Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Севастьянова О.В., Іскандаров А.І.
Культура народів Причорномор'я. - 2007. - №120. - С.142-146.

Організаційно-економічна сутність та значення інноваційних процесів для розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Криму

Введення. У ході ринкового реформування української економіки виникла безліч проблем, що вимагають невідкладного рішення. Однією з них є забезпечення нової якості економічного зростання, формування нової моделі соціально-економічного розвитку.

На їх здійснення істотний вплив роблять глибокі якісні зміни у світовій економіці. Серед них в першу чергу слід виділити перехід розвинутих країн до постіндустріальної стадії розвитку, сервизация економіки, інтенсивна міграція капіталу, процеси глобалізації. Всі ці та інші явища вимагали нових підходів до розкриття суті інноваційних процесів як необхідної умови і важливої передумови становлення нової економіки, заснованої на знанні, високотехнологічних галузях та наукомісткої продукції.

Постановка проблеми. Інноваційний процес стає основною рушійною силою економічного розвитку та відтворення, здійснюється на основі розширеного впровадження нової техніки і технологічних процесів, що характерно для інноваційного типу розвитку, тобто такого типу розвитку, коли постійне оновлення виробничого апарату дозволяє підвищувати продуктивність праці, здійснювати енерго - і материалосбережение і тим самим знижувати обсяг необхідних матеріально-технічних і кадрових ресурсів при одночасному заміщенні частини кадрових і матеріальних ресурсів інтелектуальними.

За останні 25 років розвинені країни перейшли до стадії постіндустріального суспільства, що характеризується прискореним зростанням нематеріального виробництва та перетворенням інформаційних технологій у вирішальний фактор суспільного розвитку. В цих умовах інноваційний процес пронизує всю економіку країни та її окремі регіони і при цьому не зводиться до створення тільки технічних нововведень.

Інноваційний розвиток економіки - один із стратегічних пріоритетів, як для України, так і для кримського регіону, є важливою складовою процесі переходу до нового етапу розвитку.

Метою статті є розкриття особливостей інноваційного процесу в рекреаційно-туристичній сфері. Виходячи з мети, поставлені наступні завдання:

- аналіз нормативно-правової бази, що регулює інноваційну діяльність;
- аналіз показників діяльності підприємств рекреаційно-туристичної сфери;
- розробка пропозицій щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в АР Крим.

Огляд наукових підходів. Інноваціями прийнято вважати вкладення інвестиційного капіталу у нововведення, які призводять до кількісних та якісних покращень підприємницької (виробничої) діяльності. Згідно із Законом України: інновації - це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також технічні організаційні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. [2,с. 7-35]. Деякі автори розглядають інновації як процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного використання, що приносить прибуток, а також пов'язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі.[3.] Таким чином, інновація повинна задовольняти ринковий попит, мати новизну і приносить прибуток виробнику. Як видно зміст терміну «інновація» залежить від конкретної мети дослідження, вимірювання та аналізу об'єкта.

Інноваційний процес - це послідовність подій, протягом яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і розповсюджується в господарській практиці і суспільній діяльності.

Основа інноваційного процесу створення і освоєння нових технологій, які вимагають фундаментальних досліджень, спрямованих на отримання нових знань.

У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукупністю прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.

Результатом інноваційних процесів є нововведення, а їхнє впровадження в господарську практику прийнято називати нововведеннями. Інноваційні процеси ініціюються окремими галузями науки, а завершуються у сфері виробництва, сприяючи прогресивним зміною останнього. Первісними імпульсами запровадження новин (нововведень) на підприємствах є не тільки суспільні потреби й результати фундаментальних наукових досліджень, але й використання зарубіжного прогресивного досвіду в сферах технології і організації виробництва, сучасних форм господарювання.

Результати дослідження. Інноваційний процес у широкому розумінні об'єднує науку, техніку, економіку, підприємництво і управління. Він зачіпає все соціально-економічне середовище, включаючи виробництво, банки, науково-технічні кадри, рівень науково-технічної грамотності населення.

Механізм створення і поширення нововведень, маючи суттєві національні особливості, передбачає три загальні складові:

- систему державної підтримки фундаментальних і пошукових досліджень,
- різноманітні форми та джерела фінансування і непрямого стимулювання досліджень,
- максимальне стимулювання інноваційного підприємництва та його підтримку.

Держава, створюючи необхідні умови для реалізації інноваційної політики, неминуче впливає на розвиток не лише державного, а й приватного сектора інноваційної діяльності [1, с.19-25].

