнимо, в чому ж власне полягає туристська діяльність і чим вона відрізняється від діяльності в індустрії гостинності.

Туристська діяльність і послуги гостинності

Для визначення поняття туристської діяльності звернемося до норми Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації»1. Так, під туристської діяльністю розуміється туроператорська та турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей.

З контексту даної норми випливає, що і туроператорська та турагентська - це види діяльності по організації подорожей, що включають формування, просування та реалізацію туристичного продукту. Під формуванням туристичного продукту слід розуміти дії суб'єкта з придбання прав на послуги, що входять у тур, на підставі договорів з особами, які надають окремі послуги. Під просуванням туристського продукту розуміється комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристського продукту (реклама, участь у виставках, організація інформаційних центрів із продажу туристського продукту, видання каталогів, буклетів та інше). Під реалізацією розуміється продаж туристського продукту безпосередньо туристу.

Хоча цей закон трактує туристську індустрію як «сукупність готелів і інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів санаторно-курортного лікування і відпочинку, об'єктів громадського харчування, об'єктів і коштів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого, фізкультурно-спортивного та іншого призначення, організацій, здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, операторів туристських інформаційних систем, а також організацій, що надають послуги екскурсоводів, гідів-перекладачів, інструкторів-провідників», перелічені напрямки виходять, на нашу думку, за рамки туристкою діяльності, зазначеної в законі.

Таким чином, туристська діяльність у трактуванні Закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» націлена більшою мірою на організацію та рекламу туристських поїздок, чим на створення та надання послуг гостинності та замінювати їх поняттям туристського продукту (туристського пакета) не цілком правомірно. Нагадаємо, що послугами гостинності користуються не тільки туристи, але й інші категорії мандрівників, які згідно зі статистикою Всесвітньої туристської організації (ВТО-ООН) об'єднані в поняття «відвідувачів (visitors).

На нашу думку, гостинність - це більш ємна і загальне, ніж туризм, поняття, оскільки його завданням є задоволення потреб не тільки туристів у вузькому сенсі, не тільки мандрівників у широкому сенсі, але і споживачів взагалі, що знаходяться на території об'єктів гостинності.

Авторська модель індустрії гостинності

Разом з тим ми вважаємо, що індустрії гостинності та туризму не можна розглядати як абсолютно різні, так як мандрівники - це, насамперед, споживачі, які мають різноманітні потреби, у тому числі і специфічні туристські, залежать від цілей і мотивів подорожей, а також від цілого ряду інших мотиваційних факторів. Отже, індустрія туризму, на нашу думку, повинна входити до складу індустрії гостинності, яка розглядається як єдине ціле з причини нерозривному спільності її цілей і завдань. Разом з тим організаторська роль щодо формування потоків туристів, безсумнівно, належить туристським фірмам і організаціям, які разом з екскурсійними фірмами утворюють туристичну індустрію.

Авторська позиція організації індустрії гостинності представлена на карті-схемі (див. рис. 1).

Карта-схема индустрии гостеприимства
Рис. 1. Карта-схема індустрії гостинності

Відповідно до запропонованої моделі, індустрія гостинності складається з підприємств і організацій, що безпосередньо входять в індустрію гостинності та надають послуги гостинності кінцевим споживачам, та підприємств і організацій, що підтримують індустрію гостинності [1].

До першої групи ми відносимо готельний і ресторанний бізнес, громадське харчування, пасажирський транспорт, туризм та екскурсії, організацію відпочинку, видовищ, розваг тощо, а також професійну підготовку фахівців для цієї галузі економіки. Бізнес індустрії гостинності охоплює сьогодні такі сфери діяльності, як цирки, зоопарки, атракціони пересувних містечок, національні парки і заповідники, парки культури і відпочинку, кіноконцертні та виставкові зали тощо

До розваг також відносяться заняття спортом в спортивних залах, басейнах і аквапарках, стадіонах і т.д. Супроводжує розваги також прилучення до культурних цінностей: відвідування театрів, музеїв, бібліотек, різних клубних установ.

У другу групу, підтримуючу індустрію гостинності, ми включаємо підприємства та організації житлового, капітального і дорожнього будівництва, машинобудування і автомобілебудування, паливної промисловості та енергетики, сільського господарства, харчової і хімічної промисловості, охорони здоров'я, виробництво сувенірів і предметів туристського побуту і т.д.

Висновок

Індустрія гостинності виступає як самостійна, складна і відносно відособлена соціально-економічна система, яка приваблює значні матеріальні, фінансові та трудові ресурси. Таке уявлення індустрії гостинності дозволяє формулювати її закономірності, оцінювати типові характеристики. При вивченні цієї галузі виявляються взаємні відносини компонентів системи і їх зв'язку з зовнішнім середовищем.

Виділення учасників цієї соціально-економічної системи за різними ознаками дозволяє розглядати її багатовимірність, в яку входять і інші галузі, що не мають яскраво вираженого туристського характеру.

У даному трактуванні ми можемо точніше встановлювати обсяги попиту та пропозиції, глибину ринку на конкретному географічному сегменті, виходячи за умовні межі внутрішнього, в'їзного та рекреаційного туризму, які не враховують споживчий попит з числа осіб, що не входять в поняття туриста. Більш того, такий підхід дозволяє ефективніше здійснювати стратегічне планування підприємств, орієнтованих на цю сферу економічної діяльності.

Література

1. Скобкин С.С. Економічна стратегія розвитку підприємств ИГиТ: монографія. - М: Видавництво АБЦ, 2011. - С.178-179.

Sergey S. Skobkin. Hospitality or tourism industry? Who is right?

Abstract. In given article the basic differences between concepts activity in the hospitality industry and activity in tourism are formulated, the structure of branches which represents the hospitality industry and that these cooperates with the industry is specified. The card scheme of the hospitality industry is offered.

Keywords: the hospitality industry, tourist activity and activity in the hospitality industry, enterprises, which provide services in hospitality industry, enterprises, which support the hospitality industry.


1 Мова йде про Федеральному законі від 24.11.1996 № 132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» (діє в ред. від 03.05.2012). - Прим. ред.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.