Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Сандовенко І.В.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. - 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.195-202.

Освітні стандарти та програми підготовки фахівців сфери туризму рівня «бакалавр» національної та галузевої рамок кваліфікацій Канади

підготовка фахівців з туризму у Канаді В наш час одним з вирішальних факторів економічного розвитку є інтелектуальне виробництво, а ключовою формою власності - власність інтелектуальна. Країни, в яких формується інформаційне суспільство знань, ведуть конкурентну боротьбу за те, щоб в межах країни вчилась і працювала переважна кількість інтелектуально обдарованих людей - потенційних носіїв нового знання.

Університети Канади допомагають утримувати високий рівень престижу знань у суспільстві і сприяють реалізації поставленої федеральним урядом мети - отримання «найосвіченішої, найбільш кваліфікованої та найгнучкішої робочої сили у світі» [1, с. 3].

Канадські університети продовжують визнаватись у світі завдяки якості вищої освіти (ВО), яку вони поставляють. Проте, вони не є невразливими в контексті трансформації ВО у відповідності до тенденцій глобальної економіки знань.

Реалізація завдання підготовки канадських студентів з тим, щоб вони були конкурентоспроможними на глобальному ринку праці та прагнення забезпечити пріоритет Канади у лідерстві в глобальній економіці знань вимагає нового знання, нових навичок і нових підходів до ВО через неперервну інтернаціоналізацію університетів Канади.

Участь Канади в Болонському процесі і в інших європейських проектах гарантує довгострокову перевагу, участь і довершеність системи вищої освіти країни. В питаннях суспільно-державної політики і наслідків для університетів Канади увага звертається на збереження і розвиток досягнень країни у системі ВО. Канаді важливо продовжити брати участь в міжнародному діалозі про передовий досвід гарантування якості і доступу, надавати велику увагу взаємозалежності між кваліфікаціями і визнанням, та гарантувати, що інформація і документи, надані випускникам, підтримують їхню міжнародну мобільність [2].

Мета даної роботи провести дослідження національної рамки кваліфікацій (НРК) Канади та рамки кваліфікацій галузі туризму (НРК для сфери туризму і гостинності) як інструментів забезпечення якості академічної освіти вищими навчальними закладами Канади, порівнянності освітніх досягнень та мобільності студентів.

В Канаді проблеми створення НРК досліджують Дейв Маршалл (Dave Marshall), Алекс Ашер (Alex Usher), Лінда Ґрін (Linda Green). Якість підготовки кадрів різних кваліфікаційних рівнів для сфери туризму/гостинності є предметом досліджень таких вчених, як Ґейл Холл (Gail Hall), Енн Поллок (Ann Pollock), Дж. Р. Брент Річі (J. R. Brent Ritchie).

Прийняття Канадської Рамки кваліфікацій для академічних/наукових ступенів бакалавра, магістра та доктора та галузевих рамок кваліфікацій розглядається в контексті реформ в системі освіти. Спостерігаються тенденції:

1. поновлення і узгодження програм;
2. розробка ключових індикаторів і показників освітньої діяльності, які б дозволили суспільству оцінити і зрозуміти результати роботи студентів і викладачів;
3. створення єдиної стандартизованої системи методів оцінки рівня підготовки студентів;
4. в оцінюванні поточних програм особливого значення надається становленню наступності програм [3].

Головна ціль прийняття рамок кваліфікацій - покращення доступу для студентів до подальшого навчання на післясередньому рівні, сприяння постійному удосконаленню, освіті, підготовці робочої сили конкурентоспроможної на світовому ринку та міжнародному визнанню якості канадських академічних документів про освіту [4].

У 2010 р. була прийнята галузева Рамка кваліфікацій для сфери туризму і гостинності, яка встановлює взаємозв’язок між професійно-технічною і вищою освітою. НРК для сфери туризму і гостинності містить опис кваліфікацій, що охоплює весь цикл кваліфікацій від отриманих після завершення обов’язкової освіти до здобутих на вищих рівнях академічного та професійного навчання й освіти [5].

Розробники стверджують, що НРК для сфери туризму і гостинності може слугувати для класифікації як академічних, так і професійних кваліфікацій, оскільки кожен кваліфікаційний рівень описується набором дескрипторів в термінах результатів учіння в таких вимірах: знання, уміння/навички, компетентності.

Типи кваліфікацій розподілені по восьми рівнях. Відповідно до рівня подається тип освітньої кваліфікації, тип галузевої кваліфікації, тип кваліфікації учнівства. Розробники програм отримали інструмент забезпечення наступності програм, починаючи від базових програм професійної підготовки та програм з отриманням сертифікатів.