У сучасному розвиненому, економічно незалежній державі науково-технічна політика набуває риси стратегії загального розвитку, підпорядковуючи собі структурну та інвестиційну політику, з орієнтацією економічної політики на формування інноваційної моделі розвитку, коли зростання ефективності суспільного виробництва досягається за рахунок зростання знань [4, с.67].

Інноваційна політика - це складний процес, хід якого визначається багатьма вихідними передумовами: фінансовими, економічними, політичними і соціальними. Тому слід розуміти, що певна частина передбачуваних нововведень неминуче виявиться нереалізованою. Разом з тим, у всіх розвинених країнах світу робляться спроби створення чіткої політики, здатної швидко реагувати на несподівані ситуації, підтримувати складні проекти, в тому числі з високим ступенем технічного і фінансового ризику. Іншими словами, потрібне розуміння того, що конкурентоспроможність країни - це її здатність генерувати і швидко освоювати інновації. На сучасному етапі головною метою інноваційної політики в АР Крим є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного створення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу регіону, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго - та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції та послуг.

Аналіз нормативно-правової бази дає підстави зробити узагальнюючий висновок, що за період незалежності в Україні науково-інноваційній сфері з боку держави приділялося достатньо уваги. Щорічно в Автономній Республіці Крим проводиться близько 160 науково-практичних конференцій, семінарів та форумів. Багато з них стали традиційними

Основними правовими актами, визначальними статус науки стали: Закон України «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності»; Постанова Верховної Ради України від 13.12.1991 року, указ президента України «Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України» від 22.03.1994 року; Указ Президента України «Про державну підтримку наукових установ, які працюють над новітніми науково-технічними розробками» від 26.07.1995 року.

Слід зазначити, що одним з напрямків інноваційного розвитку є визначення пріоритетних напрямів технологічного розвитку, що може стати ключовим фактором досягнення якісно вищого рівня економіки України. Для цієї мети було прийнято Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року №2705 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Указами президента України, на виконання яких було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 1994 року № 429, розроблено низку нормативно-правових актів, відповідний організаційно-правової та фінансово-економічний механізм. Під проголошені пріоритетні напрями передбачалася розробка і освоєння технологічних, технічних, науково-організаційних та інших інвестиційних проектів у межах низки цільових програм. Сформовані основні завдання у цій сфері: розробити довгострокову інноваційну політику з визначенням пріоритетів; створити систему стимулювання інновацій; сформулювати і постійно розвивати інноваційний потенціал країни.

Прийняті Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» повинні були забезпечити перехід від традиційної на інноваційну модель структурної перебудови економіки країни. Згідно з цим законам була розроблена програма розвитку високо наукоємних технологій, а також виділені стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2005-2008 роки (див. табл. 1.)

Таблиця 1.

Орієнтований обсяг фінансування програми
Найменування завдання Орієнтований обсяг фінансування прогр аммы На 2005-2008 роки, млн. гривень
2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Всього В тому числі на НДДКР Всього В тому числі на НДДКР Всього В тому числі на НДДКР Всього В тому числі на НДДКР
1. Модернізація електростанцій; створення об'єктів альтернативної енергетики, альтернативних видів рідкого та газового палива; використання вторинних енергетичних ресурсів; розробка новітніх ресурсозберігаючих технологій. 615,5 95,2 681,1 104,7 921,4 142,1 1194,7 184,3
2. Розвиток машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії. 625 167,6 694,4 186,2 937,4 251,4 1215,2 325,8
3. Розвиток нанотехнологій і мікроелектроніки, створення і впровадження інформаційних технологій та хімічних технологій, розробка і використання нових матеріалів, розвиток біотехнологій. 119,1 70,8 132,3 78,7 178,6 106,2 231,4 137,7
4. Розроблення наукоємних технологій для розвитку сільського господарства і переробної промисловості. 28,4 10,8 31,6 12,1 42,7 16,3 55,4 21,1
5. Створення сучасних транспортних систем. 5,7 5,6 6,4 6,3 8,6 8,5 11,2 11,1
6. Застосування наукоємних технологій у сфері охорони навколишнього природного середовища та оздоровлення людини. 14,4 10,6 16 11,8 21,5 16 28 20,6
7. Розвиток інноваційної культури суспільства. 42,2 16,9 49,8 19,9 65,2 26,1 84,3 33,7
  Всього 1575,5 424,8 1751,2 472,3 2363,9 637,6 3064,6 826,4

Як видно з програми вона спрямована в основному на соціальні складові. При цьому в ній не враховується специфіка кримського регіону. У програмі зовсім не розглядаються інновації у сфері рекреаційно-туристичних послуг, у сфері застосування рекреаційних ресурсів. Крим, володіючи унікальними природними багатствами, ландшафтами, родовища лікувальних вод і грязей, потужним культурно-історичною спадщиною, привертає до себе вітчизняних та іноземних туристів. Санаторно-курортні установи і туристські підприємства, розташовані на території Автономної Республіки Крим, утворюють комплекс, який в даний час включає 645 об'єктів розміщення.

