Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Розвиток туристичного бізнесу регіону

РОЗДІЛ III. ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

§3.4. Оцінка ефективності функціонування туристичного підприємства

Із метою формування основних напрямків свого розвитку й напрацювання відповідної економічної стратегії туристичне підприємство повинно визначити власну мету та визначити відповідні показники і критерії їх виконання.

У загальному вигляді показник економічної ефективності функціонування підприємства Пт визначається як відношення отриманого результату Рє до витрат, необхідних для досягнення цього результату, Вт;

Рє
       Пт  =   ----             (1)
Вт

В економіці існує багато різних показників ефективності, які з різних поглядів характеризують діяльність туристичних підприємств. Залежно від того, з якою метою розраховуються показники, вони поділяються на глобальні (на рівні економіки держави) і локальні (для туристичних підприємств та їх підрозділів). Як глобальні показники результату можуть розглядатися національний доход (НД), валовий суспільний продукт (ВСП), валовий внутрішній продукт (ВВП), а на рівні туристичних підприємств - доход, прибуток тощо. Витратами в першому випадку виступають суспільно необхідні затрати, а в другому - безпосередні витрати підприємств.

В економічних розрахунках використовуються абсолютні, відносні показники і показники приросту, які дорівнюють один одному. Абсолютні показники розраховуються як відношення абсолютного ефекту до загальних витрат, а показники приросту - як відношення різниці ефекту до різниці витрат.

Узагальнюючим критерієм економічної ефективності суспільного виробництва є рівень продуктивності суспільної праці Псп. Він визначається як відношення виробленого національного доходу (НД) до середньої чисельності працівників, зайнятих у сфері матеріального виробництва, Чср:

НД
Псп = --------        (2)
Чср

Національний доход визначається як різниця між валовим суспільним продуктом і тими витратами, які були понесені в процесі його виробництва:

НД = ВСП - ВМВ ,       (3)

де ВМВ - витрати, пов'язані з виробництвом валового суспільного продукту.

Національний доход може бути розрахований як сума чистої продукції (,,Чп) усіх галузей матеріального виробництва:

НД = Σ Чп.       (4)

У свою чергу, чиста продукція розраховується як різниця валової продукції й матеріальних виробничих затрат.

У випадках, коли перед туристичним підприємством виникає необхідність при будівництві нового об'єкта або впровадження нової техніки вибрати найбільш ефективний варіант, для попередніх розрахунків використовується коефіцієнт порівняльної економічної ефективності (Ке):

ПВв2-ПВв1
                   Ке = --------------                    (5)
КЗ1 - КЗ2

де ПВв1; ПВв2 - поточні витрати по варіантах ПВв2>ПВв1;

КЗ1 КЗ2 - капітальні витрати по варіантах КЗ1>КЗ2 .

Отриманий коефіцієнт порівняльної економічної ефективності зіставляється з нормативним коефіцієнтом економічної ефективності капітальних вкладень Кн. Якщо Ке>Кн., то вибирається той варіант, який вимагає більших капітальних витрат (але при цьому - й менших поточних витрат).

При зіставленні декількох варіантів можна скористатися формулою мінімізації приведених витрат:

Впрі = ПВві + Кн. х КЗі min,       (6)

де Впрі - приведені витрати по і-му варіанту;
КЗі - капітальні витрати по і-му варіанту;
ПВві - поточні витрати по і-му варіанту.

Безпосередньо для визначення ефективності функціонування туристичного підприємства необхідно оцінювати ефективність використання своїх ресурсів. Для цього використовуються порівняльні показники ефективності використання ресурсів, тобто визначається функція ефективності й використання матеріальних, природних, фінансових і трудових ресурсів.

Будь-яке туристичне підприємство у своєму розвитку застосовує два підходи до використання ресурсів: екстенсивний та інтенсивний.

При екстенсивному підході для збільшення випуску продукції і надання послуг залучаються додаткові обсяги ресурсів, тобто збільшення ефекту досягається за рахунок збільшення обсягів ресурсів, що використовуються.

При інтенсивному підході збільшення випуску продукції і надання послуг відбувається завдяки використанню нової, більш продуктивної техніки і новітніх технологій (при цьому обсяги ресурсів, які використовуються, можуть навіть зменшуватись), тобто за рахунок поліпшення якості використання ресурсів.

При збільшенні обсягу ресурсів туристичному підприємству необхідно визначати ефективність використання додаткових одиниць ресурсів, тобто показник приросту економічної ефективності:

Ф2 - Ф1       ΔФ
Δ =  ------------ = ------     (7)
R2 -R1         ΔRде Ф1, Ф2 - значення ефекту при первісному обсязі використання ресурсів і при його збільшенні відповідно;

R1 , R2 - первісний і збільшений обсяг ресурсів відповідно.

Економічний зміст цього показника полягає в тому, що він характеризує ефективність використання додаткового обсягу ресурсу.

Якщо графічно зобразити математичну залежність впливу кожної одиниці використовуваного ресурсу, від кінцевого результату, то отримаємо так звану лінію незростаючої ефективності (рис. 3.4).

 Функція ефективності використання ресурсів

------показник приросту (лінія незростаючої ефективності);
------ абсолютний економічний ефект.

Рис. 3.4. Функція ефективності використання ресурсів

У спрощеному вигляді ця функція відображає загальний економічний закон незростання ефективності використання кожної додаткової одиниці ресурсу при екстенсивному зростанні. Цей закон сформульований відомим економістом В.В.Новожиловим для умов нейтрального науково-технічного прогресу (незмінні продуктивність праці, матеріале- і фондомісткість продукції). Відповідно до цього закону, ефективність кожної додатково залученої одиниці ресурсу не може збільшуватись, а залишається постійною або навіть зменшується. І тоді може наступити такий момент, коли цей ресурс перестане впливати на кінцевий результат, тобто ефективність його використання буде дорівнювати нулю. Такі ресурси називаються надлишковими.