НРК для сфери туризму і гостинності подає формулювання вимог до кожного кваліфікаційного рівня широкого ступеня узагальнення. Нами були досліджені питання створення та впровадження Рамки [6]; в даній роботі акцент зроблений на дослідженні стандартів академічних та наукових ступенів, детальний опис яких містить Канадська Рамка кваліфікацій.

Канадська Рамка кваліфікацій для академічних/наукових ступенів бакалавра, магістра та доктора була прийнята Радою міністрів освіти Канади у 2007 р., і водночас були прийняті нормативні документи [4]:

1. Процедури і стандарти для оцінки якості нових програм академічних та наукових ступенів.
2. Процедури і стандарти для оцінювання нових учбових закладів, які присуджують вчені ступені.

Ця система встановлює контекст для зіставлення за рівнем і стандартом дипломів про вищу освіту (бакалавр/магістр/доктор) різних провінцій/територій та для визначення їх відповідності.

Головна відповідальність за академічне та інституційне забезпечення якості покладається на самі вищі навчальні заклади; і наголошується, що академічна цілісність та автономія в управлінні окремих інституцій і програм повинні бути захищені та збережені. Для розробки, поліпшення і підтримки стандартів забезпечення якості та процедур, які відображають передовий досвід в забезпеченні якості, передбачається співпраця вищих навчальних закладів, трансферних агентств та урядів у кожній провінції/території.

Рамка кваліфікацій подає опис академічних та наукових ступенів у загальних результатах навчання та містить стандарти для їх отримання. Особливість канадської національної рамки кваліфікацій: НРК надає загальний опис академічного/наукового ступеня, залишаючи кожній провінції/території розробку більш докладних кваліфікаційних рамок для дипломів про вищу освіту, пропонованих в їхній юрисдикції.

Інші документи про вищу освіту, такі як дипломи молодшого спеціаліста (диплом, отриманий у дворічному коледжі, який дозволяє продовжити навчання для отримання ступеня бакалавра), спеціальні категорії прикладних ступенів і сертифікати та дипломи, пов'язані з здобуттям освіти на рівні бакалавріату та аспірантури, повинні бути сформульовані на провінційному/територіальному рівні.

Опис ступенів подається в дескрипторах, які подібні до дескрипторів, якими описуються результати навчання метарамки «Всеосяжна структура кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (QF-EHEA)». «Болонські дескриптори» використовують країни ЄС і країни, які офіційно пов'язані з проектом ЄС з розроблення загальних стандартів і процедур забезпечення якості та агентства з забезпечення якості, що належать до Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти [4]. Повноправними членами мережі є низка національних агентств Канади, зокрема, Комісія розвитку колегіальних закладів Квебека, Асоціація ректорів і керівників університетів міста Квебек, Рада з навчання випускників Онтаріо.

Академічні кваліфікації формулюються в термінах результатів навчання, щоб спонукати освітні установи зосереджуватися не на тривалості навчання, а на створенні умов для розвитку компетенції у тих, хто навчається.

Стандарти академічних/наукових рівнів передбачають наявність навичок широкого застосування, необхідних для засвоєння нових знань, та відповідний рівень володіння сукупністю спеціальних знань, теоретичних знань і практичних умінь, у таких вимірах: ґрунтовність і діапазон знань, знання методологій, застосування знань, комунікативні навички, усвідомлення межі знань, професійна компетентність/автономія.

Відмінності між ступенями визначаються здатністю випускника на кожному рівні діяти компетентно, творчо і самостійно, і тим, наскільки знання випускника відповідають передовим знанням дисципліни та/або професії.

Стандарти академічних/наукових рівнів призначені: полегшити оцінку документів про освіту для широкого діапазону цілей трансферу кредитів і визнання документів про освіту; забезпечити чіткі стандарти результатів навчання для проектування навчального курсу та розробки програм; як широкі рамки для цілей забезпечення якості, стандарти є кумулятивними - кожен ступеневий освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає виконання попереднього.

Тенденція залучення ширшого контингенту молоді Канади до здобуття базової ВО, зумовила те, що наша увага звернена на ступінь бакалавра, як базовий ступінь вищої академічної та професійної освіти.