Із загальної кількості підприємств комплексу тільки 245 призначені для цілорічного функціонування, 400 - сезонні, що становить 62,0%. Як видно питання сезонності стоїть досить гостро. На території АРК функціонують здравниці, що відносяться до власності інших держав (Узбекистану, Білорусі, Російської Федерації). Крім того, у сфері туризму в Автономній Республіці Крим станом на 01.01.07р. право на здійснення туристичної діяльності отримали 448 суб'єктів підприємницької діяльності. На туристське супровід (екскурсійна діяльність) видано 657 дозволів.

За даними Державної податкової адміністрації в АРК за січень-грудень 2006 року Збір платежів до бюджетів усіх рівнів склав 2380,6 млн. грн. ( для порівняння: за 2004 рік - 141094,92 тис. гривень, у 2005р. - 1989,5 млн. грн., ). У тому числі від курортних регіонів надійшло 1082,9 млн. грн., що на 201,5 млн. грн. більше, ніж за січень-грудень 2005 року, темп росту склав 122,9%. Платежі до бюджету від курортних регіонів становлять 45,5% всіх надходжень по Криму. Від підприємств курортної галузі (КВЕД 85.11.3., 63.3, 55.2) за 2006 рік надійшло 162,9 млн. грн., що на 4,8 млн. грн. більше, ніж за 2005 рік (у 2005 р. - 158,1 млн. грн.) Виконання планового завдання з мобілізації податків, зборів (обов'язкових платежів) від курортної галузі за 2006 рік до зведеного бюджету склало 96,9%, у тому числі до Державного бюджету України - 100,0%.

Підприємствами санаторно-курортного і туристського комплексу за 2004 обслуговано 1128678 людина, за 2005 рік -1170947 людина, за 2006 рік - 1094,5 млн. чоловік. Як видно зниження кількості відпочиваючих в 2006 році не вплинуло на платежі до бюджету від курортних регіонів.

У структурі наданих турпослуг за звітний період в Автономній Республіці Крим найбільший процент займає внутрішній туризм - (70,9%), (за 2005р.- 70,2%), на другому місці - іноземний (26,9%), (за 2005р.- 28,9%), третьому - закордонний (2,2%), (за 2005р.- 0,9%).

Співвідношення в'їзного і виїзного туризму в Криму має позитивне сальдо (+ 88406 чол.).

Аналіз показує, що одними з основних причин, що вплинули на зниження показників підсумків роботи туристичної галузі Криму за 2006 рік, є зниження в'їзного туристичного потоку на 15,2% через збільшення цін на енергоносії, значну частину комунальних послуг та продуктів харчування, що призвело до подорожчання туристичних послуг, а також підвищення вартості залізничних квитків, несприятливі погодні умови в червні місяці минулого року та інші.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах галузі за підсумками 2006 року залишилася на рівні 2005 року і склала близько 45,0 тис. осіб.

Вже кілька років поспіль основною метою туристів при відвідуванні Криму є відпочинок, ця цифра, починаючи з 2001 року коливається в межах 60 %. Також слід зазначити, що курортне лікування з різних причин стає все більш затребуваним. Так, починаючи з 2001 року, основна частка туристів, що відвідали Крим з метою оздоровлення і лікування, з 13,4% у 2001 році зросла до 31 % у 2006. У теж час слід зазначити деяке відставання санаторно-курортних установ у наданні нових видів оздоровлення і лікування.