Надлишковий ресурс - це такий ресурс, ефективність використання якого дорівнює нулю для виробничої ситуації, що склалася.

Таким чином, звідси можна зробити два висновки:

1) при екстенсивному зростанні неможливо підвищити ефективність функціонування туристичного підприємства (загальний ефект може збільшитися);

2) при екстенсивному зростанні завжди наступає момент, коли ефективність використання додатково залученої одиниці ресурсу стає такою, що дорівнює нулю, тобто для збільшення кінцевого результату неможливо нескінченно збільшувати ресурс, не роблячи жодних додаткових змін. Як правило, це пов'язано з виробничими потужностями підприємств.

На рис. 3.4 зображені графіки показників економічної ефективності К і Д, які відображають відповідно абсолютний і приростаючий економічний ефект використання ресурсу в конкретних точках. У загальному розрахунок цих показників здійснюється за формулами:

Фі
Кні =    ------        (8)


Фі - Фі-1         ΔФi
Δі =    ------------  =  ------    (9)
Rі -Rs-1             ΔRi

Абсолютні коефіцієнти ефективності розраховуються як відношення абсолютних значень результату Ф та витрат R і показують середнє значення результату на одиницю витрат. Вони малочутливі до залежування (невикористання) ресурсів. З рис. 3.4 видно, що ресурс у точці R4 взагалі не використовується (?n = 0), а показник абсолютної ефективності має достатньо велике додатне значення (К4>0).

Враховуючи характер лінії ефективності, можна зробити висновок, що абсолютні показники несприятливі для прогнозних розрахунків оцінки ефективності додаткового залучення ресурсів. Коефіцієнти приросту ефективності показують, як змінився результат при додатковому залученні одиниці ресурсу. Вони можуть використовуватися для прогнозних розрахунків залучення додаткових одиниць ресурсу. Для їх розрахунків необхідно побудувати економіко-математичну модель об'єкта дослідження і на її основі здійснити розрахунок цих показників. В економіко-математичному моделюванні вони відповідають подвійним оцінкам ресурсів.

Подвійна оцінка - це оцінка ефективності використання додаткової одиниці ресурсу, яка показує, наскільки зміниться значення результату при зміні значення ресурсу на одиницю на нескінченно малому відрізку при екстенсивному зростанні. її ще називають ціною ресурсу.

Одним із важливих показників економічної ефективності, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності туристичного підприємства, є рентабельність. Вона дозволяє робити висновок про те, який процент принесе вкладений у нього капітал. Загалом показник рентабельності Р розраховується як відношення прибутку Пр до витрат ВМВ:

Пр
Р = ---------     (10)
ВМВЯк знаменник у наведеній формулі можуть використовуватися різні види витрат. У зв'язку із цим існує чимало різних показників рентабельності:

1) рентабельність продажу (реалізації):

Пр
 Рпр     =     ---- 100,      (11)
Вр

де Пр - прибуток від реалізації товарів та послуг,
BP - виручка від реалізації товарів чи послуг;

2) рентабельність виробництва, яка характеризує ефективність використання виробничих фондів:

Пр
                Рв = ------------------100,        (12)
ОВФ + НОФ

де ОВФ, НОФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів і нормованих оборотних фондів;

3) рентабельність власного капіталу:

Пр
            Рк = ------100,      (13)
ВК

ВК де ВК - власний капітал туристичного підприємства;

3) загальна рентабельність капіталу:

Пр + %ЗК
               Рз =-----------------100,       (14)
ВК + ЗК

де ВК, ЗК - власний і залучений капітал підприємства відповідно; %ЗК - процент на залучений капітал.

У зарубіжній практиці для оцінки економічної ефективності діяльності підприємств використовують показники прибутковості й рентабельності, які розраховують за такими формулами:

Прв
         Пнпр = ------100,        (15)
ВР

Прч
            Рнп = ------100,       (16)
Вр

де Пнпр , Рнп - прибутковість і рентабельність нового товару чи послуги відповідно,
Прв, Прч - валовий і чистий прибуток підприємства, отриманий від реалізації товарів чи послуг відповідно,
В - виручка, отримана від реалізації товарів чи послуг.

При визначенні прибутковості чи рентабельності туристичних підприємств необхідно враховувати не лише цінову політику підприємства (зіставлення ціни товарів чи послуг і необхідних для їх виробництва витрат), але й ділову активність підприємства. Вона

вимірюється оборотністю засобів (капіталу), і при низькій прибутковості товарів чи послуг у кожному періоді можна за рахунок збільшення кількості оборотів отримати загальну високу ефективність капіталу. Таку залежність називають віддачею інвестицій. Тоді залежність рентабельності (прибутковості) засобів підприємств можна:

Ркср = Рпр х Об х 100% ,           (17)

де Ркср - рентабельність капіталу підприємства; Рпр - рентабельність продажу, Об - оборотність капіталу.

Вр
         Об = ---------100,       (18)
Коб

де Коб - середня за період величина капіталу.

Якщо рентабельність реалізації за період буде невеликою, то завдяки високому значенню показника оборотності досягається значна ефективність використання засобів підприємства.

При невисокій оборотності капіталу туристичним підприємствам для підвищення рентабельності необхідно зменшувати витрати на виробництво товарів чи послуг або підвищувати ціни, тобто збільшувати рентабельність продажу.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.