За даними «Директорії канадських університетів» Асоціації університетів та університетських коледжів Канади за 2011 р. [7] з загального напряму «Business, Management, Marketing and Related Services» 5 напрямів, пов’язані з туризмом, а саме Hospitality Administration /Management, General, Hospitality and Recreation Marketing Operations, Hotel/Motel Administration/Management, Tourism and Travel Services Management, Tourism and Travel Services Marketing Operations. 21 університет 8 провінцій Канади пропонує більше 50 різноманітних туристських академічних програм різного рівня, від професійних програм (дипломні/сертифікаційні програми середньо-спеціальної та післядипломної освіти) до програм вищої освіти з отриманням академічного ступеня бакалавра чи наукового - магістра. Проведене дослідження програм показало, що 86% програм, спрямованих на здобуття ступеня - це програми рівня «бакалавр». В статті подається опис академічних вимог і опис стандартів програм ступеня.

Кваліфікація, що означає завершення першого циклу, присуджується студентам, які продемонстрували:

- знання і критичне розуміння в своїй галузі навчання, яке спирається на середню освіту і включає в себе основні поняття, методології та застосування дисципліни та/або галузі практики;
- основне розуміння різних областей в рамках дисципліни/сфери практики і можливість та характер міждисциплінарних зв’язків з областями суміжних дисциплін;
- здатність збирати, аналізувати, оцінювати і інтерпретувати інформацію в обраній галузі навчання, в тому числі нову інформацію, що має відношення до дисципліни; і порівняти переваги альтернативних гіпотез або креативних варіантів, що мають відношення до однієї або декількох основних областей дисципліни;
- здатність вести самостійні дослідження або займатися практикою в контрольованому контексті;
- критичне мислення та аналітичні здібності, як у рамках, так і поза дисципліною;
- здатність застосовувати знання з однієї або декількох сфер за межами дисципліни.

«Знання методологій» передбачає:

- знання методів дослідження та/або творчої діяльності у своїй основній галузі вивчення, що дозволяє студенту оцінити доцільність різних підходів до вирішення проблеми за допомогою добре організованих ідей і методів, розробити і підтримувати обґрунтування чи вирішити проблеми з використанням цих методів, описати і прокоментувати окремі аспекти сучасних досліджень або еквівалент передових знань в дисципліні і їх співвіднесеність до еволюції дисципліни;
- вміння аналізувати, представляти та критично оцінювати якісну і кількісну інформацію для обґрунтування доказів;
- приймати обґрунтовані рішення у відповідності з основними теоріями, концепціями та методами в обраній галузі вивчення;
- застосувати основні поняття, принципи і методи аналізу, як у рамках, так і за межами дисципліни, і, при необхідності, використовувати ці знання у творчому процесі.

«Застосування знань» включає вміння використати діапазон усталених методів, щоб ініціювати і дати критичну оцінку аргументації, інформації та запропонувати рішення; сформулювати відповідні питання з метою вирішення проблеми; вирішити проблему або провести подальше наукове дослідження; вміння критично використовувати наукові огляди і першоджерела.

«Комунікативні навички» - це вміння передавати інформацію, аргументи і результати проведеного аналізу точно і надійно, в усній та письмовій формі, фахівцям і неспеціалістам, використовуючи структуровану і чітку аргументацію, і, при необхідності, бути обізнаними з ключовими поняттями і методами дисципліни.

«Усвідомлення «межі знань» означає розуміння меж своїх знань і умінь; визнання невизначеності, неоднозначності і обмеженості знань, і розуміння того, як це впливає на аналіз та інтерпретацію.

«Професійна компетентність та автономія» передбачає наявність якостей і фахових універсальних навичок та вмінь, які необхідні для подальшого навчання, працевлаштування, участі у житті громади, а також іншій діяльності, що вимагає виявлення ініціативи, особистої відповідальності та підзвітності як в особистому, так і в груповому контекстах; для ефективної співпраці з іншими, та поведінки відповідно до академічної порядності.

Стандарти програм відповідають стандартам ступенів, що має забезпечити очікувані результати випускників на кожному зі здобутих ступенів. Опис програм включає план програм, підготовка до роботи та подальшого навчання, тривалість програми та вимоги до вступників.

Перший цикл ВО, що відповідає ступеню бакалавра, призначений познайомити студентів з базовими концептуальними підходами і методологіями основних дисципліни або дисциплін, які складають програму навчання; надати певні спеціалізовані знання, і виховувати здатність до самостійної роботи в рамках обраної галузі вивчення та сфери практичної діяльності. Усі програми на ступінь бакалавра розроблені, щоб забезпечити випускників знаннями та уміннями/навичками, які дозволяють їм розвивати здатність до самостійної інтелектуальної праці.