Порівняльний аналіз основних показників діяльності туристських організацій АРК за 2005-200 6гг. за формою №1-ТУР
Назва показників од. вим. 2006 р. 2005 р. Темп приросту/зниження,
2006/2005 (+,-)
Кількість ліцензіатів, яке фактично надавали послуги од. 327 319 +2,5%
Всього обслужили туристів чол. 335322 355186 -5,6%
В т.ч.:        

- іноземних (в'їзних) туристів
чол. 94967 112024 -15,2%
- внутрішніх туристів чол. 233794 239132 -2,2%
- зарубіжних (виїзних) туристів чол. 6561 4030 +62,8%
Кількість обслужених екскурсантів чол. 575166 424481 +35,5%
Кількість проведених туроднів туро/дн 3410988 3826083 -10,8%
Обсяг наданих послуг тис. грн 438019,129 470500,368 -6,9%
Платежі до бюджету тис. грн 19356,048 24059,503 -19,5%
Середня чисельність працівників чол. 3964 3872 +2,4%
В середньому на 1 ліцензіата припадає:        
- обслугованих туристів чол. 1025 1113 -7,9%
- обсягу послуг тис. грн 1339,5 1475 -9,0%
- працівників чол. 12 12 -
В середньому на 1 працівника припадає:        
- обслугованих туристів чол. 85 92 -7,6%
- обсягу послуг тис. грн 110,5 121,5 -9,1%
Середня тривалість подорожі днів 10,2 10,8 -5,6%
Середня вартість 1 туроднях грн. 128 123 +4,1%

Слід зазначити, що інноваційний шлях розвитку передбачає інноваційні процеси у всіх без винятку сферах соціальної та економічної діяльності. Тільки за допомогою інновацій підприємства рекреаційно-туристичного комплексу отримають принципово нову рекреаційно-туристичну конкурентоспроможну послугу, яка в кінцевому результаті призведе до формування позитивного іміджу регіону (рис. 1.), що і є, по суті, головним стратегічним завданням, що стоїть перед Автономною Республікою Крим.

Приоритетные направления инновационной деятельности, формирующие имидж региона
Рис 1. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності, що формують імідж регіону

Поняття "інновації" застосовується до всіх нововведень, як у виробничій, так і в організаційній, науково-дослідної, навчальної та управлінській сферах, до всіх удосконалень, що забезпечують економію витрат. Отже, інновації орієнтовані на ринок і споживача.

Як видно попит на туристичні послуги є нееластичним: при подорожчанні туристської послуги туристи вибирають інші більш сучасні місця відпочинку, з новим комплексом туристичних послуг.

Можна з упевненістю стверджувати, що пріоритетними напрямками інноваційної діяльності на регіональному рівні в рекреаційно-туристичному комплексі повинні стати:

- впровадження нових медичних методик лікування в санаторно-курортних установах;
- розробка нових напрямків у туризмі, розширення асортименту туристських послуг, спрямованих на задоволення зростаючих потреб, як вітчизняних туристів, так і туристів ближнього і дальнього зарубіжжя;
- впровадження на підприємствах санаторно-курортного і туристського комплексу нових видів послуг, які користувалися б попитом в зимовий період, і тим самим могли б допомогти підприємствам уникнути сезонності;
- розвідка та експлуатація рекреаційних ресурсів в принципово нових напрямках;
- впровадження нових високоякісних, екологічно чистих будівельних та теплоізоляційних матеріалів і виробів;
- впровадження інноваційних технологій будівництва і реконструкції доріг, мостів, транспортних засобів;
- впровадження нових енергозберігаючих та материалосберегающих і наукоємних технологій;
- впровадження обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії.

За рахунок цих заходів буде досягатися економію всіх видів витрат, пов'язаних з переміщенням і розміщенням туристів, а також економія витрат, пов'язаних з будівництвом нових і реконструкцією старих об'єктів рекреаційно-туристичного сервісу.

Важливим напрямком інноваційної політики держави є врахування соціальної складової. На сучасному етапі розвитку економіки та глобалізації економічного процесу все більшого значення набуває область застосування інтелектуальної роботи, проходить гуманізація фізичної праці шляхом створення відповідних умов на виробництві на основі застосування новітньої техніки і прогресивних технологій, а також забезпечення повноцінних умов заповнення фізичних сил на основі рекреації. Тому і надалі буде зростати значення рекреаційно-туристичного комплексу як основної передумови забезпечення населення в послугах відпочинку, санаторно-курортного оздоровлення і туризму.

Джерела та література

1. Андрощук Г.А. Основні принципи державної політики в інноваційній сфері // Проблеми формування та реалізації регіональної науково-технічної політики в Україні: зб. статей. - Сімферополь, 1997.
2. Закон України «Про інноваційну діяльність» Про внесення змін до ст.9 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»: Закон України від 4.11.05г. // ВВРУ. - 2006. - №5-6.
3. Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник. - К.: КНЄУ, 2004.
4. Петренко М.І. Організація та механізм фінансування інноваційних проектів у сфері малого підприємництва // Київ: Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 1997. - 67с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.