Спектр програм на ступінь бакалавра включає програми поглибленого вивчення академічних дисциплін, програми з прикладною спрямованістю, програми з професійною спрямованістю.

Програми поглибленого вивчення академічних дисциплін зазвичай готують студентів до аспірантури з обраної галузі вивчення та для роботи в різних сферах діяльності.

Програми з прикладною спрямованістю поєднують теорію та практику, що за своїм змістом та характером діяльності забезпечують відповідний рівень майстерності в сфері практики. Разом з тим, ці програми можуть підготувати студентів до подальшого навчання в залежності від обраної галузі вивчення чи сфери професійної діяльності, тривалості програми і ґрунтовності здобутих знань. Випускники можуть скористатися підготовчим навчання до вступу на магістерські програми.

Програми з професійною спрямованістю розроблені з метою підготовки випускників відповідно до вимог професії; випускники мають бути компетентними фахівцями-практиками. Здатність до самостійної професійної діяльності демонструється виконанням теоретичних та практичних завдань під керівництвом, а потім вступних випробувань у професії.

Незважаючи на цю різноманітність, кожна програма на ступінь бакалавра повинна відповідати наборам спеціальних та загальних компетентностей у відповідності до спрямування програми [4].

Актуальність роботи полягає у доцільності використання досвіду Канади, який може бути корисним в процесі розробки національної рамки кваліфікацій України. Розробники канадської національної рамки кваліфікацій використовують формулювання, що дають широку характеристику академічних ступенів.

Дослідження показало, що Канадська Рамка кваліфікацій для академічних/наукових ступенів та Рамка кваліфікацій для сфери туризму і гостинності є інструментом забезпечення якості академічної освіти вищими навчальними закладами Канади, порівнянності освітніх досягнень та мобільності студентів. Доцільно продовжити дослідження стандартів і програм підготовки фахівців сфери туризму рівня магістра в університетах Канади.

Література

1. AUCC Statement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aucc.ca/_pdf/english/statements/2008/bologna_process_06_20_e.pdf.
2. Report of the 2009 AUCC Symposium [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aucc.ca/_pdf/english/publications/bologna_ report_e.pdf.
3. Галаган А.И., Прянишникова О.Д. Особенности организации и функционирования системы образования Канады // Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9 / А.И. Галаган, О.Д. Прянишникова. - М., 2001. - 72 с.
4. Ministerial Statement on Quality Assurance of Degree Education in Canada [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cicic.ca/docs/cmec/QA-Statement-2007.en.pdf.
5. Qualifications Frameworks [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cthrc.ca/en/research_publications/credential_recognition/qualifications_frameworks.aspx.
6. Сандовенко І.В. Впровадження Рамки кваліфікацій для сфери туризму і гостинності. Досвід Канади // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Наукове видання / Ірина Василівна Сандовенко. - Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. - Випуск 14 (225). - С.198-204.
7. 2011 Directory of Canadian Universities [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://oraweb.aucc.ca/dcu_e.html

Сандовенко І.В. Освітні стандарти та програми підготовки фахівців сфери туризму рівня «бакалавр» національної та галузевої рамок кваліфікацій Канади

В статті аналізуються освітні стандарти та програми підготовки фахівців сфери туризму рівня «бакалавр» національної та галузевої рамок кваліфікацій.

Ключові слова: Канадська Рамка кваліфікацій ступенів, Рамка кваліфікацій для сфери туризму і гостинності, компетентності.

Сандовенко И.В. Образовательные стандарты и программы подготовки специалистов сферы туризма уровня «бакалавр» национальной и отраслевой рамок квалификаций Канады

В статье анализируются образовательные стандарты и программы подготовки специалистов сферы туризма уровня «бакалавр» национальной и отраслевой рамок квалификаций.

Ключевые слова: Национальная рамка квалификаций степеней, Рамка квалификаций для сферы туризма и гостеприимства, компетентности.

Sandovenko I.V. Standards and programs for the Bachelor’s degree of the Canadian Degree Qualifications Framework and the Qualifications Framework for the Hospitality/Tourism industry of Canada

The article analyzes standards and programs for the Bachelor’s degree of the Canadian Degree Qualifications Framework and the Qualifications Framework for the Hospitality/Tourism industry of Canada.

Key words: Canadian Degree Qualifications Framework, Qualifications Framework for the Hospitality/Tourism industry of Canada, competence.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.